logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನ ಕವಚಮ್ - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಶಂ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೇಶ್ವರಮ್ || 
ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸದಾ ||೧|| 

 

ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಶುಭಮ್ || 
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಾಭಿಧಮ್ ||೨|| 

 

ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶ್ರೃಣುಷ್ವ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || 
ಶ್ರುತ್ವೈತದ್ದಿವ್ಯಕವಚಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ||೩|| 

 

ವರಾಭಯಕರೋ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಃ || 
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೪|| 

 

ದಧಾನಃ ಶಕ್ತಿಮಭಯಾಂ ತ್ರಿಮುಖಃ ಷಡ್ಭುಜಃ ಪ್ರಭುಃ || 
ಸದಾಶಿವೋಽಗ್ನಿರೂಪೀ ಮಾಮಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೫|| 

 

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೋಪೇತೋ ದಣ್ಡಾಭಯಕರೋ ವಿಭುಃ || 
ಯಮರೂಪೀ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ||೬|| 

 

ಖಡ್ಗಾಭಯಕರೋ ಧೀರೋ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೇವಿತಃ || 
ರಕ್ಷೋರೂಪೀ ಮಹೇಶೋ ಮಾಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ||೭|| 

 

ಪಾಶಾಭಯಭುಜಃ ಸರ್ವರತ್ನಾಕರನಿಷೇವಿತಃ || 
ವರುಣಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ||೮|| 

 

ಗದಾಭಯಕರಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಸರ್ವದಾಗತಿಃ || 
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಾ ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ||೯|| 

 

ಶಙ್ಖಾಭಯಕರಸ್ಥೋ ಮಾಂ ನಾಯಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || 
ಸರ್ವಾತ್ಮಾನ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ||೧೦|| 

 

ಶೂಲಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಧಿನಾಯಕಃ || 
ಈಶಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ||೧೧|| 

 

ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽಧಃ ಸದಾಽವತು || 
ಶಿರೋ ಮೇ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಃ ||೧೨|| 

 

ಭ್ರುಮಧ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಲೋಚನೇಽವತು || 
ಭ್ರುಯುಗ್ಮಂ ಗಿರಿಶಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ||೧೩|| 

 

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ವೃಷಧ್ವಜಃ || 
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದನ್ತಾನ್ಮೇ ಗಿರಿಶೋಽವತು ||೧೪|| 

 

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ನಾಗಭೂಷಣಃ || 
ಪಿನಾಕೀ ಮತ್ಕರೌ ಪಾತು ತ್ರಿಶೂಲೀ ಹೃದಯಂ ಮಮ ||೧೫|| 

 

ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಉದರಂ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || 
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವೋಉ ಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ||೧೬|| 

 

ಕಟಿದ್ವಯಂ ಗಿರೀಶೋ ಮೇ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ||
ಗುಹ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಮಮೋರೂ ಪಾತು ಭೈರವಃ ||೧೭|| 

 

ಜಾನುನೀ ಮೇ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಜಗದಮ್ಬಿಕಾ || 
ಪಾದೌ ಮೇ ಸತತಂ ಪಾತು ಲೋಕವನ್ದ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ ||೧೮|| 

 

ಗಿರೀಶಃ ಪಾತು ಮೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಭವಃ ಪಾತು ಸುತಾನ್ಮಮ || 
ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ಮಮಾಯುಷ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಗಣನಾಯಕಃ ||೧೯|| 

 

ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ || 
ಏತತ್ತೇ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದುರ್ಲಭಮ್ ||೨೦|| 

 

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ || 
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮೀರಿತಮ್ ||೨೧|| 

 

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ || 
ಸ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸದಾಯುಷ್ಯಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ||೨೨|| 

 

ಹಸ್ತೇನ ವಾ ಯದಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೃತಂ ಸಞ್ಜೀವಯತ್ಯಸೌ || 
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭವನ್ತಿ ಕದಾಚನ ||೨೩|| 

 

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮಸೌ ಜಯತಿ ಸರ್ವದಾ || 
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ ||೨೪|| 

 

ಯುದ್ಧಾರಮ್ಭೇ ಪಠಿತ್ವೇದಮಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವಾರಕಮ್ || 
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶತ್ರುಃ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವೈರ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ||೨೫|| 

 

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಸ್ಯ ವೈ || 
ವಿಜಯಂ ಲಭತೇ ದೇವಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಸರ್ವದಾ ||೨೬|| 

 

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ || 
ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಮಿಹ ಲೋಕೇ ಪರತ್ರ ಚ ||೨೭|| 

 

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ || 
ಅಜರಾಮರಣೋ ಭೂತ್ವಾ ಸದಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಃ ||೨೮|| 

 

ವಿಚರತ್ಯಖಿಲಾಂಲ್ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾನ್ || 
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ ||೨೯|| 

 

ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ದೈವತೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ||೩೦|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಪ್ರಣೀತಂ ಮೃತಸಞ್ಜೀವನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content