logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Doorvesha Stotram

Shri Doorvesha Stotram

ಗಣನಾಥಷಣ್ಮುಖಯುಕ್ತೋ ಗಿರಿಜಾಸಂಶ್ಲೇಷತುಷ್ಟಹೃದಯಾಞ್ಜಃ 
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪರಿಪಾತು ಭಕ್ತಿವಿನಯಯುತಾನ್ ||೧|| 

ವಿದ್ಯಾನಾಥ ವಿನೀತಿಭಕ್ತಿಸಹಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ 
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಿತಾನ್ ಕರುಣಯಾ ಪಾಹೀಭವಕ್ತ್ರಂ ಯಥಾ | 
ವಿದ್ಯಾಯುಃಸುಖಯುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಭಿರಲಂ ಯುಕ್ತಾನ್ ವಿಧಾಯಾನಿಶಂ 
ಶಾನ್ತ್ಯಾದ್ಯೈರಪಿ ದಿವ್ಯಮುಕ್ತಿಪದವೀಸನ್ದರ್ಶಕೈಃ ಶಙ್ಕರ ||೨|| 

ಇತಿ ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||
 

Related Content

श्रीदूर्वेश स्तोत्रम - Shri Doorvesha Stotram

श्रीदूर्वेश स्तोत्रम् - Shri Doorvesha Stotram

শ্রীদূর্ৱেশ স্তোত্রম - Shri Doorvesha Stotram

ਸ਼੍ਰੀਦੂਰ੍ਵੇਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shri Doorvesha Stotram

શ્રીદૂર્વેશ સ્તોત્રમ - Shri Doorvesha Stotram