logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Sri Kashivishveshvaraadi Stotram

Sri Kashivishveshvaraadi Stotram


ನಮಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ದೇವವನ್ದ್ಯಪದಾಯ ತೇ || 
ಕಾಶೀಶೇಶಾವತಾರೇ ಮೇ ದೇವದೇವ ಹ್ಯುಪಾದಿಶ ||೧|| 

 

ಮಾಯಾಧೀಶಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || 
ವನ್ದೇ ತಂ ಮಾಧವಂ ದೇವಂ ಯಃ ಕಾಶೀಂ ಚಾಧಿತಿಷ್ಠತಿ ||೨|| 

 

ವನ್ದೇ ತಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾರಂ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಾರ್ಥವೇದಿನಮ್ || 
ಗಣದೇವಂ ಢುಣ್ಢಿರಾಜಂ ತಂ ಮಹಾನ್ತಂ ಸ್ವವಿಘ್ನಹಮ್ ||೩|| 

 

ಭಾರಂ ವೋಢುಂ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಯೋ ಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಉತ್ತಮಮ್ || 
ತಂ ಸಢುಣ್ಢಿಂ ದಣ್ಡಪಾಣಿಂ ವನ್ದೇ ಗಙ್ಗಾತಟಸ್ಥಿತಮ್ ||೪|| 

 

ಭೈರವಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ ಭಕ್ತಾಭಯಕರಂ ಭಜೇ || 
ದುಷ್ಟದಣ್ಡಶೂಲಶೀರ್ಷಧರಂ ವಾಮಾಧ್ವಚಾರಿಣಮ್ || ೫|| 

 

ಶ್ರೀಕಾಶೀಂ ಪಾಪಶಮನೀಂ ದಮನೀಂ ದುಷ್ಟಚೇತಸಃ || 
ಸ್ವನಿಃಶ್ರೇಣಿಂ ಚಾವಿಮುಕ್ತಪುರೀಂ ಮರ್ತ್ಯಹಿತಾಂ ಭಜೇ ||೬|| 

 

ನಮಾಮಿ ಚತುರಾರಾಧ್ಯಾಂ ಸದಾಽಣಿಮ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಗುಹಾಮ್ || 
ಶ್ರೀಗಙ್ಗೇ ಭೈರವೀಂ ದೂರೀಕುರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯಾತನಾಮ್ ||೭|| 

 

ಭವಾನಿ ರಕ್ಷಾನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದ್ವರ್ಣಿತಗುಣೇಽಮ್ಬಿಕೇ || 
ದೇವರ್ಷಿವನ್ದ್ಯಾಂಬುಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾಂ ಭಜೇ ||೮|| 

 

ಇತಿ ಕಾಶೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾದಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ || 

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram