logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಗೌರೀಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ - Gaurishvara Stutih

Gaurishvara Stutihದಿವ್ಯಂ ವಾರಿ ಕಥಂ ಯತಃ ಸುರಧುನೀ ಮೌಲೌ ಕಥಂ ಪಾವಕೋ 
ದಿವ್ಯಂ ತದ್ಧಿ ವಿಲೋಚನಂ ಕಥಮಹಿರ್ದಿವ್ಯಂ ಸ ಚಾಙ್ಗೇ ತವ | 
ತಸ್ಮಾದ್ದಯೂತವಿಧೌ ತ್ವಯಾದ್ಯ ಮುಷಿತೋ ಹಾರಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಾ-
ಮಿತ್ಥಂ ಶೈಲಭುವಾ ವಿಹಸ್ಯ ಲಪಿತಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಿವಾಯಾಸ್ತು ವಃ ||೧|| 

 

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಸ್ಯ ಸಕೃತ್ತಿಕಾರ್ತಭರಣೀ ಮೂರ್ತಿಃಸದಾ ರೋಹಿಣೀ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಭಾದ್ರಪದಾ ಪುನರ್ವಸುಯುತಾ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾ | 
ದಿಶ್ಯಾದಕ್ಷತಹಸ್ತಮೂಲಘಟಿತಾಷಾಢಾ ಮಘಾಲಙ್ಕೃತಾ 
ಶ್ರೇಯೋ ವೈಶ್ರವಣಾನ್ವಿತಾ ಭಗವತೋ ನಕ್ಷತ್ರಪಾಲೀವ ವಃ ||೨|| 

 

ಏಷಾ ತೇ ಹರ ಕಾ ಸುಗಾತ್ರಿ ಕತಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸ್ಥಿತಾ ಕಿಂ ಜಟಾ 
ಹಂಸಃ ಕಿಂ ಭಜತೇ ಜಟಾಂ ನಹಿ ಶಶೀ ಚನ್ದ್ರೋ ಜಲಂ ಸೇವತೇ | 
ಮುಗ್ಧೇ ಭೂತಿರಿಯಂ ಕುತೋಽತ್ರ ಸಲಿಲಂ ಭೂತಿಸ್ತರಙ್ಗಾಯತೇ 
ಏವಂ ಯೋ ವಿನಿಗೂಹತೇ ತ್ರಿಪಥಗಾಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ವಃ ಶಙ್ಕರಃ ||೩|| 

 

ಇತಿ ಗೌರೀಶ್ವರಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Related Content

Gaurishvara Stutih - Romanized script

ਗੌਰੀਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Gaurishvara Stutih

கௌரீச்வர ஸ்துதி: - Gaurishvara Stutih

గౌరీశ్వర స్తుతిః - Gaurishvara Stutih

ഗൗരീശ്വര സ്തുതിഃ - Gaurishvara Stutih