logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಈಶಾನಸ್ತವಃ - Ishaanastavah

Ishaanastavah


ಯಃ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಗಜಾನನಾದ್ಭುತಸುತಾವಿಷ್ಕಾರಣವ್ಯಜಿತಾ- 
ಚಿನ್ತ್ಯೊತ್ಪಾದನವೈಭವಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಂ ಮಾಯಾಂ ನಿಜಾಙ್ಗೆ ದಧತ್ | 
ಸೆವ್ಯಾಂ ಸಂಸೃತಿಹಾನಯೆ ತ್ರಿಪಥಗಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ವಹನ್ 
ಸ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ಭಜತಃ ಪಾಯಾತ್ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೧|| 

 

ಯಸ್ಯಾಲೊಚ್ಯ ಕಪರ್ದದುರ್ಗವಿಲುಠದ್ಗಙ್ಗಾಂಬುಶೌಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಛತಾ-
ಮಾಧುರ್ಯಾಣಿ ಪರಾಜಯೊದಿತಶುಚಾ ಕ್ಷೀಣಃ ಕಲಾಮಾತ್ರತಾಮ್ | 
ಬಿಭ್ರತ್ ಪಿತ್ಸತಿ ನೂನಮುತ್ಕಟಜಟಾಜೂಟೊಚ್ಚಕೂಟಾಚ್ಛಶೀ 
ಲಾಲಾಟಾಕ್ಷಿಶಿಖಾಸು ಸೊಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭವ್ಯಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೨||

 

ಯಲ್ಲಾಲಾಟಕೃಪೀಟಯೊನಿಸತತಾಸಙ್ಗಾದ್ವಿಲೀನಃ ಶಶೀ 
ಗಙ್ಗಾರೂಪಮುಪೆತ್ಯ ತತ್ಪ್ರಶಮನಾಶಕ್ತಃ ಕೃಶಾಙ್ಗಃ ಶುಚಾ | 
ಉದ್ಬಧ್ನಾತಿ ತನುಂ ತ್ರಪಾಪರವಶೊ ಮನ್ಯೆ ಜಟಾದಾಮಭಿಃ 
ಪಾಯಾತ್ ಸ್ತವ್ಯವಿಭಾವ್ಯನವ್ಯಚರಿತೊ ಭಕ್ತಾನ್ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೩||

 

ಅಙ್ಕಾರೂಢಧರಾಧರಾಧಿಪಸುತಾಸೌನ್ದರ್ಯಸನ್ತರ್ಜಿತಾ 
ಗಙ್ಗಾ ಯಸ್ಯ ಕಪರ್ದದುರ್ಗಮವನೆ ಲೀನಾ ವಿಲೀನಾ ಹ್ರಿಯಾ | 
ಚಿನ್ತಾಪಾಣ್ಡುತನುಃ ಸ್ಖಲನ್ತ್ಯವಿರತಂ ಪಾರ್ವತ್ಯಸೂಯಾಸ್ಮಿತೈ-
ರನ್ತರ್ಧಿ ಬಹು ಮನ್ಯತೆಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೪||

 

ಮುಗ್ಧಾಂ ಸ್ನ್ರಿಗ್ಧ ಇವ ಪ್ರತಾರ್ಯ ಗಿರಿಜಾಮರ್ಧಾಙ್ಗದಾನಚ್ಛಲಾ-
ನ್ನಿತ್ಯೊದ್ಯದ್ವಹುಲಭ್ರಮಾಂ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಾತ್ಮೊತ್ತಮಾಙ್ಗೆ ವಹನ್ | 
ಸ್ಥಾನೆ ಯೊ ವಿಷಮೆಕ್ಷಣತ್ವಪದವೀಮಾರೊಪ್ಯತೆ ಕೊವಿದೈಃ 
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಪ್ರಣಯಕ್ರಮೊಽಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೫|| 

 

ಸೆವಾಸಜ್ಜಸುರಾರ್ಷಿಪರಿಷದ್ವ್ಯಾಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಪ್ರಶ್ಚ-
ಯೊತನ್ಮಕರನ್ದಬಿನ್ದುಸತತಾಸಾರಃ ಪತನ್ಮಸ್ತಕೆ | 
ಯಸ್ಯಾವಿಶ್ರಮಸಂಭೃತಸ್ತ್ರಿಪಥಗಾನಾಮ್ನಾ ಜನೈಃ ಖ್ಯಾಪ್ಯತೆ 
ಸ ತ್ರೈಲೊಕ್ಯನಿಷೆವಿತಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಃ ಪುಷ್ಣಾತು ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೬|| 

 

ಯಸ್ಮಿನ್ನುದ್ಧತತಾಣ್ಡವೈಕರಸತಾಸಾಟೊಪನಾಠ್ಯಕ್ರಮೆ 
ವಿಸ್ರಸ್ತಾಸು ಜಟಾಸು ಭಾಸುರ ತನುರ್ಧಾರಾಶತೈಃ ಪಾತುಕಾ | 
ಗಙ್ಗಾಜಙ್ಗಮವಾರಿಪರ್ವತಧಿಯಂ ಚಿತ್ತೆ ವಿಧತ್ತೆ ಸತಾ- 
ಮೆತಂ ಚಿತ್ರವಿಭೂತಿರಸ್ತು ಭಜತಾಂ ಭವ್ಯಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೭|| 

 

ಯೊ ಗಙ್ಗಾಪಯಸಿ ಪ್ರಭೊ ತವ ಮಹಾನತ್ಯಾದರಃ ಕಲ್ಪತೆ 
ಸಂಮೂರ್ಚ್ಛದ್ವಿಷಯಾಪನಾಯ ವಿಧಯೆ ಕ್ರುಧ್ಯಸ್ಯಸತ್ಯೊಕ್ತಯೆ | 
ಈಶಾನಸ್ತವಸಾಗರಾನ್ತಗಮನೆ ವಾಣ್ಯಃ ಪುರಾಣ್ಯೊಽಕ್ಷಮಾಃ 
ಸಙ್ಕ್ಷಿಪ್ಯೆತ್ಥಮಭಿಷ್ಟುತಃ ಸಸಿತಗುಃ ಪ್ರೀತೊಽಸ್ತು ಗಙ್ಗಾಧರಃ ||೮|| 

 

ಇತೀಶಾನಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram