logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

અમોઘ શિવકવચ - Amogha Shivakavacha

amogha shivakavacha

 

શ્રી શિવાય નમઃ ॥

અસ્ય શ્રી શિવકવચસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય

બ્રહ્મા ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છંદઃ,
શ્રીસદાશિવરુદ્રો દેવતા,
હ્રીં શક્તિઃ,
રં કીલકમ્,
શ્રીં હ્રીં ક્લીં બીજમ્,
શ્રીસદાશિવપ્રીત્યર્થે શિવકવચસ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ।

અથ ન્યાસઃ ।

ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ હ્રાં સર્વશક્તિધામ્ને ઈશાનાત્મને અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ નં રિં નિત્યતૃપ્તિધામ્ને તત્પુરુષાત્મને તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ મં રું અનાદિશક્તિધામ્ને અઘોરાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ શિં રૈં સ્વતંત્રશક્તિધામ્ને વામદેવાત્મને અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ વાં રૌં અલુપ્તશક્તિધામ્ને સદ્યોજાતાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ યં રઃ અનાદિ શક્તિધામ્ને સર્વાત્મને કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

હૃદયાદિ ન્યાસઃ ।

ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ હ્રાં સર્વશક્તિધામ્ને ઈશાનાત્મને હૃદયાય નમઃ  ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ નં રિં નિત્યતૃપ્તિધામ્ને તત્પુરુષાત્મને શિરસે સ્વાહા ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ મં રું અનાદિશક્તિધામ્ને અઘોરાત્મને શિકાયૈ વષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ શિં રૈં સ્વતંત્રશક્તિધામ્ને વામદેવાત્મને કવચાય હુમ્ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ વાં રૌં અલુપ્તશક્તિધામ્ને સદ્યોજાતાત્મને નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે જ્વલજ્જ્વાલામાલિને ૐ યં રઃ અનાદિ શક્તિધામ્ને સર્વાત્મને અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ॥

વજ્રદંષ્ટ્રં ત્રિનયનં કાલકણ્ઠમરિંદમમ્ ।
સહસ્રકરમત્યુગ્રં વન્દે શંભુમુમાપતિમ્ ॥૧॥

અથાપરં સર્વપુરાણગુહ્યં નિઃશેષપાપૌઘહરં પવિત્રમ્ ।
જયપ્રદં સર્વવિપત્પ્રમોચનં વક્ષ્યામિ શૈવં કવચં હિતાય તે ॥૨॥

ઋષભ ઉવાચ ॥

નમસ્કૃત્વા મહાદેવં વિશ્વવ્યાપિનમીશ્વરમ્ ।
વક્ષ્યે શિવમયં વર્મ સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ॥૩॥

શુચૌ દેશે સમાસીનો યથાવત્કલ્પિતાસનઃ ।
જિતેન્દ્રિયો જિતપ્રાણઃ ચિન્તયેચ્છિવમવ્યયમ્ ॥૪॥

હૃત્પુણ્ડરીકાન્તરસન્નિવિષ્ટં સ્વતેજસા વ્યાપ્તનભોઽવકાશમ્ ।
અતીન્દ્રિયં સૂક્ષ્મમનન્તમાદ્યં ધ્યાયેત્પરાનન્દમયં મહેશમ્ ॥૫॥

ધ્યાનાવધૂતાખિલકર્મબન્ધશ્ચિરં ચિદાનન્દનિમગ્નચેતાઃ ।
ષડક્ષરન્યાસસમાહિતાત્મા શૈવેન કુર્યાત્કવચેન રક્ષામ્ ॥૬॥

માં પાતુ દેવોઽખિલદેવતાત્મા સંસારકૂપે પતિતં ગભીરે ।
તન્નામ દિવ્યં વરમન્ત્રમૂલં ધુનોતુ મે સર્વમઘં હૃદિસ્થમ્ ॥ ૭॥

સર્વત્ર માં રક્ષતુ વિશ્વમૂર્તિર્જ્યોતિર્મયાનન્દ ઘનશ્ચિદાત્મા ।
અણોરણીયાનુરુશક્તિરેકઃ સ ઈશ્વરઃ પાતુ ભયાદશેષાત્ ॥૮॥

યો ભૂસ્વરૂપેણ બિભર્તિ વિશ્વં પાયાત્સ ભૂમેર્ગિરિશોઽષ્ટમૂર્તિઃ ।
યોઽપાંસ્વરૂપેણ નૃણાં કરોતિ સઞ્જીવનં સોઽવતુ માં જલેભ્યઃ ॥૯॥

કલ્પાવસાને ભુવનાનિ દગ્ધ્વા સર્વાણિ યો નૃત્યતિ ભૂરિલીલઃ ।
સ કાલરુદ્રોઽવતુ માં દવાગ્નેર્વાત્યાદિભીતેરખિલાચ્ચ તાપાત્ ॥૧૦॥

પ્રદીપ્તવિદ્યુત્કનકાવભાસો વિદ્યાવરાભીતિકુઠાર પાણિઃ ।
ચતુર્મુખસ્તત્પુરુષસ્ત્રિનેત્રઃ પ્રાચ્યાં સ્થિતો રક્ષતુ મામજસ્રમ્ ॥૧૧॥

કુઠારખેટાંકુશપાશશૂલકપાલઢક્કાક્ષ ગુણાન્દધાનઃ ।
ચતુર્મુખો નીલરુચિસ્ત્રિનેત્રઃ પાયાદઘોરો દિશિ દક્ષિણસ્યામ્ ॥૧૨॥

કુન્દેન્દુ શંખસ્ફટિકાવભાસો વેદાક્ષમાલાવરદાભયાઙ્ગઃ ।
ત્ર્યક્ષશ્ચતુર્વક્ત્ર ઉરુ પ્રભાવઃ સદ્યોઽધિજાતોઽવતુ માં પ્રતીચ્યામ્ ॥૧૩॥

વરાક્ષમાલાઽભયટઙ્કહસ્તઃ સરોજકિઞ્જલ્કસમાનવર્ણઃ ।
ત્રિલોચનશ્ચારુચતુર્મુખો માં પાયાદુદીચ્યાં દિશિ વામદેવઃ ॥૧૪॥

વેદાભયેષ્ટાઙ્કુશપાશઢઙ્ક કપાલઢક્કાક્ષ્રરશૂલપાણિઃ ।
સિતદ્યુતિઃ પંચમુખોઽવતાન્મામીશાન ઊર્ધ્વમ્ પરમપ્રકાશઃ ॥૧૫॥

મૂર્ધાનમવ્યાન્મમ ચન્દ્રમૌલિર્ભાલં મમાવ્યાદથ ભાલનેત્રઃ ।
નેત્રે મમાવ્યાજ્જગનેત્રહારી નાસાં સદા રક્ષતુ વિશ્વનાથઃ ॥૧૬॥

પાયાચ્છ્રુતી મે શ્રુતિગીતકીર્તિઃ કપોલમવ્યાત્સતતં કપાલી ।
વક્ત્રમ્ સદા રક્ષતુ પંચવક્ત્રો જિહ્વાં સદા રક્ષતુ વેદજિહ્વઃ ॥૧૭॥

કણ્ઠં ગિરીશોઽવતુ નીલકણ્ઠઃ પાણિદ્વયં પાતુ પિનાકપાણિઃ ।
દોર્મૂલમવ્યાન્મમ ધર્મબાહુર્વક્ષઃસ્થલં દક્ષમખાન્તકોઽવ્યાત્ ॥૧૮॥

મમોદરં પાતુ ગિરીન્દ્રધન્વા મધ્યં મમાવ્યાન્મદનાન્તકારી ।
હેરંભતાતો મમ પાતુ નાભિં પાયાત્કટિં ધૂર્જટિરીશ્વરો મે ॥ ૧૯॥

ઊરુદ્વયં પાતુ કુબેરમિત્રો જાનુદ્વયં મે જગદીશ્વરોઽવ્યાત્ ।
જંઘાયુગં પુઙ્ગવકેતુરવ્યાત્ પાદૌ મમાવ્યાત્ સુરવન્દ્યપાદઃ ॥૨૦॥

મહેશ્વરઃ પાતુ દિનાદિયામે માં મધ્યયામેઽવતુ વામદેવઃ ।
ત્રિલોચનઃ પાતુ તૃતીયયામે વૃષધ્વજઃ પાતુ દિનાન્ત્યયામે ॥૨૧॥

પાયાન્નિશાદૌ શશિશેખરો માં ગંગાધરો રક્ષતુ માં નિશીથે ।
ગૌરીપતિઃ પાતુ નિશાવસાને મૃત્યુઞ્જયો રક્ષતુ સર્વકાલમ્ ॥ ૨૨॥

અન્તઃસ્થિતં રક્ષતુ શઙ્કરો માં સ્થાણુઃ સદા પાતુ બહિઃ સ્થિતં મામ્ ।
તદન્તરે પાતુ પતિઃ પશૂનાં સદાશિવો રક્ષતુ માં સમન્તાત્ ॥૨૩॥

તિષ્ઠન્તમવ્યાદ્ભુવનૈકનાથઃ પાયાત્વ્રજન્તં પ્રમથાધિનાથઃ ।
વેદાન્ત વેદ્યોઽવતુ માં નિષણ્ણં મામવ્યયઃ પાતુ શિવઃ શયાનમ્ ॥૨૪॥

માર્ગેષુ માં રક્ષતુ નીલકણ્ઠઃ શૈલાદિદુર્ગેષુ પુરત્રયારિઃ ।
અરણ્યવાસાદિમહાપ્રવાસે પાયાન્મૃગવ્યાધ ઉદારશક્તિઃ ॥૨૫॥

કલ્પાન્તકાલોગ્ર પટુપ્રકોપસ્ફુટાટ્ટહાસોચ્ચલિતાણ્ડકોશઃ ।
ઘોરારિસેનાર્ણવદુર્નિવાર મહાભયાદ્રક્ષતુ વીરભદ્રઃ ॥૨૬॥

પત્યશ્વમાતઙ્ગઘટાવરૂથસહસ્ર લક્ષાયુત કોટિભીષણમ્ ।
અક્ષૌહિણીનાં શતમાતતાયિનાં છિન્દ્યાન્મૃડો ઘોરકુઠારધારયા ॥૨૭॥

નિહન્તુ દસ્યૂન્પ્રલયાનલાર્ચિર્જ્વલત્ત્રિશૂલં ત્રિપુરાન્તકસ્ય ।
શાર્દૂલસિંહર્ક્ષવૃકાદિહિંસ્રાન્ સન્ત્રાસયત્વીશધનુઃ પિનાકઃ ॥૨૮॥

દુઃસ્વપ્ન દુઃશકુન દુર્ગતિ દૌર્મનસ્ય દુર્ભિક્ષ દુર્વ્યસન દુઃસહ દુર્યશાંસિ।
ઉત્પાત તાપ વિષભીતિમસદ્ગ્રહાર્તિમ્વ્યાધીંશ્ચ નાશયતુ મે જગતામધીશઃ ॥૨૯॥

ૐ નમો ભગવતે સદાશિવાય સકલતત્ત્વાત્મકાય સર્વમન્ત્રસ્વરૂપાય
સર્વયન્ત્રાધિષ્ઠિતાય સર્વતન્ત્રસ્વરૂપાય સર્વતત્ત્વવિદૂરાય બ્રહ્મરુદ્રાવતારિણે
નીલકણ્ઠાય પાર્વતીમનોહરપ્રિયાય સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય
મહામણિમુકુટધારણાય માણિક્યભૂષણાય સ્રુષ્ટિસ્થિતિપ્રળયકાલરૌદ્રાવતારાય
દક્ષાધ્વરધ્વંસકાય મહાકાલમેદનાય મૂલાધારૈકનિલયાય તત્ત્વાતીતાય
ગઙ્ગાધરાય સર્વદેવાધિદેવાય ષડાશ્રયાય વેદાન્તસારાય
ત્રિવર્ગસાધનાયાનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાયાનન્ત વાસુકિ તક્ષક કાર્કોટક
શંખ કુલિક પદ્મ મહાપદ્મેત્યષ્ટ મહાનાગકુલભૂષણાય પ્રણવસ્વરૂપાય
ચિદાકાશાયાકાશાદિસ્વરૂપાય ગ્રહનક્ષત્રમાલિને સકલાય કળઙ્કરહિતાય
સકલલોકૈકકર્ત્રે સકલલોકૈકભર્ત્રે સકલલોકૈક સંહર્ત્રે સકલલોકૈકગુરવે
સકલલોકૈકસાક્ષિણે સકલનિગમગુહ્યાય સકલવેદાન્તપારગાય સકલલોકૈકવરપ્રદાય
સકલલોકૈકશઙ્કરાય શશાઙ્કશેખરાય શાશ્વતનિજાવાસાય નિરાભાસાય
નિરામયાય નિર્મલાય નિર્લોભાય નિર્મદાય નિશ્ચિન્તાય નિરહઙ્કારાય નિરઙ્કુશાય
નિષ્કળઙ્કાય નિર્ગુણાય નિષ્કામાય નિરુપપ્લવાય નિરવદ્યાય નિરન્તરાય નિષ્કારણાય
નિરાતઙ્કાય નિષ્પ્રપઞ્ચાય નિઃસંગાય નિર્દ્વન્દ્વાય નિરાધારાય નીરાગાય નિષ્ક્રોધાય
નિર્મલાય નિષ્પાપાય નિર્ભયાય નિર્વિકલ્પાય નિર્ભેદાય નિષ્ક્રિયાય નિસ્તુલાય નિઃસંશયાય
નિરઞ્જનાય નિરુપમવિભવાય નિત્યશુદ્ધબુદ્ધપરિપૂર્ણસચ્ચિદાનન્દાદ્વયાય પરમશાન્તસ્વરૂપાય
તેજોરૂપાય તેજોમયાય જય જય રુદ્ર મહારૌદ્ર મહાભદ્રાવતાર મહાભૈરવ કાલભૈરવ
કલ્પાન્તભૈરવ કપાલમાલાધર ખટ્વાંગ ખડ્ગ ચર્મ પાશાંકુશ ડમરુક શૂલ ચાપ
બાણ ગદા શક્તિ ભિણ્ડિપાલ તોમર મુસલ મુદ્ગર પાશ પરિઘ ભુશુણ્ડિ શતઘ્નિ ચક્રાયુધ
ભીષણકર સહસ્રમુખ દંષ્ટ્રાકરાળવદન વિકટાટ્ટહાસ વિસ્ફારિત બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલ
નાગેન્દ્રકુણ્ડલ નાગેન્દ્રહાર નાગેન્દ્રવલય નાગેન્દ્રચર્મધર મૃત્યુઞ્જય ત્ર્યંબક ત્રિપુરાન્તક
વિશ્વરૂપ વિરૂપાક્ષ વિશ્વેશ્વર વૃષભવાહન વિષવિભૂષણ વિશ્વતોમુખ સર્વતોમુખ રક્ષ
રક્ષ માં જ્વલ જ્વલ મહામૃત્યુમપમૃત્યુભયં નાશય નાશય  ચોરભયમુત્સાદયોત્સાદય
વિષસર્પભયં શમય શમય ચોરાન્મારય મારય મમ શત્રૂનુચ્ચાટયોચ્ચાટય ત્રિશૂલેન
વિદારય વિદારય કુઠારેણ ભિન્ધિ ભિન્ધિ ખડ્ગેન છિન્ધિ છિન્ધિ ખટ્વાઙ્ગેન વિપોથય વિપોથય
સુસલેન નિષ્પેષય નિષ્પેષય બાણૈઃ સન્તાડય સન્તાડય રક્ષાંસિ ભીષય ભીષય
શેષભૂતાનિ વિદ્રાવય વિદ્રાવય કૂષ્માણ્ડ વેતાળ મારીચ બ્રહ્મરાક્ષસગણાન્ સન્ત્રાસય
સન્ત્રાસય મમાભયં કુરુ કુરુ વિત્રસ્તં મામાશ્વાસયાશ્વાસય નરકમહાભયાન્મામુદ્ધારયોદ્ધારય
અમૃતકટાક્ષ વીક્ષણેન મામ્ સઞ્જીવય સઞ્જીવય ક્ષુતૃડ્ભ્યાં મામાપ્યાયયાપ્યાયય દુઃખાતુરં
મામાનન્દયાનન્દય શિવકવચેન મામાચ્છાદયાચ્છાદય મૃત્યુઞ્જય ત્ર્યંબક સદાશિવ નમસ્તે નમસ્તે ।

ઋષભ ઉવાચ ॥

ઇત્યેતત્કવચં શૈવં વરદં વ્યાહૃતં મયા ।
સર્વબાધા પ્રશમનં રહસ્યં સર્વદેહિનામ્ ॥ ૩૦॥

યઃ સદા ધારયેન્મર્ત્યઃ શૈવં કવચમુત્તમમ્।
ન તસ્ય જાયતે ક્વાપિ ભયં શંભોરનુગ્રહાત્ ॥૩૧॥

ક્ષીણાયુઃ પ્રાપ્તમૄત્યુર્વા મહારોગહતોઽપિ વા ।
સદ્યઃ સુખમવાપ્નોતિ દીર્ઘમાયુશ્ચ વિન્દતિ ॥ ૩૨॥

સર્વદારિદ્રશમનં સૌમંગલ્યવિવર્ધનમ્ ।
યો ધત્તે કવચં શૈવં સ દેવૈરપિ પૂજ્યતે ॥ ૩૩॥

મહાપાતકસંઘાતૈર્મુચ્યતે ચોપપાતકૈઃ ।
દેહાન્તે મુક્તિમાપ્નોતિ શિવવર્માનુભાવતઃ ॥૩૪॥

ત્વમપિ શ્રદ્ધયા વત્સ શૈવં કવચસુત્તમમ્ ।
ધારયસ્વ મયા દત્તં સદ્યઃ શ્રેયો હ્યવાપ્સ્યસિ ॥ ૩૫॥

સૂત ઉવાચ ॥

ઇત્યુક્ત્વા ઋષભો યોગી તસ્મૈ પાર્થિવસૂનવે ।
દદૌ શંખં મહારાવં ખડ્ગં ચારિનિષૂદનમ્ ॥૩૬॥

પુનશ્ચ ભસ્મ સંમન્ત્ર્ય તદઙ્ગં પરિતોઽસ્પૃશત્ ।
ગજાનાં ષટ્સહસ્રસ્ય ત્રિગુણસ્ય બલં દદૌ ॥૩૭॥

ભસ્મપ્રભાવાત્સંપ્રાપ્ત બલૈશ્વર્ય ધૃતિ સ્મૃતિઃ ।
સ રાજપુત્રઃ શુશુભે શરદર્ક ઇવ શ્રિયા॥૩૮॥

તમાહ પ્રાઞ્જલિં ભૂયઃ સ યોગી નૃપનન્દનમ્ ।
એષ ખડ્ગો મયા દત્તસ્તપોમન્ત્રાનુભાવિતઃ ॥૩૯॥

શિતધારમિમં ખડ્ગં યસ્મૈ દર્શયસે સ્ફુટમ્ ।
સ સદ્યો મ્રિયતે શત્રુઃ સાક્ષાન્મૃત્યુરપિ સ્વયમ્ ॥૪૦॥

અસ્ય શંખસ્ય નિર્હ્રાદં યે શૃણ્વન્તિ તવાહિતાઃ ।
તે મૂર્ચ્છિતાઃ પતિષ્યન્તિ ન્યસ્તશસ્ત્રા વિચેતનાઃ ॥૪૧॥

ખડ્ગશઙ્ખાવિમૌ દિવ્યૌ પરમન્યૌ વિનાશિનૌ ।
આત્મસૈન્ય સ્વપક્ષાણાં શૌર્યતેજોવિવર્ધનૌ ॥૪૨॥

એતયોશ્ચ પ્રભાવેણ શૈવેન કવચેન ચ ।
દ્વિષટ્સહસ્રનાગાનાં બલેન મહતાપિ ચ ॥ ૪૩॥

ભસ્મ ધારણસામર્થ્યાચ્છત્રુસૈન્યં વિજેષ્યસિ ।
પ્રાપ્ત સિંહાસનં પિત્ર્યં ગોપ્તાસિ પૃથિવીમિમામ્ ॥૪૪॥

ઇતિ ભદ્રાયુષં સમ્યગનુશાસ્ય સમાતૃકમ્ ।
તાભ્યાં સંપૂજિતઃ સોઽથ યોગી સ્વૈરગતિર્યયૌ ॥૪૫॥

ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે બ્રહ્મોત્તરખણ્ડે શિવકવચસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

Related Content

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

પરમશિવ પઞ્ચરત્નસ્તુતિઃ - Paramashiva Pancharatnastutih

ચન્દ્રશેખર અષ્ટક સ્તોત્રમ - Chandrashekara Ashtaka Stotram

શ્રી શિવરાત્રિ વ્રત પૂજાવિધિ- How to observe the Puja with m