logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીશિવસ્તુતિ કદમ્બમ - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


આહ્લાદજનકસ્યાદ્ય સાન્નિધ્યાત્તવ શઙ્કર | 
ચન્દ્રશ્ચન્દ્રત્વમાપેદે જાને ચન્દ્રલસજ્જટ ||૧||

 

કાલકૂટં નિગૃહ્યાદાવરક્ષઃ સકલં જગત | 
કો વાઽત્ર વિસ્મયઃ શંભો કાલસ્યૈકસ્ય નિગ્રહે ||૨|| 

 

અભવસ્ત્વં સૂચયિતું લોકાનામર્ધનારીશઃ | 
અર્ધો વેત્યામ્નાયઃ સ્વાર્થપરો નાર્થવાદ ઇતિ ||૩|| 

 

જડતાવિદલનદીક્ષિત જડતાપહઋતિં કરોષિ નો ચેન્મે | 
દીક્ષાભઙ્ગો ન ભવેદ્દાક્ષાયણ્યાશ્રિતાઙ્ગ કિમુ તેન ||૪|| 

 

પશુપતિમવ માં શંભો પશુપતિરસિ ગિરિશ યસ્માત્વમ | 
શ્રુતિરપ્યેવં બ્રુતે કર્તવ્યા હ્યાત્મરક્ષેતિ ||૫|| 

 

શીર્ષોપરિ ચન્દ્રસ્તે લોકે શાસ્ત્રે ચ વિખ્યાતઃ |
કણ્ઠોપર્યકળઙ્કઃ પૂર્ણઃ કોઽયં નિશાકરો બ્રુહિ ||૬|| 

 

કવિત્વવારશિશરન્નિશેશં જડત્વનાગેન્દ્રવિભેદસિંહમ | 
મૃગત્વગાબદ્ધકટિપ્રદેશં મહત્ત્વદં નૌમિ નતાય શંભુમ ||૭|| 

યદઙ્ઘ્રિપાથોરુહસેવનેન પ્રયાતિ સર્વોત્તમતાં જડોઽપિ | 
તમમ્બિકામાનસપદ્મહંસમુપાશ્રયે સત્વરચિતશુદ્ધયે ||૮|| 

 

બહૂનાં જનાનાં મનોઽભીષ્ટજાતં સુસૂક્ષ્મં વિતીર્યાશુ ગર્વાયસે ત્વમ | 
મહેશાન યદ્યસ્તિ શક્તિસ્તવાહો મહન્મન્મનોઽભીષ્ટમાશુ પ્રયચ્છ ||૯|| 

 

અપાં પુષ્પાર્ધસ્ય પ્રતિદિનમહો ધારણવશાત્પ્રભો 
કિં નિર્વેદાદ્ધરણિગતપુષ્પાલિમધુના | 
રસાદ્ધત્સે શીર્ષે શશધરકિરીટાગતનયાસહાય 
પ્રબ્રૂહિ પ્રણતજનકારુણ્યભરિત ||૧૦|| 

 

બહોઃ કાલાત્કિં વા શિરસિ કૃતવાસં તવ વિધું 
વિયોગં કિં પત્યુર્ભૃશમસહમાનાઃ સ્વયમહો | 
સમાલિઙ્ગન્ત્યેતાઃ પતિમતિરસાત્પુષ્પમિષતઃ 
પ્રભો તારાસ્તસ્માદસિ સુમકિરીટસ્ત્વમધુના ||૧૧|| 

 

ભક્તાનાં હૃદ્રથાનાં નિજનિજપદવીપ્રાપ્તયે પાર્વતીશઃ 
કારુણ્યાપારવારાંનિધિરગપતિજાસંયુતઃ સંભ્રમેણ | 
આરુહ્યૈકં હિ બાહ્યં રથમિહ નિખિલાંશ્ચાલયન્કિં પુરોક્તાન્ગર્વં 
પક્ષીશવાય્વોર્હરતિ કરુણયા શીઘ્રનમ્રેષ્ટઅદાયી ||૧૨|| 

 

મત્પાપાનાં બહૂનાં પરિમિતિરધુનાઽધીશ નાસ્ત્યેવ નૂનં 
ત્વદ્વત્પાપોપશાન્તિપ્રદમિહ ભુવને નાસ્તિ દૈવં ચ સદ્યઃ | 
તસ્માન્મત્પાપરાશિં દહ દહ તરસા દેહિ શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં 
સ્રોતઃ શ્રેષ્ઠાવતંસ પ્રણતભયહર પ્રાણનાથાગજાયાઃ ||૧૩|| 

 

કામં સન્તુ સુરાઃ સ્વપાદનમનસ્તોત્રાર્ચનાભિશ્ચિરં 
દેહં કર્શયતે જનાય ફલદાસ્તાન્નાશ્રયે જાત્વપિ | 
યો જાત્વપ્યવશાત્સ્વનામ વદતે લોકાય શીઘ્રેષ્ટદઃ 
સોઽવ્યાદ્ધેતુવિહીનપૂર્ણકરુણઃ કાન્તાયિતાર્ધઃ શિવઃ ||૧૪|| 

 

નિત્યાનિત્યવિવેકભોગવિરતી શાન્ત્યાદિષટ્કં તથા 
મોક્ષેચ્છામનપાયિનીં વિતર ભો શંભો કઋપાવારિધે | 
વેદાન્તશ્રવણં તદર્થમનનં ધ્યાનં ચિરં બ્રહ્મણઃ 
સચ્ચિદ્રૂપતનોરખણ્ડપરમાનન્દાત્મનઃ શઙ્કર ||૧૫|| 

 

મન્નીકાશતનું પ્રગૄહ્ય કરુણાવારાંનિધે સત્વરં 
શ્રૃઙ્ગાદ્રૌ વસ મોદતઃ કરુણયા વ્યાખ્યાનસિંહાસને | 
કુર્વલ્લોકતતિં સ્વધર્મનિરતાં સૌખ્યૈરશેષૈર્વૃતામ- 
દ્વૈતાત્મવિબોધપૂર્ણહૃદયાં ચાતન્વપર્ણાપતે ||૧૬|| 

 

યત્પદામ્બુજસમર્ચનસક્તઃ સક્તિમાશુ વિષયેષુ વિહાય | 
સચ્ચિદાત્મનિ વિલીનમનસ્કાઃ સંભવન્તિ તમહં શિવમીડે ||૧૭|| 

 

રજનીવલ્લભચૂડો રજનીચરસેવ્યપદપદ્મઃ | 
રાકાશશાઙ્કધવળો રાજતિ રમણીગૃહીતવામાઙ્ગઃ ||૧૮||

 

કરવાણીતનુભિસ્તે કરવાણીશાઙ્ઘ્રિસન્નતિં મોદાત | 
કરવાણીતનુશુદ્ધ્યૈ કરવાણીશ્રીબહુત્વાય ||૧૯||

 

ઇતિ શ્રીશિવસ્તવકદમ્બં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram