logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

હરિહર સ્તોત્રમ - Harihara Stotram

Harihara Stotram


ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્યચતુર્વર્ગપ્રદાયિનૌ | 
વન્દે હરિહરૌ દેવૌ ત્રૈલોક્યપરિપાયિનૌ ||૧|| 

 

એકમૂર્તી દ્વિધા ભિન્નૌ સંસારાર્ણવતારકૌ | 
વન્દેઽહં કામદૌ દેવૌ સતતં શિવકેશવૌ ||૨|| 

 

દયામયૌ દીનદરિદ્રતાપહૌ મહૌજસૌ માન્યતમૌ સદા સમૌ | 
ઉદારલીલાલલિતૌ સિતાસિતૌ નમામિ નિત્યં શિવકેશવાવહમ ||૩|| 

 

અનન્તમાહાત્મ્યનિધી વિધિસ્તુતૌ શ્રિયા યુતૌ લોકવિધાનકારિણૌ | 
સુરાસુરાધીશનુતૌ નુતૌ જગત્પતી વિધત્તાં શિવકેશવૌ શિવમ ||૪|| 

 

જગત્રયીપાલનનાશકારકૌ પ્રસન્નહાસૌ વિલસત્સદાનનૌ | 
મહાબલૌ મઞ્જુળમૂર્તિધારિણૌ શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ સદા ||૫|| 

 

મહસ્વિનૌ મોદકરૌ પરૌ વરૌ મુનીશ્વરૈઃ સેવિતપાદપઙ્કજૌ | 
અજૌ સુજાતૌ જગદીશ્વરૌ સદા શિવં વિધત્તાં શિવકેશવૌ મમ ||૬|| 

 

નમો‍ઽસ્તુ નિત્યં શિવકેશવાભ્યાં સ્વભક્તસંરક્ષણતત્પરાભ્યામ |
દેવેશ્વરાભ્યાં કરુણાકરાભ્યાં લોકત્રયીનિર્મિતિકારણાભ્યામ ||૭|| 

 

સલીલશીલૌ મહનીયમૂર્તી દયાકરૌ મઞ્જુળસચ્ચરિત્રૌ | 
મહોદયૌ વિશ્વવિનોદહેતૂ નમામિ દેવૌ શિવકેશવૌ તૌ ||૮|| 

 

ત્રિશૂલપાણિં વરચક્રપાણિં પીતામ્બરં સ્પષ્ટદિગમ્બરં ચ | 
ચતુર્ભુજં વા દશબાહુયુક્તં હરિં હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ ||૯|| 

 

કપાલમાલાલલિતં શિવં ચ સદ્વૈજયન્તીસ્રગુદારશોભમ | 
વિષ્ણું ચ નિત્યં પ્રણિપત્ય યાચે ભવત્પદામ્ભોરુહયોઃ સ્મૃતિઃ સ્તાત ||૧૦|| 

 

શિવ ત્વમેવાઽસિ હરિસ્વરૂપો હરે ત્વમેવાઽસિ શિવસ્વરૂપઃ | 
ભ્રાન્ત્યા જનાસ્ત્વાં દ્વિવિધસ્વરૂપં પશ્યન્તિ મૂઢા નનુ નાશહેતોઃ ||૧૧|| 

 

હરે જના યે શિવરૂપિણં ત્વાં ત્વદ્રૂપમીશં કલયન્તિ નિત્યમ | 
તે ભાગ્યવન્તઃ પુરુષાઃ કદાઽપિ ન યાન્તિ ભાસ્વત્તનયસ્ય ગેહમ ||૧૨|| 

 

શમ્ભો જના યે હરિરૂપિણં ત્વાં ભવત્સ્વરૂપં કમલાલયેશમ | 
પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ખલુ તે મહાન્તૌ યમસ્ય નો યાન્તિ પુરં કદાચિત ||૧૩|| 

 

શિવે હરૌ ભેદધિયાઽઽધિયુક્તા મુક્તિં લભન્તે ન જના દુરાપામ | 
ભુક્તિં ચ નૈવેહ પરન્તુ દુઃખં સંસારકૂપે પતિતાઃ પ્રયાન્તિ ||

 

હરે હરૌ ભેદદૃશો ભુશમ વૈ સમ્સારસિન્ધૌ પતિતાઃ સતાપાઃ | 
પાપાશયા મોહમયાન્ધકારે ભ્રાન્તા મહાદુઃખભરં લભન્તે ||૧૫|| 

 

સન્તો લસન્તઃ સુતરાં હરૌ ચ હરે ચ નિત્યં બહુભક્તિમન્તઃ | 
અન્તર્મહાન્તૌ શિવકેશવૌ તૌ ધ્યાયન્ત ઉચ્ચૈર્મુદમાપ્નુવન્તિ ||૧૬|| 

 

હરૌ હરે ચૈક્યમુદારશીલાઃ  પશ્યન્તિ શશ્વત્સુખદાયિલીલાઃ | 
તે ભુક્તિમુક્તી સમવાપ્ય નૂનં સુખં દુરાપં સુતરાં લભન્તે ||૧૭|| 

 

શિવે શિવેશેઽપિ ચ કેશવે ચ પદ્માપતૌ દેવવરે મહાન્તઃ |
ભેદં ન પશ્યન્તિ પરન્તુ સન્તસ્તયોરભેદં કલયન્તિ સત્યમ ||૧૮|| 

 

રમાપતિં વા ગિરિજાપતિં વા વિશ્વેશ્વરં વા જગદીશ્વરં વા | 
પિનાકપાણિં ખલુ શાર્ઙ્ગપાણિં હરિ હરં વા પ્રણમામિ નિત્યમ ||૧૯|| 

 

સુરેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા વૈકુણ્ઠલોકસ્થિતમચ્યુતં વા | 
કૈલાસશૈલસ્થિતમીશ્વરં વા વિષ્ણું ચ શંભું ચ નમામિ નિત્યમ ||૨૦|| 

 

હરિર્દયાર્દ્રાશયતાં પ્રયાતો હરો દયાલૂત્તમભાવમાપ્તઃ | 
અનેકદિવ્યાસ્ત્રધરઃ પરેશઃ પાયાદજસ્રં કૃપયા નતં મામ || ૨૧|| 

 

શેષોઽસ્તિ યસ્યાઽઽભરણત્વમાપ્તો યદ્દા સુશય્યાત્વમિતઃ સદૈવ | 
દેવઃ સ કોઽપીહ હરિર્હરો વા કરોતુ મે મઞ્જુળમઙ્ગળં દ્રાક ||૨૨|| 

 

હરિં હરં ચાપિ ભજન્તિ ભક્ત્યા વિભેદબુદ્ધિં પ્રવિહાય નૂનમ | 
સિદ્ધા મહાન્તો મુનયો મહેચ્છાઃ સ્વચ્છાશયા નારદપર્વતાદ્યાઃ ||૨૩|| 

 

સનત્કુમારાદય ઉન્નતેચ્છા મોહેન હીના મુનયો મહાન્તઃ | 
સ્વાન્તઃ સ્થિતં શઙ્કરમચ્યુતં ચ ભેદં પરિત્યજ્ય સદા ભજન્તે ||૨૪|| 

 

શિષ્ટા વસિષ્ઠાદય આત્મનિષ્ઠાઃ શ્રેષ્ઠાઃ સ્વધર્માવનકર્મચિત્તાઃ | 
હૃત્તાપહારં મલહીનચિત્તા હરિ હરં ચૈકતયા ભજન્તે ||૨૫|| 

 

અન્યે મહાત્માન ઉદારશીલા ભૃગ્વાદયો યે પરમર્ષયસ્તે | 
પશ્યન્તિ ચૈક્યં હરિશર્વયોઃ શ્રીસંયુક્તયોરત્ર ન સંશયોઽસ્તિ ||૨૬|| 

 

ઇન્દ્રાદયો દેવવરા ઉદારા ત્રૈલોક્યસંરક્ષણદત્તચિત્તાઃ | 
હરિં હરં ચૈકસ્વરૂપમેવ પશ્યન્તિ ભક્ત્યા ચ ભજન્તિ નૂનમ ||૨૭|| 

 

સર્વેષુ વેદેષુ ખલુ પ્રસિદ્ધવૈકુણ્ઠકૈલાસગયોઃ સુધામ્નોઃ | 
મુકુન્દબાલેન્દુવતંસયોઃ સચ્ચરિત્રયોરીશ્વરયોરભેદઃ ||૨૮||

 

સર્વાણિ શસ્ત્રાણિ વદન્તિ નૂનં હરેર્હરસ્યૈક્યમુદારમૂર્તેઃ | 
નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યં નિત્યં જના ધર્મધના ગદન્તિ ||૨૯|| 

 

સર્વૈઃ પુરાણૈરિદમેવ સૂક્તં યદ્વિષ્ણુશંભ્વોર્મહનીયમૂર્ત્યોઃ | 
ઐક્યં સદૈવાઽસ્તિ ન ભેદલેશોઽપ્યસ્તીહ ચિન્ત્યં સુજનૈસ્તદેવમ |૩૦|| 

 

ભેદં પ્રપશ્યન્તિ નરાધમા યે વિષ્ણૌ ચ શંભૌ ચ દયાનિધાને | 
તે યાન્તિ પાપાઃ પરિતાપયુક્તા ઘોરં વિશાલં નિરયસ્ય વાસમ ||૩૧||

 

ભૂતાધિપં વા વિબુધાધિપં વા રમેશ્વરં વા પરમેશ્વરં વા | 
પીતામ્બરં વા હરિદમ્બરં વા હરિં હરં વા પુરુષા ભજધ્વમ ||૩૨|| 

 

મહસ્વિવર્યં કમનીયદેહમુદારસારં સુખદાયિચેષ્ટમ | 
સર્વેષ્ટદેવં દુરિતાપહારં વિષ્ણું શિવં વા સતતં ભજધ્વમ ||૩૩|| 

 

શિવસ્ય વિષ્ણોશ્ચ વિભાત્યભેદો  વ્યાસાદયોઽપીહ મહર્ષયસ્તે | 
સર્વજ્ઞભાવં દધતો નિતાન્તં વદન્તિ વદન્તિ ચૈવં કલયન્તિ સન્તઃ ||૩૪|| 

 

મહાશયા ધર્મવિધાનદક્ષા રક્ષાપરા નિર્જિતમાનસા યે | 
તેઽપીહ વિજ્ઞાઃ સમદર્શિનો વૈ શિવસ્ય વિષ્ણોઃ કલયન્ત્યભેદમ||૩૫|| 

 

હરિરેવ હરો હર એવ હરિર્નહિ ભેદલબોઽપિ તયોઃ પ્રથિતઃ | 
ઇતિ સિદ્ધમુનીશયતીશવરા નિગદન્તિ સદા વિમદાઃ સુજનાઃ ||૩૬|| 

 

હર એવ હરિર્હરિરેવ હરો હરિણા ચ હરેણ ચ વિશ્વમિદમ | 
પ્રવિનિર્મિતમેતદવેહિ સદા વિમદો ભવ તૌ ભજ ભાવયુતઃ ||૩૭|| 

 

હરિરેવ બભૂવ હરઃ પરમો હર એવ બભૂવ હરિઃ પરમઃ | 
હરિતા હરતા ચ તથા મિલિતા રચયત્યખિલં ખલુ વિશ્વમિદમ ||૩૮|| 

 

વૃષધ્વજં વા ગરુઢધ્વજં વા ગિરીશ્વરં વા ભુવનેશ્વરં વા | 
પતિં પશૂનામથવા યદૂનાં કૃષ્ણં શિવં વા વિબુધા ભજન્તે ||૩૯|| 

 

ભીમાકૃતિં વા રુચિરાકૃતિં વા ત્રિલોચનં વા સમલોચનં વા | 
ઉમાપતિં વાઽથ રમાપતિં વા હરિં હરં વા મુનયો ભજન્તે ||૪૦|| 

 

હરિઃ સ્વયં વૈ હરતાં પ્રયાતો હરસ્તુ સાક્ષાદ્ધરિભાવમાપ્તઃ | 
હરિર્હરશ્ચાપિ જગજ્જનાનામુપાસ્યદેવૌ સ્ત ઇતિ પ્રસિદ્ધિઃ ||૪૧|| 

 

હરિર્હિ સાક્ષાત હર એવ સિદ્ધો હરો હિ સાક્ષાદ્ધરિરેવ ચાસ્તે | 
હરિર્હરશ્ચ સ્વયમેવ ચૈકો દ્વિરૂપતાં કાર્યવશાત પ્રબાતઃ ||૪૨||

 

હરિર્જગત્પાલનકૃત્પ્રસિદ્ધો હરો જગન્નાશકરઃ પરાત્મા | 
સ્વરૂપમાત્રેણ ભિદામવાપ્તૌ દ્વાવેકરૂપૌ  સ્ત ઇમૌ સુરેશૌ ||૪૩|| 

 

દયાનિધાનં વિલસદ્વિધાનં દેવપ્રધાનં નનુ સાવધાનમ | 
સાનન્દસન્માનસભાસમાનં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા ||૪૪|| 

 

શ્રીકૌસ્તુભાભરણમિન્દુકલાવતંસં કાળીવિલાસિનમથો કમલાવિલાસમ | 
દેવં મુરારિમથ વા ત્રિપુરારિમીશં ભેદં વિહાય ભજ ભો ભજ ભૂરિભક્ત્યા ||૪૫||

 

વિષ્ણુઃ સાક્ષાચ્છંભુરેવ પ્રસિદ્ધઃ શંભુઃ સાક્ષાદ્વિષ્ણુરેવાસ્તિ નૂનમ | 
નાસ્તિ સ્વલ્પોઽપીહ ભેદાવકાશઃ સિદ્ધાન્તોઽયં સજ્જનાનાં સમુક્તઃ ||૪૬|| 

 

શંભુર્વિષ્ણુશ્ચૈકરૂપો દ્વિમૂર્તિઃ સત્યં સત્યં ગદ્યતે નિશ્ચિતં સત | 
અસ્મિન્મિથ્યા સંશયં કુર્વતે યે પાપાચારાસ્તે નરા રાક્ષસાખ્યાઃ ||૪૭|| 

 

વિષ્ણૌ શંભૌ નાસ્તિ ભેદાવભાસઃ સઙ્ખ્યાવન્તઃ સન્ત એવં વદન્તિ | 
અન્તઃ કિઞ્ચિત્સંવિચિન્ત્ય સ્વયં દ્રાક ભેદં ત્યક્ત્વા તૌ ભજસ્વ પ્રકામમ ||૪૮|| 

 

વિષ્ણોર્ભક્તાઃ શંભુવિદ્વેષસક્તાઃ શંભોર્ભક્તા વિષ્ણુવિદ્વેષિણો યે | 
કામક્રોધાન્ધાઃ સુમન્દાઃ સનિન્દા વિન્દન્તિ દ્રાક તે નરા દુઃખજાલમ ||૪૯|| 

 

વિષ્ણૌ શંભૌ ભેદબુદ્ધિં વિહાય ભક્ત્યા યુક્તાઃ સજ્જના યે ભજન્તે | 
તેષાં ભાગ્યં વક્તુમીશો ગુરુર્નો સત્યં સત્યં વચ્મ્યહં વિદ્ધિ તત્ત્વમ ||૫૦|| 

 

હરેર્વિરોધી ચ હરસ્ય ભક્તો હરસ્ય વૈરી ચ હરેશ્ચ ભક્તઃ | 
સાક્ષાદસૌ રાક્ષસ એવ નૂનં નાસ્ત્યત્ર સન્દેહલવોઽપિ સત્યમ ||૫૧||

 

શિવં ચ વિષ્ણું ચ વિભિન્નદેહં પશયન્તિ યે મૂઢધિયોઽતિનીચાઃ | 
તે કિં સુસદ્ભિઃ સુતરાં મહદ્ભિઃ સંભાષણીયાઃ પુરુષા ભવન્તિ ||૫૨|| 

 

અનેકરૂપં વિદિતૈકરૂપં મહાન્તમુચ્ચૈરતિશાન્તચિત્તમ | 
દાન્તં નિતાન્તં શુભદં સુકાન્તં વિષ્ણું શિવં વા ભજ ભૂરિભક્ત્યા ||૫૩|| 

 

હરે મુરારે હર હે પુરારે વિષ્ણો દયાળો શિવ હે કૃપાલો | 
દીનં જનં સર્વગુણૈર્વિહીનં માં ભક્તમાર્તં પરિપાહિ નિત્યમ ||૫૪|| 

 

હે હે વિષ્ણો શંભુરૂપસ્ત્વમેવ હે હે શમ્ભો વિષ્ણુરૂપસ્ત્વમેવ | 
સત્યં સર્વે સન્ત એવં વદન્તઃ સંસારબ્ધિં હ્યઞ્જસા સન્તરન્તિ ||૫૫|| 

 

વિષ્ણુઃ શંભુઃ શંભુરેવાસ્તિ વિષ્ણુઃ શંભુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુરેવાસ્તિ શંભુઃ | 
શંભૌ વિષ્ણૌ ચૈકરૂપત્વમિષ્ટં શિષ્ટા એવં સર્વદા સઞ્જપન્તિ ||૫૬|| 

 

દૈવી સંપદ્વિદ્યતે યસ્ય પુંસઃ શ્રીમાન સોઽયં સર્વદા ભક્તિયુક્તઃ | 
શંભું વિષ્ણું ચૈકરૂપં દ્વિદેહં ભેદં ત્યક્ત્વા સંભજન્મોક્ષમેતિ ||૫૭|| 

 

યેષાં પુંસામાસુરી સંપદાસ્તે મૃત્યોર્ગ્રાસાઃ કામલોભાભિભૂતાઃ | 
ક્રોધેનાન્ધા બન્ધયુક્તા જનાસ્તે શંભું વિષ્ણું ભેદબુદ્ધ્યા ભજન્તે ||૫૮|| 

 

કલ્યાણકારં સુખદપ્રકારં વિનિર્વિકારં વિહિતોપકારમ | 
સ્વાકારમીશં ન કૃતાપકારં શિવં ભજધ્વં કિલ કેશવં ચ ||૫૯|| 

 

સચ્ચિત્સ્વરૂપં કરુણાસુકૂપં ગીર્વણભૂપં વરધર્મયૂપમ | 
સંસારસારં સુરુચિપ્રસારં દેવં હરિં વા ભજ ભો હરં વા ||૬૦|| 

 

આનન્દસિન્ધું પરદીનબન્ધું મોહાન્ધકારસ્ય નિકારહેતુમ | 
સદ્ધર્મસેતું રિપુધૂમકેતું ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા ||૬૧|| 

 

વેદાન્તસિદ્ધાન્તમયં દબાળું સત્સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રપ્રતિપાદ્યમાનમ | 
ન્યાયપ્રસિદ્ધં સુતરાં સમિદ્ધં ભજસ્વ વિષ્ણું શિવમેકબુદ્ધ્યા ||૬૨||

 

પાપાપહારં રુચિરપ્રચારં કૃતોપકારં વિલસદ્વિહારમ | 
સદ્ધર્મધારં કમનીયદારં સારં હરિં વા ભજ ભો હરં વા ||૬૩|| 

 

હરૌ ભેદમવેક્ષમાણઃ પ્રાણી નિતાન્તં ખલુ તાન્તચેતાઃ | 
પ્રેતાધિપસ્યૈતિ પુરં દુરન્તં દુઃખં ચ તત્ર પ્રથિતં પ્રયાતિ ||૬૪||

 

ભો ભો જના જ્ઞાનધના મનાગપ્યર્ચ્યે હરૌ ચાપિ હરે ચ નૂનમ | 
ભેદં પરિત્યજ્ય મનો નિરુધ્ય સુખં ભવન્તઃ ખલુ તૌ ભજન્તુ ||૬૫|| 

 

આનન્દસન્મન્દિરમિન્દુકાન્તં શાન્તં નિતાન્તં ભુવનાનિ પાન્તમ | 
ભાન્તં સુદાન્તં વિહિતાસુરાન્તં દેવં શિવં વા ભજ કેશવં વા ||૬૬|| 

 

હે હે હરે કૃષ્ણ જનાર્દનેશ શંભો શશાઙ્કાભરણાધિદેવ | 
નારાયણ શ્રીશ જગત્સ્વરૂપ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ ||૬૭|| 

 

વિષ્ણો દશલોઽચ્યુત શાર્ઙ્ગપાણે ભૂતેશ શંભો શિવ શર્વ નાથ | 
મુકુન્દ ગોવિન્દ રમાધિપેશ માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ ||૬૮||

 

કલ્યાણકારિન કમલાપતે હે ગૌરીપતે ભીમ ભવેશ શર્વ | 
ગિરીશ ગૌરીપ્રિય શૂલપાણે માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ ||૬૯|| 

 

હે શર્વ હે શઙ્કર હે પુરારે હે હે કેશવ હે કૄષ્ણ હે મુરારે | 
હે દીનબન્ધો કરુણૈકસિન્ધો માં પાહિ નિત્યં શરણં પ્રપન્નમ ||૭૦|| 

 

હે ચન્દ્રમૌલે હરિરૂપ શંભો હે ચક્રપાણે શિવરૂપ વિષ્ણો | 
હે કામશત્રો ખલુ કામતાત માં પાહિ નિત્યં ભગવન્નમસ્તે ||૭૧|| 

 

સકલલોકપશોકવિનાશિનૌ પરમરમ્યતયા પ્રવિકાશિનૌ | 
અઘસમૂહવિદારણકારિણૌ હરિહરૌ ભજ મૂઢ ભિદાં ત્યજ ||૭૨|| 

 

હરિઃ સાક્ષાદ્ધરઃ પ્રોક્તો હરઃ સાક્ષાદ્ધરિઃ સ્મૄતઃ | 
ઉભયોરન્તરં નાસ્તિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ||૭૩|| 

 

યો હરૌ ચ હરે સાક્ષાદેકમૂર્તૌ દ્વિધા સ્થિતે | 
ભેદં કરોતિ મૂઢાત્મા સ યાતિ નરકં ધ્રુવમ ||૭૪|| 

 

યસ્ય બુદ્ધિર્હરૌ ચાપિ હરે ભેદં ચ પશ્યતિ | 
સ નરાધમતાં યાતો રોગી ભવતિ માનવઃ ||૭૫|| 

 

યો હરૌ ચ હરે ચાપિ ભેદબુદ્ધિં કરોત્યહો | 
તસ્માન્મૂઢતમો લોકે નાન્યઃ કશ્ચન વિદ્યતે ||૭૬|| 

 

મુક્તિમિચ્છસિ તેત્તર્હિ ભેદં ત્યજ હરૌ હરે | 
અન્યથા જન્મલક્ષેષુ મુક્તિઃ ખલુ સુદુર્લભા ||૭૭|| 

 

વિષ્ણોઃ શિવસ્ય ચાભેદજ્ઞાનાન્મુક્તિઃ પ્રજાપતે | 
ઇતિ  સદ્વેદવાક્યાનાં સિદ્ધાન્તઃ પ્રતિપાદિતઃ ||૭૮|| 

 

વિષ્ણુઃ શિવઃ શિવો વિષ્ણુરિતિ જ્ઞાનં પ્રશિષ્યતે | 
એતજ્જ્ઞાનયુતો જ્ઞાની નાન્યથા જ્ઞાનમિષ્યતે ||૭૯|| 

 

હરિર્હરો  હરશ્ચપિ હરિરસ્તીતિ ભાવયન | 
ધર્માર્થકામમોક્ષાણામધિકારી ભવેન્નરઃ ||૮૦|| 

 

હરિં હરં ભિન્નરૂપં ભાવયત્યધમો નરઃ | 
સ વર્ણસઙ્કરો નૂનં વિજ્ઞેયો ભાવિતાત્મભિઃ ||૮૧|| 

 

હરે શમ્ભો હરે વિષ્ણો શમ્ભો હર હરે હર | 
ઇતિ નિત્યં રલન જન્તુર્જીવન્મુક્તો હિ જાયતે ||૮૨|| 

 

ન હરિં ચ હરં ચાપિ ભેદબુદ્ધ્યા વિલોકયેત | 
યદીચ્છેદાત્મનઃ ક્ષેમ બુદ્ધિમાન્કુશલો નરઃ ||૮૩|| 

 

હરે હર દયાળો માં પાહિ પાહિ કૃપાં કુરુ | 
ઇતિ સઞ્જપનાદેવ મુક્તિઃ પ્રાણૌ પ્રતિષ્ઠિતા ||૮૪|| 

 

હરિં હરં દ્વિધા ભિન્નં વસ્તુતસ્ત્વેકરૂપકમ | 
પ્રણમામિ સદા ભક્ત્યા રક્ષતાં તૌ મહેશ્વરૌ ||૮૫|| 

 

ઇદં હરિહરસ્તોત્રં સૂક્તં પરમદુર્લભમ | 
ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં દાયકં દિવ્યમુત્તમમ ||૮૬|| 

 

શિવકેશવયોરૈક્યપ્રતિપાદકમીડિતમ | 
પઠેયુઃ કૃતિનઃ શાન્તા દાન્તા મોક્ષાભિલાષિણઃ ||૮૭|| 

 

એતસ્ય પઠનાત્સર્વાઃ સિદ્ધયો વશગાસ્તથા  | 
દેવયોર્વિષ્ણુશિવયોર્ભક્તિર્ભવતિ ભૂતિદા ||૮૮|| 

 

ધર્માર્થી લભતે ધર્મમર્થાર્થી ચાર્થમશ્નુતે | 
કામાર્થી લભતે કામં મોક્ષાર્થી મોક્ષમશ્નુતે ||૮૯|| 

 

દુર્ગમે ઘોરસઙ્ગ્રામે કાનને વધબન્ધને | 
કારાગારેઽસ્ય પઠનાજ્જાયતે તત્ક્ષણં સુખી ||૯૦|| 

 

વેદે યથા સામવેદો વેદાન્તો દર્શને યથા | 
સ્મૃતૌ મનુસ્મૃતિર્યદ્વત વર્ણેષુ બ્રાહ્મણો યથા ||૯૧|| 

 

યથાઽઽશ્રમેષુ સન્ન્યાસો યથા દેવેષુ વાસવઃ | 
યથાઽશ્વત્થઃ પાદપેષુ યથા ગઙ્ગા નદીષુ ચ ||૯૨|| 

 

પુરાણેષુ યથા શ્રેષ્ઠં મહાભારતમુચ્યતે | 
યથા સર્વેષુ લોકેષુ વૈકુણ્ઠઃ પરમોત્તમઃ ||૯૩||

 

યથા તીર્થેષુ સર્વેષુ પ્રયાગઃ શ્રેષ્ઠ ઈરિતઃ | 
યથા પુરીષુ સર્વાસુ વરા વારાણસી મતા ||૯૪|| 

 

યથા દાનેષુ સર્વેષુ ચાન્નદાનં મહત્તમમ | 
યથા સર્વેષુ ધર્મેષુ ચાહિંસા પરમા સ્મૃતા ||૯૫|| 

 

યથા સર્વેષુ સૌખ્યેષુ ભોજનં પ્રાહુરુત્તમમ | 
તથા સ્તોત્રેષુ સર્વેષુ સ્તોત્રમેતત્પરાત્પરમ ||૯૬|| 

 

અન્યાનિ યાનિ સ્તોત્રાણિ તાનિ સર્વાણિ નિશ્ચિતમ | 
અસ્ય સ્તોત્રસ્ય નો યાન્તિ ષોડશીમપિ સત્કલામ ||૯૭|| 

 

ભૂતપ્રેતપિશાચાદ્યા બાલવૃદ્ધગ્રહાશ્ચ યે | 
તે સર્વે નાશમાયાન્તિ સ્તોત્રસ્યાસ્ય પ્રભાવતઃ ||૯૮|| 

 

યત્રાસ્ય પાઠો ભવતિ સ્તોત્રસ્ય મહતો ધ્રુવમ | 
તત્ર સાક્ષાત્સદા લક્ષ્મીર્વસત્યેવ ન સંશયઃ ||૯૯|| 

 

અસ્ય સ્તોત્રસ્ય પાઠેન વિશ્વેશૌ શિવકેશવૌ | 
સર્વાન્મનોરથાન્પુંસાં પૂરયેતાં ન સંશયઃ ||૧૦૦|| 

 

પુણ્યં પુણ્યં મહત્પુણ્યં સ્તોત્રમેતદ્ધિ દુર્લભમ | 
ભો ભો મુમુક્ષવઃ સર્વે યૂયં પઠત સર્વદા ||૧૦૧|| 

 

ઇત્યચ્યુતાશ્રમસ્વામિવિરચિતં શ્રીહરિહરાદ્વૈતસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||
 

Related Content

Harihara Stotram

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langeshvara

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langkeshvara