logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવમાનસ પૂજા - Shivamanasa Puja

Shivamanasa Puja


ૐ પ્રત્યક્પ્રવણધીવૃત્યા હૃદ્ગૃહાન્તઃપ્રવેશનમ | 
મણ્ડપાન્તઃ પ્રવેશોઽયં પૂજાર્થં તવ શઙ્કર ||૧|| 

 

ગુરુવાક્યેષુ વિશ્વાસઃ સ્થિતિરાસનસંસ્થિતિઃ |
સર્વસઙ્કલ્પસન્ત્યાગઃ સઙ્કલ્પસ્તવ પૂજને ||૨|| 

 

સર્વાધારસ્ત્વમેવેતિ નિશ્ચયઃ પીઠપૂજનમ | 
ધ્યાનધ્યાતૃધ્યેયબાધો ધ્યાનમાનન્દકારણમ ||૩|| 

 

દૃશ્યપ્રમાર્જનં ચિત્તાન્નિર્માલ્યસ્ય વિસર્જનમ | 
અહં બ્રહ્મેત્યખણ્ડા યા વૃત્તિર્ધારાભિષેચનમ ||૪|| 

 

પૃથિવ્યાત્મકતા દૃષ્ટિસ્તવ ગન્ધસમર્પણમ | 
બોધોપશમવૈરાગ્યં ત્રિદળં બિલ્વમર્પયે ||૫||| 

 

આકાશાત્મકતાબોધઃ કુસુમાર્પણમીશ્વર | 
જગદાકાશપુષ્પાભમિતિ પદ્મં સમર્પયે ||૬|| 

 

વાયુતેજોમયત્વં તે ધૂપદીપાવનુત્તમૌ | 
દૃશ્યાસંભવબોધેન નિજાનન્દેન તૃપ્તતા ||૭|| 

 

સર્વતઃ પ્રીતિજનકં નૈવેદ્યં વિનિવેદયે | 
જલાત્મકત્વબુદ્ધિસ્તુ પીયૂષં તેઽર્પયે પિબ ||૮|| 

 

કર્તવ્યેષવપ્રસક્તિસ્તુ હસ્તપ્રક્ષાળનં તવ ||૯|| 

દુર્વાસનાપરિત્યાગસ્તાંબૂલસ્ય સમર્પણમ | 

 

વાચાં વિસર્જનં દેવ દક્ષિણા શ્રુતિસંમતા ||૧૦|| 

 

ફલાભિસન્ધિરાહિત્યં ફલાર્પણમનુત્તમમ | 
અહમેવ પરં બ્રહ્મ સચિદાનન્દલક્ષણમ ||૧૧|| 


એવં નિદિધ્યાસવાક્યં સ્તુતિઃ પ્રિયકરી તવ | 
નામરૂપાણિ ન ત્વત્તો ભિન્નાનીતિ મતિસ્તુ યા ||૧૨|| 

 

તવ પુષ્પાઞ્જલિઃ શમ્ભો સર્વત્રોત્કીર્ણપુષ્પકઃ | 
સ્વપ્રકાશાત્મબુદ્ધિસ્તુ મહાનીરાજનં તવ ||૧૩|| 

 

પ્રાદક્ષિણ્યં સર્વતસ્તે વ્યાપ્તિબુદ્ધિઃ સ્મૃતં શિવ |
ત્વમેવાહમિતિ સ્થિત્યા લીનતા પ્રણતિસ્તવ ||૧૪|| 

 

શુદ્ધસત્ત્વસ્યાભિવૃદ્ધિશ્છત્રં તાપાપનોદનમ | 
રજસ્તમસ્તિરસ્કારશ્ચામરાન્દોળને તવ ||૧૫|| 

 

નિજાનન્દપરાઘૂર્ણદોળનાન્દોળને વસ | 
ધન્યોઽહં કૃતકૃત્યોઽહમિતિ ગાનં તવ પ્રિયમ ||૧૬|| 

 

નિરઙ્કુશં મહાતૃપ્ત્યા નર્તનં તે મુદે શિવ | 
નાનાવિધૈઃ શબ્દજાલૈર્જૃંભણં વાદ્યમુત્તમમ ||૧૭|| 

 

શબ્દાતિગત્વબુદ્ધિસ્તુ કલ્યાણમિતિ ડિણ્ડિમઃ |
વેગવત્તરગન્તાઽસૌ મનોઽશ્વસ્તે સમર્પિતઃ ||૧૮|| 

 

અહમ્ભાવમહામત્તગજેન્દ્રો ભૂરિલક્ષણઃ | 
તત્ર દેહાદ્યનારોપનિષ્ઠા દૃઢતરોઽઙ્કુશઃ ||૧૯|| 

 

અદ્વૈતબોધદુર્ગોઽયં યત્ર શત્રુર્ન કશ્ચન | 
જનતારામવિસ્તારો રમસ્વાત્ર યથાસુખમ ||૨૦|| 

 

કલ્પનાસંપરિત્યાગો મહારાજ્યં સમર્પયે | 
ભોક્તૃત્વાધ્યાસરાહિત્યં વરં દેહિ સહસ્રધા ||૨૧|| 

 

અખણ્ડા તવ પૂજેયં સદા ભવતુ સર્વદા | 
આત્મત્વાત્તવ મે સર્વપૂજૈવાસ્તિ ન ચાન્યથા ||૨૨|| 

 

ઇમાં પૂજાં પ્રતિદિનં યઃ પઠેદ્યત્રકુત્રચિત | 
સદ્યઃ શિવમયો ભૂત્વા મુક્તશ્ચરતિ ભૂતલે ||૨૩|| 

 

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીમત્કૃષ્ણાનન્દસરસ્વતીવિરચિતા શિવમાનસપૂજા સમાપ્તા ||

Related Content

Shiva Maanasa Pooja

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

শিৱমানস পূজা - Shivamanasa Puja