logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಪಞ್ಚದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Panchadevata Stotram

Panchadevata Stotram


ಗಣೇಶವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯೇಶದುರ್ಗಾಖ್ಯಂ ದೇವಪಞ್ಚಕಮ್ || 
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಮನಸಾ ಜನಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ||೧|| 

 

ಏಕರೂಪಾನ್ ಭಿನ್ನಮೂರ್ತೀನ್ ಪಞ್ಚದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ || 
ವನ್ದೇ ವಿಶುದ್ಧಭಾವೇನೇಶಾಮ್ಬೇನೈಕರದಾಚ್ಯುತಾನ್ ||೨|| 

 

ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೋ ದೇವಾನ್ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾನ್ಮಹೌಜಸಃ || 
ವಿಷ್ಣುಶಮ್ಭುಶಿವಾಸೂರ್ಯಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೩|| 

 

ಏಕಾತ್ಮನೋ ಭಿನ್ನರೂಪಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾನ್ || 
ಶಿವವಿಷ್ಣುಶಿವಾಸೂರ್ಯಹೇರಮ್ಬಾನ್ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೪|| 

 

ದಿವ್ಯರೂಪಾನೇಕರೂಪಾನ್ನಾನಾರೂಪಾನ್ನಮಸ್ಕೃತಾನ್ || 
ಶಿವಾಶಙ್ಕರಹೇರಮ್ಬವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೫|| 

 

ನಿತ್ಯಾನಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಾಯಿನೋ ದೀನಪಾಲಕಾನ್ || 
ಶಿವಾಚ್ಯುತಗಣೇಶೇನ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾನ್ ನೌಮ್ಯಹಂ ಸುರಾನ್ ||೬|| 

 

ಕಮನೀಯತನೂನ್ದೇವಾನ್ ಸೇವಾವಶ್ಯಾನ್ ಕ್ರ‍ೃಪಾವತಃ || 
ಶಙ್ಕರೇಣ ಶಿವಾವಿಷ್ಣುಗಣೇಶಾಖ್ಯಾನ್ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೭|| 

 

ಸೂರ್ಯವಿಷ್ಣುಶಿವಾಶಂಭುವಿಘ್ನರಾಜಾಭಿಧಾನ್ಸುರಾನ್ || 
ಏಕರೂಪಾನ್ ಸದಾ ವನ್ದೇ ಸುಖಸನ್ದೋಹಸಿದ್ಧಯೇ ||೮|| 

 

ಹರೌ ಹರೇ ತೀಕ್ಷ್ಣಕರೇ ಗಣೇಶೇ ಶಕ್ತೌ ನ ಭೇದೋ ಜಗದಾದಿಹೇತುಷು ||
ಅಧಃ ಪತನ್ತ್ಯೇಷು ಭಿದಾಂ ದಧಾನಾ ಭಾಷಾನ್ತ ಏವಂಯತಯೋಽಚ್ಯುತಾಶ್ರಮಾಃ ||೯|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಚ್ಯುತಾಶ್ರಮವಿರಚಿತಂ ಪಞ್ಚದೇವತಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content