logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ಜನ್ಮ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Janma Saagarottaarana Stotram

Janma Saagarottaarana Stotram

ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಂಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಂಬುರಾಶೇ |
ಷ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೧||

ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ |
ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೨||

ಶೂರಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ |
ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ |೩||

ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ |
ಕ್ರೂರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್||೪||

ಇತಿ ಜನ್ಮಸಾಗರೋತ್ತಾರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Related Content

Janma Saagarottaarana Stotram

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम - Janma Saagarottaarana Stotram

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम् - Janma Saagarottaarana Stotram

জন্ম সাগরোত্তারণ স্তোত্রম - Janma Saagarottaarana Stotram

ਜਨ੍ਮ ਸਾਗਰੋੱਤਾਰਣ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Janma Saagarottaarana Stotram