logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ - Srimadrushyashrungeshvara Stutih

Srimadrushyashrungeshvara Stutih


ಕಷ್ಟಾರಿವರ್ಗದಲನಂ ಶಿಷ್ಟಾಲಿಸಮರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋಜಮ್ | 
ನಷ್ಟಾವಿದ್ಯೈರ್ಗಮ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಾತ್ಮಾರಾಧಕಾಲಿಮಾಕಲಯೇ ||೧|| 

 

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧ್ಯಾನೈರ್ನಷ್ಟಞ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಧಾಯ ಮುನಿವರ್ಯಾಃ | 
ಯತ್ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಹೃದಬ್ಜೇ ಶಾನ್ತಾಭಾಗ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ತತ್ಕಞ್ಚಿತ್ ||೨|| 

 

ವೇದೋತ್ತಮಾಙ್ಗಗೇಯಂ ನಾದೋಪಾಸ್ತ್ಯಾದಿಸಾಧನಾತ್ಮಾಖ್ಯಮ್ | 
ಖೇದೋನ್ಮೂಲನದಕ್ಷಂ ಭೇದೋಪಾಧ್ಯಾದಿವರ್ಜಿತಂ ನೌಮಿ ||೩|| 

 

ಶಾನ್ತಾಮಾನಸಹಂಸಂ ಕಾನ್ತಾರಾಸಕ್ತಮುನಿವರೈಃ ಸೇವ್ಯಮ್ | 
ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕೃತಿವೇದ್ಯಂ ಕಾನ್ತಾರ್ಧಂ ನೌಮಿ ಶೃಙ್ಗಶಿವಮ್ ||೪|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದೃಷ್ಯಶೃಙ್ಗೇಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Related Content