logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Translation

A Revel In Bliss. Of Tayumanvar

 

Mr. J. M. Nallaswami Pillai, B.A., B.L.,

சங்கர சங்கர சம்பு - சிவ
சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு.

    ஆதியனாதியு மாகி - எனக்
        கானந்த மாயறி வாய்நின் றிலங்குஞ்
    சோதி மெளனியாய்த் தோன்றி - அவன்
        சொல்லாத வார்த்தையைச் சொன்னாண்டி தோழி (சங்.)
1.    The Light which is the beginning and has no beginning, 
    which shines in me as Bliss and Intelligence, 
    appeared as the Silent One. * 
    He spake unto me, sister, words not to be spoken. 
[* Mauna Guru, "the Silent Teacher" was the name of the Saint's Guru.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva

S'ankara S'ankara S'ambhu. †

[† Names of God. S'ankara causing happiness' S'ambhu being for happiness, causing happiness; S'iva, auspicious, happy.]
    சொன்னச்சொல் லேதென்று சொல்வேன் - என்னைச்
        சூதாய்த் தனிக்கவே சும்மா விருத்தி
    முன்னிலை யேதுமில் லாதே - சுக
        முற்றச்செய் தேயெனைப் பற்றிக்கொண்டாண்டி. (சங்.)

2.    The words that were spoken how shall I tell? 
    Cunningly He seated me all alone, 
    with nothing before me. 
    He made me happy, dear, he caught hold of me, and clung to me.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.

    பற்றிய பற்றறவுள்ளே - தன்னைப்
        பற்றச்சொன் னான்பற்றிப் பார்த்த விடத்தே
    பெற்றதை யேதென்று சொல்வேன் - சற்றும்
        பேசாத காரியம் பேசினான் தோழி. (சங்.)

3.    'Thy clingings put aside, cling to me within," He said. 
    What I got as I clung to Him, how shall I tell? 
    He spake things that should never be spoken, ‡ dear.
[‡ "And confessedly great is the mystery of godliness." Saint Paul's first Epistle to Timothy III, 16.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    பேசா விடும்பைகள் பேசிச் - சுத்தப்
        பேயங்க மாகிப் பிதற்றித் திரிந்தேன
    ஆசா பிசாசைத் துரத்தி - ஐய
        னடியிணைக் கீழே யடக்கிக்கொண்டாண்டி. (சங்.)

4.    Speaking fearful things that should not be spoken, 
    jabbering I wandered, just a devil-ridden body. 
    Driving away the devil desire, the Lord held me down at His feet, dear.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
    S'ankara S'ankara S'ambhu.
    அடக்கிப் புலனைப் பிரித்தே - அவ
        னாகிய மேனியி லன்பை வளர்த்தேன்
    மடக்கிக்கொண் டானென்னைத் தன்னுட் - சற்றும்
        வாய்பேசா வண்ண மரபுஞ் செய்தாண்டி. (சங்.)

5.    Holding down, withdrawing the senses, I cherished love toward His person. 
    Into Himself He bent me, sister, and blended with me so that I could not speak at all.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
    S'ankara S'ankara S'ambhu.
    மரபைக் கெடுத்தனன் கெட்டேன் - இத்தை
        வாய்விட்டுச் சொல்லிடின் வாழ்வெனக் கில்லை
    கரவு புருஷனு மல்லன் - என்னைக்
        காக்குந் தலைமைக் கடவுள்காண் மின்னே. (சங்.)

6.    Blending, my race He has ruined.* I am undone. If I speak of it openly, 
    farewell to happiness. But no leman is He, sister. 
    Lo, He is my guardian God, the Supreme.
[* The soul, losing its characteristic taint, has become divine.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
    S'ankara S'ankara S'ambhu.
    கடலின் மடைவிண்ட தென்ன - இரு
        கண்களு மானந்தக் கண்ணீர் சொரிய
    உடலும் புளகித மாக - என
        துள்ள முருக வுபாயஞ்செய் தாண்டி. (சங்.)

7.    Like sea that has burst its banks, my eyes shedding tears of bliss, 
    the hairs of my body standing on end, 
    my heart melting, - thus He contrived, my dear.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    உள்ளது மில்லது மாய்முன்
        உணர்வது வாயுன் னுளங்கண்ட தெல்லாம்
    தன்ளெனச் சொல்லியென் னையன் - என்னைத்
        தானாக்கிக் கொண்ட சமர்த்தைப்பார் தோழி. (சங்.)

8.    "Whatsoever thou seest objectively before thee as real and as unreal, cast away," said my Lord, 
    and He made me Himself. Behold His cleverness, sister.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    பாராதி பூதநீ யல்லை - உன்னிப்
        பாரிந் திரியங் கரணநீ யில்லை
    யாரா யணர்வுநீ யென்றான் - ஐயன்
        அன்பா யுரைத்தசொல் லானந்தந் தோழி. (சங்.)

9.    'The earth and the other elements art thou not. Reflect. 
    The organs of sense and action and the inner organs thou art not. 
    Thou art the Intelligence which investigates and knows."* 
    The words that the Lord said in love are bliss indeed, sister.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
[* Thou art not "the earth and other elements," i.e., the Sthula Sarira or gross body composed of 
flesh, bone, blood &c. which are resolvable into these elements.
 Thou art not (a) the organs of action or (b) of sense or (c) the "internal" organs, 
which together constitute the subtle body or Sukshma Sarira.
(a)  Organs of action (Karmendriya) are hand, foot, organ of voice, organ of generation, organ of excretion.
(b) Organs of sense (Jnanendriya) are the organs of sight, hearing, smell, taste and touch.
(c) 'internal organs' (Antahkarana) are chitta, mind-stuff; manas, the vibration therein caused by the impact of 
external objects conveyed through the organs of sense, buddhi, the reaction following the vibration, 
the determinative faculty; and ahan-kara the  idea of "I" that flashes with the reaction, the I-making faculty.
(a) and (b) are not the visible organs but brain centres.
(a) and (c) together constitute what in English psychology is called 'mind', being however understood to 
be a subtle form of matter. 
In verse 11 I have for want of a better word translated manas as 'mind', but it is of course not correct. 
When there is no vibration (i.e., thought) in the mind-stuff deep sleep supervenes in ordinary mortals, in 
all save the Jnani. 
Therefore the manas is there described as 'standing as thought and sleep.'
Thou art the Soul, Pure Intelligence or Spirit, which by the help of (a) and (c) is able to know external objects 
and experiences pains and pleasures, 
and stands apart as witness of all these experiences in waking state, in dream, in deep sleep, 
and in the two further states called Turiyam and Turiyatitam.

    அன்பருக் கன்பான மெய்யன் - ஐயன்
        ஆனந்த மோனன் அருட்குரு நாதன்
    தன்பாதஞ் சென்னியில் வைத்தான் - என்னைத்
        தானறிந் தேன்மனந் தானிறந் தேனே. (சங்.)

10.    To those who love Him, He is love, He is true, is my Lord. 
    The blissful, silent One, the gracious Master, placed His foot on my head. 
    Lo, I knew myself. I died to thought.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    இறப்பும் பிறப்பும் பொருந்த - எனக் 
        கெவ்வணம் வந்த்தென் றெண்ணியான் பார்க்கில்
    மறப்பு நினைப்புமாய் நின்ற - வஞ்ச
        மாய மனத்தால் வளர்ந்தது தோழி. (சங்.)

11.    Death and birth how came they to join me, I considered. 
    They grew, my dear, from the treacherous, delusive mind 
    which stands as thought and sleep.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    மனதேகல் லாலெனக் கன்றோ - தெய்வ
        மெளன குருவாகி வந்துகை காட்டி
    எனதாம் பணியற மாற்றி - அவன்
        இன்னருள் வெள்ளத் திருத்திவைத் தாண்டி. (சங்.)

12.    O mind, was it not for me that God came under the stone-banyan tree* 
    as Silent Teacher and with dumb show of hand cured me of acts 
    called my acts and placed me in the blissful ocean of His Grace? 
[* The manifestation of the Lord (known as Dakshina-Murti) to the sages Sanaka, Sanatkumara, &c.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    அருளா லெவையும்பா ரென்றான் - அத்தை
        அறியாதே சுட்டியென் னறிவாலே பார்த்தேன்
    இருளான பொருள்கண்ட தல்லால் - கண்ட
        என்னையுங் கண்டில னென்னேடி தோழி. (சங்.)

13.    "By Grace behold all things," He said. Not understanding, by my intelligence I beheld, differentiating. 
    I saw but darkness. I saw not even me the seer. What is this, sister?
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    என்னையுந் தன்னையும் வேறா - உள்ளத்
        தெண்ணாத வண்ண மிரண்டற நிற்கச்
    சொன்னது மோவொரு சொல்லே - அந்தச்
        சொல்லால் விளைந்த சுகத்தையென் சொல்வேன். (சங்.)

14.    "Of me and thee think not in thy heart as of two. Stand undifferentiating." 
    This one word when He uttered, how can I tell, my dear, the bliss that straight away grew from that word?
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    விளையுஞ் சிவானந்த பூமி - அந்த
        வெட்ட வெளிநண்ணித் துட்ட விருளாங்
    களையைக் களைந்துபின் பார்த்தேன் - ஐயன்
        களையன்றி வேறொன்றுங் கண்டிலன் தோழி. (சங்.)

15.    The field where grew the bliss of Sivam, that pure space I drew near. 
    Weeding the weeds of darkness, I then looked. Save the Lord's splendour naught saw I, sister.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    கண்டார் நகைப்புயிர் வாழ்க்கை - இரு
        கண்காண நீங்கவுங் கண்டோந் துயிறான்
    கொண்டார்போற் போனாலும் போகும் - இதிற்
        குணமேது நலமேது கூறாய்நீ தோழி. (சங்.)

16.    Life, the laughing-stock of all, with both our eyes we see it depart. 
    It goes away as in sleep. What good, what merit, is there in it, say, sister.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    நலமேது மறியாத வென்னைச் - சுத்த
        நாதாந்த மோனமா நாட்டந்தந் தேசஞ்
    சலமேது மில்லாம லெல்லாம் - வல்லான்
        றாளாலென் தலைமீது தாக்கினான் தோழி. (சங்.)

17.    To foolish me, who know not what is good, 
    He granted to seek after the Stillness pure that is beyond the Vibration. 
    He rid me of all unrest, sister, the all powerful One, with His foot He struck my head.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    தாக்குநல் லானந்த சோதி - அணு
        தன்னிற் சிறிய வெனைத்தன் னருளாற்
    போக்கு வரவற் றிருக்குஞ் - சுத்த
        பூரண மாக்கினான் புதுமைகாண் மின்னே. (சங்.)

18.    The perfect, blissful Light that struck me, made me, who am less than atom, 
    - made me by His Grace pure fullness that stands, going not nor coming. 
    Lo, how wonderful, dear!
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    ஆக்கி யளித்துத் துடைக்குந் - தொழி
        லத்தனை வைத்துமெள் ளத்த்னை யேனுந்
    தாக்கற நிற்குஞ் சமர்த்தன் - உள்ள
        சாட்சியைச் சிந்திக்கத் தக்கது தோழி. (சங்.)

19.    Making, maintaining, destroying, all these acts He has, yet they touch Him not, the Mighty One 
    - no, not so much as a grain of sesame. On this true Witness 'tis meet to meditate, sister. 
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    சிந்தை பிறந்தது மாங்கே - அந்தச்
        சிந்தை யிறந்து தெளிந்தது மாங்கே
    எந்த நிலைகளு மாங்கே - கண்ட
        யான்றா னிரண்டற் றிருந்தது மாங்கே. (சங்.)

20.    There * thought was born, there thought died and became pure. 
    All states are there. There too, I the seer stand non-dual. 
[* i.e. in that "true Witness," the Absolute, Sivam.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.

    ஆங்கென்று மீங்கென்று முண்டோ - சச்சி
        தானந்த சோதி யகண்ட வடிவாய்
    ஓங்கி நிறைந்தது கண்டாற் - பின்ன
        ரொன்றென் றிரண்டென் றுரைத்திட லாமோ. (சங்.)

21.    Is there a there or a here when thou hast seen the splendour of the Sat-Chit-Ananda * rise infinite 
    and fill everywhere. Can there be said to be then a 'one' or a 'two'?
[* God who is Sat, the only Reality; Chit, pure intelligence; A'nanda, pure bliss. 'Pure' in the sense of there 
being no distinction of subject and object.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    என்று மழியுமிக் காயம் - இத்தை
        யேதுக்கு மெய்யென் றிருந்தீ ருலகீர்
    ஒன்று மறியாத நீரோ - யம
        னோலைவந் தாற்சொல்ல வுத்தா முண்டோ. (சங்.)

22.    Ever perishing is this body. Why took you it to be real, O ye of the world? 
    Are ye quite fools? If the messenger of Death comes, have you a reply ready? 
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    உண்டோ நமைப்போல வஞசர் - மல
        மூறித் ததும்பு முடலை யென்று
    கொண்டோ பிழைப்பதிங் கையோ - அருட்
        கோலத்தை மெய்யென்று கொள்ளவேண்டாமோ. (சங்.)

23.    Are there such traitors as we? 
    Alas! taking for real this body soaked and flowing over with filth, can we be safe here? 
    Ought we not to take as real only the Lord's gracious Form?
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    வேண்டாம் விருப்பும் வெறுப்பும் - அந்த
        வில்லங்கத் தாலே விளையுஞ் சனனம்
    ஆண்டா னுரைத்த படியே - சற்று
        மசையா திருந்துகொள் ளறிவாகி நெஞ்சே. (சங்.)

24.    Away with like and dislike. 
    From that bother comes birth.† 
    As the Lord said, be quite still, be pure intelligence, O mind.
[* c.f. Tiruvalluvar.
    அவானென்ப வெல்லா வுயிர்க்கு மெஞ்ஞான்றுந்
    தவா அப்பிறப்பீனும் வித்து.
    
    'Ever to all souls desire is the incessant seed of birth.']

S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    அறிவாரு மில்லையோ வையோ - என்னை
        யாறென் றறியாத வங்கதே சத்தில்
    வறிதே காமத்தீயிற் சிக்கி - உள்ள
        வான்பொரு டோற்கவோ வந்தேனான் தோழி. (சங்.)

25.    Oh, is there none who knows? 
    In this body, this region where none knows who I am, caught alas in the flame of desire, 
    came I hither, sister, to lose the noble prize? *
[* Union with God.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    வந்த வரவை மறந்து - மிக்க
        மாதர் பொன் பூமி மயக்கத்தி லாழும்
    இந்த மயக்கை யறுக்க - எனக்
        கெந்தைமெய்ஞ்ஞான வெழில்வாள் கொடுத்தான். (சங்.)

26.    Forgetting where for I came hither,† sunk in the delusion of woman and gold and earth, 
    - it was to cut off this delusion that my Father gave me the beautiful sword of true and wisdom.
[† i.e. the love of woman]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    வாளாருங் கண்ணியர் மோகம் - யம
        வாதைக் கனலை வளர்க்குமெய் யென்றே
    வேளா னவனுமெய் விட்டான் - என்னின்
        மிக்கோர் துறக்கை விதியன்றோ தோழி. (சங்.)

27.    The love of lance - eyed woman will assuredly feed the fire of hell, 
    - thus thinking, even the god of love gave up his body. 
    Ought not others too then to give it‡, up, sister?
[‡ i.e. unreal.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    விதிக்கும் பிரபஞ்ச மெல்லாம் - சுத்த
        வெயின்மஞ்ச ளென்னவே வேதாக மங்கள்
    மதிக்கு மதனை மதியார் - அவர்
        மார்க்கந்துன் மார்க்கஞ் சன்மார்க்கமோ மானே. (சங்.)

28.    All the created universe is but turmaric in sunshine, say the Vedas and Agamas. 
    Those who think not so, their ways are evil ways, are they good ways, dear?
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    துன்மார்க்கமா தர்மயக்கம் - மனம்
        தூயர்க்குப் பற்றாது சொன்னேன் சனகன்
    தன்மார்க்க நீதிதிட் டாந்தம் - அவன்
        றானந்த மான சதானந்த னன்றோ. (சங்.)

29.    The fascination of evil women clings not, I tell thee, to the pure in heart. 
    The life of king Janaka is witness.* Was his not perfect, eternal bliss?
[* i.e. is proof that a man can live amid the luxuries and temptations of a magnificent court, 
and yet be wise and pure. Janaka was a king resorted to by even great rishis for spiritual help.]
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.
    அன்றென்று மாமென்று முண்டோ - உனக்
        கானந்தம் வேண்டி னறிவாகிச் சற்றே
    நின்றாற் றெரியு மெனவே - மறை
        நீதியெம் மாதி நிகழ்த்தினான் தோழி. (சங்.)

30.    Is there a Yes or a No? 
    If thou wilt have bliss, just stand as pure intelligence and thou wilt know. 
    So, sister, said our Lord that made the Vedas.
S'ankara S'ankara S'ambhu S'iva
S'ankara S'ankara S'ambhu.

See Also: 
1. Tayumanavar Padalkal Original text 

Related Content

தாயுமானவடிகள் திருப்பாடல்கள்

Thayumanavar Padalkal - Part-1

தாயுமானவர் பாடல்கள் பகுதி-1

கச்சித் திருவேகம்பர் ஆனந்தக் களிப்பு

A Revel In Bliss Of Tayumana Swami