logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ- Upamanyukrutam Shivastotram

Upamanyukrutam Shivastotram


ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ 

જય શઙ્કર પાર્વતીપતે મૃડ શંભો શશિખણ્ડમણ્ડન | 
મદનાન્તક ભક્તવત્સલ પ્રિયકૈલાસ દયાસુધાંબુધે ||૧|| 

સદુપાયકથાસ્વપણ્ડિતો હૃદયે દુઃખશરેણ ખણ્ડિતઃ |
શશિખણ્ડશિખણ્ડમણ્ડનં શરણં યામિ શરણ્યમીશ્વરમ ||૨|| 

મહતઃ પરિતઃ પ્રસર્પતસ્તમસો દર્શનમેદિનો ભિદે | 
દિનનાથ ઇવ સ્વતેજસા હૃદયવ્યોમ્નિ મનાગુદેહિ નઃ ||૩|| 

ન વયં તવ ચર્મચક્ષુષા પદવીમપ્યુપવીક્ષિતું ક્ષમાઃ |
કૃપયાઽભયદેન ચક્ષુષા સકલેનેશ વિલોકયાશુ નઃ ||૪||

ત્વદનુસ્મૃતિરેવ પાવની સ્તુતિયુક્તા ન હિ વક્તુમીશ સા | 
મધુરં હિ પયઃ સ્વભાવતો નનુ કીદ્રુક્સિતશર્કરાન્વિતમ ||૫|| 

સવિષોઽપ્યમૃતાયતે ભવાચ્છવમુણ્ડાભરણોઽપિ પાવનઃ | 
ભવ એવ ભવાન્તકઃ સતાં સમદ્રુષ્ટિર્વિષમોક્ષણોઽપિ સન ||૬|| 

અપિ શૂલધરો નિરામયો દ્રુઢવૈરાગ્યરતોઽપિ રાગવાન | 
અપિ ભૈક્ષ્યચરો મહેશ્વરશ્ચરિતં ચિત્રમિદં હિ તે પ્રભો ||૭|| 

વિતરત્યભિવાઞ્છિતં દ્રુશા પરિદ્રુષ્ટઃ કિલ કલ્પપાદપઃ | 
હૃદયે સ્મૃત એવ ધીમતે નમતેઽભીષ્ટફલપ્રદો ભવાન ||૮|| 

સહસૈવ ભુજઙ્ગપાશવાન્વિનિગૃહ્ણાતિ ન યાવદન્તકઃ | 
અભયં કુરુ તાવદાશુ મે ગતજીવસ્ય પુનઃ કિમૌષધૈઃ ||૯|| 

સવિષૈરિવ ભીમપન્નગૈર્વિષયૈરેભિરલં પરિક્ષતમ | 
અમૃતૈરિવ સંભ્રમેણ મામભિષિઞ્ચાશુ દયાવલોકનૈઃ ||૧૦|| 

મુનયો બહવોઽદ્ય ધન્યતાં ગમિતાઃ સ્વાભિમતાર્થદર્શિનઃ | 
કરુણાકર યેન તેન મામવસન્નં નનુ પશ્ય ચક્ષુષા ||૧૧||

પ્રણમામ્યથ યામિ ચાપરં શરણં કં કૃપણાભયપ્રદમ | 
વિરહીવ વિભો પ્રિયામયં પરિપશ્યામિ ભવન્મયં જગત ||૧૨|| 

બહવો ભવતાઽનુકંપિતાઃ કિમિતીશાન ન માઽનુકંપસે | 
દધતા કિમુ મન્દરાચલં પરમાણુઃ કમઠેન દુર્ધરઃ ||૧૩||

અશુચિં યદિ માઽનુમન્યસે કિમિદં મૂર્ધ્નિ કપાલદામ તે | 
ઉત શાઠ્યમસાધુસઙ્ગિનં વિષલક્ષ્માસિ ન કિં દ્વિજિહ્વધૃક ||૧૪|| 

ક્વ દ્દશં વિદધામિ કિં કરોમ્યનુતિષ્ઠામિ કથં ભયાકુલઃ | 
ક્વ નુ તિષ્ઠસિ રક્ષ રક્ષ મામયિ શંભો શરણાગતોઽસ્મિ તે ||૧૫|| 

વિલુઠામ્યવનૌ કિમાકુલઃ કિમુરો હન્મિ શિરશ્છિનદ્મિ વા | 
કિમુ રોદિમિ રારટીમિ કિં કૃપણં માં ન યદીક્ષસે પ્રભો ||૧૬|| 

શિવ સર્વગ શર્વ શર્મદં પ્રણતો દેવ દયાં કુરુષ્વ મે | 
નમ ઈશ્વર નાથ દિક્પતે પુનરેવેશ નમો નમોઽસ્તુ તે ||૧૭|| 

શરણં તરુણેન્દુશેખરઃ શરણં મે ગિરિરાજકન્યકા | 
શરણં પુનરેવ તાવુભૌ શરણં નાન્યદુપૈમિ દૈવતમ ||૧૮|| 

ઉપમન્યુકૃતં સ્તવોત્તમં જપતઃ શંભુસમીપવર્તિનઃ | 
અભિવાઞ્છિતભાગ્યસમ્પદઃ પરમાયુઃ પ્રદદાતિ શઙ્કરઃ ||૧૯|| 

ઉપમન્યુકૃતં સ્તવોત્તમં પ્રજપેદ્યસ્તુ શિવસ્ય સન્નિધૌ | 
શિવલોકમવાપ્ય સોઽચિરાત્સહ તેનૈવ શિવેન મોદતે ||૨૦|| 

ઇત્યુપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

চন্দ্রচূডালাষ্টকম - Chandrachoodaalaa Ashtakam

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

মেধাদক্ষিণামূর্তি সহস্রনামস্তোত্র - Medha Dakshinamurti Saha

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr