logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીશિવ સુવર્ણમાલા સ્તવઃ - Srishiva Suvarnamala Stavah

Srishiva Suvarnamala Stavah


અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનનીનાયકપ્રભો | 
અનેકપ્રમુખસ્કન્દપરિસેવિત પાહિ મામ ||૧|| 

 

આકારાપારનિર્વ્યાજકરુણાયાઃ સતીપતે | 
આશાભિપૂરકાનમ્રવિતતેઃ પાહિ શઙ્કર ||૨|| 

 

ઇભાશ્વમુખસંપત્તિદાનદક્ષકૃપાલવ | 
ઇષ્ટપ્રાલેયશૈલેન્દ્રપુત્ર્યાઃ પાહિ ગિરીશ મામ ||૩|| 

 

ઈહાશૂન્યજનાવાપ્ય નતાનન્દાબ્ધિચન્દ્રમઃ | 
ઈશાન સર્વવિદ્યાનામિન્દુચૂડ સદાઽવ મામ ||૪|| 

 

ઉરગાધિપસંરાજત્પદપઙ્કેરુહદ્વય | 
ઉડુરાજકૃતોત્તંસ ગિરિજાસખ મામવ ||૫|| 

 

ઊરીકૃતવિનમ્રેષ્ટપૂગસંપૂરણવ્રત | 
અખિલામરકોટીરનિઘૃષ્ટપદ પાહિ મામ ||૬|| 

 

ઋદ્ધિદામ્ભોજવાસાયાઃ કામમાશુ નમત્તતેઃ | 
શૈલેન્દ્રતનયાશ્લિષ્ટ શર્વ માં પાહિ સર્વદા ||૭||

 

ઋસ્વરાખ્યેયરૂપાય ભૂતિદાયાદરાદ્દુતમ | 
ષણ્મુખેભાસ્યપૂજ્યાય નમ્રશ્ચન્દ્રાર્ધમૌલયે ||૮|| 

 

લૃકારાખ્યાય લક્ષ્મીશદ્રુહિણાદ્યર્ચિતાઙ્ઘ્રયે | 
અપારકરુણાજન્મભૂમયે શંભવે નમઃ ||૯|| 

 

લૄસ્વરૂપ લલાટાક્ષ લાકિન્યાદિનિષેવિત | 
લાવણ્યાકર કારુણયવારિધે પાહિ માં પ્રભો ||૧૦||

 

એણાઙ્કચૂડ કાણાદશાસ્ત્રપ્રજ્ઞાપ્રદાયક | 
શોણાધર નમસ્યામિ ત્વત્પાદામ્બુરુહદ્વયમ ||૧૧|| 

 

ઐહિકામુષ્મિકે પુંસાં સુલભે યત્પદાર્ચનાત | 
ચન્દ્રાર્ધવિલસન્મૌલિં નમામિ તમુમાપતિમ ||૧૨|| 

 

ઓમિત્યાખ્યાં યસ્યવેદા વેદાન્તાશ્ચ જગુર્મુહુઃ | 
ઓઙ્કારજપતુષ્ટં  તં નૌમિ ચન્દ્રાર્ધશેખરમ ||૧૩|| 

 

ઔદાસીન્યં સમસ્તેષુ વિષયેષુ પ્રકુર્વતામ | 
સુલભં જગદીશાનં પાર્વતી પતિમાશ્રયે ||૧૪|| 

 

અઙ્ગશોભાપરાભૂતકોટિરાકાનિશાકરમ | 
અન્ધકાન્તકકામાદિગર્વહારિણમાશ્રયે ||૧૫|| 

 

અશ્ચ ઉશ્ચ મકારશ્ચ યન્નામાવયવાક્ષરાઃ | 
અશેષશુભદાતારં તં નૌમિ શશિશેખરમ ||૧૬|| 

 

કવિતા વૃણુતે રતીશતુલ્યં પતિમાસ્થાસહિતેવ માનિની | 
તરસા પુરુષં યદઙ્ઘ્રિનમ્રં તમહં નૌમિ શશાઙ્કબાલચૂડમ ||૧૭|| 

 

ખણ્ડેન ચાન્દ્રેણ કિરીટગેન વિરાજમાનં વૃષભાધિરૂઢ | 
ખવાયુતેજોઽમ્બુધરાદિરૂપં શૈલેન્દ્રસુતાસમેતમ ||૧૮|| 

 

ગદ્યાનિ પદ્યાનિ ચ શીઘ્રમેવ મૂકસ્ય વક્ત્રાદપિ નિઃસરન્તિ | 
યદીયકારુણ્યલવાત્તમીશં નમામિ ચન્દ્રાર્ધકભાસિમૌલિમ ||૧૯|| 

 

ઘટોદ્ભવાદ્યા મુનયો યદઙ્ઘ્રિસમર્ચનાતો મહતીં પ્રપન્નાઃ | 
સિદ્ધિં તમાનમ્રજનેષ્ટદાનનિબદ્ધદીક્ષં પ્રણમામિ શંભુમ ||૨૦|| 

 

ઙકારવાચ્યાય નમજ્જનૌઘવિદ્યાપ્રદાનપ્રવણાય શીઘ્રમ | 
વટાગમૂલૈકનિકેતનાય શ્રીદક્ષિણાસ્યાય નમઃ શિવાય ||૨૧|| 

 

ચયેન ભાસાં વપુષશ્ચકોરબન્ધું જયન્તં જિતપુષ્પચાપમ | 
પ્રાલેયશૈલેન્દ્રસુતામનોઽબ્જ ભાનું ભજે કઞ્ચન દેવવર્યમ ||૨૨|| 

 

છત્રં ચ વાલવ્યજને મનોજ્ઞે સમુદ્રકાઞ્ચીં પૃથિવીં ચ લોકાઃ | 
જવાદ્ભજન્તેઽપ્યતિકિંપચાના યદઙ્ઘ્રિનમ્રાસ્તમુમેશમીડે ||૨૩||

 

જન્મસ્વનેકેષુ વિધાય ધર્માન્સ્વવર્ણયોગ્યાન્મનુજોઽતિભક્ત્યા | 
જિજ્ઞાસતે યત્પદમાદરેણ તં નૌમિ સચ્ચિત્સુખરૂપમીશમ ||૨૪|| 

 

ઝરીં દધાનં દિવિષત્તટિન્યા ઝટિત્યયોગ્યાનપિ ભક્તિપૂર્ણાન | 
પુનાનમર્ધેન્દુલસત્કિરીટં યુવાનમીશં કલયામિ ચિત્તે ||૨૫|| 

 

ઞકારરૂપાય રવીન્દુવહ્નિનેત્રાય નાનાવિધરૂપધર્ત્રે | 
લોકાવનાયાતિમનોહરાય શૈલેન્દ્રકન્યાપતયે નમોઽસ્તુ ||૨૬|| 

 

ટવર્ણવાચ્યાય તડિત્પ્રભાય યમાદિયોગાઙ્ગવિદર્ચિતાય | 
શમાદિસંપત્સહિતપ્યપાદપદ્માય ગૌરીપતયે નમોઽસ્તુ ||૨૭||

 

ઠપુક્ત્રિવર્ણપ્રતિપાદિતાય હરાય નિઃશેષવિષાઘહર્ત્રે | 
શ્રીનીલકણ્ઠાય યમિપ્રવીરધ્યેયાય કુર્મઃ પ્રણાતિં પ્રમોદાત ||૨૮|| 

 

ડામરપ્રમુખદુઃખસમૂહધ્વંસદક્ષચરણસ્મરણસ્ય | 
શૈલજાહૃદયપઙ્કજભાનોઃ શઙ્કરસ્ય ચરણૌ પ્રણતોઽસ્મિ ||૨૯|| 

 

ઢક્કાખ્યવાદ્યશ્રવણોત્સુકાય પ્રાઢાય કન્દર્પશરપ્રભેદે | 
શિવાય ચન્દ્રાર્ધલસજ્જટાય કુર્મઃ પ્રમોદાત્પ્રણતેઃ સહસ્રમ ||૩૦|| 

 

ણાન્તદાદિહરિદુત્સુખમૂર્તે નાકનાથપરિસેવિતપાદ | 
વાસલોલ વટવૃક્ષતલે માં વારાણસ્યામિવ પાહિ દયાળો ||૩૧|| 

 

તપ્તાઃ સંસૃતિવહ્નિના ભુવિ નરાઃ સંપ્રાપ્ય સદ્દેશિકં 
તસ્યાસ્યાચ્છ્રતિશીર્ષવાક્યનિચયં શ્રુત્વાર્થયુક્તં મુહુઃ | 
યુક્ત્યા શ્રુત્યવિરુદ્વયા તદનુસઞ્ચિન્ત્યાર્થમાદ્યોદિતં 
ધ્યાત્વાઽજસ્રમવાપ્નુવન્તિ યમહં તં નૌમિ ગૌરીપતિમ ||૩૨|| 

 

થાયૈયેતિ સમસ્તદેવવનિતા નૃત્યં યદગ્રેઽન્વહં 
કુર્વન્ત્યમ્બુજસંભવપ્રભૃતયઃ સ્તુન્વન્તિ વેદૈશ્ચ યમ | 
ઇન્દ્રાણીશરમાધવાદિસુરા યસ્યાર્ચનાં કુર્વતે 
કલ્પાગપ્રભવૈઃ સુમૈસ્તમનિશં નૌમ્યાદિજાવલ્લભમ ||૩૩|| 

 

ઇતિ શ્રીશિવસુવર્ણમાલાસ્તવઃ સંપૂર્ણઃ ||

Related Content

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah