logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Translation

Thayumanavar Padalkal - Part-1

 Part-1


1. thiruvaruL vilAsap parasiva vaNakkam  

(pannirusIr Asiriya viruththam)

 

angking kenAthapadi  engkum prakAsamAy

      Anan-tha pUrththiyAki

  aruLodu  n-iRain-thathethu thannaruL veLikkuLE

      akilANda kOdiyellAn-

thangkum padikkissai vaiththuyirk kuyirAyth

       thazaiththathethu manavAkkinil

  thaddAmal n-inRathethu samayakO dikaLelAn-

       than-theyvam en-theyvamen

Rengkun- thodarn-thethir vazakkidavum n-inRathethu

       engkaNum peruvazakkAy

  yAthinum vallavoru siththAki inpamAy

       enRaikku muLLa thethuathu

kangkulpaka laRan-inRa ellaiyuLa thethuathu

       karuththiR kisain-thathuvE

  kaNdana velAmOna vuruveLiya thAkavung

       karuthianj saliseykuvAm.     1.

 

Uranan- thampeRRa pEranan- thanjsuRRum

       uRavanan- thamvinaiyinAl

  udalanan- thanjseyum vinaiyanan- thangkaruth

       thOanan- thampeRRapEr

sIranan- thanjsorka n-arakamum anan-than-aR

       Reyvamum anan-thapEthan-

  thikazkinRa samayamum anan-thamatha nAlnjAna

       siRsaththiyA luNarn-thu

kAranan- thangkOdi varushiththa thena anpar

       kaNNumviN  Nun-thEkkavE

  karuthariya Anan-tha mazaipoziyum mukilain-ang

       kadavuLaith thuriyavadivaip

pEranan- thampEsi maRaiyanan- thanjsolum

        periyamau naththinvaippaip

  pEsarum anan-thapatha njAna A nan-thamAm

        periyaporu LaippaNikuvAm.  2.

 

aththuvitha vaththuvais soprakA saththaniyai

         arumaRaikaL murasaRaiyavE

  aRivinuk kaRivAki Anan-tha mayamAna

         Athiyai an-AthiyEka

thaththuva sorupaththai mathasamma thampeRAs

          sAlampa rakithamAna

  sAsuvatha pudkala n-irAlampa Alampa

          sAn-thapatha vyOman-ilaiyai

n-irthan-ir malasakitha n-ishprapanj sapporuLai

          n-irvishaya suththamAna

  n-irvi kAraththaith thadaththamAy n-inRoLir

          n-iranjsana n-irAmayaththais

siththamaRi yAthapadi siththaththil n-inRilaku

          thivyathE sOmayaththais

  siRpara veLikkuLvaLar thaRparama thAnapara

          thEvathaiyai anjsaliseyvAm.  3.

 

 

2. paripUraNAnan-tham

 

 

vAsA kayingkariya manRiyoru sAthana

        manOvAyu n-iRkumvaNNam

   vAlAya mAkavum pazakiyaRi yEnthuRavu

        mArkaththin issaipOla

n-EsAnu sAriyAy vivakarip pEn an-tha

        n-inaivaiyum maRan-thapOthu

   n-iththiraikoL vEn-thEkam n-Ingkumena eNNilO

        n-enjsan- thudiththayakuvEn

pEsAtha Anan-tha n-iddaikkum aRivilAp

        pEthaikkum vekuthUramE

   pEykkuNa maRin-thin-tha n-Aykkumoru vaziperiya

         pErinpa n-iddai aruLvAy

pAsA davikkuLE sellAthavarkkaruL

         pazuththozuku thEvatharuvE

  pArkumaNda mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

         paripUra NAnan-thamE. 1.

 

therivAka Urvana n-adappana paRappana              

          seyaRkoN diruppanamuthal

  thEkangka Laththanaiyum mOkangkoL pauthikanj

         senmiththa AngkiRakkum

virivAya pUthangkaL onROdon RAyaziyum

        mERkoNda sEdam athuvE

   veRuveLi n-irAlampa n-iRaisUnyam upasAn-tha

         vEthavE thAn-thanjAnam

piriyAtha pEroLi piRakkinRa varuL arud

        peRROrkaL peRRaperumai

  piRavAmai yenRaikkum iRavAmai yAyvan-thu

        pEsAmai yAkumenavE

parivA yenakkun-I yaRivikka van-thathE

        paripAka kAlamalavO

  pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

        paripUra NAnan-thamE. 2.

          

ArAyum vELaiyil piramAthi yAnAlum

      aiyavoru seyalumillai

  amaithiyodu pEsAtha perumaipeRu kuNasan-thra

     rAmena irun-thapErum

n-ErAka vorukOpam oruvELai varaan-tha

       n-iRaivonRu millAmalE

    n-edduyirth thuththad dazin-thuLaRu vArvasana

      n-irvAka renRapErum

pUrAya mAyOnRu pEsumida mOnRaip

     pulampuvAr sivarAththirip

   pOthuthuyi lOmenaRa virathiyarum aRithuyil

     pOlEyirun-thu thuyilvAr

pArAthi thaniluLLa seyalelAm mudivilE

      pArkkiln-in seyalallavO

  pArkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa                      

      paripUra NAnan-thamE. 3.

 

aNdapaki raNdamum mAyA vikAramE

      ammAyai yillAmaiyE

   yAmenevum aRivumuN dappAlum aRikinRa

      aRivinanai yaRin-thupArkkin

eNdisai viLakkumoru theyvaaru LallAmal

      illaiyenu n-inaivuuNding(ku) 

   yAnena thaRan-thuriya n-iRaivAki n-iRpathE

      inpamenum anpumuNdu

kaNdana elAmalla enRukaN danaiseythu

      karuvikara NangkaLOyak

   kaNmUdi yorukaNa mirukkaen RARpAzththa

      karmangkaL pOrAduthE

paNdaiyuLa karmamE karththA venumpeyarp

     paxmn-An issippanO

   pArkkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

     paripUra NAnan-thamE. 4.

 

san-thathamum enathuseyal n-inathuseyal yAnenun-

      thanmain-inai yanRiyillAth

   thanmaiyAl vERalEn vEthAn-tha siththAn-ththa

     samarasa supAvamithuvE

in-than-ilai theLiyan-An n-ekkurukivAdiya

     iyaRkaithiru vuLamaRiyumE

  inn-ilaiyi lEsaR Rirukkaen RAlmadamai

    ithasathru vAkavan-thu

sin-thaikudi koLLuthE malamAyai kanman-

     thirumpumO thoduvazakkAys

   senmamvaru mOenavum yOsikku thEmanathu

    siraththaienum vALumuthavip

pan-thamaRa meynjnjAnathIramum than-thenaip

     pAthukAth tharuLseykuvAy

   pArkkumida mengkumorun-IkkamaRa n-iRaikinRa

     paripUra NAnan-thamE. 5.

 

pUthalaya mAkinRa mAyaimutha lenparsilar

     poRipulan adangkumidamE

   poruLenpar silarkaraNa mudivenpar silarkuNam

     pOnaida menparsilapEr

n-Athavadi venparsilar vin-thumaya menparsilar

     n-addan-adu vEyirun-tha

   n-Amenpar silarruvuuruva mAmenpar silarkaruthi

    n-Adilaru venparsilapEr

pEthamaRa vuyirkedda n-ilaiyamen Riduvarsilar

     pEsilaru LenparsilapEr

   pinnummun nungkeddasUniyama thenparsilar

     piRavumE mozivarivaiyAl

pAtharasa mAymanathu sanjsalap pdumalAl

     paramasuka n-iddai peRumO

   pArkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

     paripUra NAnan-thamE.6 .

 

an-thakA raththaiyOr akamAkki minpOlen

      aRivais surukkinavarAr

    avvaRivu thAnumE paRRinathu paRRAy

      azun-thavun- thalaimIthilE

son-thamA yezuthap padiththAr meynjnjAna

      sukan-iddai sErAmalE

   sORRuth thuruththiyais sathamenavum uNduNdu

      thUngkavaith thavarArkolo

than-thaithAy muthalAna akilapra panjsan-

      thanaiththan-tha thenathAsaiyO

   thannaiyE n-Ovano piRaraiyE n-OvanO

      thaRkAla mathain-OvanO

pan-thamA nathuthan-tha vinaiyaiyE n-OvanO

      paramArththam EthumaRiyEn

    pArkkumidamengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

       paripUra NAnan-thamE.7 .  

 

vArA thelAmoziya varuvana velAmeytha

     manathusAd siyathAkavE

  maruvan-ilai than-thathum vEthAn-tha siththAn-tha

     marapusama rasamAkavE

pUrAya mAyuNara vUkamathu than-thathum

     poyyudalai n-ilaiyanRenap

   pOthan-eRi than-ththunj sAsuvatha Anan-tha 

     pOkamE vIdennavE

n-IrALa mAyuruka vuLLanpu than-thathum

       n-innatharuL innum innum

    n-innaiyE thuNaiyenRa ennaiyE kAkkavoru

       n-inaivusaR RuNdAkilO

pArAthi yaRiyAtha mOnamE yidaividAp

      paRRAka n-iRkaaruLvAy

   pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-RaikinRa

      pripUra NAnan-thamE.8 .

 

AzAzi karaiyinRi n-iRkavilai yOkodiya

      Alamamu thAkavilaiyO

    akkadalin mIthuvada analn-iRka villaiyO

       an-tharath thaki¢lakOdi

thAzAmal n-ilain-iRka vilyO mEruvun-

        thanuvAka vaLaiyavilayO

    saththamE kangkaLum vasrathara nANaiyil

        sanjsarith thidavillaiyO 

vAzAthu vAzavE irAmanadi yARsilaiyum

        madamangkai yAkavilaiyO

    maNiman-thra mAthiyAl vENdusith thikaLulaka

        mArkaththil vaikkavilaiyO

pAzAna enmanang kuviyaoru than-thiram

        paNNuva thunakkarumaiyO

    pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRan-iRaikinRa

        paripUra NAnan-thamE. 9 .  

 

AsaikkO raLavillai akilamel lAngkaddi

       ALinung kadalmIthilE

    Anaisela vEn-inaivar aLakEsan n-ikarAka

       amponmika vaiththapErum

n-Esiththu rasavAtha viththaik kalain-thiduvar

        n-edun-A Lirun-thapErum 

     n-ilaiyAka vEyinung kAyakaR pan-thEdi

        n-enjsupuN NAvarellAm

yOsikkum vELaiyiR pasithIra uNpathum

       uRangkuvathu mAkamudiyum

   uLLathE pOthumn-An n-Anenak kuLaRiyE

      onRaivid donRupaRRip

pAsak kadaRkkuLE vIzAmal manathaRRa

       parisuththa n-ilaiyai aruLvAy

    pArkkumida mengkumoru n-IkkamaRa n-iRaikinRa

       paripUra NAnan-thamE.10 .

 

 

3. poruL vaNakkam

 

 

(aRusIrk kazin-ediladi Asiriya viruththam)

 

n-iththiyamAy n-irmalamAy n-idkaLamAy n-irAmayamAy

      n-iRaivAy n-IngkAs                                                    

suththamumAy thUramumAys samIpamumAyth thuriyan-iRai

      sudarAy ellAm

vaiththirun-tha thArakamAy Anan-tha mayamAki

     manavAk keddAs

siththuruvAy n-inRavonRais sukArampap peruveLiyais

     sin-thai seyvAm.1 .

 

yAthumana n-inaiyuman-tha n-inaivukku n-inaivAki

     yAthan-in pAlum

pEthamaRa n-inRuyik kurAki anparukkE

    pErA nan-thak

kOthilamu thURRarumpik kuNangkuRiyon RaRaththannaik

    koduththuk kAddun-

thIthilparA paramAna siththAn-thap pEroLiyais

    sin-thai seyvAm. 2 .  

 

peruveLiyAy aimpUtham piRappidamAyp pEsAtha

      periya mOnam

varumidamAy manamAthik keddAtha pErinpa

     mayamAy njAnak

kuruvaruLAR kAddidavum anparaikkOth thaRavizungkik

    koNdap pAlun-

therivarithAyk kalan-then-thap poruL an-thap poruLinaiyAnj

    sin-thai seyvAm .3.

 

ikaparamum uyirkkuyirai yAnenathaR RavaruRavai

    en-tha n-ALunj

sukaparipU raNamAna n-irAlampa kOsaraththaith

    thuriya vAzvai

akamakiza varun-thEnai mukkaniyaik kaRkaNdai

    amirthai n-Adi

mokumokena iruvizin-Ir mun-thiRaippak karamalarkaL

mukizththu n-iRpAm.  4.

 

sAthikulam piRappiRappup pan-thamuththi aruvuruvath

    thanmai n-Amam

EthuminRi epporudkum evvidaththum pirivaRa n-in

    Riyakkanj seyyum

sOthiyaimAth thUveLiyai manathaviza n-iRaivAna

    thuRiya vAzvaith

thIthilpara mAmporuLaith thiruvaruLai n-inaivAkas

    sin-thai seyvAm. 5 .

 

in-thirasA langkanavu kAnalinn-I renavulakam

    emakkuth thOnRas

san-thathamunj siRparaththA laziyAtha thaRparaththais

    sArn-thu vAzka

pun-thimaki zuRan-ALun- thadaiyaRavA nan-thaveLLam

    polika enRE

van-tharuLung kurumauni malarththALai an-uthinamum

    vazuththal seyvAm. 6

 

poruLAkak kaNdaporu LevaikkummuthaR poruLAkip

    pOtha mAkith

theruLAkik karuthumanpar midithIrap parukavan-tha

    sezan-thE nAki

aruLAnOrk kakampuRamen RunnAtha pUraNaA

   nan-tha mAki

iruLthIra viLangkuporu LiyAthan-thap poruLinaiyAm

    iRainjsi n-iRpAm .7 .  

.

arumaRaiyin sirapporuLAy viNNavarmA munivarsiththa

    rAthi yAnOr

¦thirivariya pUraNamAyk kAraNangkaR panaikadan-tha

   selva mAkik

karuthariya malarinmaNam eLLileNNaiy udalaluyirpOR

    kalan-then- n-ALum

thuriyan-adu vUdirun-tha periyaporuL yAthathanaith

    thozuthal seyvAm. 8 .

 

viNNAthi pUthamellAn- thannakaththi ladakkiveRu

    veLiyAy njAnak

kaNNArak kaNdaanpar kaNNUdE Anan-thak

    kadalAy vERon

ReNNAtha padikkirangkith thAnAkas seytharuLum

    iRaiyE unRan

thaNNArunj sAn-thaaruL thanain-inain-thu karamalarkaL

    thalaimER koLvAm. 9 .

 

viNNiRain-tha veLiyAyen manaveLiyiR kalan-thaRivAm

    veLiyi nUdun-

thaNNiRain-tha pEramuthAys sathAnan-tha mAnaperun-

    thakaiyE n-inpAl

uNNiRain-tha pEranpA luLLuruki mozikuzaRi

    uvakai yAkik

kaNNiRain-tha punalukuppak karamukizppa n-innaruLaik

    karuththil vaippAm. 10 .

 

                    vERu

Athiyan-thang kAddAtha muthalA yemmai

    adiyaikkA vaLarththeduththa annai pOla

n-IthipeRung kuruvAki manavAk keddA

   n-issayamAys sossamathAy n-imala mAki

vAthamidunj samayan-eRik kariya thAki

    maunaththOr pAlveLiyAy vayangkA n-inRa

sOthiyaien nuyirththuNaiyai n-Adik kaNNIr

    soriyairu karangkuviththuth thozuthal seyvAm. 1 .

 

akaravuyi rezuththanaiththu mAki vERAy

    amarn-thena akilANdam anaiththumAkip

pakarvanael lAmAki alla thAkip

    paramAkis sollariya pAnmai yAkith 

thukaLaRusang kaRpakaviR pangkaLellAn-

    thOyAtha aRivAkis suththa mAki

n-ikarilpasu pathiyAna poruLai n-Adi

    kedduyirththup pEranpAl n-inaithal seyvAm. 2 

 

 

4. sinmayAnan-thakuru

 

 

(pannirusIrkkazi n-ediladi yAsiriya viruththam

 

angkaikodu malarthUvi angkamathu puLakippa

    anpinA lurukivizin-Ir

  ARAka vArAtha muththiyina thAvEsa

    Asaik kadaRkuL mUzkis

sangkara suyampuvE sampuvE enavumozi

    thazuthazuth thidavaNangkunj

  sanmArkka n-eRiyilAth thunmarkka nEnaiyun-

   thaNNaruL koduththALvaiyO

thungkamiku pakkuvas sanakanmuthal munivOrkaL

    thozutharukil vIRRiruppas

  sollariya n-eRiyaioru sollA luNarththiyE

    sorUpAn-u pUthikAddis

sengkamala pIdamER kallA ladikkuLvaLar

    siththAn-tha muththimuthalE

  sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

   sinmayA nan-thakuruvE.1 .

 

Akkaiyenum idikaraiyai meyyenRa pAvin-An

    aththuvitha vAnjsaiyAthal

  ariyakom pilthEnai mudavanis siththapadi

    AkumaRi valizainpan-

thAkkumvakai yEthin-Ad sariyaikiri yAyOka

    sAthanam vidiththathellAnj

  sanmArka mallaivai n-iRkaen mArkangkaL

  sArAtha pEraRivathAy

vAkkumanam aNukAtha pUraNap poruLvan-thu

    vAykkum padikkupAyAm

  varuvith thuvaddAtha pErinpa mAnasuka

   vAriyinai vAymaduththuth

thEkkith thiLaikkan-I munniRpa thenRukAN

    siththAn-tha muththimuthlE

  sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

    sinmayA nan-thakuruvE. 2 .

 

auviya mirukkan-A nenkinRa ANavam

    adain-thid dirukkalOpam

  aruLinmai  kUdak kalan-thuL LirukkamEl

     AsA pisApamuthalAm

vevviya kuNampala irukkaen naRivUdu

      meyyann-I vIRRirukka

vithiyillai ennilO pUraNa nenumpeyar

      virikkilurai vERumuLathO

kavvumala mAkinRa n-AkapA saththinAl

      kadduNda uyirkaL mUrssai

   kadithakala valiyavaru njAnasanj sIviyE

      kathiyAna pUmin-aduvud

sevvithin vaLarn-thOngku thivyakuNa mEruvE

      siththAn-tha muththimuthalE

    sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

      sinmayA nan-thakuruvE. 3 .

 

aivakai enumpUtha mAthiyai vakuththathanuL

    asarasara pEthamAna

yAvaivum vakuththun-al laRivaiyum vakuththumaRai

    yAthin-U laiyumvakuththus

saivamutha lAm aLavil samayamum vakuththumER

     samayang kadan-thamOna

   samarasam vakuththan-I yunnaiyAn aNukavun-

     thaNNaruL vakukka ilaiyO

poyvaLarum n-enjsinarkaL kANAtha kAdsiyE

     poyyilA meyyaraRivil

   pOthapari pUraNa akaNdithA kAramAyp

     pOkkuvara vaRRaporuLE

theyvamaRai mudivAna piraNava sorUpiyE

     siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

     sinmayA nan-thakuruvE. 4 .

 

ain-thuvakai yAkinRa pUthapE thaththinAl

       AkinRa Akkain-IrmEl

    amarkinRa kumiziyena n-iRkinRa thennan-An

       aRiyAtha kAlamellAm

pun-thimaki zuRavuN duduththinpa mAvathE

       pOn-than-eRi enRirunn-thEn

    pUrAya mAkan-ina tharuLvan- thuNarththa ivai

       pOnavazi theriyavillai

en-than-ilai pEsinum iNangkavilai yallAl

      iRappodu piRappaiyuLLE

    eNNinAl n-enjsathu pakIrenun- thuyiluRA

      thiruviziyum iravupakalAys

sen-thazalin mezukAna thangkam ivai enkolO

      siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

      sinmayA nan-thakuruvE.  5.

 

kAridda ANavak karuvaRaiyil aRivaRRa

     kaNNilAk kuzaviyaippOR

   kadduN dirun-thaemai veLiyilvid dallalAng

     kAppid dathaRkisain-tha

pEriddu meyyenRu pEsupAzm poyyudal

     pelakkaviLai yamuthamUddip

   periyapuva naththinidai pOkkuvara vuRukinRa

     periyaviLai yAddamaiththid

dEridda thansuruthi mozithappil n-amanaivid

     didaruRa uRukki idarthIrth

   thiravupaka lillAtha pErinpa vIddinil

     isain-thuthuyil koNminenRu

sIridda ulakannai vadivAna en-thaiyE

    siththAn-tha muththimuthalE

  sirakiri viLangkavaru thaxiNA mUrththiyE

    sinmayA nan-thakuruvE. 6.

 

karumaruvu kukaiyanaiya kAyaththin n-aduvuL

         kaLimputhOy sempanaiyayAn

   kANdaka irukkan-I njAna anal mUddiyE

         kanivupeRa uLLurukkip

paruvama thaRin-thun-in naruLAna kuLikaikodu

         parisiththu vEthiseythu

   paththumAR Ruththangaka mAkkiyE paNikoNda

         paxaththai ensollukEn

arumaipeRu pukazpeRRa vEthAn-tha siththAn-tham

         AthiyAm an-thamIthum

   aththuvitha n-ilaiyarAy ennaiyAN dunnadimai

         yAna varka LaRivinUdun-

thirumaruvu kallA ladikkIzum vaLarkinRa

         siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE

         sinmayA nan-thakuruvE. 7.

 

kUdutha ludanpiritha laRRun-irth thon-thamAyk

      kuvithaludan virithalaRRuk

   kuNamaRRu varavinodu pOkkaRRu n-ilaiyAna

      kuRiyaRRu malamumaRRu

n-Aduthalu maRRumEl kIzn-adup pakkamena

      n-aNNuthalu maRRuvin-thu

   n-AthamaR Raivakaip pUthapE thamumaRRu

      njAthuruvin njAnamaRRu

vAduthalu maRRumEl onRaR RiRaNdaRRu

      vAkkaRRu manamumaRRu

   mannupari pUraNas sukavAri thannilE

      vAymaduth thuNdavasamAyth

thEduthalu maRRavida n-ilaiyenRa mauniyE

      siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE

      sinmayA nan-thakuruvE. 8.

 

thArAtha aruLelAn- than-tharuLa mauniyAyth

      thAyanaiya karuNaikAddith

   thALiNaiyen mudisUddi aRiviR samAthiyE

      sAsuvatha samprathAyam

OrAmal man-thiramum unnAmal muththin-ilai

      onRO diraNdenAmal

   oLiyenavum veLiyenavum uruvenavum n-AthamAm

      oliyenavum uNarvaRAmal

pArAthu pArppathE EthusA thanamaRRa

      paramaan-u pUthivAykkum

   paNpen RuNarththiyathu pArAma lan-n-ilai

      pathin-than-in pazavadiyAthanj

sIrA yirukkan-ina tharuL vENdum aiyanE

      siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE

      sinmayA nan-thakuruvE. 9.

 

pOthamAy Athin-adu an-thamum ilAthathAyp

          punithamAy avikAramAyp

   pOkkuvara villAtha inpamAy n-inRan-in 

          pUraNam pukalidamathA

Atharavu vaiyAmal aRivinai maRaippathun-in

          aruLpinnum aRivinmaithIrth 

   thaRiviththu n-iRpathun-in aruLAkil eLiyanER

          kaRivAva thEthaRivilA

Ethamvaru vakaiyEthu vinaiyEthu vinaithanak

          kIdAna kAyamEthen

   issA suthan-tharanj siRithumilai ikaparam

          iraNdinuL malaivuthIrath

thIthilaruL koNdini yuNarththiyenai yALvaiyO

          siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE

          sinmayA nan-thakuruvE. 10.

 

paththin-eRi n-ilain-inRum n-avakaNda pUmip

       parappaivala mAkavan-thum

   paravaiyidai mUzkiyum n-athikaLidai mUzkiyum

       pasithAka minRiyezun-A

maththiyidai n-inRumuthir sarukupunal vAyuvinai

       vanpasi thanakkadaiththu

   menath thirun-thumuyar malain-uzaivu pukkiyum

       mannuthasa n-AdimuRRunj

suththisey thummUla prANanO dangkiyais

       sOmavad daththadaiththunj

   sollariya amuthuNdum aRpavudal kaRpangkaL

       thORumn-ilai n-iRkavIRu

siththisey thunjnjAna malathukathi kUdumO

       siththAn-tha muththimuthalE

   sirakiri viLangkavaru thashiNA mUrththiyE

          sinmayA nan-thakuruvE. 11.

 

 

5. maunakuru vaNakkam

 

 

Asain-ika Laththinai n-irththULi padavuthaRi

       AngkAra muLaiyaieRRi

   aththuvitha mathamAki mathamARum ARAka

       angkaiyin vilAziyAkkip

pAsairuL thanniza lenassuLith thArththumEl

       pArththup paran-thamanathaip

   pAriththa kavaLamAyp pUrikka vuNdumuka

       padAmanna mAyain-URith

thEsupeRa n-Ivaiththa sinmuththi rAngkusas

       sengkaik kuLEyadakkis

   sinmayA nan-thasuka veLLam padin-thun-in

       thiruvarud pUrththiyAna

vAsamuRu saRsAra mIthennai yorunjAna

       maththakasa menavaLarththAy

   man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 1.

 

ain-thuvakai yAkinRa pUthamuthal n-Athamum

       adangkaveLi yAkaveLisey

   thaRiyAmai yaRivAthi pirivAka aRivArkaL

       aRivAka n-inRan-ilaiyil

sin-thaiyaRa n-illenRu summA iruththimEl

       sinmayA nan-thaveLLan-

   thEkkith thiLaiththun-An athuvA yirukkan-I

       seysithra mikan-anRukAN

en-thaivada vARparama kuruvAzka vAzaaru

       Liyan-an-thi marapuvAzka

   enRadiyar manamakiza vEthAka maththuNi

       piraNdillai yonRennavE

van-thakuru vEvIRu sivanjAna siththin-eRi

       maunOpa thEsakuruvE

   man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 2.

 

Athikka n-alkinava rArin-tha mAyaikken

       aRivanRi yidamillaiyO

   an-tharap pudpamung kAnalin n-IrumOr

       avasarath thupayOkamO

pOthiththa n-ilaiyaiyum mayakkuthE apayamn-An

       pukkaaruL thORRidAmal

   poyyAna vulakaththai meyyA n-iRuththiyen

       pun-thikkuL in-thrasAlanj

sAthikku thEyithanai vellavum upAyamn-I

       than-tharuLva thenRupukalvAy

   saNmatha SthApanamum vEthAn-tha siththAn-tha

       samarasan-ir vAkan-ilaiyum

mAthikko daNdap parappelAm aRiyavE

       van-tharuLu njAnakuruvE

   man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 3.

 

minnanaiya poyyudalai n-ilaiyenRum maiyilaku

      vizikoNdu maiyalpUddum

   minnArka LinpamE meyyemRum vaLarmAda

      mElvIdu sorkkamenRum

ponnaiyazi yAthuvaLar poruLenRu pORRiip

      poyvEda mikuthikAddip

   poRaiyaRivu thuRavIthal Athin-aR kuNamelAm

      pOkkilE pOkavidduth

thannikari lOpAthi pAzmpEy pidiththidath

      tharaNimisai lOkAyathan

   samayan-adai sArAmal vEthAn-tha siththAn-tha

      samarasa sivAn-upUthi

mannavoru soRkoN denaiththaduth thANdanpin

      vAzviththa njAnakuruvE

   man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 4.

 

pOnakam irukkinRa sAlaiyidai vENduva

       pusiththaR kirukkumathupOl

   purudarpeRu tharmAthi vEthamudan Akamam

       pukalumathi nAlAmpayan

njAnan-eRi mukyan-eRi kAdsiyanu mAnamuthal

       n-AnAvi thangkaL thErn-thu

   n-Ann-An enakkuLaRu padaipudai peyarn-thidavum

       n-AnkusA thanamumOrn-thid

dAnan-eRi yAnjsariyai yAthisO pAnamuR

       RaNupasha sampupasham

   Amiru vikaRpamum mAyAthi sEvaiyum

       aRin-thiraN donRennumOr

mAnatha vikaRpamaRa venRun-ir pathun-amathu

       marapenRa paramakuruvE

   man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 5.

   

kallAtha aRivumER kELAtha kELAtha kELviyung

       karuNaisiRi thEthumillAk

   kAdsiyum kolaikaLavu kadkAmam mAdsiyAk

       kAthalith thidun-enjsamum

pollAtha poymmoziyum allAthu n-anmaikaL

       porun-thukuNam EthumaRiyEn

   purudarvadi vAnathE yallAthu kanavilum

       purudArththam EthumillEn

ellA maRin-than-I yaRiyAtha thanRenak

       kevvaNNam uyvaNNamO

   iruLaiyiru LenRavrk koLithA rakampeRum

       enakkun-in naruLthArakam

vallA nenumpeya runakkuLLa thEyin-tha

       vanjsakanai yALan-inaiyAy

man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 6.

 

kAnakam ilangkupuli pasuvodu kulAvumn-in

       kaNkANa mathayAnain-I

    kaikAdda vungkaiyAl n-ekidik kenapperiya

       kaddaimika En-thivarumE

pOnakam amain-thathena akkAma thEnun-in

       ponnadiyil n-inRusolumE

    puvirAsar kavirAsar thavarAsa renRunaip

       pORRisaya pORRienpAr

njAnakaru NAkara mukangkaNda pOthilE

       n-avan-Atha siththarkaLumun

    n-adpinai virumpuvAr sukarvAma thEvarmuthal

       njAnikaLum unaimessuvAr

vAnakamum maNNakamum van-thethir vaNangkidumun

       makimaiyathu sollaeLithO

    man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 7.

 

sarukusala padsaNika LarukOdi yallAl

       sakOrapad sikaLpOlavE

    thavaLan-ila vozukamirtha thAraiyuN daziyAtha

       thanmaiya ranan-thakOdi

iruvinaika LaRRiravu pakalenpa thaRiyAtha

       EkAn-tha mOnanjAna

    inpan-id daiyarkOdi maNiman-thra siththin-ilai

       eythinarkaL kOdisUzak

kurumaNi yizaiththidda singkA thanaththinmisai

      koluvIR Rirukkumn-innai

    kumpid danan-thamuRai theNdanid denmanak

      kuRaiyelAn- thIrumvaNNam

mathumala reduththuniru thALaiyars kikkavenai

       vAven Razaippathen-n-AL

    man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 8.

 

AngkAra mAnakula vEdavem pEypAzththa

       ANavath thinumvalithukAN

    aRivinai mayakkidum n-aduvaRiya voddAthu

       yAthonRu thodinum athuvAyth

thAngkAthu mozipEsum arikarap piramAthi

       thammodu samAnamennun-

    thadaiyaRRa thErilanj suruvANi pOlavE

       thannilasai yAthun-iRkum

IngkAre nakkun-ikar ennapra thApith

       thirAvaNA kAramAki

    ithayaveLi yengkaNun- thannarasu n-Adusey

       thirukkumitha noden-n-Eramum

vAngkAn-i lAadimai pOrAda mudiyumO

       maunOpa thEsakuruvE

    man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 9.

 

paRRuveku vithamAki yonRaivid donRanaip

       paRRiyuzal kirumipOlap

    pAznjsin-thai peRRan-An veLiyAka n-innaruL

       pakarn-thumaRi yEnthuvithamO

siRRaRiva thanRiyum evarEnum orumozi

       thidukken RuraiththapOthu

    sin-thaisevi yAkavE paRaiyaRaiya vutharaven-

       thIn-enjsam aLavaLAva

uRRuNara uNrvaRRun maththaveRi yinarpOla

       uLaRuvEn muththimArkkam

    uNarvathep padiyinpa thunpanj samAnamAy

       uRuvathep padiyAyinum

maRRenak kaiyan-I sonnavoru vArththaiyinai

       malaiyilak kenan-ampinEn

    man-thrakuru vEyOka than-thrakuru vEmUlan

       marapilvaru mauna kuruvE. 10.

 

 

6. karuNAkarakkadavuL

 

 

n-irkkuNa n-irAmaya n-iranjsana n-irAlampa

       n-irvidaya kaivalyamA

    n-idkaLa asangkasanj salarakitha n-irvasana

       n-irththon-tha n-iththamuktha

thaRparavith vAthItha vyOmapari pUraNa

       sathAnan-tha njAnapakava

    sampusiva sangkara sarvEsa enRun-An

       sarvakA lamumn-inaivanO

aRputha akOsara n-ivirththipeRum anparuk

       kAnan-tha pUrththiyAna

    aththuvitha n-issaya sorUpasAd sAthkAra

       an-upUthi yan-usUthamung

kaRpanai yaRakkANa mukkaNudan vadan-izaR

       kaNNU dirun-thakuruvE

    karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 1.

 

maNNAthi ain-thodu puRaththiluLa karuviyum

       vAkkAthi surOthrAthiyum

    vaLarkinRa sapthAthi manamAthi kalaiyAthi

       mannusuth thAthiyudanE

thoNNURRo dARumaR RuLLanavum mauniyAys

       sonnavoru soRkoNdathE

    thUveLiya thAyakaN dAnan-tha sukavAri

       thORRumathai ensolluvEn

paNNArum isaiyinodu pAdip padiththarud

       pAnmain-eRi n-inRuthavaRAp

    pakkuva visEdarAy n-ekkun-ek kurukip

       paNin-thezun- thirukaikUppik

kaNNARu karaipuraLa n-inRaan paraiyelAng

       kaividAk kAdsiyuRavE

    karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 2.

 

ellAmun adimaiyE ellAmun udaimaiyE

       ellAmun nudaiyaseyalE

    engkaNum viyApin-I enRusolu miyalpen

       RirukkAthi vEthamellAnj

sollAn muzakkiyathu mikkavupa kAramAs

       solliRan- thavarumviNdu

    sonnavaiyu mivain-alla kuruvAna pErun-

       thokuththan-eRi thAnumivaiyE

allAma lillaiyena n-anRA aRin-thEn

       aRin-thapadi n-inRusukan-An

    AkAtha vaNNamE ivvaNNa mAyinEn

       athuvun-ina tharuLennavE

kallAtha aRinjanuk kuLLE yuNarththinai

       kathikkuvakai yEthupukalAy

    karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 3.

 

paddap pakaRpozuthai iruLenRa maruLartham

       padsamO enathupadsam

    pArththavida mengkaNung kOththan-ilai kulaiyAthu

       paramaveLi yAkavorusol

thiddamudan mauniyA yaruLsey thirukkavunj

       sErAmal ArAkan-An

    siRuvIdu kaddiyathin adusORRai yuNduNdu

       thEkkusiRi yArkaLpOla

n-addanaiya thAkkaRRa kalviyum vivEkamum

       n-annilaya mAkavunni

    n-AnenRu n-Iyen RiraNdillai yennavE

       n-aduvE muLaiththamanathaik

kaddaaRi yAmalE vAdinE neppOthu

       karuNaik kuriththAvanO

    karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 4.

 

meyvidA n-AvuLLa meyyaru Lirun-thun-I

      meyyAna meyyaiellAm

   meyyena vuNarththiyathu meyyithaR kaiyamilai

      meyyEthum aRiyAveRum

poyvidAp poyyinEn uLLath thirun-thuthAn

      poyyAna poyyaiellAm

   poyyenA vaNNamE pukalamaith thAyenil

      punmaiyEn enseykuvEn

maividA sezun-Ila kaNdakuru vEvidNu

      vadivAna njAnakuruvE

   malarmEvi maRaiyOthu n-Anmukak kuruvE

      mathangkaLthoRum n-inRakuruvE

kaividA thEyenRa anparuk kanpAyk

      karuththU duNarththukuruvE

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 5.

 

paNNE nunakkAna pUsaiyoru vadivilE

      pAvith thiRainjsaAngkE

   pArkkinRa malarUdu n-IyE yiruththiap

      panimala redukkamanamum

n-aNNEn alAmaliru kaithAn kuvikkaenil

      n-ANumen nuLamn-iRRin-I

   n-Ankumpi dumdOtharaikkumpi dAthalAl

      n-AnpUsai seyyal muRaiyO

viNNEvi NAthiyAm pUthamE n-AthamE

      vEthamE vEthAn-thamE

   mEthakka kELviyE kELviyAm pUmikkuL

      viththEa viththin muLaiyE

kaNNE karuththEen eNNE ezuththE

      kathikkAna mOnavadivE

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

       karuNA karakkadavuLE. 6.

 

san-thathamum vEthamozi yAthonRu paRRinathu

      thAnvan-thu muRRumenalAl

   sakamI thirun-thAlum maraNamuN denpathu

      sathAn-iddar n-inaivathillai

sin-thaiyaRi yArkkIthu daËthippa thallavE

      seppinum vekutharkkamAm

   thivyakuNa mArkkaNdar sukarAthi munivOrkaL

      siththAn-tha n-ithyaralarO

in-thrAthi thEvathaikaL piramAthi kadavuLar

      irukkAthi vEthamunivar

   eNNariya kaNan-Athar n-avan-Atha siththarkaL

      i¢ravimathi yAthiyOrkaL

kan-tharuvar kinnararkaL maRRaiyarkaL yAvarung

      kaikuvith thidutheyvamE

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

      karuNA karakkadavuLE. 7.

 

thuLLumaRi yAmanathu palikoduth thEnkarma

      thuddathE vathaikaLillai

   thuriyan-iRai sAn-thathE vathaiyAm unakkE

      thozumpanan papidEkan-Ir

uLLuRaiyi lennAvi n-aivEththi yamprANan

      Ongkumathi thUpathIpam

   orusAla manRithu sathAkAla pUsaiyA

      oppuvith thEnkaruNaikUr

theLLimaRai vadiyidda amuthap pizampE

      theLin-thathE nEsIniyE

   thivyarasa miyAvun- thiraNdozuku pAkE

      theviddAtha Anan-thamE

kaLLan aRi vUdumE meLLameLa veLiyAyk

      kalakkavaru n-allauRavE

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

      karuNA karakkadavuLE. 8.

 

udalkuzaiya enpelAm n-ekkuruka vizin-IrkaL

      URRena vethumpiyURRa

   UsikAn- thaththinaik kaNdaNukal pOlavE

      OruRavum unniyunnip

padapadena n-enjsam pathaiththuL n-adukkuRap

      pAdiyA dikkuthiththup

   panimathi mukaththilE n-ilavanaiya punnakai

      parappiyArth thArththezun-thu

madalavizu malaranaiya kaivirith thukkUppi

      vAnEyav vAnilinpa

   mazaiyE mazaiththArai veLLamE n-IdUzi

      vAziyena vAzththiyEththung

kadalmadai thiRan-thanaiya anparan pukkeLiyai

      kannenjsa nukkeLiyaiyO

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

      karuNA karakkadavuLE. 9.

 

ingkaRRa padiyangku menavaRiyu n-allaRinjar

       ekkAlamum uthavuvAr

   insolthava RArpoymai yAmizuk kuraiyAr

       irangkuvAr kolaikaLpayilAr

sangkaRpa siththarava ruLLak karuththiluRai

       sAdsin-I yikaparaththunj

   san-thAna kaRpakath thEvA yirun-thE

       samaththain pamumuthavuvAy

singkaththai yoththennaip pAyavaru vinaiyinais

       sEthikka varusimpuLE

   sin-thA kulaththimiram akalavaru pAnuvE

       thInanEn karaiyERavE

kangkaRRa pErAsai veLLaththin vaLararud

       kakanavad dakkappalE

   karuthariya siRsapaiyi lAnan-tha n-irththamidu

      karuNA karakkadavuLE. 10.   

 

 

7. siththarkaNam

 

 

thikkodu thikan-thamum manavEka mennavE

      senROdi yAdivaruvIr

   semponmaka mEruvodu kuNamEru ennavE

      thikazthuruvam aLavaLAvi

ukramiku sakrathara nennan-iR pIrkaiyil

      uzun-thamizum AsamanamA

   vOrEzu kadalaiyum parukaval lIrin-thran

      ulakumayi rAvathamumE

kaikkeLiya pan-thA eduththu viLaiyAduvIr

      kakanavad daththaiyellAm

   kadukidai yiruththiyE ashdakula veRpaiyum

      kAdduvIr mElummElum

mikkasith thikaLelAm vallan-I radimaimun

      viLangkuvaru siththiilirO

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE . 1.

 

pAddaLi thuthain-thuvaLar kaRpakan-al n-Izalaip

      pArinidai varavazaippIr

   pathman-ithi sangkan-ithi irupAri saththilum

      paNiseyyun- thozilALarpOl

kEddathu koduththuvara n-iRkavaip pIrpissai

      kEddup pizaippOraiyung

   kirIdapathi yAkkuvIr kaRpAn-tha veLLamoru

      kENiyidai kuRukavaippIr

Oddinai eduththA yiraththeddu mARRAka

      oLividum ponnAkkuvIr

   urakanum iLaippARa yOkathaN daththilE

      ulakusumai yAkavaruLAl

mIddidavum vallan-I renmanak kallaiyanal

      mezukAkki vaippatharithO

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE . 2.

 

pArodun-an nIrAthi yonRodon RAkavE

      paRRilaya mAkupOzthu

   paraveLiyin maruvuvIr kaRpAn-tha veLLam

      paran-thidi nathaRkumIthE

n-IriluRai vaNdAyth thuvaNdusiva  yOkan-ilai

      n-iRpIr vikaRpamAki

   n-ediyamuki lEzumparan-thuvaru dikkilO

      n-ilavumathi maNdalamathE

Urena viLangkuvIr piramAthi mudivilvidai

      Urthiyaru LAlulavuvIr

   ulakangkaL kIzmEla vAkap perungkAR

      RulAvinn-al thAraNaiyinAl

mEruvena asaiyAmal n-iRkaval lIrumathu

      mEthakka siththieLithO

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE . 3.

 

eNNariya piRavithanil mAnudap piRavithAn

      yAthinum aritharithukAN

   ippiRavi thappinA leppiRavi vAykkumO

      EthuvarumO aRikilEn

kaNNakal n-ilaththun-An uLLapozu thEarud

      kakanavad daththiln-inRu

   kAlUnRi n-inRupozi yAnan-tha mukilodu

      kalan-thumathi yavasamuRavE

paNNuvathu n-anmaiin- n-ilaipathiyu maddumE

      pathiyA yirun-thathEkap

   pavurikulai yAmalE kaurikuN daliyAyi

      paNNavithan aruLinAlE

viNNilavu mathiyamutham oziyAthu poziyavE

      vENduvE numathadimain-An

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE . 4.

 

poythikazum ulakan-adai ensolkEn ensolkEn

      pozuthupOk kEthennilO

   poyyudal n-imiththam pusippuk kalain-thidal

      pusiththapin kaNNuRangkal

kaithava malAmalithu seythavama thallavE

      kaNkedda pErkkumveLiyAyk

   kaNdathithu viNdithaik kaNdiththu n-iRRalek

      kAlamO athaiyaRikilEn

maithikazu mukilinang kudain-izaR Ridavadda

      varaiyinodu semponmEru

   mAlvaraiyin muthukUdum yOkathaN dakkOl

      varain-thusaya viruthukAddi

meythikazum addAngka yosapU mikkuLvaLar

      vEn-tharE kuNasAn-tharE

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 5.

 

kesathuraka muthalAna sathurangka manavAthi

      kELviyi nisain-thun-iRpak

   kedikoNda thalamARu mummaNda laththilung

      kiLLAkkus sellamikka

thesavithama thAyn-inRa n-Athangka LOlidas

      singkAsa nAthiparkaLAyth

   thikkuth thikan-thamum pUraNa mathikkudai

      thikazn-thida vasan-thakAlam

isaiyamalar mIthuRai maNampOla Anan-tham

      ithayamER koLLumvaNNam

   enRaikku maziyAtha sivarAsa yOkarAy

      in-tharAthi thEvarkaLelAm

visayasaya sayavenna Asisola vEkolu

      irukkun-um perumaieLithO

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 6.

 

ANilE peNNilE enpOla orupEthai

      akilaththin misaiyuLLathO

   Adiya kaRangkupO lOdiyuzal sin-thaiyai

       adakkiyoru kaNamEnumyAn

kANilEn thiruvaruLai yallAthu mauniyAyk

       kaNmUdi yOdumUssaik

   kaddik kalAmathiyai muddavE mUlaveng

       kanalinai ezuppan-inaivum

pUNilEn iRRain-Ad kaRRathung kEddathum

       pOkkilE pOkaviddup

   poyyulaka nAyinEn n-Ayinung kadaiyAna

       punmaiyEn innam innam

vINilE yalaiyAmal malaiyilak kAkan-Ir

       veLippadath thORRal vENdum

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 7.

 

kannalamu thenavumuk kaniyenavum vAyURu

      kaNdenavum adiyeduththuk

   kadavuLarkaL than-thathala azuthazuthu pEypOl

      karuththilezu kinRavellAm

ennathaRi yAmaiyaRi vennumiru pakuthiyAl

      Idduthami zen thamizinuk

   kinnalpaka rAthulakam ArAmai mElid

      diruththalAl iththamizaiyE

sonnava niyAvanavan muththisith thikaLelAn-

      thOyn-tha n-eRiyEpadiththIr

   sollumena avarn-IngkaL sonnaavai yiRsiRithu

      thOyn-thakuNa sAn-thanenavE

minnalpeRa vEsolla assolkEd dadimaimanam

      vikasippa then-than-ALO  

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 8.

 

poRpinodu kaikAlil vaLLukir padaiththalAl

      pOn-thidai yodukkamuRalAl

   polivAna veNNIRu pUsiyE aruLkoNdu

      pUriththa veNNIrmaiyAl

eRpada viLangkukaka naththilimai yAvizi

      isain-thumEl n-OkkamuRalAl

   iravupaka liruLAna kanathan-thi padan-URi

      ithayang kaLiththiduthalAl

paRpala vithangkoNda pulikalaiyi nuriyathu

      padaiththupra thApamuRalAl

   paniveyilkaL pukuthAmal n-ediyavAn thodarn-ediya

      parumara vanangkaLArum

veRpinidai yuRaithalAl thavarAsa singkamena

      mikkO rumaippukazvarkAN

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 9

 

kallAtha pErkaLE n-allavarkaL n-allavarkaL 

      kaRRumaRi villAthaen

   karmaththai yensolkEnmathiyaiyen sollukEn

      kaivalya njAnan-Ithi

n-allO ruraikkilO karmamuk kiyamenRu

      n-AdduvEn karmamoruvan  

   n-AddinA lOpazaiya njAnamukkiyamenRu

      n-aviluvEn vadamoziyilE

vallA noruththanvara vun-thrA vidaththilE

      van-thathA vivakarippEn

   vallathami zaRinjarvarin angnganE vadamoziyi

      vasanangkaL siRithupukalvEn

vellAma levaraiyum maruddivida vakaivan-tha

      viththaiyen muththitharumO

   vEthAn-tha siththAn-tha samarasan-an nilaipeRRa

      viththakas siththarkaNamE. 10.

 

 

8. Anan-thamAnaparam

 

 

kollAmai eththanai kuNakkEddai n-Ikkumak

      kuNamonRum onRilEnpAl

   kOrameth thanaipadsa pAthameth thanaivan

      kuNangkaLeth thanaikodiyapAzng

kallAmai yeththanai yakan-thaiyeth thanaimanak

      kaLLameth thanaiyuLLasaR

   kAriyanj sollidinum aRiyAmai yeththanai

      kathikken RamaiththaaruLil

sellAmai yeththanaivir thAkOddi yennilO

      selvatheth thanaimuyaRsi

   sin-thaiyeth thanaisalanam in-thrasA lampOnRa

      thEkaththil vAnjsaimuthalAy

allAmai yeththanai yamaiththanai yunakkadimai

      yAnEn ivaikkum ALO

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 1.

 

theruLAki maruLAki yuzalumana mAymananj

      sErn-thuvaLar siththAkias

   siththelAnj sUzn-thasiva siththAy visithramAyth

      thiramAki n-AnAvithap

poruLAki yapporuLai yaRipoRiyu mAkiaim

      pulanumAy aimpUthamAyp

   puRamumAy akamumAyth thUranj samIpamAyp

      pOkkodu varaththumAki

iruLAki yoLiyAki n-anmaithI maiyumAki

      inRAki n-ALaiyAki

   enRumAy onRumAyp palavumAy yAvumAy

      ivaiyalla vAyan-innai

aruLAki n-inRavarka LaRivathal lAloruvar

      aRivathaR keLithAkumO

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 2.

 

mARupadu tharkkan- thodukkaaRi vArsAN

      vayiRRin poruddathAka

   maNdalamum viNdalamum onRAki manathuzala

      mAlAki n-iRkaaRivAr

vERupadu vEdangkaL koLLaaRi vAronRai

      meNameNen RakamvERathAm

   viththaiyaRi vAremaip pOlavE san-thaipOl

      meyn-n-Ul virikkaaRivAr

sIRupuli pORsIRi mUssaip pidiththuvizi

      sekkas sivakkaaRivAr

   thiramenRu than-tham mathaththaiyE thAmathas

      seykaikodum uLaRa aRivAr

ARusama yangkadoRum vERuvE RAkiviLai

      yAdumunai yAvaraRivAr

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 3.

 

kAyilai yuthirn-thakani sarukupunal maNdiya

      kadumpasi thanakkadaiththung

   kArvaraiyin muzaiyiR karungkalpO lasaiyAthu

      kaNmUdi n-edithirun-thum

thIyinidai vaikiyun- thOyamathil mUzkiyun-

      thEkangkaL enpelumpAyth

   theriyan-in Runjsenni mayirkaLkU dAkkuruvi

      theRRaveyi lUdirun-thum

vAyuvai yadakkiyu manathinai yadakkiyu

      maunaththi lEyirun-thum

   mathimaNda laththilE kanalsella amuthuNdu

      vanamUdi run-thum aRinjar

AyumaRai mudivAna aruLn-Adi nAradimai

      akilaththai n-AdalmuRaiyO

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 4.

 

suththamum asuththamum thukkasuka pEthamun-

      thon-thamudan n-irththon-thamum

   SthUlamodu sUdsamamum Asaiyum n-irAsaiyunj

      sollumoru sollin mudivum

peththamodu muththiyum pAvamo dapAvamum

      pEthamo dapEthan-ilaiyum

   perumaiyodu siRumaiyum arumaiyudan eLimaiyum

      peNNinudan ANummaRRum

n-iththamum an-iththamum anjsanan-i ranjsanamum

      n-idkaLamum n-ikazsakaLamum

   n-Ithiyum an-Ithiyum AthiyO dan-Athiyum

      n-irvidaya vidayavadivum

aththanaiyum n-IyalatheL aththanaiyum illaiyenil

      yAngkaLunai yanRiyuNdaË

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 5.

 

kArArum ANavak kAddaik kaLain-thaRak

      kaNdakang kAramennung

   kallaip piLan-thun-enj sakamAna pUmiveLi

      kANath thiruththimEnmEl

pArAthi yaRiyAtha mOnamAm viththaip

      pathiththanpu n-IrAkavE

   pAyssiyathu payirAku maddumA mAyaivan

      paRavaiyaNu kAthavaNNam

n-ErAka n-inRuviLai pOkam pusiththuyn-tha

      n-innanpar kUddameytha

   n-inaivin padikkun-I munninRu kAppathE

      n-innarud pAramenRum

ArArum aRiyAtha sUthAna veLiyilveLi

      yAkinRa thuriyamayamE

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 6.

 

vAnAthi pUthamAy akilANda kOdiyAy

      malaiyAki vaLaikadalumAy

   mathiyAki iraviyAy maRRuLa elAmAki

      vAnkaruNai veLLamAki

n-AnAki n-inRavanu n-IyAki n-inRidavu 

      n-Anenpa thaRRidAthE

   n-Ann-An enakkuLaRi n-AnA vikAriyAy

      n-AnaRin- thaRiyAmaiyAyp

pOnAl athiddavali vellaeLi thOpakal

      pozuthupuku munkaNmUdip

   poyththukilkoL vAnthanai ezuppavasa mOinip

      pOthippa then-than-eRiyai

AnAlum enkodumai an-iyAyam an-iyAyam

      ArpAl eduththumozivEn

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 7.

 

poyyinEn pulaiyinEn kolaiyinEn n-innaruL

      pulappada aRin-thun-ilaiyAp

   punmaiyEn kallAtha thanmaiyEn n-anmaipOl

      poruLalAp poruLain-Adum

veyyanEn vekuLiyEn veRiyanEn siRiyanEn

      vinaiyinEn enRennain-I

   vidduvida n-inaivaiyEl thaddaziva thallAthu

      vERukathi yEthupukalAy

thuyyanE meyyanE uyirinuk kuyirAna

      thuNaivanE yiNaiyonRilAth

   thuriyanE thuriyamung kANA athIthanE

      suruthimudi mIthirun-tha

aiyanE appanE enumaRinjar aRivaivid

      dakalAtha karuNaivadivE

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 8.

 

eththanai vithangkaLthAn kaRkinum kEdkinumen

      ithayamum odungkavillai

   yAnenum akan-thaithAn eLLaLavu mARavilai

      yAthinum apimAnamen

siththamisai kudikoNda thIkaiyo dirakkamen

      senmaththu n-AnaRikilEn

   sIlamodu thavaviratham orukanavi lAyinun-

      therisanang kaNdumaRiyEn

poyththamozi yallAl marun-thukkum meymmozi

      pukanRidEn piRarkEdkavE

   pOthippa thallAthu summA irun-tharuL

      porun-thidAp pEthain-AnE

aththanai kuNakkEdar kaNdathAk kEddathA

      avanimisai yuNdaËsolAy

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 9.

 

ekkAla mun-thanak kennavoru seyalilA

      Ezain-I enRirun-thid

   denathAvi yudalporuLum mauniyAy van-thukai

      ERRun-ama thenRaanRE

poykkAla thEsamum poypporuLil vAnjsaiyum 

      poyyudalai meyyennalum

   poyyuRavu paRRalum poyyAku n-Anennal

      poyyinum poyyAkaiyAl

maikkA liruddanaiya iruLillai iruvinaikaL

      van-thERa vaziyumillai

   manamillai yammanath thinamillai vERumoru

      varavillai pOkkumillai

akkAlam ikkAla menpathilai ellAm

      athIthamaya mAnathanRO

   aNdapaki raNdamum adangkavoru n-iRaivAki

      Anan-tha mAnaparamE. 10.

 

 

9. sukavAri

 

 

innamuthu kanipAku kaRkaNdu sInithEn

      enarusith thidavaliyavan-

   thinpangko duththan-inai en-n-Era n-innanpar

      idaiyaRA thurukin-Adi

unniya karuththaviza uraikuLaRi udalengkum

      Oyn-thuyarn- thavasamAki

   uNarvariya pErinpa an-upUthi uNarvilE

      uNarvArkaL uLLapadikAN

kannikai yoruththisiR RinpamvEm penninung

      kaikkoLvaL pakkuvaththil

   kaNavanaruL peRinmunE sonnavA Rennenak

      karuthin-akai yAvaLathupOl

sonnapadi kEdkumip pEthaikku n-inkaruNai

      thORRiR sukArampamAnj

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 1.

 

anpinvazi yaRiyAtha ennaith thodarn-thennai

      aRiyAtha pkkuvaththE

   Asaip perukkaip perukkik koduththun-An

      aRREn alan-thEnena

enpulan mayangkavE piththERRi viddAy

      irangkiyoru vaziyAyinum

   inpaveLa mAkavan- thuLLang kaLikkavE

      enain-I kalan-thathuNdaË

thanparuva malarukku maNamuNdu vaNduNdu

      thaNmukai thanakkumuNdaË

   thamiyanER kivvaNan- thiruvuLa mirangkAtha

      thanmaiyAl thaniyirun-thu

thunpamuRi nengnganE yaziyAtha n-innanpar

      sukamvan-thu vAykkumuraiyAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 2.   

 

kallEnum aiyavoru kAlaththil urukumen

      kaln-enjsam urukavilaiyE

   karuNaik kiNangkAtha vanmaiyaiyum n-Anmukan

      kaRpikka vorukadavuLO

vallAn vakuththathE vAykkA lenumperu

      vazakkuk kizukkumuNdaË

   vAnamAy n-inRinpa mazaiyA yiRangkienai

      vAzvippa thunparangkAN

pollAtha sEyenil thAythaLLal n-IthamO

      pukalidam piRithumuNdaË

   poyvArththai sollilO thiruvarud kayalumAyp

      punmaiyE nAvanan-thO

sollAl muzakkilO sukamillai mauniyAys

      summA irukkaaruLAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 3.

 

enpelAm n-ekkudaiya rOmanj  silirppaudal   

      iLakamana thazalinmezukAy

   idaiyaRA thurukavaru mazaipO lirangkiyE

      iruvizikaL n-IriRaippa

anpinAl mUrssiththa anparuk kangnganE

      amirthasanj sIvipOlvan-

   thAnan-tha mazaipozivai uLLinpi lAthaenai

      yArkkAka adimaikoNdAy

punpulAl mayirthOl n-arampenpu moyththidu

      pulaikkudilil aruvaruppup

   poyyalla vEithanai meyyenRu n-ampien

      pun-thiselu mOpAzilE

thunpamA yalaiyavO ulakan-adai aiyavoru

      soRpanath thilumvENdilEn

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 4.   

 

ven-n-Ir poRAthenudal kAlilmuL thaikkavum

      vedukken RasaiththeduththAl

   viziimaith thangnganE thaNNaruLai n-AduvEn

      vERonRai yoruvarkollin

an-n-Eram aiyOen mukamvAdi n-iRpathuvum

      aiyan-in naruL aRiyumE

   AnAlum meththap payan-thavan yAnennai

      ANdan-I kaividAthE

in-n-Era menRilai udaRsumaiya thAkavum

      eduththA liRakkaenRE

   engkengku moruthIrvai yAyamuN dAyinum

      iRainjsusuka rAthiyAna

thonnIrmai yALarkku mAnudan vakuththaaruL

      thuNaiyenRu n-ampukinREn

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 5.

 

paRRuvana aRRidu n-irAsaiyen RorupUmi

      paRRip pidikkumyOkap

   pAngkiR pirANalayam ennumoru pUmiivai

      paRRinmana maRumennavE

kaRRaiyanj sadaimauni thAnE kanin-thakani

      kanivikka van-thakanipOl

   kaNdathin- n-eRiyenath thiruvuLak kanivinodu

      kanivAy thiRan-thum onRaip

peRRavanu mallEn peRAthavanu mallEn

      perukkath thaviththuLaRiyE

   peNNIrmai ennairu kaNNI riRaiththun-An

      pEypO lirukkaulakanj

suRRin-akai seyyavE yulaiyavid dAyenil

      sollaini vAyumuNdaË

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 6.

 

arumponE maNiyEen anpEen anpAna

      aRivEen aRivilURum

   Anan-tha veLLamE enRenRu pAdinEn

      AdinEn n-Adin-Adi

virumpiyE kUvinEn ulaRinEn alaRinEn

      meysilirth thirukaikUppi

   viNmAri enaeniru kaNmAri peyyavE

      vEsaRa Rayarn-thEniyAn

irumpun-Er n-enjsakak kaLvanA nAlumunai

      idaividdu n-inRathuNdaË

   enRun-I yanRuyAn unnadimai yallavO

      yAthEnum aRiyAveRun-

thurumpanEn enninung kaividuthal n-IthiyO

      thoNdarodu kUddukaNdAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 7.

 

pArAthi aNdangkaL aththanaiyum vaikkinRa

      paraveLiyi n-uNmaikAddip

   paRRumana veLikAddi manaveLiyi nilthOyn-tha

      pAviyEn parisukAddith

thArALa mAyn-iRka n-irssan-thai kAddis

      sathAkAla n-iddaienavE

   sakan-ilai kAddinai sukAthItha n-ilayan-

      thanaikkAdda n-ALsellumO

kArAra eNNarum anan-thakO dikaLn-inRu

      kAlUnRi mazaipozithalpOl

   kAlvIsi minnip padarn-thupara veLiyelAng

      kammiyA nan-thaveLLanj

sOrAthu poziyavE karuNaiyin muzangkiyE

      thoNdaraik kUvumukilE

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 8.

 

pEthiththa samayamO onRusona padiyonRu

      pEsAthu thuRavAkiyE

   pEsAtha periyOrkaL n-iruvikaR paththinAl

      pEsArkaL paramakuruvAyp

pOthikkum mukkaNiRai n-ErmaiyAyk kaikkoNdu

      pOthippa thAssaRivilE

   pOkkuvara vaRainpa n-IkkamaRa vasanamAp

      pOthippa thevaraiyanE

sAthiththa sAthanamum yOkiyarkaL n-amathenRu

      sangkippa rAthalAlE

   thannilE thAnA yayarn-thuvidu vOmenath

      thaniyirun- thidinangnganE

sOthikka manamAyai thanaiEvi nAladimai

      sukamAva theppadisolAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 9.

 

aNdamudi thannilO pakiraNda mathanilO

      alarimaN dalan-aduvilO

   analn-aduvi lOamirtha mathan-aduvi lOanpar

      akamuruki malarkaLthUvith

theNdamida varumUrththi n-ilaiyilO thikkuth

      thikan-thaththi lOveLiyilO

   thikazvin-thu n-Asan-ilai thannilO vEthAn-tha

      siththAn-tha n-ilaithannilO

kaNdapala poruLilO kANAtha n-ilaiyenak

      kaNdasU niyamathanilO

   kAlamoru mUnRilO piRavin-ilai thannilO

      karuvikara NangkaLOyn-tha

thoNdarka LidaththilO n-IvIR Riruppathu

      thozumpanER kuLavupukalAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 10. 

 

en-than-AL karuNaik kuriththAku n-ALenavum

      ennithayam enaivAdduthE

   EthenRu solluvEn munnodupin malaivaRavum

      iRRaivarai yAthupeRREn

pan-thamA nathilidda mezukAki uLLam

      pathaiththup pathaiththurukavO

   paramasuka mAnathu poruppariya thuyaramAyp

      palakAlu mUrssippathO

sin-thaiyA nathumaRivai ennaRivi laRivAna

      theyvamn-I yanRiyuLathO

   thEkan-ilai yallavE udaikappal kappalAyth

      thiraiyAzi yUduselumO

son-thamA yANdan-I aRiyArkaL pOlavE

      thunpaththi lAzththalmuRaiyO

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 11. 

 

en-n-ALum udalilE uyirAm unaippOl

      irukkavilai yOmanathenum

   yAnumen n-adpAm pirANanum emaissadama

      thenRunais siththenRumE

an-n-ALi levanO piriththAn athaikkEdda

      anRumuthal inRuvaraiyum

   an-iyAya mAyemai yadakkik kuRukkE

      adarn-tharasu paNNiengkaL

munnAka n-Ienna kOddaikoN dAyenRu

      mUdamana mikavumEsa

   mUNderiyum analidda mezukA yuLangkarukal

      muRaimaiyO pathinAyiranj

sonnAlum n-innaru Lirangkavilai yEinis

      sukamvaruva theppadisolAy

   suththan-Irk kuNamAna paratheyva mEparanj

      sOthiyE sukavAriyE. 12. 

 

 

10. engku n-iRaikinRa poruL

 

 

avananRi yOraNuvum asaiyAthe numperiya

      Aptharmozi yonRukaNdAl

   aRivAva thEthusila aRiyAmai Ethivai

      aRin-thArkaL aRiyArkaLAr

maunamo dirun-thathAr enpO ludampelAm

      vAyAyp pithaRRumavarAr

   manathenavum orumAyai engkE irun-thuvarum

      vanmaiyo dirakkamengkE

puvanam padaippathen karththaviya mevvidam

      pUthapE thangkaLevidam

   poymeyitham akithamEl varun-anmai thImaiyodu

      poRaipoRA maiyumevvidam

evarsiRiya revarperiya revaruRava revarpakainjar

      yAthumunai yanRiyuNdaË

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.1.

 

annE yanEyenunj silasamayam n-innaiyE

      aiyAaiyA ennavE

   alaRidunj silasamayam allAthu pEypOla

      alaRiyE yonRum ilavAyp

pinnEthum aRiyAma lonRaivid donRaip

      pithaRRidunj silasamayamEl

   pEsariya oLiyenRum veLiyenRum n-AthAthi

      piRavumE n-ilayamenRun-                                                          

thannE rilAthathO raNuvenRum mUvithath

      thanmaiyAng kAlamenRunj

   sARRidunj silasamayam ivaiyAki vERathAys

      sathAnjAna Anan-thamAy

ennE yenEkaruNai viLaiyAd dirun-thavA

      RemmanOr pukalaeLithO

  ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.2.    

 

vEthamudan Akama purANamithi kAsamuthal

      vERumuLa kalaikaLellAm

  mikkAka aththuvitha thuvitha mArkkaththaiyE

      virivA yeduththuraikkum

Othariya thuvithamE aththuvitha njAnaththai

      uNdupaNu njAnamAkum

   Ukamanu pavavasana mUnRukkum ovvumI

      thulakavA thikaLsammatham

Athali nenakkinis sariyaiyA thikaLpOthum

      yAthonRu pAvikkan-An

   athuvAthalA lunnai n-AnenRu pAvikkin

      aththuvitha mArkkamuRalAm

EthupA viththidinum athuvAki van-tharuLsey

      en-thain-I kuRaiyumuNdaË

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.3.   

 

sollAna thiRsaRRum vArAtha piLLaiyaith

      thoddilvaith thAddiAddith

   thodaiyinaik kiLLalpOR sangkaRpa monRil

      thodukkun- thoduththazikkum

pollAtha vAthanai enumsaptha pUmiyidai

      pOn-thuthalai suRRiyAdum

   purushani ladangkAtha pUvaipOl thAnE

      puRampOn-thu sanjsarikkum

kallO dirumpukku mikavanmai kAddidung

      kANAthu kEdda ellAng

   kaNdathAka kAddiyE aNuvAs surukkidung

      kapadan-A dakasAlamO

ellAmum valathin-tha manamAyai EzaiyAm

      ennA ladakkavasamO

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.4. 

 

kaNNAra n-Irmalki yuLLan-ek kurukAtha

      kaLLanE nAnAlumO

   kaikuvith thAdiyum pAdiyum vidAmalE

      kaNpanith thAraikAddi

aNNA paranjsOthi yappA unakkadimai

      yAnenavu mElezun-tha

   anpAki n-Adaka n-adiththathO kuRaivillai

      akilamunj siRithaRiyumEl

thaNNAru n-innatharu LaRiyAtha thallavE

      saRREnum inithirangkis

   sAsuvatha muththin-ilai Ithen RuNarththiyE

      sakan-ilai than-thuvERon

ReNNAma luLLapadi sukamA yirukkavE

      EzaiyER karuLseykaNdAy

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.5.

 

kAkamA nathukOdi kUdin-in RAlumoru

      kallinmun nethirn-iRkumO

   karmamA nathukOdi munnEsey thAlun-in

      karuNaipra vAkaaruLaith

thAkamAy n-Adinarai vAthikka vallathO

      thamiyanER karuLthAkamO

   saRRumilai enpathuvum veLiyAssu vinaiyelAnj

      sangkEtha mAykkUdiyE

thEkamA nathaimikavum vAdduthE thunpangkaL

      sErAmal yOkamArkka

   siththiyO varavillai sakasan-id daikkumen

      sin-thaikkum vekuthUramn-An

EkamAy n-innO dirukkun-A Len-than-AL

      in-n-ALil muRRuRAthO

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.6.

 

orumaimana thAkiyE allalaRa n-innaruLil

      oruvann-An van-thirukkin

   ulakam poRAthathO mAyAvisithramena

      OyumO idamillaiyO

aruLudaiya n-innanpar sangkaisey thiduvarO

      alathukirth thiyakarththarAy

   akilam padaiththemmai yALkinRa pErsilar

      adAthenparO akanRa

perumaipeRu pUraNang kuRaiyumO pUthangkaL

      pEykkOla mAyvithaNdai

   pEsumO alathuthAn paripAka kAlam

      piRakkavilai yOthollaiyAm

irumaiseRi sadavinai ethirththuvAy pEsumO

      EthuLavu siRithupukalAy

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.7.

 

n-illAthu thEkamenum n-inaivuNdu thEkan-ilai

      n-inRidavum mauniyAki

   n-ErE yupAyamon RaruLinai aiyOithanai

      n-inRanud dikka enRAl

kallAtha manamO vodungkiyupa rathipeRak

      kANavilai yAkaiyAlE

   kaiyER RuNumpusip povvAthen- n-ALumun

      kAdsiyilirun-thu koNdu

vallALa rAyimaya n-iyamAthi mERkoNda

      mAthavark kEvalseythu

   manathin padikkelAnj siththipeRa lAnjAnam

      vAykkumoru manuvenakking

killAmai yonRinaiyum illAmai yAkkavE

      ippO thirangkukaNdAy

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.8.

 

maravuri yuduththumalai vanan-eR koRiththumuthir

      vanasaruku vAyilvan-thAl

   vanpasi thavirththumanal veyilAthi mazaiyAl

      varun-thiyu mUlaanalais

siramaLa vezuppiyum n-Irinidai mUzkiyun-

      thEkan-ama thallavenRu

   siRsuka apEshaiyAy n-innanpar yOkanj

      seluththinAr yAmpAviyEm

viravumaRu suvaiyinOdu vENduva pusiththaraiyil

      vENduva elAmuduththu

   mEdaimA LikaiyAthi vIddinidai vaikiyE

      vERoru varuththaminRi

iravupaka lEzaiyarkaL saiyOka mAyinOm

      eppadip pizaippathuraiyAy

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.9.

 

muththanaiya mUralum pavaLavA yinsolum

      mukaththilaku pasumanjsaLum

   mUrssikka virakasan nathamERRa irukumpa

      mulaiyinmaNi mAlain-Ala

vaiththemai mayakkiiru kaNvalaiyai vIsiyE

      mAyA vilAsamOka

   vArithiyi lAzththidum pAzAna siRRidai

      madan-thaiyarkaL siRRinpamO

puththamirtha pOkam pusiththuvizi yimaiyAtha

      ponnAddum van-thathenRAl

   pOrAdda mallavO pErinpa muththiip

      pUmiyi lirun-thukANa

eththanai vikAthamvarum enRusukar senRan-eRi

      ivvulakam aRiyAthathO

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.10.

 

unnilaiyum ennilaiyum orun-ilai yenakkidan-

      thuLaRidum avaththaiyAki

   uruvuthAn kAddAtha ANavamum oLikaN

      doLikkinRa iruLennavE

thannilaimai kAddA thorungkairu vinaiyinAl

      thAvusuka thukkavElai

   thaddaziya muRRumil lAmAyai yathanAl

      thadiththakila pEthamAna

munnilai yozin-thida akaNdithA kAramAy

      mUthaRivu mEluthippa

   munpinodu kIzmEl n-aduppAkkam ennAmal

      muRRumA nan-than-iRaivE

ennilaimai yAyn-iRka iyalpukU raruLvadivam

      en-n-ALum vAzivAzi

   ikapara miraNdinilum uyirinuk kuyirAki

      engkun-iRai kinRaporuLE.11.

 

 

11. sassithAnan-thasivam

 

 

pArAthi kakanap parappumuN daËvenRu

      padarveLiya thAkiezun-Ap

   parithimathi kANAs suyanjsOthi yAyaNda

      pakiraNda uyirevaikkum

n-ErAka aRivAy akaNdamAy EkamAy

      n-iththamAy n-irththon-thamAy

   n-irkkuNa vilAsamAy vAkkumanam aNukAtha

      n-irmalA nan-thamayamAyp

pErAthu n-iRRin-I summA irun-thuthAn

      pErinpa meythidAmal

   pEymanathai yNdiyE thAyilAp piLLaipOl

      piththAka vOmanathain-An

sArAtha padiyaRivin n-iruvikaR pAngkamAnj

      sAsuvatha n-iddaiaruLAy

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.1.

 

kudakkodu kuNakkAthi thikkinai yuzakkUdu

      koLLalpOl ain-thupUthang

   kUdanj surungkilais sAlEkam onpathu

      kulAvun-adai manaiyain-ARum

vadakkayiRu veLn-aram pAenpu thasaiyinAl

      mathavEL vizAn-adaththa

   vaikkinRa kaiththErai veNNIrsen- n-IrkaNIr

      malan-IrpuN n-IriRaikkum

vidakkuth thuruththiyaik karumarun-thuk kUddai

      veddaved daththaLirkkum

   vEdkaimaram uRukinRa sudukAddai mudivilE

      meypO lirun-thupoyyAnj

sadakkais sadakkenas sathamenRu sinmayan-

      thAnAki n-iRpathenRO

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.2.

 

pAkaththi nARkavithai pAdip padikkavO

      paththin-eRi yillaivEtha

   pArAya Nappanuval mUvarsey panuvalathu

      pakaravO isaiyumillai

yOkaththi lEsiRithu muyalaven RAlthEkam

      ovvAthi vUNveRuththAl

   uyirveRuth thidalokkum allAthu kiriyaikaL

      upAyaththi nARseyyavO

mOkaththi lEsiRithum oziyavilai meynjnjAna

      mOnaththil n-iRkaenRAl

   muRRAthu paripAka saththika LanEkan-in

      mUthaRivi lEezun-tha

thAkaththi lEvAykkum amirthap piravAkamE

      thannan- thanipperumaiyE

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.3.

 

imaiyaLavu pOthaiyoru kaRpakA lampaNNum

      ivvulakam evvulakamO

   enReNNam varuvikkum mAtharsiR RinpamO

      ennilmaka mEruvAkkis

sumaiyedumi nenRuthAn summAdu mAyemais

      sumaiyALu mAkkin-ALun-

   thurppuththi paNNiyuLa n-aRpuththi yAvaiyunj

      sURaiyid din-thrasAlam

amaiyavoru kUththunj samain-thAdu manamAyai

      ammamma vellaleLithO

   aruLpeRRa pErkkelAm oLipeRRu n-iRkumI

      tharuLO alAthumaruLO

samayan-eRi kANAtha sAdsin-I sUdsumamAth

      thamiyanER kuLavu pukalAy

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.4.

 

iniyE themakkunaruL varumO venakkaruthi

      EngkuthE n-enjsamaiyO

   inRaik kirun-thArai n-ALaikki rupparen

      ReNNavO thidamillaiyE

aniyAya mAyin-tha vudalain-An enRuvarum

      an-thakaR kALAkavO

   Adith thirin-thun-An kaRRathung kEddathum

      avalamAyp pOthaln-anRO

kaniyEnum vaRiyaseng kAyEnum uthirsaruku

      kan-thamU langkaLEnum

   kanalvAthai van-theythin aLLip pusiththun-An

      kaNmUdi mauniyAkith

thaniyE iruppathaR keNNinEn eNNamithu

      sAmin-I aRiyAthathO

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.5.

 

maththamatha karimukiR kulamenna n-inRilaku

      vAyiludan mathiakaduthOy

   mAdakU dassikara moyththasan- thirakAn-tha

      maNimEdai yussimIthu

muththamiz muzakkamudan muththan-akai yArkaLadu

      muththumuth thAykkulAvi

   mOkath thirun-thumen yOkaththin n-ilain-inRu

      mUssaip pidiththadaiththuk

kaiththala n-akappadai viriththapuli singkamodu

      karadin-uzai n-UzaikoNda

   kAnamalai yussiyiR kukaiyU dirun-thumen

      karathalA malakamennas

saththamaRa mOnan-ilai peRRavarka LuyvarkAN

      sanakAthi thuNivithanRO

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.6.

 

kaiththalam viLangkumoru n-elliyang kaniyenak

      kaNdavE thAkamaththin

   kAdsipuru dArththamathil mAdsipeRu muththiyathu

      karuthin anu mAnamAthi

uththipala vAn-iru vikaRpamE lillaiyAl

      onRO diraNdennavO

   uraiyumilai n-Iyumilai n-Anumilai enpathum

      upAyamn-I yuNdun-Anunj

siththamuLan n-Anillai enumvasanam n-IyaRivai

      theriyArkaL theriyavasamO

   seppukE valan-Ithi yoppuvamai yallavE

      sinmuththi rAngkamarapil

saththamaRa enaiyANda kurumauni kaiyinAl

      thamiyanER kuthavuporuLE

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.7.

 

kAyAtha maramIthu kallERu sellumO

      kadavuLn-I yAngkaLadiyEng

   karmapan- thaththinAR sanmapan- thampeRak

      kaRpiththa thunnatharuLE

vAyAra vuNdapEr vAzththuvathum n-on-thapEr

      vaivathuvum engkaLulaka

   vAypAdu n-iRkan-in vaithika ozungkun-inai

      vAzththinAR peRupERuthAn

OyAthu peRuvarena muRaiyidda thARpinnar

      uLaRuvathu karumamanRAm

   upayan-eRi yIthennin usithan-eRi en-than-eRi

      ulakilE pizaiporukkun-

thAyAna karuNaiyum unakkuN denakkinis

      sanjsalang kedaaruLseyvAy

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.8.

 

innam piRappathaR kidamennil ivvudalam

      iRavA thiruppamUlath

   thezumangki yamirthozuku mathimaN dalaththiluRa

      ennammai kuNdalinipAl

pinnam piRakkAthu sEyena vaLarththidap

      pEyEnai n-alkavENdum

   piRavAtha n-eRiyenak kuNdennin immaiyE

      pEsukarp pUrathIpam

minnum padikkakaN dAkAra annaipAl

      vinaiyEnai yoppuviththu

   vIddun-eRi kUddiduthal mikavun-an RivaiyanRi

      vivakAra muNdennilO

thannan- thanissiRiyan ARRilEn pORRivaLar

      sanmArkka muththimuthalE

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.9.

 

vEthAvai ivvaNam vithiththathE thenninun

      vinaippakuthi enpanan-tha

   vinaipEsa aRiyAthu n-iRkaivai manathAl

      viLain-thathAl manathain-Adil

pOthamE n-iRkumap pOthaththai n-AdilO

      pOthamum n-inAlviLakkam

   poyyanRu theyvamaRai yAvumE n-IyenRu

      pOkkuvara vaRan-ikazththum

AthAra AthEyam muzuthun-I yAthalAl

      akilamI thennaiAddi

   AdalkaN davanun-I Adukin Ravanun-I

      aruLun-I maunanjAna

thAthAvu n-IpeRRa thAythan-thai thAmun-I

      thamarun-I yAvun-IkAN

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.10.

 

kon-thaviz malarssOlai n-annIzal vaikinung

      kuLirthIm punaRkaiaLLik

   koLLukinum an-n-I ridaiththiLaith thAdinung

      kuLirsan-tha vAdaimadavAr

van-thulavu kinRathena mUnRilidai yulavavE

      vasathipeRu pOthumveLLai

   vaddamathi paddap pakaRpOla n-ilavuthara

      makizpOthum vElaiyamutham

vin-thaipeRa aRusuvaiyil van-thathena amuthuNNum

      vELaiyilum mAlaikan-tham

   veLLilai adaikkAy virumpivEN diyavaNNam

      viLaiyAdi vizithuyilinunj

san-thathamum n-innaruLai maRavA varan-than-thu

      thamiyEnai radsaipurivAy

   sarvapari pUraNa akaNdathath thuvamAna

      sassithA nan-thasivamE.11.

 

 

12. thEsO mayAnan-tham

 

 

marumalars sOlaiseRi n-annIzal malaiyAthi

      mannumuni varkkEvalamAy

   man-thramA likaisollum iyaman-iya mAthiyAm

      mArkkaththil n-inRukoNdu

karumaruvu kAyaththai n-irmalama thAkavE

      kamalAsa nAthisErththuk

   kAlaip pidiththanalai ammaikuN daliyadik

      kalaimathiyi nUduthAkki

urukivarum amirthaththai yuNduN duRangkAmal

      uNarvAna viziyain-Adi

   onRO diraNdenAs samarasa sorUpasukam

      uRRidaen manathin vaNNan-

thiruvaruL mudikkaith thEkamodu kANpanO

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 1.

 

ippiRavi ennumOr irudkadalil mUzkin-An

      ennumoru makaravAyppad

   diruvinai enun-thiraiyin eRRuNdu puRputham

      enakkongkai varisaikAddun-

thuppithaz madan-thaiyar mayaRsaNda mAruthas

      suzalvan-thu van-thadippas

   sOrAtha AsaiyAng kAnARu vAnn-athi

      suran-thathena mElumArppak

kaipparisu kArarpOl aRivAna vangkamung

      kaividdu mathimayangkik

   kaLLavang kakkAlar varuvaren RanjsiyE

      kaNNaruvi kAddumeLiyEn

seppariya muththiyAng karaisEra vungkaruNai

      seyvaiyO saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 2.

 

than-thaithAy thamarthAram makavennum ivaiyelAnj

      san-thaiyiR kUddam ithilO

   san-thEka millaimaNi mAdamA LikaimEdai

      sathurangka sEnaiyudanE

van-thathOr vAzvumOr in-thrasA lakkOlam

      vanjsanai poRAmailOpam

   vaiththamana mAngkirumi sErn-thamala pANdamO

      vanjsanaiyi lAthakanavE

en-than-A Lunjsari yenaththErn-thu thErn-thumE

      iravupaka lillAvidath

   thEkamAy n-inRan-in aruLveLLa mIthilE

      yAnenpa thaRavumUzkis

sin-thaithAn theLiyAthu suzalumvakai enkolO

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 3.

 

AdAmal Oyn-thidda pamparam pOlvisai

      adangki manamvIzan-ErE

   aRiyAmai yAkinRa iruLakala iruLaLiyum

      allA thirun-thaveLipOl

kOdA thenaikkaN denakkuLn-iRai sAn-thaveLi

      kUdiin pAthIthamung

   kUdinE nOsariyai kiriyaiyil muyanRun-eRi

      kUdinE nOallanyAn

IdAka vEyARu vIddinil n-irampiyE

      ilakivaLar pirANanennum

   irun-ithi yinaikkaddi yOkapara nAkAmal

      Ezaik kudumpanAkith

thEdA thazikkavoru mathivan-tha thenkOlO

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 4.

 

pAdAthu pAdip padiththaLavil samayamum

      panjsupadu sollanivanaip

   pArminO pArminO enRusapai kUdavum

      paramArththam ithuennavE

AdAthum Adin-enj surukin-ek kAdavE

      amalamE EkamEem

   AthiyE sOthiyE engkun-iRai kadavuLE

      arasE enakkUvin-An

vAdAthu vAdumen muka vAddamungkaNdu

      vAdA enakkaruNain-I

   vaiththidA vaNNamE sangkEtha mAvin-tha

      vanmaiyai vaLarppiththathAr

thEdAthu thEduvOr thEddaRRa thEddamE

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 5.

 

piriyAtha thaNNarud sivanjAni yAyvan-thu

      pEsariya vAsiyAlE

   pErinpa uNmaiyai aLiththanaien manathaRap

      pErampa lakkadavuLAy

aRivA yirun-thidum n-Athavoli kAddiyE

      amirthapra vAkasiththi

   aruLinaiya lAthuthiru ampalamu mAkienai

      ANdanaipin eythin-eRiyAyk

kuRithA naLiththanain-an maravuriko Lan-thaNak

      kOlamAy asapAn-alang

   kURinapin mauniyAys summA irukkan-eRi

      kUddinai elAmirukkas

siRiyEn mayangkimika aRivinmai yAvanO

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 6.

 

ArA renakkenna pOthiththum ennaen

      aRivinai mayakkavasamO

   aNdakO dikaLelAng karuppaaRai pOlavum

      adukkaduk kAamaiththup

pErAmal n-inRapara veLiyilE manaveLi

      piRangkuvatha lAthonRinum

   pinnamuRa maruvAthu n-annayath thAlinip

      pErinpa muththin-ilaiyun-

thArAthu thaLLavum pOkAthu nAlathu

      thaLLinum pOkEniyAn

   thadaiyEthu millaiyAN davanadimai yennumiru

      thanmaiyilum envazakkuth

thIrAthu viduvathilai n-aduvAna kadavuLE

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 7.

 

kan-thuka mathakkariyai vasamA n-adaththalAng

      karadivem pulivAyaiyung

   kaddalAm orusingkam muthukinmER koLLalAng

      kadsevi eduththAddalAm

ven-thazalin irathamvaith thain-thulO kaththaiyum

      vEthiththu viRRuNNalAm

   vERoruvar kANAmal ulakath thulAvalAm

      viNNavarai EvalkoLalAnj

san-thathamum iLamaiyO dirukkalAm maRRoru

      sarIraththi numpukuthalAnj

   salamEl n-adakkalAng kanalmE lirukkalAn-

      thannikaril siththipeRalAm

sin-thaiyai adakkiyE summA irukkinRa

      thiRamarithu saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 8.

 

ellAm aRin-thavarum EthumaRi yAthavarum

      illaiyenu mivvulakamI

   thEthumaRi yAthava nenappeyar thariththumika

      EzaikkuL EzaiyAkik

kallAtha aRiviR kadaippadda n-AnanRu

      kaiyinAl uNmainjAnang

   kaRpiththa n-innaruLi nukkenna kaimmARu

      kAdduvEn kuRREvaln-An

allArn-tha mEniyodu kuNdukad piRaieyiR

      RApAsa vadivamAna

   an-thakA n-Iyoru pakaddAR pakadduva

      thadAthadA kAsun-ampAl

sellA thadAenRu pEsuvA yathuthan-tha

      selvamE saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 9.

 

minpOlum idaiyodiyum odiyumena mozithalpOl

      menasilam polikaLArppa

   vIngkip pudaiththuviza sumaiyanna kongkaimada

      minnArkaL pinAvalAl

enpOl alain-thavarkaL kaRRArkaL kallArkaL

      iruvarkaLil oruvaruNdaË

   enseykEn ammamma enpAvam enkodumai

      Ethen ReduththumozivEn

anpAl viyan-thuruki adiyaRRa maramenna

      adiyilE vIzn-thuvIzn-them

   adikaLE yumathadimai yAngkaLenu n-Alvaruk

      kaRamAthi poruLuraippath

thenpAlin mukamAki vadavA lirukkinRa

      selvamE saththAkien

    siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 10.

 

puththamirtha pOkamung kaRpakan-an nIzalil

      polivuRa irukkumiyalpum

   ponnulaki layirA vathaththERu varisaiyum

      pUmaNda lAthikkamum

maththaveRi yinarvENdum mAlenRu thaLLavumem

      mAlumoru suddum aRavE

   vaikkinRa vaippALan maunathE sikanenna

      van-than-in naruLvazikAN

suththapari pUraNa akaNdamE EkamE

      suruthimudi vAnaporuLE

   sollariya vuyirinidai yangkangku n-inRaruL

      suran-thuporu karuNaimukilE

siththin-ilai muththin-ilai viLaikinRa pUmiyE

      thEdariya saththAkien

   siththamisai kudikoNda aRivAna theyvamE

      thEsO mayAnan-thamE. 11.

 

 

13. siRsukOthaya vilAsam

 

 

kAka mOdukazu kalakai n-Ayn-arikaL

      suRRu sORidu thuruththiyaik

   kAli raNdun-ava vAsal peRRuvaLar

      kAmavEL n-adana sAlaiyai

pOkaAsaimuRi yidda peddiyaimum

      malami kun-thozuku kENiyai

   moyththu vengkirumi thaththu kumpiyai

      mudangka lArkidai sarakkinai

mAka in-thrathanu minnai yoththilaka

      vEtham Othiyaku lAlanAr

   vanaiya veyyathadi kAra nAnayaman

      van-tha dikkumoru madkalath

thEka mAnapoyai meyye nakkaruthi

      aiya vaiyamisai vAdavO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 1

 

kuRika LOdukuNa mEthu minRiyanal

      ozuka n-inRidum irumpanal

   kUda linRiyathu vAyi run-thapadi

      kodiya ANava aRaikkuLE

aRiva thEthumaRa aRivi lAmaimaya

      mAyi rukkumenai aruLinAl

   aLavi lAthathanu karaNa mAthiyai

      aLiththa pOthunai aRin-thun-An

piRavi lAthavaNa n-inRi dAthapadi

      palan-i Rangkavaru mupalamAyp

   periya mAyaiyi lazun-thi n-innathu

      prasAtha n-allaruL maRan-thidunj

siRiya nEnumunai van-tha Nain-thusuka

      mAyi ruppathini enRukAN

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 2

 

ain-thu pUthamoru kAnal n-Irena

      adangka van-thaperu vAnamE

   Athi yan-than-adu vEthu minRiyaru

      LAyn-iRain- thilaku sOthiyE

thon-tha rUpamudan arUpa mAthikuRi

      kuNami Ran-thuvaLar vaththuvE

   thuriya mEthuriya uyiri nukkuNarvu

      thOnRa n-inRaruL supAvamE

en-tha n-ALun-adu vAki n-inRoLirum

      AthiyE karuNai n-IthiyE

   en-thai yEena idain-thidain- thurukum

      eLiya nEnkavalai thIravunj

sin-thai yAnathai yaRin-thu n-IyunaruL

      seyya n-Anumini yuyvanO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 3

 

aiva renRapula vEdar koddama

      thadangka mrkkadavan muddiyAy

   adavi n-inRumalai yarukil n-inRusaru

      kAthi thinRupani veyilinAl

meyva run-thuthava millain-aR sariyai

      kiriyai yOkamenum mUnRathAy

   mEvu kinRasavu pAna n-anneRi

      virumpa villaiyula kaththilE

poymu dangkuthozil yAtha thaRkun-ala

      sAra thiththozil n-adaththidum

   puththi yUkamaRi vaRRa mUkamivai

      poruLe nakkaruthum maruLanyAn

theyva n-allaruL padaiththa anparodu

      sEra vungkaruNai kUrvaiyO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 4

 

EkamAnavuru vAna n-IyaruLi

      nAla nEkavuru vAkiyE

   en-tha n-ALakila kOdi sirddiseya

      isaiyu n-ALvarai yan-ALmuthal

Aka n-ALathu varaikku munnadimai

      kUdavE sanana mAnathO

   an-an-tha muNdun-ala sanana mIthithanuL

      aRiya vENduvana aRiyalAm

mOka mAthitharu pAsa mAnathai

      aRin-thu viddunaiyum enaiyumE

   muzuthu Narn-thupara mAna inpaveLa

      mUzka vENdum ithuinRiyE

thEka mEn-azuvi n-AnumO n-azuvin

      pinnai uyyumvakai uLLathO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 5

 

n-iyama ladsaNamum iyama ladsaNamum

      Asa nAthivitha pEthamum

   n-edithu Narn-thithaya pathma pIdamisai

      n-inRi langkumasa pAn-alath

thiyala Rin-thuvaLar mUla kuNdaliyai

      inithi Rainjsiyava LaruLinAl

   ellai yaRRuvaLar sOthi mUlaanal

      engkaL mOnamanu muRaiyilE

vayami kun-thuvarum amirtha maNdala

      mathikku LEmathiyai vaiththun-An

   vAyma duththamirtha vAri yaipparuki

      mannu mAramirtha vadivamAys

seyami kun-thuvaru siththa yOkan-ilai

      peRRu njAnan-eRi adaivanO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 6

 

eRithi raikkadal n-ikarththa selvamika

      alla lenRoruvar pinselA

   thillai yennumurai pEsi dAthulakil

      evaru mAmenama thikkavE

n-eRiyin vaikivaLar selva mumuthavi

      n-Oyka LaRRasuka vAzkkaiyAy

   n-iyama mAthin-ilai n-inRu njAnan-eRi

      n-iddai kUdavumen- n-ALumE

aRivil n-inRukuru vAyu Narththiyathum

      anRi mOnakuru vAkiyE

   akila mIthuvara van-tha sIraruLai

      aiya aiyaini ensolkEn

siRiya nEzain-ama thadimai yenRunathu

      thiruvu Laththinili run-thathO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 7

 

evvu yirththiraLum ulaki lennuyir

      enakku zain-thuruki n-anmaiyAm

   ithamu raippaena thenRa yAvaiyum

      eduththe Rin-thumatha yAnaipOl

kavvai yaRRan-adai payila anparadi

      kaNdathE aruLin vadivamAk

   kaNda yAvaiyum akaNda mennairu

      kaikuviththu malar thUviyE

pavva veNthirai koziththa thaNtharaLam

      viziyu thirppamozi kuLaRiyE

   pAdi yAdiyu Ludain-thu dain-thezuthu

      pAvaiyoth thasaitha linRiyE

thivya anpuruva mAki anparodum

      inpa vIddini liruppanO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 8

 

maththar pEyarodu pAlar thanmaiyathu

      maruviyE thuriya vadivamAy

   mannu thEsamodu kAla mAthiyai

      maRan-thu n-innadiya radiyilE

paththi yAyn-edithu n-ampum ennaiyoru

      maiyal than-thakila mAyaiyaip

   pAru pArena n-adaththa van-thathen

      pAra thaththinumi thuLLathO

suththa n-iththaviyal pAku mOvunathu

      visuva mAyai n-aduvAkavE

   solla vENdumvakai n-alla kAthikathai

      sollu mAyaiyinu millaien

siththa mippadi mayangku mOaruLai

      n-ampi nOrkaLpeRu pERithO

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 9

 

panmu kassamaya n-eRipa daiththavarum

      yAngka LEkadavu LenRidum

   pAtha kaththavarum vAtha tharkkamidu

      padiRa run-thalai vaNangkidath

thanmu saththiluyir varavazaikkumema

      tharuma numpakadu mEykkiyAyth

   thaniyi ruppavada n-Iza lUduvaLar

      sanaka nAthimuni vOrkaLthanj

sonma yakkamathu thIra angkaikodu

      mOna njAnama thuNarththiyE

   suththa n-iththaaru  Liyalpa thAkavuLa

      sOma sEkarakir pALuvAyth

thenmu kaththinmuka mAyi run-thakolu

      emmu kaththinum vaNangkuvEn

   theriva thaRkariya pirama mEamala

      siRsu kOthaya vilAsamE - 10

 

 

14. AkArapuvanam - sithampara rakasiyam

 

 

AkAra puvanamin pAkAra mAka

      angnganE yorumoziyAl akaNdA kAra

yOkAnu pUthipeRRa anpa rAvik

      kuRuthuNaiyE ennaLavum ukan-tha n-adpE

vAkArum padikkisaikiN kiNivA yenna

      malarn-thamala ridaivAsam vayangku mApOl

thEkAthi yulakamengkum kalan-thu thAnE

      thikazanan-thA nan-thamayath theyvak kunRE. 1.

 

anan-thapatha uyirkaLthorum uyirA yenRum

      Anan-tha n-ilaiyAki aLavaik keddAth

thanan-thanissin mAththiramAyk kIzmEl kAddAs

      sathasaththAy arudkOyil thazaiththa thEvE

inampirin-tha mAnpOln-An idaiyA vaNNam

      inpamuRa anparpakka liruththi vaiththuk

kanan-tharumA kanamEthaN aruLil thAnE

      kanipaliththa Anan-thak kaddip pERE. 2.

 

pERanaiththum aNuvenavE uthaRith thaLLap

      pErinpa mAkavan-tha perukkE pEsA

vIRanaiththum in-n-eRikkE enna ennai

      mEvenRa varaththEpAz veyya mAyaik

kURanaiththung kadan-thaellais sEda mAkik

      kuRaivaRan-in Ridun-iRaivE kulavA n-inRa

ARanaiththum pukungkadalpOl samayakOdi

      aththanaiyun- thodarn-thupukum Athi n-adpE. 3.

 

Athiyan-tham enumezuvA yIRaR ROngki

      arumaRaiin namungkANA tharaRRa n-AnA

pEthamathang kaLumalaiya malaipOl van-thap

      peRRiyarum vAyvAthap pEya rAkas

sAthakamO naththilenna vadavAl n-Izal

      thaNNarudsan- thiramauli thadakkaik kERka

vEthakasin mAththiramA yemma nOrkkum

      veLiyAka van-thavonRE vimala vAzvE. 4.

 

vimalamuthaR kuNamAki n-URRed dAthi

      vEthameduth theduththuraiththa viruththik kERka

amaiyumilak kaNavadivA yathuvum pOthA

      thappAluk kappAlAy arudkaN NAkis

samamumudan kalappumaviz thalumyAng kANath

      thaNNaruLthan- themaikkAkkunj sAdsip pERE

imaiyaLavum upakAra mallAl vERon

      RiyakkAn-irk kuNakkadalA yirun-tha onRE. 5.

 

onRAkip palavAkip palavAk kaNda

      oLiyAki veLiyAki uruvu mAki

n-anRAkith thIthAki maRRu mAki

      n-Asamuda nuRpaththi n-aNNA thAki

inRAki n-ALaiyumAy mElu mAna

      en-thaiyE emmAnE enRen REngkik

kanRAkik kathaRinarkkus sEthA vAkik

      kadithinilvan- tharuLkUrung karuNai viNNE. 6.

 

aruLpazuththa pazassuvaiyE karumpE thEnE

      AramirthE enkaNNE ariya vAna

poruLanaiththun- tharumporuLE karuNai n-IngkAp

      pUraNamAy n-inRavonRE punitha vAzvE

karuthariya karuththathanud karuththAy mEvik

      kAlamun-thE samumvakuththuk karuvi yAthi

iruvinaiyung kUddiuyirth thiraLai yAddum

      vizupporuLE yAnsolum viN Nappang kELE. 7.

 

viNNavarin- thiranmuthalOr n-Ara thAthi

      viLangkusaptha ridikaLkana vINai vallOr

eNNariya siththarmanu vAthi vEn-thar

      irukkAthi maRaimunivar ellA min-thak

kaNNakalnjA lammathikkath thAnE uLLang

      kaiyiln-ellik kanipOlak kAdsi yAkath

thiNNiyan-al laRivAlis samayath thanRO

      seppariya siththimuththi sErn-thA renRum. 8.

 

seppariya samayan-eRi yellAn- than-tham

      theyvamE theyvamenunj seyaRkai yAna

apparisA LarumashathE pidiththA lippAl

      aduththathan-n-Ul kaLumviriththE anumA nAthi

oppavirith thuraipparingngan poymey enna

      onRilaion RenppArppa thovvA thArkkum

ipparisAnj samayamumAy alla vAki

      yAthusama yamumvaNangkum iyalpa thAki. 9.

 

iyalpenRun- thiriyAmal iyama mAthi

      eNkuNamung kAddiyanpAl inpa mAkip

payanaruLap poruLkaLpari vAra mAkip

      paNpuRavunj saupAna padsang kAddi

mayalaRuman- thiranjsidsai sOthi dAthi

      maRRangka n-UlvaNangka mauna mOli

ayarvaRassen niyilvaiththu rAsAng kaththil

      amarn-thathuvai thikasaivam azaki than-thO. 10.                      

 

an-thOI thathisayamis samayam pOlin

      RaRinjarellAm n-aduaRiya aNimA Athi

van-thAdith thiripavarkkum pEsA mOnam

      vaiththirun-tha mAthavarkkum maRRum maRRum

in-thrAthi pOkan-alam peRRa pErkkum

      ithuvanRith thAyakamvE Rillai illai

san-thAna kaRpakampOl aruLaik kAddath

      thakkan-eRi in-n-eRiyE thAnsan mArkkam. 11.

 

sanmArkkam njAnamathin poruLum vIRu

      samayasangkE thapporuLun- thAnen RAkap

panmArkka n-eRiyinilung kaNda thillai

      pakarvariya thillaimanRuL pArththa pOthang

kenmArkkam irukkuthellAm veLiyE enna

      essamayath thavarkaLumvan- thiRainjsA n-iRpar

kanmArkka n-enjsamuLa enakkun- thAnE

      kaNdavudan Anan-thang kANda lAkum. 12.

 

kANdalpeRap puRaththinuLLa padiyE uLLung

      kAdsimeyn-n-Ul solumpathiyAng kadavu LEn-I

n-INdan-edu maiyumakalak kuRukkung kAddA

      n-iRaiparipU raNaaRivAy n-iththa mAki

vENduvirup poduveRuppus samIpan- thUram

      vilakalaNu kuthalmuthalAm vivakA rangkaL

pUNdaaLa vaikaLmanavAk kAthi yellAm

      porun-thAma lakampuRamum puNarkkai yAki. 13.

 

AkiyasaR kAriyavU kaththuk kERRa

      amalamAy n-aduvAki anan-tha saththi

yOkamuRum Anan-tha mayama thAki

      uyirkkuyirA yen-n-ALum OngkA n-iRpa

mOkairuL mAyaivinai uyirkad kellAm

      moyththathenkol upakAra muyaRsi yAkap

pAkamika aruLaoru saththi van-thu

      pathiththathenkol n-Anenumap pAnmai enkol. 14.

 

n-Anennum Orakan-thai evarkkum van-thu

      n-alin-thavudan sakamAyai n-AnA vAkith

thAnvan-thu thodarumiththAl vaLarun- thunpas

      sAkaraththin perumaievar sARRa vallAr

UnenRum udalenRung karaNa menRum

      uLLenRum puRamenRum oziyA n-inRa

vAnenRung kAlenRun- thIn-I renRum

      maNNenRum malaiyenRum vanama thenRum. 15.

 

malaimalaiyAng kAdsikaNkA NAmai yAthi

      maRappenRum n-inaippenRum mAyA vAri

alaiyalaiyA yadikkuminpa thunpa menRum

      athaiviLaikkum vinaikaLenRum athanaith thIrkkath

thalaipalavAnj samayamenRun- theyva menRunj

      sAthakaren RummathaRkus sAdsi yAkak

kalaipalavA n-eRiyenRun- tharkka menRung

      kadaluRun-uN maNaleNNik kANum pOthum. 16.

 

kANariya allalellAn- thAnE kadduk

      kaddAka viLaiyumathaik kaddOdEthAn

vINiniRkarp pUramalai paduthIp padda

      vin-thaiyenak kANavoru vivEkang kAdda

UNuRakkam inpathunpam pErU rAthi

      ovvidavum enaippOla uruvang kAddik

kONaRavOr mAnkAddi mAnai Irkkung

      koLkaiyena aruLmauna kuruvAy van-thu. 17.

 

van-thenudal poruLAvi mUnRun- thankai

      vasamenavE aththuvA mArkka n-Okki

ain-thupulan aimpUthang karaNa mAthi

      aduththakuNam aththanaiyum allai allai

in-thavudal aRivaRiyA maiyun-I yallai

      yAthonRu paRRinathan iyalpAy n-inRu

pan-thamaRum paLingkanaiya siththu n-Iun

      pakkuvangkaN daRivikkum pAnmai yEmyAm. 18.

 

aRivAki Anan-tha mayamA yenRum

      aziyAtha n-ilaiyAki yAthin pAlum

piRiyAmal thaNNaruLE kOyi lAna

      periyaparam pathiyathanaip pERavE vENdil

n-eRiyAkak kURuvankEL en-tha n-ALum

      n-irkkuNan-iR(ku) uLamvAyththu n-Idu vAzka

seRivAna aRiyAmai ellAm n-Ingka

      siRsukampeR Ridukapan-than- thIrka venRE. 19.

 

pan-thamaRum menjnjAna mAna mOnap

      paNponRai aruLiyan-thap paNpuk kEthAn

sin-thaiyillai n-Anennum pAnmai yillai

      thEsamillai kAlamillai thikku millai

thon-thamillai n-Ikkamillai pirivu millai

      sollumillai irAppakalAn- thORRa millai

an-thamillai Athiyillai n-aduvu millai

      akamumillai puRamillai anaiththu millai. 20.

 

illaiillai yenninonRu millA thalla

      iyalpAki enRumuLLa iyaRkai yAkis

sollariya thanmaiyathA yAnRA nennath

      thOnRAthel lAmvizungkunj sorUpa mAki

allaiyuNda pakalpOla aviththai yellAm

      adaiyavuNdu thadaiyaRavun aRivaith thAnE

vellavuNding kunnaiyun-thA nAkak koNdu

      vEthakamAyp pEsAmai viLakkun- thAnE. 21.

 

thAnAna thanmayamE yallAl onRaith

      thalaiyedukka voddAthu thalaippad dAngkE

pOnAlung karppUra thIpam pOlap

      pOyoLippa thallAthu pulamvE RinRAm

njAnAkA raththinodu njEya maRRa

      njAthuruvum n-azuvAmal n-azuvi n-iRkum

AnAlum ithanperumai evarkkAr solvAr

      athuvAnAl athuvAvar athuvE sollum. 22.

 

athuvenRAl ethuvenavon Radukkunj sangkai

      AthalinAl athuvenalum aRavE viddu

mathuvuNda vaNdenavunj sanaka nAthi

      mannavarkaL sukarmuthalOr vAzn-thA renRum

pathiyin-tha n-ilaiyenavum ennai yANda

      padikkun-iru vikaRpaththAR paramA nan-tha

kathikaNdu koLLavumn-in naruLkU rin-thak

      kathiyanRi yuRangkEnmER karumam pArEn. 23.

 

pArAthi viNNanaiththum n-IyAs sin-thai

      pariyamada lAvezuthip pArththup pArththu

vArAyO enprANa n-AthA enpEn

      vaLaiththuvaLaith thenain-IyA vaiththuk koNdu

pUrAya mAmElon RaRiyA vaNNam

      puNNALar pOln-enjsam pulampi yuLLE

n-IrALa mAyurukik kaNNIr sOra

      n-edduyirththu meymmaRan-thOr n-ilaiyAy n-iRpEn. 24.

 

AyumaRi vAkiyunnaip piriyA vaNNam

      aNain-thusukam peRRavanpar aiyO vennath

thIyakolais samayaththunj sellas sin-thai

      theLin-thidavunj samAthAnanj seyvEn vAzvAn

kAyilaipun sarukAthi yarun-thak kAnang

      kadalmalaieng kEenavung kavalai yAvEn

vAyil kumpam pORkidan-thu puraLvEn vAnin

      mathikathirai munnilaiyA vaiththu n-ErE. 25.

 

n-ErEthAn iravupakal kOdA vaNNam

      n-iththamvara vungkaLaiin- n-ilaikkE vaiththAr

ArEyang kavarperumai ennE enpEn

      adikkinRa kARREn-I yArA lEthAn

pErAthE suzalkinRAy enpEn van-thu

      peykinRa mukilkALem perumAn n-umpOl

thArALa mAkkaruNai poziyas seyyunj

      sAthakamen nEkaruthis sARRu menpEn. 26.

 

karuthariya viNNEn-I engku mAkik

      kalan-thanaiyE yunmudivin kAdsi yAka

varuporuLep padiyirukkunj sollA yenpEn

      maNNEyun mudivilethu vayangku mAngkE

thuriyaaRi vudaissEdan IRRin uNmai

      sollAnO sollenpEn suruthi yEn-I

oruvaraippOl anaivarukkum uNmai yAmun

      uraiyanRO unmudivai urain-I enpEn. 27.

 

uraiyiRan-thu perumai peRRuth thiraikkai n-Iddi

      olikkinRa kadalEiv vulakanj sUzak

karaiyuminRi yunnaivaiththAr yArE enpen

      kAnakaththiR paingkiLikAL kamala mEvum

varisiRaivaN dinangkALO thimangkAL thUthu

      mArkkamanRO n-IngkaLithu varaiyi lEyum

periyapari pUraNamAm poruLaik kaNdu

      pEsiyathuN daËvorukAR pEsu menpEn. 28.

 

oruvanavan yAnaikedak kudaththud sengkai

      OdduthalpOl n-AnpEthai uppO dappai

maruvaviddung karppUra mathanil thIpam

      vayangkaviddum aikkiyam unni varun-thi n-iRpEn

aruLudaiya paramenRO anRu thAnE

      yAnuLanen RummanakkE ANavAthi

perukuvinaik kaddenRum ennAR kaddip

      pEsiyathan REaruLn-Ul pEsiR RanRE. 29.

 

anRumuthal inRaivarais sanana kOdi

      adain-thadain-thing kiyAthanaiyAl azin-tha thallAl

inRaivarai mukthiyinRE eduththa thEkam

      eppOthO theriyAthE ippO thEthAn

thunRumanak kavalaikedap pulain-A yEnaith

      thozumpukoLas sIkAzith thuraiyE thUthu

senRidavE poruLaivaiththa n-Ava lOyn-anj

      sivanappA enRa arud selvath thEvE. 30.

 

thEvar thozum vAthavUrth thEvE enpEn

      thirumUlath thEvEis sakaththOr muththik

kAvaluRas sivavenvAk kudanE van-tha

      arasEsum mAvirun-thun aruLais sArap

pUvulakil vaLararuNai kiriyE maRRaip

      puNNiyarkA LOvenpEn puraiyon RillA

OviyampOl asaivaRavun- thAnE n-iRpEn

      Othariya thuyarkedavE yuraikku munnE. 31.

 

Othariya sukarpOla EnEn enna

      oruvarilai yOenavum uraippEn thAnE

pEthamapE thangkedavum orupE sAmai

      piRavAthO AladiyiR periya mOna

n-Athanoru tharamulakam pArkka issai

      n-aNNAnO enRenRE n-AnA vAkik

kAthalmiku maNiyizaiyA renavA duRREn

      karuththaRin-thu purappathunmER kadanmuk kAlum. 32.

 

kAlamodu thEsavarththa mAna mAthi

      kalan-thun-inRa n-ilaivAzi karuNai vAzi

mAlaRavunj saivamuthal mathangka LAki

      mathAthItha mAnaaruL marapu vAzi

sAlamikum eLiyEniv vazakkup pEsath

      thayavuvaiththu vaLarththaaruL thanmaivAzi

AladiyiR paramakuru vAzi vAzi

      akaNdithA kAraaru LadiyAr vAzi. 33.

 

 

15. thEnmukam

 

 

thEnmukam piliRRum pain-thAd seyyapang kayaththin mEvum

n-Anmukath thEvE n-innAl n-Addiya akila mAyai

kAnmuyaR kompE enkO kAnalam punalE enkO

vAnmuka muLari enkO maRRenkO viLampal vENdum. 1.

 

vENduva padaiththAy n-un-thai vithippadi puran-thAn aththaik

kANdaka aziththAn mukkad kadavuLthAn inaiya vARRAl

ANdava nevanO enna aRikilA thakila n-IyE

INdiya allal thIra emmanOrk kiyampu kaNdAy. 2.

 

kaNdana alla enRE kaziththidum iRuthik kaNNE

koNdathu paramA nan-thak kOthilA muththi aththAl

paNdaiyiR padaippung kAppum paRan-thana mAyai yOdE

veNdalai vizikai kAlil viLangkida n-inRAn yAvan. 3.                  

 

viLangkaveN NIRupUsi virisadaik kangkai thAngkith

thuLangkun-an nuthaRkaN thOnRas suzalvaLi n-edumUs sAkak

kaLangkami luruvan- thAnE kakanamAyp poliyap pUmi

vaLarn-thathA Lenna uLLa manRena maRaiyon RinRi. 4.

 

maRaimuzak kolippath thAnE varathamO dapayak kaikaL

muRaimaiyin Ongka n-Atham murasenak kaRangka engkum

kuRaivilA vaNan-i Rain-thu kOthilA n-adananj seyvAn

iRaiyavan enalAm yArkkum ithayasam mathamI thallAl. 5.

 

allalAn- thozilpa daiththE adikkadi uruve duththE

mallalmA njAlang kAkka varupavar kadavu Lennil

thollaiyAm piRavi vElai tholain-thida thiruLn-Ing kAthu

n-allathu mAyai thAnum n-Anena van-thu n-iRkum. 6.

 

n-Anena n-iRku njAnam njAnaman Ran-tha njAnam

mOnamA yirukka voddA mOnamin RAka vEthAn

thEnena rusikkum anpAR sin-thain-ain- thurukum vaNNam

vAnena n-iRain-thA nan-tha mAkadal  vaLaiva thinRE. 7.  

 

inRena iruppE mennin enRunjsU niyamA muththi

n-anRodu thIthu manRi n-AmunnE peRuma viththai

n-inRathu peththan- thAnE n-iran-thara muththi yennin

onRoru varain-An kEdka uNarvillai kuruvumillai. 8.

 

illaiyen RidinippUmi irun-thavA RiruppO mennil

n-allavan sAru vAkan n-Ansolum n-eRikku vINil

thollaiyEn AkamAthi thoduppathEn mayakka mEthing

kollaivan- thirumi nenna vuRavusey thiduva nan-thO. 9.

 

an-thaNar n-Alvar kANa arudkuru vAki van-tha

en-thaiyE ellAn- thAnen Riyampinan emaippa daiththa

than-thain-I emmaik kAkkun- thalaivanE n-un-thai yanRO

pan-thamil siththi muththi padaikkan-in aruLpA lippAy. 10.

 

 

16. panmAlai

 

 

panmAlaith thiraLirukkath thamaiyu Narn-thOr

      pAmAlaik kEn-IthAn padsa menRu

n-anmAlai yAveduththus sonnAr n-allOr

      n-alamaRin-thu kallAtha n-Anunj sonnEn

sonmAlai mAlaiyAk kaNNIr sOrath

      thoNdanEn en-n-ALum thuthiththu n-iRpEn

enmAlai yaRin-thingkE vAvA enRE

      enaikkalappAy thirukkaruNai empi rAnE. 1.                   

 

karuNaimozi siRithillEn Itha lillEn

      kaNNIrkam palaiyenRan karuththuk kERka

orupozuthum peRRaRiyEn ennai yALum

      oruvAvun adimain-An oruththa nukkO

iruvinaiyum mukkuNamung karaNam n-Ankum

      idarseyumaim pulanungkA mAthi yARum

varavaravum EzaikkO redda thAna

      mathaththodumvan- thethirththan-ava vadiva manRE. 2.

 

vadivanaiththun- than-thavadi villAs suththa

      vAnporuLE eLiyanEn manamA mAyaik

kudikedukkath thusangkaddik koNda mOna

      kuruvEen theyvamE kOthi lAtha

padiyenakkA nan-thaveLLam van-thu thEkkum

      padiyenakkun thirukkaruNai pRRu mARE

adiyeduththen mudiyilinnam vaikka vENdum

      adimudiyon RillAtha akaNda vAzvE. 3.

 

vAzvanaiththum mayakkamenath thErn-thEn thErn-tha

      vAREn-An appAlOr vazipA rAmal

thAzvupeRRing kirun-thEnI thenna mAyan-

      thadaiyuRRAl mERkathiyun- thadaiya thAmE

UzvaliyO allathunRan thirukkUth thOing

      koruthamiyEn mERkuRaiyO vuNarththA yinnam

pAz avathip padaenakku mudiyA thellAm

      padaiththaLiththuth thudaikkavalla parisi nAnE. 4.

 

n-AnAning kenumakan-thai enakkEn vaiththAy

      n-alvinaithI vinaienavE n-aduvE n-Addi

UnArum udaRsumaien mIthEn vaiththAy

      uyirenavu mennaiyonRA vuLLEn vaiththAy

AnAmai yAyakila n-ikila pEtham

      anaiththinuLLun- thAnAki aRivA nan-thath

thEnAkip pAlAkik kaniyAyk kannal

      sezumpAkAyk kaRkaNdAyth thikazn-tha vonRE. 5.

 

onRiyonRi n-inRun-inRum ennai ennai

      unniyunnum poruLalain-I unpAl anpAl

n-inRathanmaik kirangkumvayi rAkkiya nallEn

      n-ivarththiyavai vENdumin-tha n-Ila nukkE

enRumenRum in-n-eRiyOr kuNamu millai

      idukkuvAr kaippiLLai EthO EthO

kanRumanath thudanaAdu thazaithin RARpOl

      kalviyungkEL viyumAkik kalakkuR REnE. 6.                           

 

uRRathuNai n-IyallAR paRRu vERon

      RunnEnpan nALulakath thOdi yAdik

kaRRathungkEd dathumithanuk kEthu vAkung

      kaRpathungkEd pathumamaiyung kANA n-Itha

n-aRRuNaiyE aruLthAyE inpa mAna

      n-AthAn-tha paramporuLE n-Ara NAthi

suRRamumAy n-allanpar thamaissE yAkath

      thozumpukoLung kanAkanamE sOthik kunRE. 7.

 

kunRAtha mUvaruvAy aruvAy njAnak

      kozun-thAki aRusamayak kUththu mAdi

n-inRAyE mAyaienun- thiraiyai n-Ikki

      n-innaiyA raRiyavallAr n-inaippOr n-enjsam

manRAka inpakkUth thAda valla

      maNiyEen kaNNEmA marun-thE n-Alvark

kanRAlin kIzirun-thu mOna njAnam

      amaiththasinmuth thiraikkadalE amara rERE. 8.

 

thiraiyillAk kadalpOlas salanan- thIrn-thu

      theLin-thurukum ponpOlas sekaththai ellAng

karaiyavE kanin-thurukkum mukaththi lEn-I

      kanin-thapara mAnan-thak kaddi in-n-AL

varaiyilE varakkANEn ennAR kaddi

      vArththaisonnAR sukamvarumO vanjsa nEnai

iraiyilE yiruththin-iru vikaRpa mAna

      inpan-iddai koduppathaiyA en-tha n-ALO. 9.

 

en-than-A Lunakkadimai yAku n-ALO

      en-n-ALO kathivarun-AL eLiya nEnRan

sin-thain-A Lathuvaraikkum mayangkiR RallAl

      theLin-thathuNdOmauniyAyth theLiya Orsol

than-than-AL muthalinpak kAlsaR RallAl

      thadaiyaRaA nan-thaveLLan- thAnE pongki

van-than-A Lillaimeththa alain-thE nunnai

      maRavAvin paththAlE vAzkin REnE. 10.

 

 

17. n-inaivu onRu

 

 

n-inaivonRu n-inaiyAmal n-iRkin akam enpAr

      n-iRkumida mEyaruLAm n-iddaiyaru Laddun-

thanaiyenRu maRan-thiruppa aruLvadivA nathumEl

      thaddiyezun- thirukkuminpan- thanmayamE yathuvAm

pinaiyonRu milaiyan-tha inpamenum n-ilayam

      peRRArE piRavAmai peRRArmaR Run-thAn

manaiyenRum makanenRunj suRRamenRum asuththa

      vAthanaiyAm Asaimozi mannorusoR koNdE. 1.

 

orumoziyE palamozikkum idangkodukkum an-tha

      orumoziyE malam ozikkum ozikkumena mozin-tha

kurumoziyE malaiyilakku maRRaimozi yellAng

      kOdinRi vaddAdal koLvathokkung kaNdAy

karumoziying kunakkillai mozikkumozi rusikkak

      karumpanaiya soRkodunaik kAddavungkaNdanaimEl

tharumoziying kunakkillai yunnaividdu n-IngkAth

      thaRparamA yAnan-thap poRpothuvAy n-illE. 2.

 

n-illAtha Akkain-ilai yanRanavE kaNdAy

      n-EyaaruL meyyanRO n-ilayamathA n-iRkak

kallAthE En padiththAy kaRRathellAm mUdang

      kaRRathellAm mUdamenRE kaNdanaiyum anRu

sollAlE payanillai solmudivaith thAnE

      thodarn-thupidi markkadampOl thoddathupaR RAn-il

ellArum aRin-thidavE vAyppaRaikoN dadin-I

      irAppakalil lAvidamE emakkidamen RaRin-thE. 3.

 

idamporuLE valaikkuRiththu madampukun-A yenavE

      engkEn-I yakappaddA yingkEn-I vAdA

madampeRupAz n-enjsAlE anjsAthE n-irAsai

      mannidamE idaman-tha mAn-ilaththE poruLun-

thidampeRavE n-iRkinellA ulakamumvan- thEval

      seyyumin-tha n-ilain-inROr sanakanmuthal munivar

kadampeRumA mathayAnai ennavun-I pAsak

      kaddAna n-ikaLapan-thak kaddavizap pArE. 4.

 

pArAthi yaNdamelAm padarkAnaR salampOl

      pArththanaiyE mudiviln-inRu pArethuthAn n-inRa

thArAlum aRiyAtha saththanRO athuvAy

      angkirun-I engkirun-thum athuvAvai kaNdAy

pUrAya mAkavun-I maRRonRai viriththup

      pulampAthE sanjsalamAp puththiyain-Ad dAthE

OrAthE onRaiyun-I munnilaivai yAthE

      uLLapadi mudiyumelAm uLLapadi kANE. 5.

 

uLLapadi yennavun-I maRRonRaith thodarn-thid

      duLangkarutha vENdAn-id kaLangkamathi yAkik

kaLLamanath thuRavaividdel lAn-thuRan-tha thuRavOr

      kaRpiththa mozippadiyE kangkulpaka laRRa

veLLaveLik kadalmUzki yinpamayap poruLAy

      viraviyeduth theduththeduththu viLLavumvA yinRik

koLLaikoNda kaNNIrung kampalaiyu mAkik

      kumpiddus sakampoyenath thampadda madiyE. 6.

 

adimudiyum n-aduvumaRRa paraveLimER koNdAl

      aththuvitha Anan-tha siththamuNdAm n-amathu

kudimuzuthum pizaikkumoru kuRaiyumillai yeduththa

      kOlamellAm n-anRAkung kuRaivun-iRai vaRavE

vidiyumutha yampOla aruLuthayam peRRa

      viththakarO dungkUdi viLaiyAda lAkum

padimuzuthum viNmuzuthun- than-thAlung kaLiyAp

      pAlarudan unmaththar pisAsarkuNam varumE. 7.

 

varumpOmen panavuminRi yenRumoru padiththAy

      vAnAthi thaththuvaththai vaLain-tharun-thi veLiyAm

irumpOkal lOmaramO ennumn-enjsaik kanalmEl

      iddamezu kAvurukkum inpaveLLa mAkik

karumpOkaN daËsIni sarukkaraiyO thEnO

      kaniyamirthO enarusikkung karuththavizn-thO ruNarvAr

arumpOn-an maNangkAddung kAmarasang kanni

      aRivALO apakkuvarkkO an-n-alan-thAn viLangkum. 8.

 

thAnEyum ivvulakam orumuthalu mAkath

      thanmaiyinAR padaiththaLikkun- thalaimaiyathu vAna

kOnAka vorumuthaling kuNdenavum yUkang

      kUddiyathunj sakamudiviR kulavuRumeynj njAna

vAnAka ammuthalE n-iRkun-ilai n-ammAl

      mathipparithAm enamOnam vaiththathumun manamE

AnAlum mananjsadamen RazungkAthE yuNmai

      aRiviththa idangkuruvAm aruLilathon RilaiyE. 9.


 

 

 

Related Content

A Revel In Bliss. Of Tayumanvar

Tayumanavar

Tayumanavar The Way To Beatitude

Tayumanavar - His Life, Teachings And Mission

Thayumanavar Padalkal - Part-2