logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

મૃતસઞ્જીવન કવચમ - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


એવમારાધ્ય ગૌરીશં દેવં મૃત્યુઞ્જયેશ્વરમ || 
મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના કવચં પ્રજપેત્સદા ||૧|| 

 

સારાત્સારતરં પુણ્યં ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં શુભમ || 
મહાદેવસ્ય કવચં મૃતસઞ્જીવનાભિધમ ||૨|| 

 

સમાહિતમના ભૂત્વા શ્રૃણુષ્વ કવચં શુભમ || 
શ્રુત્વૈતદ્દિવ્યકવચં રહસ્યં કુરુ સર્વદા ||૩|| 

 

વરાભયકરો યજ્વા સર્વદેવનિષેવિતઃ || 
મૃત્યુઞ્જયો મહાદેવઃ પ્રાચ્યાં માં પાતુ સર્વદા ||૪|| 

 

દધાનઃ શક્તિમભયાં ત્રિમુખઃ ષડ્ભુજઃ પ્રભુઃ || 
સદાશિવોઽગ્નિરૂપી મામાગ્નેય્યાં પાતુ સર્વદા ||૫|| 

 

અષ્ટાદશભુજોપેતો દણ્ડાભયકરો વિભુઃ || 
યમરૂપી મહાદેવો દક્ષિણસ્યાં સદાઽવતુ ||૬|| 

 

ખડ્ગાભયકરો ધીરો રક્ષોગણનિષેવિતઃ || 
રક્ષોરૂપી મહેશો માં નૈરૃત્યાં સર્વદાઽવતુ ||૭|| 

 

પાશાભયભુજઃ સર્વરત્નાકરનિષેવિતઃ || 
વરુણાત્મા મહાદેવઃ પશ્ચિમે માં સદાઽવતુ ||૮|| 

 

ગદાભયકરઃ પ્રાણનાયકઃ સર્વદાગતિઃ || 
વાયવ્યાં મારુતાત્મા માં શઙ્કરઃ પાતુ સર્વદા ||૯|| 

 

શઙ્ખાભયકરસ્થો માં નાયકઃ પરમેશ્વરઃ || 
સર્વાત્માન્તરદિગ્ભાગે પાતુ માં શઙ્કરઃ પ્રભુઃ ||૧૦|| 

 

શૂલાભયકરઃ સર્વવિદ્યાનામધિનાયકઃ || 
ઈશાનાત્મા તથૈશાન્યાં પાતુ માં પરમેશ્વરઃ ||૧૧|| 

 

ઊર્ધ્વભાગે બ્રહ્મરૂપી વિશ્વાત્માઽધઃ સદાઽવતુ || 
શિરો મે શઙ્કરઃ પાતુ લલાટં ચન્દ્રશેખરઃ ||૧૨|| 

 

ભ્રુમધ્યં સર્વલોકેશસ્ત્રિનેત્રો લોચનેઽવતુ || 
ભ્રુયુગ્મં ગિરિશઃ પાતુ કર્ણૌ પાતુ મહેશ્વરઃ ||૧૩|| 

 

નાસિકાં મે મહાદેવ ઓષ્ઠૌ પાતુ વૃષધ્વજઃ || 
જિહ્વાં મે દક્ષિણામૂર્તિર્દન્તાન્મે ગિરિશોઽવતુ ||૧૪|| 

 

મૃત્યુઞ્જયો મુખં પાતુ કણ્ઠં મે નાગભૂષણઃ || 
પિનાકી મત્કરૌ પાતુ ત્રિશૂલી હૃદયં મમ ||૧૫|| 

 

પઞ્ચવક્ત્રઃ સ્તનૌ પાતુ ઉદરં જગદીશ્વરઃ || 
નાભિં પાતુ વિરૂપાક્ષઃ પાર્શ્વૌ મે પાર્વતીપતિઃ ||૧૬|| 

 

કટિદ્વયં ગિરીશો મે પૃષ્ઠં મે પ્રમથાધિપઃ ||
ગુહ્યં મહેશ્વરઃ પાતુ મમોરૂ પાતુ ભૈરવઃ ||૧૭|| 

 

જાનુની મે જગદ્ધર્તા જઙ્ઘે મે જગદમ્બિકા || 
પાદૌ મે સતતં પાતુ લોકવન્દ્યઃ સદાશિવઃ ||૧૮|| 

 

ગિરીશઃ પાતુ મે ભાર્યાં ભવઃ પાતુ સુતાન્મમ || 
મૃત્યુઞ્જયો મમાયુષ્યં ચિત્તં મે ગણનાયકઃ ||૧૯|| 

 

સર્વાઙ્ગં મે સદા પાતુ કાલકાલઃ સદાશિવઃ || 
એતત્તે કવચં પુણ્યં દેવતાનાં ચ દુર્લભમ ||૨૦|| 

 

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના મહાદેવેન કીર્તિતમ || 
સહસ્રાવર્તનં ચાસ્ય પુરશ્ચરણમીરિતમ ||૨૧|| 

 

યઃ પઠેચ્છૃણુયાન્નિત્યં શ્રાવયેત્સુસમાહિતઃ || 
સ કાલમૃત્યું નિર્જિત્ય સદાયુષ્યં સમશ્નુતે ||૨૨|| 

 

હસ્તેન વા યદા સ્પૃષ્ટ્વા મૃતં સઞ્જીવયત્યસૌ || 
આધયો વ્યાધયસ્તસ્ય ન ભવન્તિ કદાચન ||૨૩|| 

 

કાલમૃત્યુમપિ પ્રાપ્તમસૌ જયતિ સર્વદા ||
અણિમાદિગુણૈશ્વર્યં લભતે માનવોત્તમઃ ||૨૪|| 

 

યુદ્ધારમ્ભે પઠિત્વેદમષ્ટાવિંશતિવારકમ || 
યુદ્ધમધ્યે સ્થિતઃ શત્રુઃ સદ્યઃ સર્વૈર્ન દૃશ્યતે ||૨૫|| 

 

ન બ્રહ્માદીનિ ચાસ્ત્રાણિ ક્ષયં કુર્વન્તિ તસ્ય વૈ || 
વિજયં લભતે દેવયુદ્ધમધ્યેઽપિ સર્વદા ||૨૬|| 

 

પ્રાતરુત્થાય સતતં યઃ પઠેત્કવચં શુભમ || 
અક્ષય્યં લભતે સૌખ્યમિહ લોકે પરત્ર ચ ||૨૭|| 

 

સર્વવ્યાધિવિનિર્મુક્તઃ સર્વરોગવિવર્જિતઃ || 
અજરામરણો ભૂત્વા સદા ષોડશવાર્ષિકઃ ||૨૮|| 

 

વિચરત્યખિલાંલ્લોકાન્પ્રાપ્ય ભોગાંશ્ચ દુર્લભાન || 
તસ્માદિદં મહાગોપ્યં કવચં સમુદાહૃતમ ||૨૯|| 

 

મૃતસઞ્જીવનં નામ્ના દૈવતૈરપિ દુર્લભમ ||૩૦|| 

ઇતિ શ્રીવસિષ્ઠપ્રણીતં મૃતસઞ્જીવનસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

Related Content