logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶಿವಲೋಚನ ಸ್ತುತಿಃ - Shivalochana Stutih

Shivalochana Stutihಜಯತಿ ಲಲಾಟಕಟಾಕ್ಷಃ ಶಶಿಮೌಲೇಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲಃ ಪ್ರಿಯಪ್ರಣತೌ | 
ಧನುಷಿ ಸ್ಮರೇಣ ನಿಹಿತಃ ಸಕಣ್ಟಕಃ ಕೇತಕೇಪುರಿವ ||೧|| 

 

ಸಾನನ್ದಾ ಗಣಗಾಯಕೇ ಸಪುಲಕಾ ಗೌರೀಮುಖಾಮ್ಭೋರುಹೇ 
ಸಕ್ರೋಧಾ ಕುಸುಮಾಯುಧೇ ಸಕರುಣಾ ಪಾದಾನತೇ ವಜ್ರಿಣಿ | 
ಸಸ್ಮೇರಾ ಗಿರಿಜಾಸಖೀಷು ಸನಯಾ ಶೈಲಾಧಿನಾಥೇ ವಹನ್
ಭೂಮೀನ್ದ್ರ ಪ್ರದಿಶನ್ತು ಶರ್ಮ ವಿಪುಲಂ ಶಮ್ಭೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಚ್ಛಟಾಃ ||೨|| 

 

ಏಕಂ ಧ್ಯಾನನಿಮೀಲನಾನ್ಮುಕುಲಿತಂ ಚಕ್ಷುರ್ದ್ವಿತೀಯಂ ಪುನಃ 
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ವದನಾಮ್ಬುಜಸ್ತನತಟೇ ಶ್ರೃಙ್ಗಾರಭಾರಾಲಸಮ್ | 
ಅನ್ಯದ್ದೂರವಿಕೃಷ್ಟಚಾಪಮದನಕ್ರೋಧಾನಲೋದ್ದೀಪಿತಂ 
ಶಂಭೋರ್ಭಿನ್ನರಸಂ ಸಮಾಧಿಸಮಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಪಾತು ವಃ ||೩|| 

 

ಪಕ್ಷ್ಮಾಲೀಪಿಙ್ಗಲಿಮ್ನಃ ಕಣ ಇವ ತಡಿತಾಂ ಯಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಃ 
ಸಮೂಹೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮೀಷದ್ವಿಘಟಿತಮುಕುಲೇ ಕಾಲಯಜ್ವಾ ಜುಹಾವ | 
ಅರ್ಚಿರ್ನಿಷ್ಟಪ್ತಚೂಡಾಶಶಿಗಣಿತಸುಧಾಘೋರಝಾಙ್ಕಾರಕೋಣಂ 
ತಾರ್ತೀಯಂ ಯತ್ಪುರಾರೇಸ್ತದವತು ಮದನಪ್ಲೋಷಣಂ ಲೋಚನಂ ವಃ ||೪|| 

 

ಇತಿ ಶಿವಲೋಚನಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Related Content

Shivalochana Stutih - transliteration script

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

শিৱলোচন স্তুতিঃ - Shivalochana Stutih

ਸ਼ਿਵਲੋਚਨ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Shivalochana Stutih