logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Umamaheshvara Stotram

Umamaheshvara Stotram


ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಾಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ || 
ನಗೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್||೧|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೨|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ ವಿರಿಞ್ಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿನ್ದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೩|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಭ್ಯಾಮ್ | 
ಜಮ್ಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವನ್ದಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೪|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರೀಪಞ್ಜರರಞ್ಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ಪ್ರಪಞ್ಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಿಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೫|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮತಿಸುನ್ದರಾಭ್ಯಾಮತ್ಯನ್ತಮಾಸಕ್ತಹೃದಮ್ಬುಜಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ಅಶೇಷಲೋಕೈಕಹಿತಙ್ಕರಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೬|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕಲಿನಾಶನಾಭ್ಯಾಂ ಕಙ್ಕಾಳಕಲ್ಯಾಣವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತದೇವತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೭|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮಶುಭಾಪಹಾಭ್ಯಾಮಶೇಷಲೋಕೈಕವಿಶೇಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ || 
ಅಕುಣ್ಠಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಮೃತಿಸಂಭೃತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೮|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ರಥವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ ರವೀನ್ದುವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ರಾಕಾಶಶಾಙ್ಕಾಭಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೯|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಟಿಲನ್ಧರಾಭ್ಯಾಂ ಜರಾಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ | 
ಜನಾರ್ದನಾಬ್ಜೋದ್ಭವಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೧೦|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ ಬಿಲ್ವಚ್ಛದಾಮಲ್ಲಿಕದಾಮಭೃಚ್ದ್ಯಾಮ್ | 
ಶೋಭಾವತೀಶಾನ್ತವತೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ೧೧|| 

 

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪಶುಪಾಲಕಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ರಯೀರಕ್ಷಣಬದ್ಧಹೃದ್ಭ್ಯಾಮ್ | 
ಸಮಸ್ತದೇವಾಸುರಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಙ್ಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ||೧೨|| 

 

ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ವಾದಶಕಂ ನರೋ ಯಃ | 
ಸ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾನಿ ಭುಙ್ತೇ ಶತಾಯುರನ್ತೇ ಶಿವಲೋಕಮೇತಿ ||೧೩|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಭಗವತಃ ಕೃತಾವುಮಾಮಹೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Related Content