logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಸಾಮ್ಬ ದಶಕಮ್ - Samba Dashakam

Samba Dashakam


ಸಾಮ್ಬೋ ನಃ ಕುಲದೈವತಂ ಪಶುಪತೇ ಸಾಮ್ಬ ತ್ವದೀಯಾ ವಯಂ 
ಸಾಮ್ಬಂ ಸ್ತೌಮಿ ಸುರಾಸುರೋರಗಗಣಾಃ ಸಾಮ್ಬೇನ ಸನ್ತಾರಿತಾಃ | 
ಸಾಮ್ಬಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮಯಾ ವಿರಚಿತಂ ಸಾಮ್ಬಾತ್ ಪರಂ ನೋ ಭಜೇ 
ಸಾಮ್ಬಸ್ಯಾನುಚರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಮ ರತಿಃ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೧|| 

 

ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪುರಞ್ಜಯಂ ಸುರಗಣಾ ಜೇತುಂ ನ ಶಕ್ತಾ ಸ್ವಯಂ 
ಯಂ ಶಮ್ಭುಂ ಭಗವನ್ ವಯಂ ತು ಪಶವೋಽಸ್ಮಾಕಂ ತ್ವಮೇವೇಶ್ವರಃ | 
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನನಿಯೋಜಿತಾಃ ಸುಮನಸಃ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಬಭೂವುಸ್ತತ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೨|| 

 

ಕ್ಷೋಣೀ ಯಸ್ಯ ರತೋ ರಥಾಙ್ಗಯುಗಳಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಬಿಮ್ಬದ್ವಯಂ 
ಕೋದಣ್ಡಃ ಕನಕಾಚಲೋ ಹರಿರಭೂದ್ಬಾಣೋ ವಿಧಿಃ ಸಾರಥಿಃ | 
ತೂಣೀರೋಜಲಧಿರ್ಹಯಾಃ ಶ್ರುತಿಚಯೋ ಮೌರ್ವೀ ಭುಜಙ್ಗಾಧಿಪ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೩|| 

 

ಯೇನಾಪಾದಿತಮಙ್ಗಜಾಙ್ಗಭಸಿತಂ ದಿವ್ಯಾಙ್ಗರಾಗೈಃ ಸಮಂ 
ಯೇನ ಸ್ವೀಕೃತಮಬ್ಜಸಂಭವಶಿರಃ ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರೈಃ ಸಮಮ್ | 
ಯೇನಾಙ್ಗೀಕೃತಮಚ್ಯುತಸ್ಯ ನಯನಂ ಪೂಜಾರವಿನ್ದೈಃ ಸಮಂ 
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೪|| 

 

ಗೋವಿನ್ದಾದಧಿಕಂ ನ ದೈವತಮಿತಿ ಪ್ರೋಚ್ಚಾರ್ಯ ಹಸ್ತಾವುಭಾ-
ವುದ್ಧತ್ಯಾಥ ಶಿವಸ್ಯ ಸಂನಿಧಿಗತೋ ವ್ಯಾಸೋ ಮುನೀನಾಂ ವರಃ | 
ಯಸ್ಯ ಸ್ತಮ್ಭಿತಪಾಣಿರಾನತಿಕೃತಾ ನನ್ದೀಶ್ವರೇಣಾಭವ-
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೫|| 

 

ಆಕಾಶಶ್ಚಿಕುರಾಯತೇ ದಶದಿಶಾಭೋಗೋ ದುಕೂಲಾಯತೇ 
ಶೀತಂಶುಃ ಪ್ರಸವಾಯತೇ ಸ್ಥಿರತರಾನನ್ದಃ ಸ್ವರೂಪಾಯತೇ | 
ವೇದಾನ್ತೋ ನಿಲಯಾಯತೇ ಸುವಿನಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಾಯತೇ 
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ || ||೬|| 

 

ವಿಷ್ಣುರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮನಿಯಮಾದಮ್ಭೋರುಹಾಣ್ಯರ್ಚಯನ್-
ನೇಕೋನೋಪಚಿತೇಪು ನೇತ್ರಕಮಲಂ ನೈಜಂ ಪದಾಬ್ಜದ್ವಯೇ | 
ಸಂಪೂಜ್ಯಾಸುರಸಂಹತಿಂ ವಿದಲಯಂಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲೋಽಭವ- 
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೭|| 

 

ಸೌರಿಂ ಸತ್ಯಗಿರಂ ವರಾಹವಪುಷಂ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಾದರ್ಶನೇ 
ಚಕ್ರಂ ಯೋ ದಯಯಾ ಸಮ್ಸ್ತಜಗತಾಂ ನಾಥಂ ಶಿರೋದರ್ಶನೇ | 
ಮಿಥ್ಯಾವಾಚಮಪೂಜ್ಯಮೇವ ಸತತಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಂ ವಿಧಿಮ್
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೮|| 

 

ಯಸ್ಯಾಸನ್ ಧರಣೀಜಲಾಗ್ನಿಪವನವ್ಯೋಮಾರ್ಕಚನ್ದ್ರಾದಯೋ 
ವಿಖ್ಯಾತಾಸ್ತನವೋಽಷ್ಟಧಾ ಪರಿಣತಾ ನಾನ್ಯತ್ತತೋ ವರ್ತತೇ | 
ಓಙ್ಕಾರಾರ್ಥವಿವೇಚನೀ ಶ್ರುತಿರಿಯಂ ಚಾಚಷ್ಟ ತುರ್ಯಂ ಶಿವಂ 
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೯||

 

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರಾಧಿಪಪ್ರಭೃತಯಃ ಸರ್ವೇಽಪಿ ದೇವಾ ಯದಾ 
ಸಂಭೂತಾಜ್ಜಲಧೇರ್ವಿಷಾತ್ಪರಿಭವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತದಾ ಸತ್ವರಮ್ | 
ತಾನಾರ್ತಾಚ್ಛರಣಾಗತಾನಿತಿ ಸುರಾನ್ ಯೋಽರಕ್ಷದರ್ಧಕ್ಷಣಾ-
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೧೦|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ 
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಭಗವತಃ ಕ್ರ‍ೃತೌ ಸಾಮ್ಬದಶಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content