logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

વિશ્વેશ્વરલહરી - Vishveshvaralahari

Vishveshvaralahari

સિદ્ધિબુદ્ધિપતિં વન્દે શ્રીગણાદીશ્વરં મુદા |
તસ્ય યો વન્દનં કુર્યાત સ ધીનાં યોગમિન્વતિ ||૧||

વન્દે કાશીપતિં કાશી જાતા યત્કૃપયા પુરી |
પ્રકાશનાર્થં ભક્તાનાં હોતારં રત્નધાતમમ ||૨||

ભક્તાવનં કરોમીતિ મા ગર્વં વહ શઙ્કર |
તેભ્યઃ સ્વપૂજાગ્રહણાત્તવેતત્સત્યમઙ્ગિરઃ ||૩||

મુધા લક્ષ્મીં કામયન્તે ચઞ્ચલાં સકલા જનાઃ |
કાશીરૂપાં કામયેઽહં લક્ષ્મીમનપગામિનીમ ||૪||

પ્રાપ્નુવન્તુ જના લક્ષ્મીં મદાન્ધનૃપસેવનાત |
લભે વિશ્વેશસેવાતો ગામશ્વં પુરુષાનહમ ||૫||

ન મત્કુટુંબરક્ષાર્થં માહૂયામિ શ્રિયં બુધાઃ |
વિશ્વેશ્વરારાધનાર્થં શ્રિયં દેવીમુપહ્વયે ||૬||

આપાતરમણીયેયં શ્રીર્મદાન્ધકરી ચલા |
અસારસંસૃતૌ કાશીં સા હિ શ્રીરમૃતા સતામ ||૭||

કાશી ગઙ્ગાઽન્નપૂર્ણા ચ વિશ્વેશાદ્યાશ્ચ દેવતાઃ |
અવન્તુ બાલમજ્ઞં મામુશતીરિવ માતરઃ ||૮||

સદૈવ દુઃખકારિણીં ન સંસૃતિં હિ કામયે
શિવપ્રિયાં સુખપ્રદાં પરાં પુરીં હિ કામયે |
સ્વભક્તદુઃખહારકં મનોરથપ્રપૂરકં
શિવં સદા મુદા ભજે મહેરણાય ચક્ષસે ||૯||

સ્વસેવકસુતાદીનાં પાલનં કુર્વતે નૃપાઃ |
પાસ્યેવાસ્માંસ્તુ વિશ્વેશ ગીર્વાણઃ પાહિ નઃ સુતાન ||૧૦||

નિષેવ્ય કાશિકાં પુરીં સદાશિવં પ્રપૂજ્ય વૈ
ગુરોર્મુખારવિન્દતઃ સદાદિરૂપમદ્વયમ |
વિચાર્ય રૂપમાત્મનો નિષેધ્ય નશ્વરં જડં
ચિદાત્મના તમોભિદં ધનેન હન્મિ વૃશ્ચિકમ ||૧૧||

હે ભાગીરથિ હે કાશિ હે વિશ્વેશ્વર તે સદા |
કલયામિ સ્તવં શ્રેષ્ઠમેષ રારન્તુ તે હૃદિ ||૧૨||

વિશ્વનાથ સદા કાશ્યાં દેહ્યસ્મભ્યં ધનં પરમ |
પુરા યુદ્ધેષુ દૈત્યાનાં વિદ્મહે ત્વાં ધનઞ્જયમ ||૧૩||

અવિનાશિ પુરા દત્તં ભક્તેભ્યો દ્રવિણં ત્વયા |
કાશિવિશ્વેશગઙ્ગે ત્વામથ તે સ્તુમ્નમીમહે ||૧૪||

સંસારદાવવહ્નૌ માં પતિતં દુઃખિતં તવ |
વિશ્વેશ પાહિ ગઙ્ગાદ્યૈરાગત્ય વૃષભિઃ સુતમ ||૧૫||

કાશીં પ્રતિ વયં યામ દયયા વિશ્વનાથ તે |
તત્રૈવ વાસં કુર્યામ વૃક્ષે ન વસતિં વયઃ ||૧૬||

હે સરસ્વતિ હે ગઙ્ગે હે કાલિન્દિ સદા વયમ |
ભજામામૃતરૂપં તં યો વઃ શિવતમો રસઃ ||૧૭||

વિશ્વનાથેદમેવ ત્વાં યાચામ સતતં વયમ |
સ્થિત્વા કાશ્યામધ્વરે ત્વાં હવિષ્મન્તો જરામહે ||૧૮||

સર્વાસુ સોમસંસ્થાસુ કાશ્યામિન્દ્રસ્વરૂપિણે |
હે વિશ્વેશ્વર તે નિત્યં સોમં ચોદામિ પીતયે ||૧૯||

કાશ્યાં રૌદ્રેષુ ચાન્યેષુ યજામ ત્વાં મખેષુ વૈ |
હે વિશ્વેશ્વર દેવૈસ્ત્વં રારન્ધિ સવમેષુ નઃ || ૨૦||

માં મોહાદ્યા દુર્જનાશ્ચ બાધન્તે નિષ્પ્રયોજનમ |
વિશ્વેશ્વર તતો મે ત્વાં વરુત્રીં ધિષણાં વહ ||૨૧||

રુદ્રાક્ષભસ્મધારી ત્વાં કાશ્યાં સ્તૌમીશ સંસ્તવૈઃ |
ત્વત્પાદાંબુજભૃઙ્ગં માં ન સ્તોતારં નિદેકરઃ ||૨૨||

વિહાય ચઞ્ચલં વધૂસુતાદિકં હિ દુઃખદં
ત્વદીયકામસંયુતા ભવેમ કાશિકાપુરી |
સ્વસેવકાર્તિનાશક પ્રકૃષ્ટસંવિદર્પક
ભવૈવ દેવ સન્તતં હ્યુતત્વમસ્મયુર્વસો ||૨૩||

વિશ્વેશ કાશ્યાં ગઙ્ગાયાં સ્નાત્વા ત્વાં રમ્યવસ્તુભિઃ |
પૂજયામ વયં ભક્ત્યા કુશિકાસો અવસ્યવઃ ||૨૪||

વિશ્વેશ નિત્યમસ્મભ્યં ભયમુત્પાદયન્તિ યે |
તેષાં વિધાયોપમર્દં તતો નો અભયં કૃધિ ||૨૫||

રાક્ષસાનાં સ્વભાવોઽયં બાધ્યા વિશ્વેશ જીવકાઃ |
ભક્તાનુકંપયા શંભો સર્વં રક્ષો નિબર્હય ||૨૬||

વિશ્વેશ્વર સદા ભીતઃ સંસારર્ણવજ્જનાત |
માં પાલય સદેતિ ત્વાં પુરુહૂતમુપબ્રુવે ||૨૭||

ઇદં વિમૃશ્યનશ્વરં જડં સદૈવ દુઃખદં
સમર્ચિતું શિવં ગતાઃ પરાઃ પુરીં યતો દ્વિજાઃ |
તતોઽભિગમ્ય તાં પુરીં સમર્ચ્ય વસ્તુભિઃ પરૈઃ
શિવં સ્વભક્તમુક્તિદં તમિલ્યખિત્વ ઈમહે ||૨૮||

કાશ્યાં વયં સદૈવ ત્વાં યજામ સકલૈર્મખૈઃ |
વિશ્વેશ્વર ત્વં સમગ્રૈર્દેવૈરાસત્સિ બર્હિષિ ||૨૯||

યક્ષેશ્વરેણ રક્ષિતં શ્રેષ્ઠં ધનમખેષુ તે |
દેહિ વ્યયાય શઙ્કર હ્યસ્મભ્યમપ્રતિષ્કૃતઃ ||૩૦||

મત્પૂર્વજા મહાશૈવા ભસ્મરુદ્રાક્ષધારિણઃ |
વિશ્વેશ્વર સુરેષુ ત્વામદ્વશમિવ યેમિરે ||૩૧||

શંભોર્વિધાય યેઽર્ચનં તિષ્ઠન્તિ તત્પરા યદા |
તાન શઙ્કરો ગિરે દ્રુતં યૂથેન વૃષ્ણિરેજતિ ||૩૨||

ત્વાં પૂજયામીશ સુરં માનસૈર્દિવ્યવસ્તુભિઃ |
હે વિશ્વેશ્વર દેવૈસ્ત્વં સોમ રારન્ધિ નો હૃદિ ||૩૩||

પ્રાદુર્ભવસિ સદ્યસ્ત્વં ક્લેશો ભક્તજને યદા |
તતોઽહં ક્લેશવાન કુર્વે સદ્યોજાતાય વૈ નમઃ ||૩૪||

વામદેવેતિ મનૂ રમ્યતાં યસ્ય સઞ્જગૌ |
ઈશસ્તસ્માત્કિયતે વામદેવાય તે નમઃ ||૩૫||

દયાસિન્ધો દીનબન્ધો યોઽસ્તીશ વરદઃ કરઃ |
અસ્માકં વરદાનેન સ યુક્તસ્તેઽસ્તુ દક્ષિણઃ ||૩૬||

દુષ્ટભીતસ્ય મે નિત્યં કરસ્તેઽભયદાયકઃ |
મહેશાભયદાને સ્યાદુત સવ્યઃ શતક્રતો ||૩૭||

મહેશ્વરીયપદપદ્મસેવકઃ પુરન્દરાદિપદનિઃસ્પૃહઃ સદા |
જનોઽસ્તિ યઃ સતતદુર્ગતઃ પ્રભો પૃણક્ષિ વસુના ભવીયસા ||૩૮||

રક્ષણાય નાસ્તિ મે ત્વાં વિનેશ સાધનમ |
નિશ્ચયેન હે શિવ ત્વામવસ્યુરાચકે ||૩૯||

રોગૈર્દુઃખૈર્વૈરિગણૈશ્ચ યુક્તાસ્ત્વદ્દાસત્વાચ્છઙ્કર તત્સહસ્વ |
રમ્યં સ્તોત્રં રોષકરં વચો વા યત્કિઞ્ચાહં ત્વાયુરિદં વદામિ ||૪૦||

ધ્યાયામ વસ્તુ શઙ્કરં યાચામ ધામ શઙ્કરમ |
કુર્યામ કર્મ શઙ્કરં વોચેમ શન્તમં હૃદે ||૪૧||

માતા તાતઃ સ્વાદિષ્ઠં ચ પૌષ્ટિકં મન્વાતે વાક્યં બાલસ્ય કુત્સિતમ |
યદ્વત્તદ્વાક્યં મેઽસ્તુ શંભવે સ્વાદોઃ સ્વાદીયો રુદ્રાય બન્ધનમ ||૪૨||

શિવં સુગન્ધિસંયુતં સ્વભક્તપુષ્ટિવર્ધનમ |
સુદીનભક્તપાલકં ત્રિયમ્બકં યજામહે ||૪૩||

દેવ દેવ ગિરિજાવલ્લભ ત્વં પાહિ પાહિ શિવ શંભો મહેશ |
યદ્વદામિ સતતં સ્તોત્રવાક્યં તજ્જુષસ્વ કૃધિ મા દેવવન્તમ ||૪૪||

ત્યક્ત્વા સદા નિષ્ફલકાર્યભારં ધૄત્વા સદા શઙ્કરનામસારમ |
હે જીવ જન્માન્તકનાશકારં યક્ષ્યામહે સૌમનસાય રુદ્રમ ||૪૫||

સ્થિત્વા કાશ્યાં નિર્મલગઙ્ગાતોયે સ્નાત્વા સંપૂજ્ય ત્રિદશેશ્વરં વૈ |
તસ્ય સ્તોત્રં પાપહરૈસ્તુ દેવ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ||૪૬||

વારાણસ્યાં શઙ્કરં સુરાઢ્યં સંપૂજ્યેશં વસુભિઃ સુકાન્તૈઃ |
અગ્રે નૃત્યન્તઃ શિવસ્ય રૂપં ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ||૪૭||

ઇચ્છામસ્ત્વાં પૂજયિતું વયં વિશ્વેશ સન્તતમ ||
પ્રયચ્છ નો ધનં શ્રેષ્ઠં યશસં વીરવત્તમમ ||૪૮||

કાશ્યામુષિત્વા ગઙ્ગાયાં સ્રાત્વા સંપૂજ્ય શઙ્કરમ |
ધ્યાત્વા તચ્ચરણૌ નિત્યમલક્ષ્મીર્નાશયામ્યહમ ||૪૯||

અસત્પદં સ્વહર્ષદં ન ચાન્યહર્ષદાયકં
સદા મુદા પ્રસૂર્યથા શૃણોતિ ભાષિતં શિશોઃ |
શિવાપગાશિવાબલાશિવાલયાસમન્વિત-
સ્તથા શિવેશ નઃ સુરૈર્ગિરમુપશ્રુતિં ચર ||૫૦||

સગરસ્યાત્મજા ગઙ્ગે મતાઃ સન્તારિતાસ્ત્વયા |
અગરસ્યાત્મજા તસ્માત કિં ન તારયસિ ધ્રુવમ ||૫૧||

પ્રાયિકોઽયં પ્રવાદોઽસ્તુ તરન્તિ તવ સન્નિધૌ |
તારકં નામ તે ગઙ્ગે સન્નિધેઃ કિં પ્રયોજનમ |૫૨||

મીનૈરાયતલોચને વસુમુખીવાબ્જેન રોમાવલીયુક્તો
રાજવતીવ પદ્મમુકુલૈઃ શૈવાલવલ્લ્યા યુતૈઃ |
ઉદ્ભાસ્વજ્જઘનેન વાલપુલિનૈરુદ્યદ્ભુજેવોર્મિભિર-
ગર્તેનોજ્જ્વલનાભિકેવ વિલસત્યેષા પરં જાહ્નવી ||૫૩||

શૃઙ્ગારિતાં જલચરૈઃ શિવસુન્દરાઙ્ગ-
સઙ્ગાં સદાપહૃતવિશ્વધવાન્તરઙ્ગામ
ભૃઙ્ગાકુલાંબુજગલન્મકરન્દતુન્દ-
ભૃઙ્ગાવલીવિલસિતાં કલયેઽથ ગઙ્ગામ ||૫૪||  

વિશ્વેશોઽસિ ધનાધિપપ્રિયસખા કિં ચાન્નપૂર્ણાપતિર-
જામાતા ધરણીમૃતો નિરુપમાષ્ટૈશ્વર્યયુક્તઃ સ્વયમ |
ચત્વાર્યેવ તથાપિ દાસ્યસિ ફલાન્યાત્માશ્રયાન્તે ચિરં
તેભ્યોઽતો બત યુજ્યતે પશુપતે લબ્ધાવતારસ્તવ ||૫૫||

દોષાકરં વહસિ મૂર્ધ્નિ કલઙ્કવન્તં કણ્ઠે દ્વિજિહ્વમતિવકગતિં સુઘોરમ |
પાપીત્યયં મયિ કુતો ન કૃપાં કરોષિ યુક્તૈવ તે વિષમદ્દષ્ટિરતો મહેશ |૫૬||

અસ્તિ ત્રિનેત્રમુડુરાજકલા મમેતિ  
ગર્વાયતે હ્યતિતરાં બત વિશ્વનાથ |
ત્વદ્વાસિનો જનનકાશિશશાઙ્કચૂડા-
ભાલેક્ષણાશ્ચ ન ભવન્તિ જનાઃ કિયન્તઃ ||૫૭||

કામં સન્ત્યજ નશ્વરેઽત્ર વિષયે વામં પદં મા વિશ
ક્ષેમં ચાત્મન આચર ત્વમદયં કામં સ્મરસ્વાન્તકમ |
ભીમં દણ્ડધરસ્ય યોતિહૃદયારામં શિરપ્રોલ્લસ-
ત્સોમં ભાવયા વિશ્વનાથમનિશં સોમં સખે માનસે ||૫૮||

સંપૂજ્ય ત્રિદશવરં સદાશિવં યો
વિશ્વેશસ્તુતિલહરીં સદા પઠેદ્વૈ |
કૈલાસે શિવપદકઞ્જરાજહંસ
આકલ્પં સ હિ નિવસેચ્છિવસ્વરૂપઃ ||૫૯||

અનેન પ્રીયતાં દેવો ભગવાન કાશિકાપતિઃ |
શ્રીવિશ્વનાથઃ પૂર્વેષામસ્માકં કુલદૈવતમ ||૬૦||

ઇયં વિશ્વેશલહરી રચિતા ખણ્ડયજ્વના |
વિશ્વેશતુષ્ટિદા નિત્યં વસતાં હૃદયે સતામ ||૬૧||

નામ્ના ગુણૈશ્ચાપિ શિવૈવ માતા તાતઃ શિવસ્ત્રયમ્બકયજ્વનામા |
મલ્લારિદેવઃ કુલદૈવતં મે શ્રીકૌશિકસ્યાસ્તિ કુલે ચ જન્મ ||૬૨||

ઇતિ શ્રીગણેશદીક્ષિતાત્મજત્ર્યમ્બકદીક્ષિતતનૂજખણ્ડરાજદીક્ષિતવિરચિતા વિશ્વેશ્વરલહરી સંપૂર્ણા ||

Related Content

श्री शिवानन्द लहरी - shivaananda lahari

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Sadashiva Pancharatnam

shivaananda lahari