logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Translation

Thiruvadhikai 1

 

thalam thiruvadhikai 
paN  kolli 
n^AngAm thirumuRai 
 
    thiruchchiRRambalam 
 
kURRAyina vARu vilakkagilIr koDumaipala cheydhana n^AnaRiyEn 
ERRAyaDik $(1)$ kEira vumpagalum piriyAdhu vaNaN^guvan eppozudhum 
thORRAdhen vayiRRin agampaDiyE kuDarODu thuDakki muDakkiyiDa 
ARREn aDi yEn adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
n^enycham umak kEyiDa mAgavaiththEn n^inaiyAdhoru pOdhum irun^dhaRiyEn 
vanycham idhu voppadhu kaNDaRiyEn vayiRRODu thuDakki muDakkiyiDa 
n^anychAki van^dhennai n^alivadhanai n^aNugAmal thuran^dhu karan^dhumiDIr $(2)$ 
anychElumen nIr adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
paNin^dhArana pAvaN^gaL pARRavallIr paDuveNTalai yiRpali koNDuzalvIr 
thuNin^dhEyumak kATcheydhu vAzaluRRAl chuDukinRadhu chUlai thavirththaruLIr 
piNin^dhArpoDi koNDumey pUchavallIr peRRamERRukan^ dhIrchuRRum veNTalaikoN $($ Du $)$ 
aNin^dhIr aDi kEL adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
munnam aDi yEn aRi yAmaiyinAl munin^dhennai n^alain^dhu muDakkiyiDap 
pinnaiyaDi yEnumak kALumpaTTEn chuDukinRadhu chUlai thavirththaruLIr  
thannaiyaDain^ dhArvinai thIrppadhanRO thalaiyAyavar thaN^kaDa nAvadhuthAn 
annan^aDai yAr adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
kAththALbavar kAval igazn^dhamaiyAR karain^inRavar kaNDuko LenRucholli 
n^IththAya kayampuka n^UkkiyiDa n^ilaikkoLLum vaziththuRai yonRaRiyEn 
vArththai idhu voppadhu kETTaRiyEn vayiRRODu thuDakki muDakkiyiDa 
ArththArpuna lAr adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
chalampUvoDu dhUpam maRan^dhaRiyEn thamizODichai pADal maRan^dhaRiyEn 
n^alan^thIN^gilum unnai maRan^dhaRiyEn unnAmam enn^Avil maRan^dhaRiyEn 
ulan^dhArthalai yiRpali koNDuzalvAy uDaluLLuRu chUlai thavirththaruLAy 
alan^dhEn aDi yEn adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
uyarn^dhEnmanai vAzkkaiyum oNporuLum oruvarthalai kAva lilAmaiyinAl 
vayan^dhEyumak kATcheydhu vAzaluRRAl valikkinRadhu chUlai thavirththaruLIr 
payan^dhEen vayiRRi nagampaDiyE paRiththuppuraT TiyaRuth thIrththiDan^An 
ayarn^dhEn aDi yEn adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
valiththEnmanai vAzkkai makizn^dhaDiyEn vanychammana monRu milAmaiyinAl 
chaliththAloru varthuNai yArumillaich chaN^gaveNkuzaik kAdhuDai emperumAn 
kaliththEen vayiRRi nagampaDiyE kalakkimalak kiTTuk kavarn^dhuthinna 
aluththEn aDi yEn adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
ponpOla miLirvadhOr mEniyinIr puripunchaDai yIrmeli yumpiRaiyIr 
thunbEkava laipiNi yenRivaRRai n^aNugAmal thuran^dhu karan^dhumiDIr $(3)$ 
enpOlika Lummai iniththeLiyAr aDiyArpaDu vadhidhu vEyAgil 
anbEamai yum adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
pOrththAyaN^go rAnaiyin IrurithOl puRaN^kADaraN^ gAn^aDa mADavallAy 
ArththAnarak kanRanai mAlvaraikkIz aDarththiTTaruL cheydha vadhukarudhAy 
vErththumpuraNDum vizun^dhum ezun^dhAl en vEdhanai yAna vilakkiyiDAy 
ArththArpunal chUz adhi kaikkeDila vIraTTA naththuRai ammAnE 
 
    thiruchchiRRambalam 
 
$(1)$ ERRAvaDik 
$(2)$ karan^dhum viDIr 
$(3)$ karan^dhum viDIr 
 

 

Related Content