logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Srikameshvara Stotram

Srikameshvara Stotram


ಕಕಾರರೂಪಾಯ ಕರಾತ್ತಪಾಶಸೄಣೀಕ್ಷುಪುಷ್ಪಾಯ ಕಲೇಶ್ವರಾಯ | 
ಕಾಕೋದರಸ್ರಗ್ವಿಲಸದ್ಗಲಾಯ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧|| 

 

ಕನತ್ಸುವರ್ಣಾಭಜಟಾಧರಾಯ ಸನತ್ಕುಮಾರಾದಿಸುನೀಡಿತಾಯ | 
ನಮತ್ಕಲಾದಾನಧುರನ್ಧರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೨|| 

 

ಕರಾಮ್ಬುಜಾತಮ್ರದಿಮಾವಧೂತಪ್ರವಾಲಗರ್ವಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ | 
ದಾರಿದ್ರ್ಯದಾವಾಮೃತವೃಷ್ಟಯೇ ತೇ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೩|| 

 

ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲೇಷುಘಯೇಽಹಿರಾಜಗುಣಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಸಾಯಕಾಯ |
ಪೃಥ್ವೀರಥಾಯಾಗಮಸೈನ್ಧವಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೪|| 

 

ಕಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಯಾಶರಸಙ್ಘಭೇದೇ ತುಲ್ಯಾ ನ ಸನ್ತ್ಯೇವ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಲೋಕೇ | 
ಶಲ್ಯಾಪಹರ್ತ್ರೇ ವಿನತಸ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೫|| 

 

ಕಾನ್ತಾಯ ಶೈಲಾಧಿಪತೇಃ ಸುತಾಯ ಘಟೋದ್ಭವಾತ್ರೇಯಮುಖಾರ್ಚಿತಾಯ |  
ಅಘೌಘವಿಧ್ವಂಸನಪಣ್ಡಿತಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೬|| 

 

ಕಾಮರಯೇ ಕಾಙ್ಕ್ಷಿತದಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ತ್ರಾತ್ರೇ  ಸುರಾಣಾಂ ನಿಖಿಲಾದ್ಭಯಾಚ್ಚ | 
ಚಲತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಶ್ರಿತಕನ್ಧರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ || ೭||

 

ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ ತುಲಾವಿಹೀನಾಸ್ಯಸರೋರುಹಾಯ | 
ನಿಜಾಙ್ಗಸೌನ್ದರ್ಯಜಿತಾಙ್ಗಜಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೮|| 

 

ಕೈಲಾಸವಾಸಾದರಮಾನಸಾಯ ಕೈವಲ್ಯದಾಯ ಪ್ರಣತವ್ರಜಸ್ಯ | 
ಪದಾಮ್ಬುಜಾನಮ್ರಸುರೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೯|| 

 

ಹತಾರಿಷಟ್ಕೈರನುಭೂಯಮಾನನಿಜಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ | 
ನಿರಾಕೃತಾನೇಕವಿಧಾಮಯಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೦|| 

 

ಹತಾಸುರಾಯ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟದಾಯ ಪ್ರಭಾವಿನಿರ್ಧೂತಜಪಾಸುಮಾಯ | 
ಪ್ರಕರ್ಷದಾಯ ಪ್ರಣಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೧|| 

 

ಹರಾಯ ತಾರಾಧಿಪಶೇಖರಾಯ ತಮಾಲಸಙ್ಕಾಶಗಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ | 
ತಾಪತ್ರಯಾಮ್ಭೋನಿಧಿವಾಡವಾಯ ಕಾಮೇಶವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೨|| 

 

ಹೃದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ವಿನಿಃಸರನ್ತಿ ಮುಖಾಮ್ಬುಜಾದ್ಯತ್ಪದಪೂಜಕಾನಾಮ್ | 
ವಿನಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಮಪೀಹ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯಾಸ್ತು ನತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ ||೧೩||

 

ಇತಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content