logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Vishvamoorti Stotram

Vishvamoorti Stotram


ಅಕಾರಣಾಯಾಖಿಲಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ಮಹಾಕಾರಣಕಾರಣಾಯ | 
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಲಾನಲಲೋಚನಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೧|| 

 

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಹೀನಾಭರಣಾಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ಮೃಡಾಯ | 
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೨||

 

ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತೇಹಿತದಾನದಾತ್ರೇ ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ||೩|| 

 

ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾನಲಸನ್ನಿಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ | 
ಹಾಲಾಹಲಾದಾಯ ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೪|| 

 

ವಿರಿಞ್ಚಿನಾರಾಯಣಶಕ್ರಮುಖ್ಯೈರಜ್ಞಾತವೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ | 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋಽಘಹನ್ತ್ರೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೫|| 

 

ಅನೇಕಕೋಟೀನ್ದುನಿಭಾಯ ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ಗಿರೀಣಾಂ ಪತಯೇಽಘಹನ್ತ್ರೇ | 
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಕ್ತವಿಪದ್ಧರಾಯ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೬|| 

 

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ವಿಶುದ್ಧಧಾಮ್ನೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದುಷ್ಟಕುಲಾನ್ತಕಾಯ | 
ಸಮಸ್ತತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೭|| 

 

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಾದಿಫಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ | 
ನಮೋ ಮಹಾನನ್ದಮಯಾಯ ನಿತ್ಯಂ ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ||೮|| 

ಇತಿ ಸ್ತುತೋ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಮ್ | 
ಯತ್ತೇಽಭಿಲಷಿತಂ ದಕ್ಷ ತತ್ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಧ್ರುವಮ್ ||೯|| 

 

ಅನ್ಯಚ್ಚ ಶ್ರೃಣು ಭೋ ದಕ್ಷ ಯಚ್ಚ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಮ್ | 
ಯತ್ಕೃತಂ ಹಿ ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪತೇ ||೧೦|| 

 

ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪಠಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶುಭಮ್ |
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಾಪರಾಧಾ ಅಪಿ ಧ್ರುವಮ್ ||೧೧|| 

 

ಇತಿ ದಕ್ಷಕೃತಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram