logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

સન્તતિ પ્રદમ અભિલાષ અષ્ટક સ્તોત્રમ - Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

 

એકં બ્રહ્મૈવાદ્વિતીયં સમસ્તં સત્યં સત્યં નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચિત | 
એકો રુદ્રો ન દ્વિતીયોઽવતસ્થે તસ્માદેકં ત્વાં પ્રપદ્યે મહેશમ ||૧|| 

એકઃ કર્તા ત્વં હિ સર્વસ્ય શંભો નાનારૂપેષવેકરૂપોઽપ્યરૂપઃ | 
યદ્વત્પ્રત્યક્પૂર્ણ એકોઽપ્યનેકસ્તસ્માન્નાન્યં ત્વાં વિનેશં પ્રપદ્યે ||૨|| 

રજ્જૌ સર્પઃ શુક્તિકાયાં ચ રૌપ્યં પયઃ પૂરસ્તન્મૃગાખ્યે મરીચૌ | 
યદ્વત્તદ્વદ્વિષવગેવ પ્રપઞ્ચો યસ્મિન જ્ઞાતે તં પ્રપદ્યે મહેશમ ||૩|| 

તોયે શૈત્યં દાહકત્વં ચ વહ્નૌ તાપો ભાનૌ શીતભાનૌ પ્રસાદઃ | 
પુષ્પે ગન્ધો દુગ્ધમધ્યે ચ સર્પિર્યત્તચ્છંભો ત્વં તતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૪|| 

શબ્દં ગૃહ્ણાસ્યશ્રવાસ્ત્વં હિ જિઘ્રેરઘ્રાણસ્ત્વં વ્યઙ્ઘ્રિરાયાસિ દૂરાત | 
વ્યક્ષઃ પશ્યેસ્ત્વં રસજ્ઞોઽન્યજિહ્વઃ કસ્ત્વાં સમ્યગ્વેત્ત્યતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૫|| 

નો વેદસ્ત્વામીશ સાક્ષાદ્વિવેદ નો વા વિષ્ણુર્નો વિધાતાઽખિલસ્ય || 
નો યોગીન્દ્રા નેન્દ્રમુખ્યાશ્ચ દેવા ભક્તો વેદ ત્વામતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ||૬|| 

નો તે ગોત્રં નેશ જન્માપિ નાખ્યા નો ત્વા રૂપં નૈવ શીલં ન દેશઃ | 
ઇત્થંભૂતોઽપીશ્વરસ્ત્વં ત્રિલોક્યા સર્વાન્કામાન પૂરયેસ્તદ્ભજે ત્વામ ||૭|| 

ત્વત્તઃ સર્વં ત્વં હિ સર્વં સ્મરારે ત્વં ગૌરીશસ્ત્વં ચ નગ્નોઽતિશાન્તઃ| 
ત્વં વૈ શુદ્ધસ્ત્વં યુવા ત્વં ચ બાલસ્તત્વં યત્કિં નાસ્ત્યતસ્ત્વાં નતોઽસ્મિ |૮||

સ્તુત્વેતિ વિપ્રો નિપપાત ભૂમૌ સ દણ્ડવદ્યાવદતીવ હૃષ્ટઃ | 
તાવત્સ તાલોઽખિલવૃદ્ધવૃદ્ધઃ પ્રોવાચ ભૂદેવ વરં વૃણીહિ ||૯|| 

તત ઉત્થાય હૃષ્ટાત્મા મુનિર્વિશ્વાનરઃ કૃતી | 
પ્રત્યબ્રવીત્કિમજ્ઞાતં સર્વજ્ઞસ્ય તવ પ્રભો ||૧૦|| 

સર્વાન્તરાત્મા ભગવાન સર્વઃ સર્વપ્રદો ભગવાન | 
યાચ્ઞાં પ્રતિ નિયુઙ્ક્તે માં કિમીશો દૈન્યકારિણીમ ||૧૧|| 

ઇતિ શ્રુત્વા વચસ્તસ્ય દેવો વિશ્વાનરસ્ય હ | 
શુચેઃ શુચિવ્રતસ્યાથ શુચિ સ્મિત્વાઽબ્રવીચ્છિશુઃ ||૧૨|| 

બાલ ઉવાચ|| 

ત્વયા શુચે શુચિષ્મત્યાં યોઽભિલાષઃ કૃતો હૃદિ | 
અચિરેણૈવ કાલેન સ ભવિષ્યત્યસંશયમ ||૧૩|| 

તવ પુત્રત્વમેષ્યામિ શુચિષ્મત્યાં મહામતે | 
ખ્યાતો ગૃહપતિર્નામ્ના શુચિઃ સર્વામરપ્રિયઃ ||૧૪|| 

અભિલાષાષ્ટકં પુણ્યં સ્તોત્રમેતન્મયેરિતમ | 
અબ્દં ત્રિકાલપઠનાત્કામદં શિવસન્નિધૌ ||૧૫|| 

એતત્સ્તોત્રસ્ય પઠનં પુત્રપૌત્રધનપ્રદમ | 
સર્વશાન્તિકરં વાપિ સર્વાપત્ત્યરિનાશનમ ||૧૬|| 

સ્વર્ગાપવર્ગસંપત્તિકારકં નાત્ર સંશયઃ | 
પ્રાતરુત્થાય સુસ્નાતો લિઙ્ગમભ્યર્ચ્ય શાંભવમ ||૧૭|| 

વર્ષં જપન્નિદં સ્તોત્રમપુત્રઃ પુત્રવાન ભવેત | 
વૈશાખે કાર્તિકે માઘે વિશેષનિયમૈર્યુતઃ ||૧૮|| 

યઃ પઠેત સ્નાનસમયે સ લભેત્સકલં ફલમ | 
કાર્તિકસ્ય તુ માસસ્ય પ્રસાદાદહમવ્યયઃ ||૧૯|| 

તવ પુત્રત્વમેશઃયામિ યાસ્ત્વન્યસ્તત્પઠિષ્યતિ | 
અભિલાષાષ્ટકમિદં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત ||૨૦|| 

ગોપનીયં પ્રયત્નેન મહાવન્ધ્યાપ્રસૂતિકૃત | 
સ્ત્રિયા વા પુરુષેણાપિ નિયમાલ્લિઙ્ગસન્નિધૌ ||૨૧|| 

અબ્દં જપ્તમિદં સ્તોત્રં પુત્રદં નાત્ર સંશયઃ | 
ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે બાલઃ સોઽપિ વિપ્રો ગૃહં યયૌ ||૨૨|| 

ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે કાશીખણ્ડે સન્તતિપ્રદમભિલાષાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

सन्तति प्रदम अभिलाष अष्टक स्तोत्रम - Santhathi Pradama Abhil

सन्तति प्रदम् अभिलाष अष्टक स्तोत्रम् - Santhathi Pradama Abh

সন্ততি প্রদম অভিলাষ অষ্টক স্তোত্রম - Santhathi Pradama Abhil

ਸਨ੍ਤਤਿ ਪ੍ਰਦਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Santhathi Pradama Abhil