logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવસ્તવરાજઃ Shivastavarajah

Shivastavarajah


સૂત ઉવાચ || 

એકદા નારદો યોગી પરાનુગ્રહતત્પરઃ | 
વિમત્સરો વીતરાગો બ્રહ્મલોકમુપાયયૌ ||૧|| 

તત્ર દૃષ્ટ્વા સમાસીનં વિધાતારં જગત્પતિમ | 
પ્રણમ્ય શિરસા ભૂમૌ કૃતાઞ્જલિરભાષત ||૨|| 

નારદ ઉવાચ || 

બ્રહ્મઞ્જગત્પતે તાત નતોઽસ્મિ ત્વત્પદામ્બુજમ | 
કૃપયા પરયા દેવ યત્પૃચ્છામિ તદુચ્યતામ ||૩|| 

શ્રુતિશાસ્ત્રપુરાણાનિ ત્વદાસ્યાત્સંશ્રુતાનિ ચ | 
તથાપિ મન્મનો યાતિ સન્દેહં મોહકારણમ ||૪|| 

સર્વમન્ત્રાધિકો મન્ત્રઃ સદા જાપ્યઃ ક ઉચ્યતે | 
સર્વધ્યાનાદિકં ધ્યાનં સદા ધ્યેયમિહાસ્તિ કિમ ||૫|| 

વેદોપનિષદાં સારમાયુઃશ્રીજયવર્ધનમ | 
મુક્તિકાઙ્ક્ષાપરૈર્નિત્યં કઃ સ્તવઃ પઠ્યતે બુધૈઃ || ૬|| 

ઇમં મત્સંશયં તાત ત્વં ભેત્તાસિ ન કશ્ચન | 
બ્રુહિ કારુણ્યભાવેન મહ્યં શુશ્રૂષવે હિ તમ ||૭|| 

શ્રુત્વાઽઙ્ગજવચો વેધા હૃદિ હર્ષમુપાગતઃ | 
દેવદેવં શિવાકાન્તં નત્વા ચાહ મુનીશ્વરમ ||૮|| 

બ્રહ્મોવાચ || 

સાધુ પૃષ્ટં મહાપ્રાજ્ઞ લોકાનુગ્રહ તત્પર | 
સત્સર્વં તે પ્રવક્ષ્યામિ ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ||૯||

પ્રણવં  પૂર્વમુવ્ચ્ચાર્ય નમઃશબ્દં સમુચ્ચરેત | 
સચતુર્થ્યૈકવચનં શિવં ચૈવ સમુચ્ચરેત ||૧૦|| 

એષ શૈવો મહામન્ત્રઃ ષડ્વર્ણાખ્યો વિમુક્તિદઃ | 
સર્વમન્ત્રાધિકઃ પ્રોક્તઃ શિવેન જ્ઞાનરૂપિણા ||૧૧|| 

અનેન મન્ત્રરાજેન નાશયિતું ન શક્યતે | 
તચ્ચ પાપં ન પશ્યામિ માર્ગમાણોઽપિ સર્વદા ||૧૨||

અયં સંસારદાવાગ્નિર્મોહસાગરવાડવઃ | 
તસ્માત્પ્રયત્નતઃ પુત્ર મન્ત્રો ગ્રાહ્યો મુમુક્ષુભિઃ ||૧૩|| 

માતૃપુત્રાદિહા યોઽપિ વેદધર્મવિવર્જિતઃ |
સકૃદુચ્ચરણાદસ્ય સાયુજ્યમુક્તિમાપ્નુયાત ||૧૪|| 

કિં પુનર્વક્ષ્યતે પુત્ર સ્વાચારપરિનિષ્ઠિતઃ | 
સર્વમન્ત્રાન્વિસૃજ્ય ત્વમિમં મન્ત્રં સદા જપ||૧૫|| 

ધ્યાનં તેઽહં પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાત્વા યન્મુચ્યતેઽચિરાત | 
વેદોપનિષદુક્તં ચ યોગગમ્યં સનાતનમ ||૧૬|| 

ઇન્દ્રિયાણિ નિયમ્યાદૌ યતવાગ્યતમાનસઃ | 
સ્વસ્તિકાદ્યાસનયુતો હૃદિ ધ્યાનં સમારભેત ||૧૭|| 

નાભિનાલં હૃદિસ્થં ચ પઙ્કજં પરિકલ્પયેત | 
રક્તવર્ણમષ્ટદળં ચન્દ્રસૂર્યાદિશોભિતમ ||૧૮|| 

સમન્તાત્કલ્પવૃક્ષેણ વેષ્ટિતં કાન્તિમત્સદા | 
તન્મધ્યે શઙ્કરં ધ્યાયેદ્દેવદેવં જગદ્ગુરુમ ||૧૯|| 

કર્પૂરસદૃશં ચન્દ્રશેખરં શૂલપાણિનમ | 
ત્રિલોચનં મહાદેવં દ્વિભુજં ભસ્મભૂષિતમ ||૨૦|| 

પરાર્ધભૂષણયુતં ક્વણન્નૂપુરમણ્ડિતમ | 
સરત્નમેખલાબદ્ધકટિવસ્ત્રં સકુણ્ડલમ ||૨૧|| 

નીલકણ્ઠં જટાવન્તં સકિરીટં સુશોભિતમ | 
ગ્રૈવેયાદિપ્રબન્ધાઢ્યં પાર્વતીસહિતં પુરમ ||૨૨|| 

કૃપાલું જગદાધારં સ્કન્દાદિપરિવેષ્ટિતમ  
ઇન્દ્રેણ પૂજિતં યક્ષરાજેન વ્યજિતં વિભુમ ||૨૩|| 

પ્રેતરાજસ્તુતં નીરનાથેન નામિતં મુહુઃ | 
બ્રહ્મણા ગીયમાનં ચ વિષ્ણુવન્દ્યં મુનિસ્તુતમ ||૨૪|| 

ધ્યાનમેતન્મયા ખ્યાતં સૂત વેદાન્તશેખરમ | 
સર્વપાપક્ષયકરં જયસંપત્તિવર્ધનમ ||૨૫|| 

અનેન સદૃશં તાત નાસ્તિ સંસારતારકમ | 
સર્વધ્યાનાદિકં ધ્યાનં ગોપનીયં સુત ત્વયા|| ૨૬||

કાયવાઙ્માનસોત્થં યત્પાપમન્યચ્ચ વિદ્યતે | 
તત્સર્વે નાશમાયાતિ ધ્યાનાત્સત્યં વચો મમ ||૨૭|| 

વેદશાસ્ત્રપુરાણાનિ સેતિહાસાનિ યાનિ ચ | 
ધ્યાનસ્ય તાનિ સર્વાણિ કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ ||૨૮|| 

પ્રેમ્ણા કુરુ મહાભાગ ધ્યાનમેતદ્વિમુક્તિદમ | 
અથ તે વચ્મ્યહં યોગિન સ્તવં સર્વોત્તમં ચ યત ||૨૯|| 

બ્રહ્માસ્યૈવ ઋષિઃ પ્રોક્તોઽનુષ્ટુપ છ્ન્દઃ પ્રકીર્તિતમ | 
શિવો વ દૈવતં પ્રોક્તં બીજં મૃત્યુઞ્જયં મતમ ||૩૦|| 

કીલકં નીલકણ્ઠશ્ચ શક્તિઃ પ્રોક્તા હરસ્તથા | 
નિયોગઃ સર્વશિદ્ધ્યર્થં મુક્તિકામાય વૈ મતઃ ||૩૧|| 

શિરસ્યાસ્યે હૃદિ પદે કટ્યાં બાહ્વોસ્તુ વ્યાપકે | 
ઋષ્યાદીનિ ક્રમાદ્યુઞ્જેત્સાઙ્ગુષ્ઠાઙ્ગુલિભિઃ સુત ||૩૨|| 

મન્ત્રન્યાસં તતઃ કુર્યાચ્છૃણુ ચૈકાગ્રમાનસઃ |
ષડક્ષરાણિ યુઞ્જીયાદઙ્ગુષ્ઠાદ્યઙ્ગુલીષુ ચ ||૩૩|| 

હૃદયે ચ શિરસ્યેવ શિખાયાં કવચે યથા | 
નેત્રત્રયે તથાઽસ્ત્રે ચ વર્ણા હ્યેવં ચ ષટ ક્રમાત ||૩૪|| 

નમઃ સ્વાહા વષટ હું ચ સવૌષટ ફટ્ક્રમો વદેત | 
મન્ત્રન્યાસમિમં કૃત્વા સ્તવન્યાસં સમાચરેત ||૩૫|| 

શિવં મૃડં પશુપતિં શઙ્કરં ચન્દ્રશેખરમ | 
ભવં ચૈવ ક્રમાદેવમઙ્ગુષ્ઠાદિહૃદાદિષુ ||૩૬|| 

સર્વન્યાસાન્પ્રયુઞ્જીત ચતુર્થીસહિતાન્સુત | 
નમોયુતાન્નમશ્ચૈવ શિરસાદિષુ વર્જયેત ||૩૭|| 

શિવં સર્વાત્મકં સર્વપતિં સર્વજનપ્રિયમ | 
સર્વદુઃખહરં ચૈવ મોહનં ગિરિશં ભજે ||૩૮|| 

કામઘ્નં કામદં કાન્તં કાલમૃત્યુનિવર્તકમ | 
કલાવન્તં કલાધીશં વન્દેઽહં ગિરિજાપતિમ ||૩૯|| 

પરેશં પરમં દેવં પરંબ્રહ્મ પરાત્પરમ | 
પરપીડાહરં નિત્યં પ્રણમામિ વૃષધ્વજમ ||૪૦||  

લોકેશં લોકવન્દ્યં ચ લોકકર્તારમીશ્વરમ | 
લોકપાલં હરં વન્દે ધીરં શશિવિભૂષણમ ||૪૧|| 

શિવાપતિં ગિરિપતિં સર્વદેવપતિં વિભુમ | 
પ્રમથાધિપતિં સૂક્ષ્મં નૌમ્યહં શિખિલોચનમ ||૪૨|| 

ભૂતેશં ભૂતનાથં ચ ભૂતપ્રેતવિનાશનમ | 
ભૂધરં ભૂપતિં શાન્તં શૂલપાણિમહં ભજે ||૪૩|| 

કૈલાસવાસિનં રૌદ્રં ફણિરાજવિભૂષણમ | 
ફણિબદ્ધજટાજૂટં પ્રણમામિ સદાશિવમ ||૪૪||

નીલકણ્ઠં દશભુજં ત્ર્યક્ષં ધૂમ્રવિલોચનમ | 
દિગંબરં દિશાધીશં નમામિ વિષભૂષણમ ||૪૫|| 

મુક્તીશં મુક્તિદં મુક્તં મુક્તગમ્યં સનાતનમ | 
સત્પતિં નિર્મલં શંભું નતોઽસ્મિ સકલાર્થદમ ||૪૬|| 

વિશ્વેશં વિશ્વનાથં ચ વિશ્વપાલનતત્પરમ | 
વિશ્વમૂર્તિં વિશ્વહરં પ્રણમામિ જટાધરમ ||૪૭|| 

ગઙ્ગાધરં કપાલાક્ષં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિલોચનમ | 
વિદ્યુત્કોટિપ્રતીકાશં વન્દેઽહં પાર્વતીપતિમ ||૪૮|| 

સ્ફટિકાભં જનાર્તિઘ્નં દેવદેવમુમાપતિમ || 
ત્રિપુરારિં ત્રિલોકેશં નતોઽસ્મિ ભવતારકમ ||૪૯|| 

અવ્યક્તમક્ષરં દાન્તં મોહસાગરતારકમ | 
સ્તુતિપ્રિયં ભક્તિગમ્યં સદા વન્દે હરિપ્રિયમ ||૫૦||

અમલં નિર્મલં નાથમપમૃત્યુભયાપહમ  
ભીમયુદ્ધકરં ભીમવરદં તં નતોઽસ્મ્યહમ ||૫૧|| 

હરિચક્રપ્રદં યોગિધ્યેયમૂર્તિં સુમઙ્ગળમ | 
ગજચર્મામ્બરધરં પ્રણમામિ વિભૂતિદમ || ૫૨|| 

આનન્દકારિણં સૌમ્યં સુન્દરં ભુવનેશ્વરમ | 
કાશિપ્રિયં કાશિરાજં વરદં પ્રણતોઽસ્મ્યહમ ||૫૩|| 

શ્મશાનવાસિનં ભવ્યં ગ્રહપીડાવિનાશનમ | 
મહાન્તં પ્રણવં યોગં ભજેઽહં દીનરક્ષકમ ||૫૪|| 

જ્યોતિર્મયં જ્યોતિરૂપં જિતક્રોધં તપસ્વિનમ | 
અનન્તં સ્વર્ગદં સ્વર્ગપાલં વન્દે નિરઞ્જનમ ||૫૫|| 

વેદવેદ્યં પાપહરં ગુપ્તનાથમતીન્દ્રિયમ| 
સત્યાત્મકં સત્યહરં નિરીહં તં નતોઽસ્મ્યહમ ||૫૬|| 

દ્વીપિચર્મોત્તરીયં ચ શવમૂર્ધાવિભૂષણમ | 
અસ્થિમાલં શ્વેતવર્ણં નમામિ ચન્દ્રશેખરમ ||૫૭|| 

શૂલિનં સર્વભૂતસ્થં ભક્તોદ્ધરણસંસ્થિતમ | 
લિઙ્ગમૂર્તિં સિદ્ધસેવ્યં સિદ્ધસિદ્ધિપ્રદાયકમ ||૫૮|| 

અનાદિનિધનાખ્યં તં રામસેવ્યં જયપ્રદમ | 
યોધાદિં યજ્ઞભોક્તારં વન્દે નિત્યં પરાવરમ ||૫૯|| 

અચિન્ત્યમચલં વિષ્ણું મહાભાગવતોત્તમમ | 
પરઘ્નં પરવેદ્યં ચ વન્દે વૈકુણ્ઠનાયકમ ||૬૦|| 

આનન્દં નિર્ભયં ભક્તવાઞ્છિતાર્થપ્રદાયકમ | 
ભવાનીપતિમાચાર્યં વન્દેઽહં નન્દિકેશ્વરમ ||૬૧|| 

સોમપ્રિયં સોમનાથં યક્ષરાજનિષેવિતમ | 
સર્વાધારં સુવિસ્તારં પ્રણમામિ વિભૂતિદમ ||૬૨|| 

અનન્તનામાનમનન્તરૂપમનાદિમધ્યાન્તમનાદિસત્ત્વમ | 
ચિદ્રૂપમેકં ભવનાગસિંહં ભજામિ નિત્યં ભુવનાધિનાથમ ||૬૩|| 

વેદોપગીતં વિધુશેખરં ચ સુરારિનાથાર્ચિતપાદપદ્મમ | 
કર્પૂરગૌરં ભુજગેન્દ્રહારં જાનામિ તત્ત્વં શિવમેવ નાન્યમ ||૬૪|| 

ગણાધિનાથં શિતિકણ્ઠમાદ્યં તેજસ્વિનં સર્વમનોભિરામમ | 
સર્વજ્ઞમીશં જગદાત્મકં ચ પઞ્ચાનનં નિત્યમહં નમામિ ||૬૫|| 

વિશ્વસૃજં નૃત્યકરં પ્રિયં તં વિશ્વાત્મકં વિશ્વવિધૂતપાપમ | 
મૃત્યુઞ્જયં ભાલવોલોચનં ચ ચેતઃ સદા ચિન્તય દેવદેવમ ||૬૬|| 

કપાલિનં સર્પકૄતાવતંસં મનોવચોગોચરમમ્બુજાક્ષમ | 
ક્ષમામ્બુધિં દીનદયાકરં તં નમામિ નિત્યં ભવરોગવૈદ્યમ ||૬૭|| 

સર્વાન્તરસ્થં જગદાદિહેતું કાલજ્ઞમાત્માનમનન્તપાદમ | 
અનન્તબાહૂદરમસ્તકાક્ષં લલાટનેત્રં ભજ ચન્દ્રમૌલિમ ||૬૮|| 

સર્વપ્રદં ભક્તસુખાવહં ચ પુષ્પાયુધાદિપ્રણતિપ્રિયં ચ | 
ત્રિલોકનાથં ઋણબન્ધનાશં ભજસ્વ નિત્યં પ્રણતાર્તિનાશમ ||૬૯|| 

આનન્દમૂર્તિં સુખકલ્પવૃક્ષં કુમારનાથં વિધૃતપ્રપઞ્ચમ | 
યજ્ઞાદિનાથં પરમપ્રકાશં નમામિ વિશ્વંભરમીશિતારમ ||૭૦|| 

ઇત્યેવં સ્તવમાખ્યાતં શિવસ્ય પરમાત્મનઃ | 
પાપક્ષયકરં પુત્ર સાયુજ્યમુક્તિદાયકમ ||૭૧||

સર્વરોગહરં મોક્ષપ્રદં સિદ્ધિપ્રદાયકમ | 
માઙ્ગલ્યં ભુક્તિમુક્ત્યાદિસાધનં જયવર્ધનમ ||૭૨|| 

સર્વસ્તવોત્તમં વિદ્ધિ સર્વવેદાન્તશેખરમ | 
પઠસ્વાનુદિનં તાત પ્રેમ્ણા ભક્ત્યા વિશુદ્ધિકૃત ||૭૩|| 

ગોહા સ્ત્રીબાલવિપ્રાદિહન્તાન્યત્પાપકૃત્તથા | 
વિશ્વાસઘાતચારી ચ ખાદ્યપેયાદિદૂષકઃ ||૭૪|| 

કોટિજન્માર્જિતૈઃ પાપૈરસઙ્ખ્યાતૈશ્ચ વેષ્ટિતઃ  
અષ્ટોત્તરશતાત્પાઠાત શુદ્ધો ભવતિ નિશ્ચિતમ ||૭૫||

મહારોગયુતો વાપિ મૃત્યુગ્રહયુતસ્તથા | 
ત્રિંશત્તદસ્ય પઠનાત્સર્વદુઃખં વિનશ્યતિ ||૭૬|| 

રાજવશ્યે સહસ્રં તુ સ્ત્રીવશ્યે ચ તદર્ધકમ | 
મિત્રવશ્યે પઞ્ચશતં પાઠં કુર્યાત્સમાહિતઃ ||૭૭|| 

લક્ષપાઠાદ્ભવેચ્ચૈવ શિવ એવ ન સંશયઃ| 
બહુના કિમિહોક્તેન ભાવનાસિદ્ધિદાયકઃ ||૭૮|| 

પાર્વત્યા સહિતં ગિરીન્દ્રશિખરે મુક્તામયે સુન્દરે પીઠે સંસ્થિતમિન્દુશેખરમહર્નાથાદિસંસેવિતમ | 

પઞ્ચાસ્યં ફણિરાજકઙ્કણધરં ગઙ્ગાધરં શૂલિનં 
ત્ર્યક્ષં પાપહરં નમામિ સતતં પદ્માસનસ્થં શિવમ ||૭૯|| 

ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણે બ્રહ્મનારદસંવાદે શિવસ્તવરાજઃ સંપૂર્ણઃ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram