logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

સદાશિવ મહેન્દ્ર સ્તુતિઃ - Sadashiva Mahendra Stutih

Sadashiva Mahendra Stutih


સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ |

પરતત્ત્વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબન્ધમોચનાયાશુ | 
પ્રકટિતપરતત્ત્વાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧|| 

પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસંભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય | 
પદધૂતપઙ્કજાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨|| 

વિજનનદીકુઞ્જગૃહે મઞ્જુળપુલિનૈકમઞ્જુતરતલ્પે | 
શયનં કુર્વાણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩|| 

કામાહિદ્વિજપતયે શમદમમુખદિવ્યરત્નવારિધયે | 
શમનાય મોહવિતતેઃ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૪|| 

નમદાત્મબોધદાત્રે રમતે પરમાત્મતત્ત્વસૌધાગ્રે | 
સમબુદ્ધયેઽશ્મહેમ્નોઃ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૫|| 

ગિલિતાવિદ્યાહાલાહલહતપુર્યષ્ટકાય બોધેન | 
મોહાન્ધકારરવયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૬||

શમમુખષટ્કમુમુક્ષાવિવેકવૈરાગ્યદાનનિરતાય | 
તરસા નતજનતતયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૭|| 

સિદ્ધાન્તકલ્પવલ્લીમુખકૃતિકર્ત્રે કપાલિભક્તિકૃતે | 
કરતલમુક્તિફલાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૮|| 

તૃણપઙ્કલિપ્તવપુષે તૃણતોઽપ્યધરં જગદ્વિલોકયતે | 
વનમધ્યવિહરણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૯|| 

નિગૃહીતહૃદયહરયે પ્રગૃહીતાત્મસ્વરૂપરત્નાય | 
પ્રણતાબ્ધિપૂર્ણશશિને પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૦|| 

અજ્ઞાનતિમિરરવયે પ્રજ્ઞાનાંભોધિપૂર્ણચન્દ્રાય | 
પ્રણતાઘવિપિનશુચયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૧|| 

મતિમલમોચનદક્ષપ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યદાનનિરતાય | 
સ્મૃતિમાત્રતુષ્ટમનસે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૨|| 

નિજગુરુપરમશિવેન્દ્રશ્લાઘિતવિજ્ઞાન કાષ્ઠાય | 
નિજતત્ત્વનિશ્ચલહૃદે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૩|| 

પ્રવિલાપ્ય જગદશેષં પરિશિષ્ટખણ્ડવસ્તુનિરતાય | 
આસ્યપ્રાપ્તાન્નભુજે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૪|| 

ઉપધાનીકૃતબાહુઃ પરિરબ્ધવિરક્તિરામો યઃ | 
વસનીકૃતખાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૫|| 

સકલાગમાન્તસારપ્રકટનદક્ષાય નમ્રપક્ષાય | 
સચ્ચિત્સુખરૂપાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૬|| 

દ્રાક્ષાશિક્ષણચતુરવ્યાહારાય પ્રભૂતકરુણાય | 
વીક્ષાપાવિતજગતે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૭|| 

યોઽનુત્પન્નવિકારો બાહૌ મ્લેચ્છેન છિન્નપતિતેઽપિ | 
અવિદિતમમતાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૮|| 

ન્યપતન્સુમાનિ મૂર્ધનિ યેનોચ્ચરિતેષુ નામસૂગ્રસ્ય | 
તસ્મૈ સિદ્ધવરાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૧૯|| 

યઃ પાપોનોઽપિ લોકાન તરસા પ્રકરોતિ પુણ્યઃ નિષ્ઠાગ્ર્યાન | 
કરુણામ્બુરાશયેઽસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૦|| 

સિદ્ધેશ્વરાય બુદ્ધેઃ શુદ્ધિપ્રદપાદપદ્મનમનાય | 
બદ્ધે પ્રમોચકાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૧|| 

હૃદ્યાય લોકવિતતેઃ પદ્યાવલિદાય જન્મમૂકેભ્યઃ | 
પ્રણતેભ્યઃ પદયુગળે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય || ૨૨|| 

જિહ્વોપસ્થરતાનપ્યાહ્વોચ્ચારેણ જાતુ નૈજસ્ય | 
કુર્વાણાય વિરક્તાન્પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૩|| 

કમનીયકવનકર્ત્રે શમનીયભયાપહારચતુરાય | 
તપનીયસદ્રુશવપુષે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૪|| 

તારકવિદ્યાદાત્રે તારકપતિગર્વવારકાસ્યાય | 
તારજપપ્રવણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૫|| 

મૂકોઽપિ યત્કૃપા ચેલ્લોકોત્તરકીર્તિરાશુ જાયેત | 
અદ્ભુતચરિતાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૬|| 

દુર્જનદૂરાય તરાં સજ્જનસુલભાય હસ્તપાત્રાય | 
તરુતલનિકેતનાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૭|| 

ભવસિન્ધુધારયિત્રે ભવભક્તાય પ્રણમ્રવશ્યાય | 
ભવબન્ધવિરહિતાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૮|| 

ત્રિવિધસ્યાપિ ત્યાગં વપુષઃ કર્તું સ્થલત્રયે ય ઇવ | 
અકરોત્સમાધિમસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૨૯|| 

કામિનમપિ જિતહૃદયં ક્રૂરં શાન્તં જડં સુધિયમ | 
કુરુતે યત્કરુણાઽસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય || ૩૦|| 

વેદસ્મૃતિસ્થવિદ્વલ્લક્ષણલક્ષ્યેષુ સન્દિહાનાનામ | 
નિશ્ચયકૃતે વિહર્ત્રે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૧|| 

બાલારુણનિભવપુષે લીલાનિર્ધૂતકામગર્વાય | 
લોલાય ચિતિપરસ્યાં પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૨|| 

શરણીકૃતાય સુગુણૈણીકૃતરક્તપઙ્કજાતાય | 
ધરણીસદ્રુક્ક્ષમાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૩|| 

પ્રણતાય યતિવરેણ્યૈર્ગણનાથેનાપ્યસાધ્યવિઘ્નહૃતે | 
ગુણદાસીકૃતજગતે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૪|| 

સહમાનાય સહસ્રાણ્યપ્યપરાધાન્પ્રણમ્રજનરચિતાન | 
સહસૈવ મોક્ષદાત્રે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૫|| 

ધૃતદેહાય નતાવલિતૂણપ્રજ્ઞાપ્રદાનવાઞ્છાતઃ | 
શ્રીદક્ષિણવક્ત્રાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ||૩૬|| 

તાપત્રયાર્તહૃદયસ્તાપત્રયહારદક્ષનમનમહમ | 
ગુરુવરબોધિતમહિમન શરણં યાસ્યે તવાઙ્ઘ્રિકમલયુગમ || ૩૭|| 

સદાત્મનિ વિલીનહૃત્સકલવેદશાસ્ત્રાર્થવિત સરિત્તટવિહારકૃત સકલલોકહૃત્તાપહૃત | 
સદાશિવપદામ્બુજપ્રણતલોકલભ્ય પ્રભો સદાશિવયતીટ સદા મયિ કૃપામપારાં કુરુ ||૩૮|| 

પુરા યવનકર્તનસ્રવદમન્દરક્તોઽપિ યઃ પુનઃ પદસરોરુહપ્રણતમેનમેનોવિધિમ | 
કૃપાપરવશઃ પદં પતનવર્જિતં પ્રાપ યત્સદાશિવયતીટ સ મય્યનવધિં  કૃપાં સિઞ્ચતુ ||૩૯|| 

હૃષીકહૃતચેતસિ પ્રહૃતદેહકે રોગકૈરનેકવૃજિનાલયે શમદમાદિગન્ધોજ્ઝિતે | 
તવાઙ્ઘ્રિપતિતે યતૌ યતિપતે મહાયોગિરાટ સદાશિવ કૃપાં મયિ પ્રકુરુ હેતુશૂન્યાં દ્રુતમ ||૪૦|| 

ન ચાહમતિચાતુરીરચિતશબ્દસઙ્ઘૈઃ સ્તુતિં વિધાતુમપિ ચ ક્ષમો ન ચ જપાદિકેઽપ્યસ્તિ મે | 
બલં બલવતાં વર પ્રકુરુ હેતુશૂન્યાં વિભો સદાશિવ કૃપાં મયિ પ્રવર યોગિનાં સત્વરમ ||૪૧|| 

શબ્દાર્થવિજ્ઞાનયુતા હિ લોકે વસન્તિ લોકા બહવઃ પ્રકામમ | 
નિષ્ઠાયુતા ન શ્રુતદ્રુષ્ટપૂર્વા બિના ભવન્તં યતિરાજ નૂનમ ||૪૨|| 

સ્તોકાર્ચનપ્રીતહૃદમ્બુજાય પાદાબ્જચૂડાપરરૂપધર્ત્રે | 
શોકાપહર્ત્રે તરસા નતાનાં પાકાય પુણ્યસ્ય નમો વતીશ ||૪૩|| 

નાહં હૃષીકાણિ વિજેતુમીશો નાહં સપર્બાભજનાદિ કર્તુમ | 
નિસર્ગયા ત્વં દયયૈવ પાહિ સદાશિવેમં કરુણાપયોધે ||૪૪|| 

કૃતયાઽનયાનતાવલિકોટિગતેનાતિમન્દબોધેન | 
મુદમેહિ નિત્યતૃપ્તપ્રવર સ્તુત્યા સદાશિવાયાશુ ||૪૫|| 

ઇતિ શ્રીમજ્જગદ્ગુરુશૃઙ્ગગિરિ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહભારતીસ્વામિભિર્વિરચિતા સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram