logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟ ಸ್ತುತಿಃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih

Sri Shiva Jataajoota Stutih


ಸ ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಜೂಟೋ ಜಾಯತಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಃ | 
ಯತ್ರೈಕಪಲಿತಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಜಾಹ್ನವೀ ||೧|| 

 

ಚೂಡಾಪೀಡಕಪಾಲಸಙ್ಕುಲಗಲನ್ಮನ್ದಾಕಿನೀವಾರಯೋ 
ವಿದ್ಯತ್ಪ್ರಾಯಲಲಾಟಲೋಚನಪುಟಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಮಿಶ್ರತ್ವಿಷಃ | 
ಪಾನ್ತು ತ್ವಾಮಕಠೋರಕೇತಕಶಿಖಾಸನ್ದಿಗ್ಧಮುಗ್ಧೇನ್ದವೋ 
ಭೂತೇಶಸ್ಯ ಭುಜಙ್ಗವಲ್ಲಿವಲಯಸ್ರಙ್ನದ್ಧಜೂಟಾಜಟಾಃ ||೨|| 

 

ಗಙ್ಗಾವಾರಿಭಿರುಕ್ಷಿತಾಃ ಫಣಿಫಣೈರುತ್ಪಲ್ಲವಾಸ್ತಚ್ಛಿಖಾ-
ರತ್ನೈಃ ಕೋರಕಿತಾಃ ಸಿತಾಂಶುಕಲಯಾ ಸ್ಮೇರೈಕಪುಷ್ಪಶ್ರಿಯಃ | 
ಆನನ್ದಾಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಾಕ್ಷಿಹುತಭುಗ್ಧೂಮೈರ್ಮಿಲದ್ದೋಹದಾ 
ನಾಲ್ಪಂ ಕಲ್ಪಲತಾಃ ಫಲಂ ದದತು ವೋಽಭೀಷ್ಟಂ ಜಟಾ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ||೩|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Related Content

Sri Shiva Jataajoota Stutih - Romanized

श्रीशिवजटाजूट स्तुतिः - Sri Shiva Jataajoota Stutih

श्रीशिवजटाजूट स्तुतिः - Sri Shiva Jataajoota Stutih

শ্রীশিৱজটাজূট স্তুতিঃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਜਟਾਜੂਟ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih