logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Ardhanaarishvara Stotram

Ardhanaarishvara Stotram


ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಲುಲಿತಾಲಕಾಯೈ ಕಪಾಲಮಾಲಾಙ್ಕಿತಶೇಖರಾಯ | 
ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೧||

 

ಏಕಃ ಸ್ತನಸ್ತುಙ್ಗತರಃ ಪರಸ್ಯ ವಾರ್ತಾಮಿವ ಪ್ರಷ್ಟುಮಗಾನ್ಮುಖಾಗ್ರಮ್ | 
ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಧಸ್ಥಿತಿಮುದ್ವಹನ್ತ್ಯಾಃ ಸಾ ಪಾತು ವಃ ಪರ್ವತರಾಜಪುತ್ರೀ ||೨|| 

 

ಯಸ್ಯೋಪವೀತಗುಣ ಏವ ಫಣಾವ್ರ‍ೃತೈಕವಕ್ಷೋರುಹಃ ಕುಚಪಟೀಯತಿ ವಾಮಭಾಗೇ | 
ತಸ್ಮೈ ಮಮಾಸ್ತು ತಮಸಾಮವಸಾನಸೀಮ್ನೇ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮೌಲಿಶಿರಸೇ ನಮಸ್ಯಾ ||೩|| 

 

ಸ್ವೇದಾರ್ದ್ರವಾಮಕುಚಮಣ್ಡನಪತ್ರಭಙ್ಗಸಂಶೋಷಿದಕ್ಷಿಣಕರಾಙ್ಕುಲಿಭಸ್ಮರೇಣುಃ | 
ಸ್ತ್ರೀಪುಂನಪುಂಸಕಪದವ್ಯತಿಲಙ್ಘಿನೀ ವಃ ಶಂಭೋಸ್ತನುಃ ಸುಖಯತು ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚತುರ್ಥೀ ||೪|| 

 

ಇತ್ಯರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content