logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Harihara Ashtottara Shatanama Stotram

Harihara Ashtottara Shatanama Stotram


ಗೋವಿನ್ದ ಮಾಧವ ಮುಕುನ್ದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ || 
ದಾಮೋದರಾಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೧|| 

 

ಗಙ್ಗಾಧರಾನ್ಧಕರಿಪೋ ಹರ ನೀಲಕಣ್ಠ ವೈಕುಣ್ಠ ಕೈಟಭರಿಪೋ ಕಮಠಾಬ್ಜಪಾಣೇ|| 
ಭುತೇಶ ಖಣ್ಡಪರಶೋ ಮೃಡ ಚಣ್ಡಿಕೇಶ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೨ || 

 

ವಿಷ್ಣೋ ನೃಸಿಂಹ ಮಧುಸೂದನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಗೌರೀಪತೇ ಗಿರಿಶ ಶಙ್ಕರ ಚನ್ದ್ರಚೂಡ || 
ನಾರಾಯಣಾಸುರನಿಬರ್ಹಣ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೩|| 

 

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋಗ್ರ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣ ಕಾಮಶತ್ರೋ ಶ್ರೀಕಾನ್ತ ಪೀತವಸನಾಂಬುದ ನೀಲ ಶೌರೇ || 
ಈಶಾನ ಕೃತ್ತಿವಸನ ತ್ರಿದಶೈಕನಾಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ  ||೪|| 

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಮಧುರಿಪೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ್ಯ ಶ್ರೀಕಣ್ಠ ದಿಗ್ವಸನ ಶಾನ್ತ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ || 
ಆನನ್ದಕನ್ದ ಧರಣೀಧರ ಪದ್ಮನಾಭ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ  ||೫|| 

 

ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತ್ರಿಪುರಸೂದನ ದೇವದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ಗರುಡಧ್ವಜ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || 
ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋರಗಾಭರಣ ಬಾಲಮೃಗಾಙ್ಕಮೌಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೬|| 

 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಘವ ರಮೇಶ್ವರ ರಾವಣಾರೇ ಭೂತೇಶ ಮನ್ಮಥರಿಪೋ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ || 
ಚಾಣೂರಮರ್ದನ ಹೃಷೀಕಪತೇ ಮುರಾರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೭||

 

ಶೂಲಿನ್ ಗಿರೀಶ ರಜನೀಶ ಕಲಾವತಂಸ ಕಂಸಪ್ರಣಾಶನ ಸನಾತನ ಕೇಶಿನಾಶ || 
ಭರ್ಗ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭವ ಭೂತಪತೇ ಪುರಾರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೮|| 

 

ಗೋಪೀಪತೇ ಯದುಪತೇ ವಸುದೇವಸೂನೋ ಕರ್ಪೂರಗೌರ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಭಾಲನೇತ್ರ ||
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಧರ್ಮಧುರೀಣ ಗೋಪ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ  ||೯|| 

 

ಸ್ಥಾಣೋ ತ್ರಿಲೋಚನ ಪಿನಾಕಧರ ಸ್ಮರಾರೇ ಕೃಷ್ಣಾನಿರುದ್ಧ ಕಮಲಾಕರ ಕಲ್ಮಷಾರೇ ||
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತ್ರಿಪಥಗಾರ್ದ್ರಜಟಾಕಲಾಪ ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ ||೧೦|| 

 

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಧಿಕಶತೇನ ಸುಚಾರುನಾಮ್ನಾಂ ಸನ್ದರ್ಭಿತಾಂ ಲಳಿತರತ್ನಕದಂಬಕೇನ || 
ಸನ್ನಾಯಕಾಂ ದೃಢಗುಣಾಂ ನಿಜಕಣ್ಠಗತಾಂ ಯಃ ಕುರ್ಯಾದಿಮಾಂ ಸ್ರಜಮಹೋ ಸ ಯಮಂ ನ ಪಶ್ಯೇತ್ ||೧೧|| 
ಗಣಾವೂಚತುಃ || 

 

ಇತ್ಥಂ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರ ನಿಜಭೃತ್ಯಗಣಾನ್ಸದೈವ ಸಂಶಿಕ್ಷಯೇದವನಿಗಾನ್ಸ ಹಿ ಧರ್ಮರಾಜಃ ||
ಅನ್ಯೇಽಪಿ ಯೇ ಹರಿಹರಾಙ್ಕಧರಾ ಧರಾಯಾಂ ತೇ ದೂರತಃ ಪುನರಹೋ ಪರಿವರ್ಜನೀಯಾಃ ||೧೨|| 

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ || 

 

ಯೋ ಧರ್ಮರಾಜರಚಿತಾಂ ಲಳಿತಪ್ರಬನ್ಧಾಂ ನಾಮಾವಳಿಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷಬೀಜಹನ್ತ್ರೀಮ್ || 
ಧೀರೋಽತ್ರ ಕೌಸ್ತುಭಭೄತಃ ಶಶಿಭೂಷಣಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಜಪೇತ್ಸ್ತನರಸಂ ನ ಪಿಬೇತ್ಸ ಮಾತುಃ ||೧೩|| 

 

ಇತಿ ಶ್ರೃಣ್ವನ್ಕಥಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಶಿವಶರ್ಮಾ ಪ್ರಿಯೇಽನಘಾಮ್ || 
ಪ್ರಹರ್ಷವಕ್ತ್ರಃ ಪುರತೋ ದದರ್ಶ ಸರಸೀಂ ಪುರೀಮ್ ||೧೪|| 

 

ಇತಿ ಹರಿಹರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram