logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Kannada

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಹರೀ - Vishveshvaralahari

Vishveshvaralahari

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತಿಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಗಣಾದೀಶ್ವರಂ ಮುದಾ |
ತಸ್ಯ ಯೋ ವನ್ದನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸ ಧೀನಾಂ ಯೋಗಮಿನ್ವತಿ ||೧||

ವನ್ದೇ ಕಾಶೀಪತಿಂ ಕಾಶೀ ಜಾತಾ ಯತ್ಕೃಪಯಾ ಪುರೀ |
ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಮ್ ||೨||

ಭಕ್ತಾವನಂ ಕರೋಮೀತಿ ಮಾ ಗರ್ವಂ ವಹ ಶಙ್ಕರ |
ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಪೂಜಾಗ್ರಹಣಾತ್ತವೇತತ್ಸತ್ಯಮಙ್ಗಿರಃ ||೩||

ಮುಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕಾಮಯನ್ತೇ ಚಞ್ಚಲಾಂ ಸಕಲಾ ಜನಾಃ |
ಕಾಶೀರೂಪಾಂ ಕಾಮಯೇಽಹಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್ ||೪||

ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತು ಜನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಮದಾನ್ಧನೃಪಸೇವನಾತ್ |
ಲಭೇ ವಿಶ್ವೇಶಸೇವಾತೋ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಮ್ ||೫||

ನ ಮತ್ಕುಟುಂಬರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಮಾಹೂಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯಂ ಬುಧಾಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾರಾಧನಾರ್ಥಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ||೬||

ಆಪಾತರಮಣೀಯೇಯಂ ಶ್ರೀರ್ಮದಾನ್ಧಕರೀ ಚಲಾ |
ಅಸಾರಸಂಸೃತೌ ಕಾಶೀಂ ಸಾ ಹಿ ಶ್ರೀರಮೃತಾ ಸತಾಮ್ ||೭||

ಕಾಶೀ ಗಙ್ಗಾಽನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಚ ವಿಶ್ವೇಶಾದ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ |
ಅವನ್ತು ಬಾಲಮಜ್ಞಂ ಮಾಮುಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ ||೮||

ಸದೈವ ದುಃಖಕಾರಿಣೀಂ ನ ಸಂಸೃತಿಂ ಹಿ ಕಾಮಯೇ
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಂ ಸುಖಪ್ರದಾಂ ಪರಾಂ ಪುರೀಂ ಹಿ ಕಾಮಯೇ |
ಸ್ವಭಕ್ತದುಃಖಹಾರಕಂ ಮನೋರಥಪ್ರಪೂರಕಂ
ಶಿವಂ ಸದಾ ಮುದಾ ಭಜೇ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೇ ||೯||

ಸ್ವಸೇವಕಸುತಾದೀನಾಂ ಪಾಲನಂ ಕುರ್ವತೇ ನೃಪಾಃ |
ಪಾಸ್ಯೇವಾಸ್ಮಾಂಸ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ ಗೀರ್ವಾಣಃ ಪಾಹಿ ನಃ ಸುತಾನ್ ||೧೦||

ನಿಷೇವ್ಯ ಕಾಶಿಕಾಂ ಪುರೀಂ ಸದಾಶಿವಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯ ವೈ
ಗುರೋರ್ಮುಖಾರವಿನ್ದತಃ ಸದಾದಿರೂಪಮದ್ವಯಮ್ |
ವಿಚಾರ್ಯ ರೂಪಮಾತ್ಮನೋ ನಿಷೇಧ್ಯ ನಶ್ವರಂ ಜಡಂ
ಚಿದಾತ್ಮನಾ ತಮೋಭಿದಂ ಧನೇನ ಹನ್ಮಿ ವೃಶ್ಚಿಕಮ್ ||೧೧||

ಹೇ ಭಾಗೀರಥಿ ಹೇ ಕಾಶಿ ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೇ ಸದಾ |
ಕಲಯಾಮಿ ಸ್ತವಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೇಷ ರಾರನ್ತು ತೇ ಹೃದಿ ||೧೨||

ವಿಶ್ವನಾಥ ಸದಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ ದೇಹ್ಯಸ್ಮಭ್ಯಂ ಧನಂ ಪರಮ್ |
ಪುರಾ ಯುದ್ಧೇಷು ದೈತ್ಯಾನಾಂ ವಿದ್ಮಹೇ ತ್ವಾಂ ಧನಞ್ಜಯಮ್ ||೧೩||

ಅವಿನಾಶಿ ಪುರಾ ದತ್ತಂ ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಯಾ |
ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶಗಙ್ಗೇ ತ್ವಾಮಥ ತೇ ಸ್ತುಮ್ನಮೀಮಹೇ ||೧೪||

ಸಂಸಾರದಾವವಹ್ನೌ ಮಾಂ ಪತಿತಂ ದುಃಖಿತಂ ತವ |
ವಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಗಙ್ಗಾದ್ಯೈರಾಗತ್ಯ ವೃಷಭಿಃ ಸುತಮ್ ||೧೫||

ಕಾಶೀಂ ಪ್ರತಿ ವಯಂ ಯಾಮ ದಯಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ತೇ |
ತತ್ರೈವ ವಾಸಂ ಕುರ್ಯಾಮ ವೃಕ್ಷೇ ನ ವಸತಿಂ ವಯಃ ||೧೬||

ಹೇ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇ ಗಙ್ಗೇ ಹೇ ಕಾಲಿನ್ದಿ ಸದಾ ವಯಮ್ |
ಭಜಾಮಾಮೃತರೂಪಂ ತಂ ಯೋ ವಃ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ ||೧೭||

ವಿಶ್ವನಾಥೇದಮೇವ ತ್ವಾಂ ಯಾಚಾಮ ಸತತಂ ವಯಮ್ |
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಾಶ್ಯಾಮಧ್ವರೇ ತ್ವಾಂ ಹವಿಷ್ಮನ್ತೋ ಜರಾಮಹೇ ||೧೮||

ಸರ್ವಾಸು ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಸು ಕಾಶ್ಯಾಮಿನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸೋಮಂ ಚೋದಾಮಿ ಪೀತಯೇ ||೧೯||

ಕಾಶ್ಯಾಂ ರೌದ್ರೇಷು ಚಾನ್ಯೇಷು ಯಜಾಮ ತ್ವಾಂ ಮಖೇಷು ವೈ |
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವೈಸ್ತ್ವಂ ರಾರನ್ಧಿ ಸವಮೇಷು ನಃ || ೨೦||

ಮಾಂ ಮೋಹಾದ್ಯಾ ದುರ್ಜನಾಶ್ಚ ಬಾಧನ್ತೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಾಂ ವರುತ್ರೀಂ ಧಿಷಣಾಂ ವಹ ||೨೧||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಭಸ್ಮಧಾರೀ ತ್ವಾಂ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಸ್ತೌಮೀಶ ಸಂಸ್ತವೈಃ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಭೃಙ್ಗಂ ಮಾಂ ನ ಸ್ತೋತಾರಂ ನಿದೇಕರಃ ||೨೨||

ವಿಹಾಯ ಚಞ್ಚಲಂ ವಧೂಸುತಾದಿಕಂ ಹಿ ದುಃಖದಂ
ತ್ವದೀಯಕಾಮಸಂಯುತಾ ಭವೇಮ ಕಾಶಿಕಾಪುರೀ |
ಸ್ವಸೇವಕಾರ್ತಿನಾಶಕ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸಂವಿದರ್ಪಕ
ಭವೈವ ದೇವ ಸನ್ತತಂ ಹ್ಯುತತ್ವಮಸ್ಮಯುರ್ವಸೋ ||೨೩||

ವಿಶ್ವೇಶ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಗಙ್ಗಾಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ರಮ್ಯವಸ್ತುಭಿಃ |
ಪೂಜಯಾಮ ವಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕಾಸೋ ಅವಸ್ಯವಃ ||೨೪||

ವಿಶ್ವೇಶ ನಿತ್ಯಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ಭಯಮುತ್ಪಾದಯನ್ತಿ ಯೇ |
ತೇಷಾಂ ವಿಧಾಯೋಪಮರ್ದಂ ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ ||೨೫||

ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಸ್ವಭಾವೋಽಯಂ ಬಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇಶ ಜೀವಕಾಃ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಯಾ ಶಂಭೋ ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷೋ ನಿಬರ್ಹಯ ||೨೬||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಭೀತಃ ಸಂಸಾರರ್ಣವಜ್ಜನಾತ್ |
ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಸದೇತಿ ತ್ವಾಂ ಪುರುಹೂತಮುಪಬ್ರುವೇ ||೨೭||

ಇದಂ ವಿಮೃಶ್ಯನಶ್ವರಂ ಜಡಂ ಸದೈವ ದುಃಖದಂ
ಸಮರ್ಚಿತುಂ ಶಿವಂ ಗತಾಃ ಪರಾಃ ಪುರೀಂ ಯತೋ ದ್ವಿಜಾಃ |
ತತೋಽಭಿಗಮ್ಯ ತಾಂ ಪುರೀಂ ಸಮರ್ಚ್ಯ ವಸ್ತುಭಿಃ ಪರೈಃ
ಶಿವಂ ಸ್ವಭಕ್ತಮುಕ್ತಿದಂ ತಮಿಲ್ಯಖಿತ್ವ ಈಮಹೇ ||೨೮||

ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಯಂ ಸದೈವ ತ್ವಾಂ ಯಜಾಮ ಸಕಲೈರ್ಮಖೈಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತ್ವಂ ಸಮಗ್ರೈರ್ದೇವೈರಾಸತ್ಸಿ ಬರ್ಹಿಷಿ ||೨೯||

ಯಕ್ಷೇಶ್ವರೇಣ ರಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಧನಮಖೇಷು ತೇ |
ದೇಹಿ ವ್ಯಯಾಯ ಶಙ್ಕರ ಹ್ಯಸ್ಮಭ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಕೃತಃ ||೩೦||

ಮತ್ಪೂರ್ವಜಾ ಮಹಾಶೈವಾ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿಣಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸುರೇಷು ತ್ವಾಮದ್ವಶಮಿವ ಯೇಮಿರೇ ||೩೧||

ಶಂಭೋರ್ವಿಧಾಯ ಯೇಽರ್ಚನಂ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತತ್ಪರಾ ಯದಾ |
ತಾನ್ ಶಙ್ಕರೋ ಗಿರೇ ದ್ರುತಂ ಯೂಥೇನ ವೃಷ್ಣಿರೇಜತಿ ||೩೨||

ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಾಮೀಶ ಸುರಂ ಮಾನಸೈರ್ದಿವ್ಯವಸ್ತುಭಿಃ |
ಹೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವೈಸ್ತ್ವಂ ಸೋಮ ರಾರನ್ಧಿ ನೋ ಹೃದಿ ||೩೩||

ಪ್ರಾದುರ್ಭವಸಿ ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಕ್ಲೇಶೋ ಭಕ್ತಜನೇ ಯದಾ |
ತತೋಽಹಂ ಕ್ಲೇಶವಾನ್ ಕುರ್ವೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ವೈ ನಮಃ ||೩೪||

ವಾಮದೇವೇತಿ ಮನೂ ರಮ್ಯತಾಂ ಯಸ್ಯ ಸಞ್ಜಗೌ |
ಈಶಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಕಿಯತೇ ವಾಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ||೩೫||

ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ದೀನಬನ್ಧೋ ಯೋಽಸ್ತೀಶ ವರದಃ ಕರಃ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ವರದಾನೇನ ಸ ಯುಕ್ತಸ್ತೇಽಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣಃ ||೩೬||

ದುಷ್ಟಭೀತಸ್ಯ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಕರಸ್ತೇಽಭಯದಾಯಕಃ |
ಮಹೇಶಾಭಯದಾನೇ ಸ್ಯಾದುತ ಸವ್ಯಃ ಶತಕ್ರತೋ ||೩೭||

ಮಹೇಶ್ವರೀಯಪದಪದ್ಮಸೇವಕಃ ಪುರನ್ದರಾದಿಪದನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ಸದಾ |
ಜನೋಽಸ್ತಿ ಯಃ ಸತತದುರ್ಗತಃ ಪ್ರಭೋ ಪೃಣಕ್ಷಿ ವಸುನಾ ಭವೀಯಸಾ ||೩೮||

ರಕ್ಷಣಾಯ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶ ಸಾಧನಮ್ |
ನಿಶ್ಚಯೇನ ಹೇ ಶಿವ ತ್ವಾಮವಸ್ಯುರಾಚಕೇ ||೩೯||

ರೋಗೈರ್ದುಃಖೈರ್ವೈರಿಗಣೈಶ್ಚ ಯುಕ್ತಾಸ್ತ್ವದ್ದಾಸತ್ವಾಚ್ಛಙ್ಕರ ತತ್ಸಹಸ್ವ |
ರಮ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರೋಷಕರಂ ವಚೋ ವಾ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಾಹಂ ತ್ವಾಯುರಿದಂ ವದಾಮಿ ||೪೦||

ಧ್ಯಾಯಾಮ ವಸ್ತು ಶಙ್ಕರಂ ಯಾಚಾಮ ಧಾಮ ಶಙ್ಕರಮ್ |
ಕುರ್ಯಾಮ ಕರ್ಮ ಶಙ್ಕರಂ ವೋಚೇಮ ಶನ್ತಮಂ ಹೃದೇ ||೪೧||

ಮಾತಾ ತಾತಃ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಂ ಚ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಮನ್ವಾತೇ ವಾಕ್ಯಂ ಬಾಲಸ್ಯ ಕುತ್ಸಿತಮ್ |
ಯದ್ವತ್ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೇಽಸ್ತು ಶಂಭವೇ ಸ್ವಾದೋಃ ಸ್ವಾದೀಯೋ ರುದ್ರಾಯ ಬನ್ಧನಮ್ ||೪೨||

ಶಿವಂ ಸುಗನ್ಧಿಸಂಯುತಂ ಸ್ವಭಕ್ತಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ |
ಸುದೀನಭಕ್ತಪಾಲಕಂ ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ||೪೩||

ದೇವ ದೇವ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ |
ಯದ್ವದಾಮಿ ಸತತಂ ಸ್ತೋತ್ರವಾಕ್ಯಂ ತಜ್ಜುಷಸ್ವ ಕೃಧಿ ಮಾ ದೇವವನ್ತಮ್ ||೪೪||

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸದಾ ನಿಷ್ಫಲಕಾರ್ಯಭಾರಂ ಧೄತ್ವಾ ಸದಾ ಶಙ್ಕರನಾಮಸಾರಮ್ |
ಹೇ ಜೀವ ಜನ್ಮಾನ್ತಕನಾಶಕಾರಂ ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಹೇ ಸೌಮನಸಾಯ ರುದ್ರಮ್ ||೪೫||

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಾಶ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಲಗಙ್ಗಾತೋಯೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರಂ ವೈ |
ತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪಹರೈಸ್ತು ದೇವ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ||೪೬||

ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ಶಙ್ಕರಂ ಸುರಾಢ್ಯಂ ಸಂಪೂಜ್ಯೇಶಂ ವಸುಭಿಃ ಸುಕಾನ್ತೈಃ |
ಅಗ್ರೇ ನೃತ್ಯನ್ತಃ ಶಿವಸ್ಯ ರೂಪಂ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ||೪೭||

ಇಚ್ಛಾಮಸ್ತ್ವಾಂ ಪೂಜಯಿತುಂ ವಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ ಸನ್ತತಮ್ ||
ಪ್ರಯಚ್ಛ ನೋ ಧನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಯಶಸಂ ವೀರವತ್ತಮಮ್ ||೪೮||

ಕಾಶ್ಯಾಮುಷಿತ್ವಾ ಗಙ್ಗಾಯಾಂ ಸ್ರಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಙ್ಕರಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಚ್ಚರಣೌ ನಿತ್ಯಮಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ ||೪೯||

ಅಸತ್ಪದಂ ಸ್ವಹರ್ಷದಂ ನ ಚಾನ್ಯಹರ್ಷದಾಯಕಂ
ಸದಾ ಮುದಾ ಪ್ರಸೂರ್ಯಥಾ ಶೃಣೋತಿ ಭಾಷಿತಂ ಶಿಶೋಃ |
ಶಿವಾಪಗಾಶಿವಾಬಲಾಶಿವಾಲಯಾಸಮನ್ವಿತ-
ಸ್ತಥಾ ಶಿವೇಶ ನಃ ಸುರೈರ್ಗಿರಮುಪಶ್ರುತಿಂ ಚರ ||೫೦||

ಸಗರಸ್ಯಾತ್ಮಜಾ ಗಙ್ಗೇ ಮತಾಃ ಸನ್ತಾರಿತಾಸ್ತ್ವಯಾ |
ಅಗರಸ್ಯಾತ್ಮಜಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಿಂ ನ ತಾರಯಸಿ ಧ್ರುವಮ್ ||೫೧||

ಪ್ರಾಯಿಕೋಽಯಂ ಪ್ರವಾದೋಽಸ್ತು ತರನ್ತಿ ತವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಾರಕಂ ನಾಮ ತೇ ಗಙ್ಗೇ ಸನ್ನಿಧೇಃ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ |೫೨||

ಮೀನೈರಾಯತಲೋಚನೇ ವಸುಮುಖೀವಾಬ್ಜೇನ ರೋಮಾವಲೀಯುಕ್ತೋ
ರಾಜವತೀವ ಪದ್ಮಮುಕುಲೈಃ ಶೈವಾಲವಲ್ಲ್ಯಾ ಯುತೈಃ |
ಉದ್ಭಾಸ್ವಜ್ಜಘನೇನ ವಾಲಪುಲಿನೈರುದ್ಯದ್ಭುಜೇವೋರ್ಮಿಭಿರ್-
ಗರ್ತೇನೋಜ್ಜ್ವಲನಾಭಿಕೇವ ವಿಲಸತ್ಯೇಷಾ ಪರಂ ಜಾಹ್ನವೀ ||೫೩||

ಶೃಙ್ಗಾರಿತಾಂ ಜಲಚರೈಃ ಶಿವಸುನ್ದರಾಙ್ಗ-
ಸಙ್ಗಾಂ ಸದಾಪಹೃತವಿಶ್ವಧವಾನ್ತರಙ್ಗಾಮ್
ಭೃಙ್ಗಾಕುಲಾಂಬುಜಗಲನ್ಮಕರನ್ದತುನ್ದ-
ಭೃಙ್ಗಾವಲೀವಿಲಸಿತಾಂ ಕಲಯೇಽಥ ಗಙ್ಗಾಮ್ ||೫೪||  

ವಿಶ್ವೇಶೋಽಸಿ ಧನಾಧಿಪಪ್ರಿಯಸಖಾ ಕಿಂ ಚಾನ್ನಪೂರ್ಣಾಪತಿರ್-
ಜಾಮಾತಾ ಧರಣೀಮೃತೋ ನಿರುಪಮಾಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಚತ್ವಾರ್ಯೇವ ತಥಾಪಿ ದಾಸ್ಯಸಿ ಫಲಾನ್ಯಾತ್ಮಾಶ್ರಯಾನ್ತೇ ಚಿರಂ
ತೇಭ್ಯೋಽತೋ ಬತ ಯುಜ್ಯತೇ ಪಶುಪತೇ ಲಬ್ಧಾವತಾರಸ್ತವ ||೫೫||

ದೋಷಾಕರಂ ವಹಸಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕಲಙ್ಕವನ್ತಂ ಕಣ್ಠೇ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಮತಿವಕಗತಿಂ ಸುಘೋರಮ್ |
ಪಾಪೀತ್ಯಯಂ ಮಯಿ ಕುತೋ ನ ಕೃಪಾಂ ಕರೋಷಿ ಯುಕ್ತೈವ ತೇ ವಿಷಮದ್ದಷ್ಟಿರತೋ ಮಹೇಶ |೫೬||

ಅಸ್ತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಮುಡುರಾಜಕಲಾ ಮಮೇತಿ  
ಗರ್ವಾಯತೇ ಹ್ಯತಿತರಾಂ ಬತ ವಿಶ್ವನಾಥ |
ತ್ವದ್ವಾಸಿನೋ ಜನನಕಾಶಿಶಶಾಙ್ಕಚೂಡಾ-
ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾಶ್ಚ ನ ಭವನ್ತಿ ಜನಾಃ ಕಿಯನ್ತಃ ||೫೭||

ಕಾಮಂ ಸನ್ತ್ಯಜ ನಶ್ವರೇಽತ್ರ ವಿಷಯೇ ವಾಮಂ ಪದಂ ಮಾ ವಿಶ
ಕ್ಷೇಮಂ ಚಾತ್ಮನ ಆಚರ ತ್ವಮದಯಂ ಕಾಮಂ ಸ್ಮರಸ್ವಾನ್ತಕಮ್ |
ಭೀಮಂ ದಣ್ಡಧರಸ್ಯ ಯೋತಿಹೃದಯಾರಾಮಂ ಶಿರಪ್ರೋಲ್ಲಸ-
ತ್ಸೋಮಂ ಭಾವಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥಮನಿಶಂ ಸೋಮಂ ಸಖೇ ಮಾನಸೇ ||೫೮||

ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿದಶವರಂ ಸದಾಶಿವಂ ಯೋ
ವಿಶ್ವೇಶಸ್ತುತಿಲಹರೀಂ ಸದಾ ಪಠೇದ್ವೈ |
ಕೈಲಾಸೇ ಶಿವಪದಕಞ್ಜರಾಜಹಂಸ
ಆಕಲ್ಪಂ ಸ ಹಿ ನಿವಸೇಚ್ಛಿವಸ್ವರೂಪಃ ||೫೯||

ಅನೇನ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಶಿಕಾಪತಿಃ |
ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಃ ಪೂರ್ವೇಷಾಮಸ್ಮಾಕಂ ಕುಲದೈವತಮ್ ||೬೦||

ಇಯಂ ವಿಶ್ವೇಶಲಹರೀ ರಚಿತಾ ಖಣ್ಡಯಜ್ವನಾ |
ವಿಶ್ವೇಶತುಷ್ಟಿದಾ ನಿತ್ಯಂ ವಸತಾಂ ಹೃದಯೇ ಸತಾಮ್ ||೬೧||

ನಾಮ್ನಾ ಗುಣೈಶ್ಚಾಪಿ ಶಿವೈವ ಮಾತಾ ತಾತಃ ಶಿವಸ್ತ್ರಯಮ್ಬಕಯಜ್ವನಾಮಾ |
ಮಲ್ಲಾರಿದೇವಃ ಕುಲದೈವತಂ ಮೇ ಶ್ರೀಕೌಶಿಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಕುಲೇ ಚ ಜನ್ಮ ||೬೨||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶದೀಕ್ಷಿತಾತ್ಮಜತ್ರ್ಯಮ್ಬಕದೀಕ್ಷಿತತನೂಜಖಣ್ಡರಾಜದೀಕ್ಷಿತವಿರಚಿತಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಹರೀ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Related Content

श्री शिवानन्द लहरी - shivaananda lahari

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Sadashiva Pancharatnam

shivaananda lahari