logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ - Shivamahimnah Stotram

Shivamahimnah Stotram


શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ |

પુષ્પદન્ત ઉવાચ || 

મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદ્રુશી 
સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ |
અથા વાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન 
મમાપ્યેષ સ્તોત્રમ હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ || ૧|| 

અતીતઃ પન્થાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયો-
રતદ્વ્યાવૃત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ | 
સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ 
પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ||૨||

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમૃતં નિર્મિતવત-
સ્તવ બ્રહ્મન કિં વાગપિ સુરગુરોર્વિસ્મયપદમ | 
મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ 
પુનામીત્યર્થેઽસ્મિન પુરમથન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા || ૩|| 

તવૈશ્વર્યં યત્તજ્જગદુદયરક્ષાપ્રળયકૃત 
ત્રયીવસ્તુ વ્યસ્તં તિસૃષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ | 
અભવ્યાનામસ્મિન્વરદ રમણીયામરમણીં 
વિહન્તું વ્યાક્રોશીં વિદધત ઇહૈકે જડધિયઃ ||૪|| 

કિમીહઃ કિંકાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનં 
કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ | 
અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવસરદુઃસ્થો હતધિયઃ 
કુતર્કોઽયં કાંશ્ચિન્મુખરયતિ મોહાય જગતઃ ||૫||

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવવન્તોઽપિ જગતા-
મધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાદ્રુત્ય ભવતિ | 
અનીશો વા કુર્યાદ ભુવનજનને કઃ પરિકરો 
યતો મન્દાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે || ૬|| 

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ 
પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ | 
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદૃજુકુટિલ નાનાપથજુષાં 
નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ||૭|| 

મહોક્ષઃ ખટ્વાઙ્ગં પરશુરજિનં ભસ્મ ફણિનઃ 
કપાલં ચેતીયત્તવ વરદ તન્ત્રોપકરણમ | 
સુરાસ્તાં તામૃદ્ધિં દધતિ તુ ભવદ્ભૄપ્રણિહિતાં 
ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ||૮|| 

ધ્રુવં કશ્ચિત્સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદં 
પરો ધ્રૌવ્યાધ્રૌવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્તવિષયે | 
સમસ્તેઽપ્યેતસ્મિન   પુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ 
સ્તુવન ઞ્જિહ્રેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ  ધૃષ્ટા મુખરતા || ૯|| 

તવૈશ્વર્યં યત્નાદ્યદુપરિ વિરિન્ચિર્હરિરધઃ 
પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કન્ધવપુષઃ | 
તતો ભક્તિશ્રદ્ધાભરગુરુ-ગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ યત
સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ||૧૦|| 

અયત્નાદાપાદ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં 
દશાસ્યો યદ્બાહૂનભૃત રણકણ્ડૂપરવશાન | 
શિરઃ પદ્મશ્રેણીરચિતચરણાંભોરુહબલેઃ 
સ્થિરાયાસ્ત્વદ્ભક્તેસ્ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદમ ||૧૧||

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં 
બલાત કૈલાસેઽપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ |
અલભ્યા પાતાળેઽપ્યલસચલિતાઙ્ગુષ્ઠશિરસિ 
પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસીદ્ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ||૧૨|| 

યદ્રુદ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતી-
મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેયત્રિભુવનઃ | 
ન તચ્ચિત્રં તસ્મિન્વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયો
ર્ન કસ્યાપ્યુન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ||૧૩|| 

અકાણ્ડબ્રહ્માણ્ડક્ષયચકિતદેવાસુરકૃપા-
વિધેયસ્યાઽસીદ્યસ્ત્રિનયનવિષં સંહૃતવતઃ | 
સ કલ્માષઃ કણ્ઠે તવ ન કુરુતે ન શ્રિયમહો 
વિકારોઽપિ શ્લાઘ્યો ભુવનભયભઙ્ગવ્યસનિનઃ ||૧૪|| 

અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે 
નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખાઃ | 
સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુરસાધારણમભૂત 
સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષુ પથ્યઃ પરિભવઃ ||૧૫|| 

મહી પાદાઘાતાત વ્રજતિ સહસા સંશયપદં 
પદં વિષ્ણોર્ભ્રામ્યદ્ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ | 
મુહુર્દ્યૌર્દૌઃસ્થ્યં યાત્યનિભૃતજટા તાડિતતટા 
જગદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિભુતા ||૧૬|| 

વિયદ્વ્યાપી તારાગણગુણિતફેનોદ્ગમરુચિઃ 
પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલઘુદ્રુષ્ટઃ શિરસિ તે | 
જગદ દ્વીપાકારં  જલધિવલયં તેન કૃતમિ-
ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ ||૧૭|| 

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો 
રથાઙ્ગે ચન્દ્રાર્કૌ રથચરણપાણિઃ શર ઇતિ | 
દિધક્ષોસ્તે કોઽયં ત્રિપુરતૃણમાડમ્બરવિધિ-
ર્વિધેયૈઃ ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતન્ત્રાઃ પ્રભુધિયઃ ||૧૮|| 

હરિસ્તે સાહસ્રં કમલબલિમાધાય પદયો-
ર્યદેકોને તસ્મિન્નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ | 
ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિમસૌ ચક્રવપુષા 
ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ ||૧૯|| 

ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત્ત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં 
ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે | 
અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવં 
શ્રુતૌ શ્રદ્ધાં બદ્ધ્વા દૃઢપરિકરઃ* કર્મસુ જનઃ ||૨૦|| 

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુભૃતા-
મૃષીણામાર્ત્વિજ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ | 
ક્રતુભ્રેષસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનો 
ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રદ્ધાવિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ ||૨૧|| 

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાં દુહિતરં 
ગતં રોહિદ્ભૂતાં રિરમયિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા | 
ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું 
ત્રસન્તં તેઽદ્યાપિ ત્યજતિ ન મૃગવ્યાધરભસઃ ||૨૨|| 

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધનુષમહ્નાય તૃણવ-
ત્પુરઃ પ્લુષ્ટં દ્રુષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ | 
યદિ સ્તૈણં દેવી યમનિરત દેહાર્ધઘટના-
દવૈતિ ત્વામદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ||૨૩|| 

શ્મશાનેષ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરા-
શ્ચિતાભસ્માલેપઃ સ્રગપિ નૃકરોટીપરિકરઃ | 
અમઙ્ગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમખિલં 
તથાપિ સ્મર્તૄણાં વરદ પરમં મઙ્ગલમસિ ||૨૪|| 

મનઃ પ્રત્યક્વ્ચિત્તે સવિધમવધાયાત્તમરુતઃ 
પ્રહૃષ્ય઼્અદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સઙ્ગિતદ્રુશઃ | 
યદાલોક્યાહ્લાદં હ્રુદ ઇવ નિમજ્યામૃતમયે 
દધત્યન્તસ્તત્ત્વં કિમપિ યમિનસ્તત્કિલ ભવાન ||૨૫|| 

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહ-
સ્ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરણિરાત્મા ત્વમિતિ ચ | 
પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતુ ગિરં 
ન વિદ્મસ્તત્તત્વં વયમિહ તુ યત્ત્વં ન ભવસિ ||૨૬|| 

ત્રયીં ત્રિસ્ત્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરા-
નકારાદ્યૈર્વર્ણૈસ્ત્રિભિરભિદધત્તીર્ણવિકૃતિ | 
તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરુન્ધાનમણુભિઃ 
સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ ||૨૭|| 

ભવઃ શર્વો રુદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહ મહાં-
સ્તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિધાનાષ્ટકમિદમ | 
અમુષ્મિન્પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ 
પ્રિયાયાસ્મૈ ધામ્ને પ્રવિહિત નમસ્યોઽસ્મિ ભવતે ||૨૮|| 

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિયદવ દવિષ્ઠાય ચ નમો 
નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ | 
નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમો 
નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ શર્વાય ચ નમઃ ||૨૯|| 

બહુલરજસે વિશ્વોત્પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ 
પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય નમો નમઃ | 
જનસુખકૃતે સત્ત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ 
પ્રમહસિ પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ ||૩૦|| 

કૃશપરિણતિ ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં 
ક્વ ચ તવ ગુણસીમોલ્લઙ્ઘિની શશ્વદ્રુદ્ધિઃ | 
ઇતિ ચકિતમમન્દીકૃત્ય માં ભક્તિરાધા-
દ્વરદ ચરણયોસ્તે વાક્યપુષ્પોપહારમ || ૩૧|| 

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે 
સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રમુર્વી | 
લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં 
તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ||૩૨|| 

અસુરસુરમુનીન્દ્રૈરર્ચિતસ્યેન્દુમૌલે-
ર્ગ્રથિતગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્વરસ્ય | 
સકલગણવરિષ્ઠઃ પુષ્પદન્તાભિધાનો 
રુચિરમલઘુવૃત્તૈઃ સ્તોત્રમેતચ્ચકાર ||૩૩|| 

અહરહરનવદ્યં ધૂર્જટેઃ સ્તોત્ર મેત-
ત્પઠતિ પરમભક્ત્યા શુદ્ધચિત્તઃ પુમાન્યઃ | 
સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાઽત્ર 
પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન કીર્તિમાંશ્ચ ||૩૪|| 

મહેશાન્નાપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ | 
અઘોરાન્નાપરો મન્ત્રો નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ ||૩૫|| 

દીક્ષાદાનં તપસ્તીર્થમ જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ | 
મહિમ્નઃ સ્તવપાઠસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ ||૩૬|| 

કુસુમદશનનામા સર્વગન્ધર્વરાજઃ 
શિશુશશિધરમૌલેર્દેવદેવસ્ય દાસઃ | 
સ ગુરુ** નિજમહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષા-
ત્સ્તવનમિદમકાર્ષીદ્દિવ્યદિવ્યં મહિમ્નઃ ||૩૭|| 

સુરવર મુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમોક્ષૈકહેતું 
પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાઞ્જલિર્નાન્યચેતાઃ | 
વ્રજતિ શિવસમીપં કિન્નરૈઃ સ્તૂયમાનઃ 
સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદન્તપ્રણીતમ ||૩૮||  

આસમાપ્તમિદં સ્તોત્રમ પુણ્યં ગન્ધર્વભાષિતમ |
અનૌપમ્યં મનોહારિ શિવમીશ્વરવર્ણનમ  ||૩૯||

ઇત્યેષા વાઙ્મયી પૂજા શ્રીમચ્છઙ્કરપાદયોઃ | 
અર્પિતા તેન દેવેશઃ પ્રીયતાં મે સદાશિવઃ ||૪૦|| 

તવ તત્વં ન જાનામિ કીદ્રુશોઽસિ મહેશ્વર |
યાદ્રુશોઽસિ મહાદેવ તાદ્રુશાય નમો નમઃ  |૪૧|

એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નરઃ |
સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ શિવલોકે મહીયતે  |૪૨|

શ્રી પુષ્પદન્તમુખપઙ્કજનિર્ગતેન 
સ્તોત્રેણ કિલ્બિષહરેણ હરપ્રિયેણ | 
કણ્ઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન 
સુપ્રીણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ || ૪૩|| 

ઇતિ શ્રીપુષ્પદન્તવિરચિતં  શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

--------------------------------


પાઠભેદમ

*કૃતપરિકરઃ

**કલુ

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram