logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

અપરાધભઞ્જનસ્તોત્રમ - Aparadhabanja Stotram

Aparadhabanja Stotram


અપરાધ ભઞ્જન સ્તોત્રમ

શાન્તં પદ્માસનસ્થં શશિધરમુકુટં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિનેત્રં 
શૂલં વજ્રં ચ ખડ્ગં પરશુમપિ વરં દક્ષિણાઙ્ગે વહન્તમ | 
નાગં પાશં ચ ઘણ્ટાં ડમરુકસહિતં ચાઙ્કુશં વામભાગે 
નાનાલઙ્કારદીપ્તં સ્ફટિકમણિનિભં પાર્વતીશં ભજામિ ||૧|| 

વન્દે દેવમુમાપતિં સુરગુરું વન્દે જગત્કારણં 
વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂનાં પતિમ |
વન્દે સૂર્યશશાઙ્કવહ્નિનયનં વન્દે મુકુન્દપ્રિયં 
વન્દે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વન્દે શિવં શઙ્કરમ ||૨|| 

આદૌ કર્મપ્રસઙ્ગાત્કલયતિ કલુષં માતૃકુક્ષૌ સ્થિતઃ સન 
વિણ્મૂત્રામેધ્યમધ્યે વ્યથયતિ નિતરાં જાઠરો જાતવેદાઃ | 
યદ્યદ્વા સાંબ દુઃખં વિષયતિ વિષમં શક્યતે કેન વક્તું 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૩|| 

બાલ્યે દુઃખાતિરેકો મલલુલિતવપુઃ સ્તન્યપાને પિપાસા 
નો શક્યં ચેન્દ્રિયેભ્યો ભવગુણજનિતા જન્તવો માં તુદન્તિ | 
નાનારોગોત્થદુઃખાદુદરપરિવશઃ શઙ્કરં ન સ્મરામિ 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૪|| 

પ્રૌઢોઽહં યૌવનસ્થો વિષયવિષધરૈઃ પઞ્ચભિર્મર્મસન્ધૌ 
દષટો નષ્ટો વિવેકઃ સુતધન યુવતિસ્વાદુસૌખ્યે નિષણ્ણાઃ 
શૈવે ચિન્તાવિહીનં મમ હૃદયમહો માનગર્વાધિરૂઢં 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૫|| 

વાર્ધક્યે ચેન્દ્રિયાણાં વિગતગતનતૈરાધિદૈવાદિતાપૈઃ 
પાપૈર્રોગૈર્વિયોગૈરસદૃશવપુષં પ્રૌઢહીનં ચ દીનમ | 
મિથ્યામોહાભિલાષૈર્ભ્રમતિ મમ મનો ધૂર્જટેર્ધ્યાનશૂન્યં 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૬||

નો શક્યં સ્માર્તકર્મ પ્રતિપદગહનમત્યવાયાકુલાખ્યં 
શ્રૌતં વાર્તા કથં મે દ્વિજકુલવિહિતે બ્રહ્મમાર્ગે ચ સારે | 
નષ્ટો ધર્મ્યો વિચારઃ શ્રવણમનનયોઃ કો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૭||

સ્ત્નાત્વા પ્રત્યૂષકાલે સ્નપનવિધિવિધામાહૃતં ગાઙ્ગતોયં 
પૂજાર્થં વા કદાચિદ્બહુતરુગહનાત ખણ્ડબિલ્વૈકપત્રમ |
નાનીતા પદ્મમાલા સરસિ વિકસિતા ગન્ધપુષ્પે ત્વદર્થં 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૮|| 

દુગ્ધૈર્મધ્વાજ્યયુક્તૈર્ઘટશતસહિતૈઃ સ્નાપિતં નૈવ લિઙ્ગં 
નો લિપ્તં ચન્દનાદ્યૈઃ કનકવિરચિતૈઃ પૂજિતં ન પ્રસૂનૈઃ | 
ધૂપૈઃ કર્પૂરદીપૈર્વિવિધરસયુતૈર્નૈવ ભક્ષ્યોપહારૈઃ 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો || ૯|| 

નગ્નો નિઃસઙ્ગશુદ્ધસ્ત્રિગુણવિરહિતો ધ્વસ્તમોહાન્ધકારો 
નાસાગ્રે ન્યસ્તદૃષ્ટિર્વિહરભવગુણૈર્નૈવ દૃષ્ટં કદાચિત | 
ઉન્મત્તાવસ્થયા ત્વાં વિગતકલિમલં શઙ્કરં ન સ્મરામિ 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૧૦|| 

ધ્યાનં ચિત્તે શિવાખ્યં પ્રચુરતરધનં નૈવ દત્તં દ્વિજેભ્યો 
હવ્યં તે લક્ષસંખ્યં હુતવહવદને નાર્પિતં બીજમન્ત્રૈઃ | 
નો જપ્તં ગાઙ્ગતીરે વ્રતપરિચરણૈ રુદ્રજપ્યૈર્ન વેદૈઃ 
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૧૧|| 

સ્થિત્વા સ્થાને સરોજે પ્રણવમયમરુત્કુંભકે સૂક્ષ્મમાર્ગે 
શાન્તે સ્વાન્તે પ્રલીને પ્રકટિતગહને જ્યોતિરૂપે પરાખ્યે | 
લિઙ્ગં તત્બ્રહ્મવાચ્યં સકલમભિમતં નૈવ દૃષ્ટં કદાચિત
ક્ષન્તવ્યો મેઽપરાધઃ શિવ શિવ શિવ ભોઃ શ્રીમહાદેવ શંભો ||૧૨|| 

આયુર્નશ્યતિ પશ્યતો પ્રતિદિનં યાતિ ક્ષયં યૌવનં 
પ્રત્યાયાન્તિ ગતાઃ પુનર્ન દિવસાઃ કાલો જગદ્ભક્ષકઃ | 
લક્ષીસ્તોયતરઙ્ગભઙ્ગચપલા વિદ્યુચ્ચલં જીવનં 
તસ્માન્માં શરણાગતં શરણદ ત્વં રક્ષ રક્ષાધુના ||૧૩|| 

ચન્દ્રોદ્ભાસિતશેખરે સ્મરહરે ગઙ્ગાધરે શઙ્કરે
સપૈર્ભૂષિતકણ્ઠકર્ણવિવરે નેત્રોત્થવૈશ્વાનરે 
દન્તિત્વક્કતિસુન્દરાંબરધરે ત્રૈલોક્યસારે હરે 
મોક્ષાર્થં કુરુ ચિત્તવૃત્તિમમલામન્યૈસ્તુ કિં કર્મભિઃ ||૧૪|| 

કિં દાનેન ધનેન વાજિકરિભિઃ પ્રાપ્તેન રાજ્યેન કિં
કિં વા પુત્રકળત્રમિત્રપશુભિર્દેહેન ગેહેન કિમ | 
જ્ઞાત્વૈતત્ક્ષણભઙ્ગુરં સપદિ રે ત્યાજ્યં મનો દૂરતઃ 
સ્વાત્માર્થં ગુરુવાક્યતો ભજ ભજ શ્રીપાર્વતીવલ્લભમ ||૧૫|| 

કરચરણકૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા 
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાઽપરાધમ | 
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ક્ષમસ્વ 
જય જય કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવ શંભો ||૧૬|| 

ગાત્રં ભસ્મસિતં સ્મિતં ચ હસિતં હસ્તે કપાલં સિતં
ખટ્વાઙ્ગં ચ સિતં સિતશ્ચ વૃષભઃ કર્ણે સિતે કુણ્ડલે|
ગઙ્ગાફેનસિતં જટાવલયકં ચન્દ્રઃ સિતો મૂર્ધનિ 
સોઽયં સર્વસિતો દદાતુ વિભવં પાપક્ષયં શઙ્કરઃ ||૧૭|| 

ઇત્યપરાધભઞ્જનસ્તોત્રં સમાપ્તમ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram