logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Translation

Nilakanta Shivan Compositions

On Lord shiva


These songs are available in Tamil Unicode also.

 

Sl. No

pAdal

irAkam

thALam

01

an^thari sun^thari kAmAkshi

karaharapriyA

Athi

02

unnaith thavira

suruddi

Athi

03

enRaikku sivakirupai

mukAri

misrasApu

04

Enin^thath thAmatham

n^AddaikuRinjsi

Athi

05

karuNai puriyithutharuNam

varALi

misrasApu

06

karuNai seyvaiyE

sakAnA

rUpakam

07

kajAnana kaNEsvaranE

pan^thuvarALi

rUpakam

08

karuNAkara karuNAkara

mathyamAvathi

rUpakam

09

karuNAkari unathu

pairavi

rUpakam

10

saraNanj saraNangkOmathi

sAvEri

misrasApu

11

jakamellAm padaiththaruLum

angkaLakaisiki

Athi

12

sithamparamE mukthip

palahamsa

Athi

13

tharisanamE mukthitharum

thOdi

Athi

14

thinamum n^inaimanamE

saurAshdram

misrasApu

15

thERuvatheppO n^enjsE

kamAS

Athi

16

n^IlakaNdA n^ithyAnan^tha

Arapi

rUpakam

17

manamE unakkoru

sAmA

Athi

18

vin^AyakA thuNai

n^AddaikuRinjsi

Athi

19

vElAyuthanE shaNmukanE

kAmpOthi

Athi

20

van^thenakkaruL than^thu

kApi

rUpakam

21

sampO makAthEva

kAnadA

rUpakam

22

sivanai n^inai

hamIrkalyANi

Athi

23

sivAnan^tham prahmAnan^tha

rIthikauLai

Athi

24

sivanai n^inain^thu

kAmpOthi

Athi

25

saravaNapava sivAnan^thA

kEthAram

misrasApu

26

Aku mAku mevarkku

lathAngki

rUpakam

27

Anan^tha n^ada mAduvAr

pUrvikalyANi

rUpakam

28

AthisivanaruLA rukkukirukkuthO

pEkadA

misrasApu

29

unnippAradi thannai

adANA

thiSraAthi

30

unmEl pAram vaiththu

angkarAparaNam

misrasApu

31

eththanai thAn sonnAlum

senjsuruddi

Athi

32

enna van^thAlum n^An

kAmpOthi

misrasApu

33

enna vitham pizaippOm

sALakapairavi

Athi

34

Enin^thappadi AnAy Ezai

vasan^thA

Athi

35

OrARu mukanE annai

rIthikauLai

Athi

36

kaNdEn kali thIrn^thEn

saraSvathi

Athi

37

kaNNARak kaNdEnE kathirvadi

mukAri

misrasApu

38

karuNai perungkadalE

rAkamAlikA

rUpakam

39

kuruparanE yenakkaruL thayAn^ithiyE

kam_S

Athi

40

siththa aruL siva sakthi

n^Addai

misrasApu

41

n^avasiththi peRRAlum sivapakthi

karaharapriyA

misrasApu

42

n^I thayavA yAtharippA yammA

thOdi

rUpakam

43

parama thayAkara sangkara san^thirasEkara

n^Athan^Amakriyai

Ekam

44

mUlAthAra mUrththi van^tharuL

pauLi

rUpakam

45

rAjarAjEsvari kirirAjakumAri

mathyamAvathi

rUpakam

46

rAjanaith thozuvAy n^adarAjanaith

tharpAr

rUpakam

47

vA vA kalai mAthE

rAmapriyA

Athi

48

sampO makAthEva saraNam

pUpALam

rUpakam

49

thIm n^Athru thIm thirana

hamsAnan^thi

Athi

  

  

1.    an^thari sun^thari kAmAkshi...

2.      

3.     irAkam : karaharapriyA 

4.     thALam : Athi 

5.                                                                                                                                                                                                                                          

pallavi

  

an^thari sun^thari kAmAkshi yenak  

karuL puri mAmathurai mInAkshi  

 

an^upallavi

  

sun^tha rEsar vAmAngka mEvi yAnan^tha mOdunj  

suka mungkaik koNdu n^Amumaka makizn^thu RavAdum  

 

saraNam

  

mummalaith thadA thakai yenappuvi mIthu thiththAy  

muzuthulakamum venRu vIra mudi thariththAys  

semmaiyA yula kANdu jakam pukazn^thida vaiththAy  

thirun^Ila kaNdar pAthi yudaR kalangkAra muRRAy.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

6.    unnaith thavira...

7.      

8.      irAkam : suruddi 

9.     thALam : Athi 

10.    

11.   Sarimapan^iS - Sn^ithapamakapamariSa 

12.    

pallavi

  

unnaith thavira vERillai kathiyenak  

kunnaith thavira vErillai  

 

an^upallavi

  

annai than^thaiyum n^IyE akila pan^thuvum n^IyE  

annai yumaiyAL n^EyA anparkkaruL sakAyA  

 

saraNam

  

pakalu miravum n^IyE - palathAn^ theyvamum n^IyE  

sukamum thukkamum n^IyE - sOma sUdA maNiyE  

 

ikamum paramum n^IyE - ellAp poruLum n^IyE  

sakala kalaiyum n^IyE - sam pOthayA n^ithiyE  

 

kaNda thevaiyum n^IyE kANAthavaiyum n^IyE  

kaNdAr kAxa¢yE n^IlakaNda kirupA n^ithiyE  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

13. enRaikku sivakirupai...

14.    

15.   irAkam : mukAri 

16.   thALam : misrasApu  

17.    

pallavi

  

enRaikku sivakirupai varumO - Ezai  

en manas sanjsalam aRumO  

 

an^upallavi

  

kanRuk kuralaik kEdduk kaniyum  

pasuppO n^Okki  

onRukkum anjsAthenRan  

uLLaththu yaram n^Ikki  

 

saraNam

  

n^An koNda thuyarath thain^AnvenRE  

ennakkAddi  

vIN kaNda iruLellAm veLiyAkki  

poruLn^Addi  

yAninRuL iLaippARi Anan^tha perun^ thIran^  

thAninRa n^IlakaNdan saraNAra vin^tham sEra.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

18. Enin^thath thAmatham...

19.    

20.   irAkam : n^AddaikuRinjsi 

21.   thALam : Athi 

22.     

pallavi

  

Enin^thath thAmatham mInAkshimanam  

irangki van^thu than^tharuL thirukkAkshi 

 

an^upallavi

  

n^I n^inain^thAl n^adavAthathu muNdO 

n^iththiya kalyANi yenpeRRavaLE kaNdAy  

 

saraNam

  

sOthanai yAmenRAlum n^Anmanam poRukkEn  

thurumpenath thaLLinAlu miniyunai veRukkEn  

n^Ithanai yAlavAyil n^IlakaNdanai mEvi  

n^iran^thara varuLpurin^ thethun^tharum parathEvi.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

23. karuNai puriyithutharuNam...

24.    

25.   irAkam : varALi 

26.   thALam : misrasApu 

27.     

pallavi

  

karuNai puriyithutharuNam mInAkshi n^Anunnadimai  

saraNam unakkE saraNam jakathSAkshi  

 

an^upallavi

  

perumai yuRumathu rApurith thani  

yarasa perum sun^tharEsar manOnmaNi  

aruNiRain^tha kadAxa vIxaNi  

ampikE yunnai n^ampi nEnini  

 

saraNam

  

n^Ila vENi n^iRain^tha pUshaNi  

lIlaitharu mukkathara pANdiya jananI  

sIla miku parathEvi sIkapANi  

n^Ila kaNdar manOl lAsini.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

28. karuNai seyvaiyE...

29.    

30.   irAkam : sakAnA

31.   thALam : rUpakam 

32.     

pallavi

  

karuNai seyvaiyE ammA n^in  

 

an^upallavi

  

arumaRai n^Ankum perumpukaz Ongkum  

poruLE meythAngkum thiruvaruL thEngkum  

 

mathyamakAlam

  

parayE thiruvadipORRi yiruvinai n^OyathumARRi  

saraNperum thoNdarkaLthORRi yaruLumaiyE yenaiyARRi  

 

saraNam

  

Athi yan^thamillAtha silaiyEOthi munivarpukazum paRaiyE  

pUthi thikazan^thaadiyAr anaiyE kOthilA maNiyE  

 

mathyamakAlam

  

pAthi mathis sadaikoNda sOthiyenum n^IlakaNdar 

mIthoru pAthiyir peNdAm AthiyE n^IkathikaNdAy.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

33. kajAnana kaNEsvaranE...

34.    

35.   irAkam : pan^thuvarALi

36.   thALam : rUpakam 

37.     

pallavi

  

kajAnana kaNEsvaranE  

karuNai seyvAy saraNam n^IyE  

 

an^upallavi

  

visAla karNa vakrathuNda vElavanukku  

munnOnRiya mUlamuthap poruLAkiya  

 

saraNam

  

pAla san^thira vENiyan pAlA vumai lOlA  

pazavakai payaRa valuNdaruLunj sIlAvanu kUlA  

n^IlakaNdathAsan kavikku n^Ern^thu van^tharuL pOthA  

n^iththiya n^inmala n^issala n^ishkaLa saththiya sampath prasAthA  

Aladi thangkiyathAthA anpar paNin^thidum pAthA  

mAlayanum thozum vEthA mangkaLa maruLaingkara n^AthA.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

38. karuNAkara karuNAkara...

39.    

40.   irAkam : mathyamAvathi 

41.   thALam : rUpakam 

42.    

43.   Sarimapan^iS - San^ipamariSa 

44.    

pallavi

  

karuNAkara karuNAkara karuNAkara kukanE  

 

an^upallavi

  

saraNA kathi saraNAkathi tharuvAyaRumukanE  

 

saraNam mathyamakAlam

  

karun^ILs siRaip parimEl varungkaramA n^iraNdudaiyA  

kailAsalam muthalAkiya sailE n^Ithira n^ilaiyA  

thirun^Ila kan^thara sangkarark kuriyA vumai thanaiyA  

thirumAl makaL makavAn makaLiruvari NaipiriyA  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

45. karuNAkari unathu...

46.    

47.   irAkam : pairavi 

48.   thALam : rUpakam 

49.    

50.   Sakarikamapathan^iS - Sn^ithapamakariSa 

51.    

pallavi

  

karuNAkari unathu adaikkalamAm enai Athari  

kAmAksh paramEsvari  

 

an^upallavi

  

thiru n^IlakaNdar mana mOkini harisOthari  

thEvi, varathAyinI, makArAjiyAm Anan^thEsvari  

 

saraNam

  

eththanai pizaiseythAlum thAykkup peRRapiLLaimEl vAthAmA  

ellAp piLLaikkuL EzaippiLLaiyAm ennai sOthikkalAmA  

meththavum unaip pORRinEn pizaieththeyum poRuththALpeRRa  

vEthamE anparpOthamE un^than pAthamEkathi, AtharavuRRa.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

52. saraNanj saraNang...

53.    

54.   irAkam : sAvEri

55.   thALam : misrasApu 

56.    

pallavi

  

saraNanj saraNang kOmathi sangkari n^IyE  

saraNanj saraNang kOmathi  

 

an^upallavi

  

karuNai puriyithu tharuNam n^Iyalathu  

kathi yaRiyEniLa mathin^uthal sivaiyE  

 

saraNam

  

Athi mUlap rakruthiyE anAthivEthath  

tharum porud siva n^ithiyE  

n^IthisukarU piNi n^ithyAnan^tha pUraNi  

 

mathyamakAlam

  

n^in perumai peruthanpar thozun^thiru  

n^Ila kaNdar jAyE pAlananj seyvAyE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

57. jakamellAm padaiththaruLum...

58.    

59.   irAkam : mangkaLakaisiki

60.   thALam : Athi 

61.    

62.   Samakamapamathan^iSa - Sn^ithapamariSa 

63.     

pallavi

  

jakamellAm padaiththaruLum sivamaya sinmayamAna  

maka thEva thEvarukku mangkaLam  

maka mEruvil vaLaiththa mAlayanun^thEdavaiththa  

makimai peRRAr thamakku mangkaLam  

kathiththEdith thozumadiyAr kavalaiyellAm mARRianpAy  

mathi sUdi varuvArkku mangkaLam  

mangkaLan^thiru n^Amarkku mangkaLam jaya  

mangka LAmpikA n^Atharkku mangkaLam  

kangkais sadai pUNdavarkku mangkaLamn^Ila  

kaNda n^ama thANdavarkku mangkaLam.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

64. sithamparamE mukthip...

65.    

66.   irAkam : palahamsa 

67.   thALam : Athi 

68.    

69.   _U>SarimapathaS - Sn^ithamarimakaSa 

70.     

pallavi

  

sitham paramE mukthip pathan^tharumE  

 

an^upallavi

  

n^itham sivakAmi kANa pathanjsaliththAdumAna  

 

saraNam

  

ariyayanung koNdAda irumunivar kUththAda  

perumaRai n^Ankum virisadai AdaAdum  

 

Athiyan^tha millEka jOthi sapaiyil yOka  

pOtharUpan vaipOka mAthidamAka Adum  

 

aruvuru vAyakaNda perumAn n^adanangkoNda  

peruvAla muthumuNda thirun^Ila kaNdanAdum  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

71. tharisanamE mukthitharum...

72.    

73.   irAkam : thOdi 

74.   thALam : Athi 

75.    

76.   Sarikamapathan^iSa - San^ithapamakariSa 

77.     

pallavi

  

tharisanamE mukthitharum n^ijamE thivya  

 

an^upallavi

  

ariayan thozumpAthan ampalaththaruL n^Athan  

tharikidathimithaka thaLAngku thOmena erikaramodum  

n^ada midum siva sithampara  

 

saraNam

  

thath thOm thaththOm thakatharikida kiNa n^aku  

thakuNaku jan^thari thadingku kudingkuku  

thiththOm thiththOm thimitharikida thikuthaku  

jakuNa kuNan^thari jan^thari dikudiku  

thiththimi thimithaka thimthim thimiyena  

thimikida kiNa n^aka jam jam maj ena -  

thaththari kidathimi thakuthaku thakuvena  

thaLAngku thimithaka tharikida thOmena  

thazain^tha silam poli kalakalakalavena  

ezun^tha erikanal thakathakathakavena  

damaru kO thai dudududu vena mAvidam  

amarum n^IlakaNdan Adidum makAn^adam  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

78. thinamum n^inaimanamE...

79.    

80.   irAkam : saurAshdram 

81.   thALam : misrasApu 

82.    

83.   Sarikamapamathan^iS - Sn^ithan^ithapamakariSa 

84.     

pallavi

  

thinamum n^inaimanamE n^IlakaNdanai  

thinamum n^inai manamE  

 

an^upallavi

  

thinamum n^inaimanamE yunathuLath thiruLpOmE  

seytha pAvamakalumE poyyalla vithu meyyAmE  

 

saraNam

  

engku n^AmpOyinu mavarangkelAm kUdavaruvAr  

en^thaApaththu van^thAlum van^thathanai n^IkkiduvAr  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

mangkaLa menRu muthavi manathinin kudi koLLuvAr  

mAyaviruLai yoziththu njAnavoLiyaith tharuvAr  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

85. thERuvatheppO n^enjsE...

86.    

87.   irAkam : kamAS 

88.   thALam : Athi 

89.     

pallavi

  

thERu vatheppO n^enjsE theLin^thukarai  

ERu vatheppO n^enjsE  

 

an^upallavi

  

kURum vEthaththin uNmai kuRiyAmalE anjnjAna  

kAriruLil kavizn^thu kalangki mayangki n^inRAl  

 

saraNam

  

maNNE poruLE yen^than manaivi main^tharEson^tha  

kaNNE n^IngkaLE yallAl kathiyillai yenRirun^thAl  

 

udalE n^ilaiyen ReNNi ulakavAzvithai n^ampi  

madamai peruka n^inRu vanamirukam pOlalan^thAl  

 

aNdam aLan^tha mAlumayanum aLavA n^Ila  

kaNdam karuNaithEdum karuththuNarArAkil jaNmam.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

90. n^IlakaNdA n^ithyAnan^tha...

91.    

92.   irAkam : Arapi 

93.   thALam : rUpakam 

94.    

95.   SarimapathaS - Sn^ithapamakariSa 

96.     

pallavi

  

n^Ila kaNdA n^ithyA nan^tha n^IyE kathi yE  

 

an^upallavi

  

pAla san^thra sEkarA pArvathi n^AyakA thayAkarA  

 

saraNam

  

sAma kAna lOla varathA sampO kuNavisAlA  

kOmaLa pAthA adivarkkanu kUlA  

sIlA kAla kAlA - n^Ila kaNdA 

 

pallavi:

 

|| , , thar S ,  Sa n-i  tha , pa , ,                | , , ma pa tha pama ka ri , ri ,            ||

||    n-I  la    ka N dA            |  n-i   thyA  na n- thA                         ||

 

|| , , Sa ri Sa n-i tha , Sa , ri ,                   | ma , , ka ri , , ri ma pa tha ,               ||

||  n-I      yE      ka   thi         | yE     E    .  .  .  . .           ||

 

|| , , thari S ri S n-i tha , pa , ,                 | , , ma pa tha S tha pa ma ka ri , ||

||     n-I  la  ka N dA         | n-i    thyA      na n- thA       ||

 

|| , , Sa ri Sa n-i tha , Sa , ri , | ri ma patha S S tha pa ma ka ri ma ||

|| n-I     yE           ka thi     | yE     E  .......              ||

 

 

anupallavi:

 

|| , , pa ma pa , tha , pa , tha , | S n-i tha , r , S , , , S n-i ||

||     pA la  sa n- th ra       | sE    ka rA                ||

 

|| tha , pa ma pa , tha , pa , tha , | tha , S , r, m, k , r , S n-i ||

||      pA la sa n- th ra        | sE    ka rA                ||

 

|| tha ri , S r , S n-i tha , pa , | , , pa , ma ka ri , ri ma pa tha ||

|| pA  r  va  thi  n-A  ya  kA  | tha yA    ka rA - n-IlakaNdA ||

 

 

saraNam:

 

|| , , tha , tha , , tha , tha , , | , , pa , tha S tha , , pa pa , ||

||     SA  ma  kA  na          |    lO  la va ra tha           ||

 

|| , , ma pa tha pa ma ka ri ri Sa , | , , ri , ma , pa tha , ma pa , | pa ma tha , tha , , tha , ||

||     sa m pO     ku Na vi         | sA       lA     | SA   ma (thirumpavum) ||

 

|| , , pa , tha  r S n-i tha , pa , | , , ma pa tha S tha pa tha pa ma ka | ri Sa ri ma pa , tha , ma , pa , ||

||     lO  la   va   ra   tha  | sa  m  pO      ku  Na  |  vi   sA    lA     |

 

|| , , ma , pa , tha , S , r , | ma ka ri , ri , S , S n-i tha , | ri , ri , , , S n-i tha , , , ||

||     kO  ma  La  pA  thA | a  di  ya  va  r  k  ka  nu |  kU  lA    sI  lA || 

 

|| pa , ma ka ri , ri ma pa tha , , (n-I la ka N dA )

|| kA  lA   kA  lA

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

97. manamE unakkoru...

98.    

99.   irAkam : sAmA 

100. thALam : Athi 

101.  

102. SarimapathaS - SthapamakariSa 

103.   

pallavi

  

manamE unakkoru marun^thu sollakkEL  

maraNa janana viyAthi thIrn^thidum  

 

an^upallavi

  

sanaka munivarkaL thEdi aRin^thathu  

sakala kAlamun^thazaiththa tharuvathu  

 

saraNam

  

(5) adi sivan^thu veN mEni koNdathuvE  

n^IlakaNda muNdamundadai yALamanasu kaNda palamithuvE  

ariya rAyp pala pErkaL munnithai  

arun^thip pavavinai thaNin^tha sukam ithu  

 

(3) pApa thApam anaiththum mARidumE uLLamkuLirap  

pAthi mAmathi sUdi Adi dumE  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

thIpam pOla akath thiruLai n^Ikkidunj  

siththi tharum n^alamukthi aLiththidum.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

104.  vin^AyakA thuNai...

105.  

106. irAkam : n^AddaikuRinjsi 

107. thALam : Athi 

108.  

109. Samakaman^ithan^ipathan^iSa - San^ithamakamapkariSa 

110.  

pallavi

  

vin_AyakA thuNai seytharuL - siththi  

 

an^upallavi

  

thanAthi pathisura janA thipathi thozu  

manAthi pathi makA kaNA thipathi yAna  

 

saraNam

  

aNdar munivar thuthikoNda perumai peRu  

saNda prasaNda n^INda kaNdAyutha mathan^I  

ruNdaniyAdi moyththuk koNda maSthaka n^Ila  

kaNda thAsan kavikku maN dalam pukazn^thidum.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

111.  vElAyuthanE shaNmukanE...

112.  

113. irAkam : kAmpOthi 

114. thALam : Athi 

115.  

116. SarikamapathaS - Sn^ithapamakariSa 

117.  

pallavi

  

vElA yuthanEshaNmukanE vinai thIrththAL  

pavanE kukanE - vadi  

 

an^upallavi

  

sUlAyuthanAr varaththA lethirththA venj  

sUranaikkonRu peruvIram thariththa - vadi  

 

saraNam

  

kAmanai yeriththa varvAma muRain^thasiva  

kAmi peRRa karuNaip pAlakanE  

 

an^upallavi pOl pAdavum

 

kOmaLa vadivudanO mena vEyuthiththa  

kuruparanena van^tha saravaNak kumAranE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

118.  van^thenakkaruL than^thu...

119.  

120. irAkam : kApi 

121. thALam : rUpakam 

122.  

123. Sarimapan^iS - Sn^ipamakariS 

124.  

pallavi

  

van^thenakkaruL than^thu munnanRAL vakkirathuNdA  

 

an^upallavi

  

an^tha n^AL thasa kan^tharan thannai  

pan^thena Adiya karanE an^tharar pAdiyaparanE  

 

saraNam

  

virin^thu n^anmaNam siRan^thu mathan^Irsorin^thu maththakaththOda  

virain^thu van^thumun thiraNdathai uNdupuraNdu vaNdukaLpAda  

karangkaLil pAsAngkusamum viLangkap paran^thidu kannamAda  

karumpaval poRiarun^thi anparkkup perum karuNaikkan^pOda  

varunjsivan thirumain^thA thirun^tha n^aRRamiz than^thALanai  

arun^thavaR karuLson^tha saraNsaraNa moru than^thA.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

125.  sampO makAthEva...

126.  

127. irAkam : kAnadA 

128. thALam : rUpakam 

129.  

130. SaripakAmathan^iSa - San^ipakAmariSa 

131.  

pallavi

 

sampO makA thEva  

saraNam karuNA n^ithE  

 

an^upallavi

  

n^in perumai yAr aRivAr  

n^Ila maNi kaNda siva  

 

saraNam

  

sathur maRaiyin perumuthalE  

sakalA thArap poruLE  

 

an^upallavi pOl pAdavum

 

athi karuNai mAkadalE  

adiyavarAm emakkaruLE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

132.  sivanai n^inai...

133.  

134. irAkam : hamIrkalyANi 

135. thALam : Athi 

136.  

137. SariSamAka mapathan^iS - San^ithApama kamariSa 

138.  

pallavi

  

sivanai n^inai manamE  

sAmpasathA sivanai n^inaimanamE  

 

an^upallavi

  

pavavinai akanRu pOmpadi kirupai than^thAlum  

paranaip parama thayAkaranai umA varanai  

 

saraNam

  

EkAn^tha siththa sukapO kAthiyanu pOkam  

ethuvun^than^thin pamAka uthavi seythidum yOka  

 

an^upallavi pOl pAdavum

 

sri kAn^than muthalAka sEvikkum vaipOka  

sri n^IlakaNda makA thEvan kirupai uNdAka.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

139.  sivAnan^tham prahmAnan^tha...

140.  

141. irAkam : rIthikauLai 

142. thALam : Athi 

143.  

144. Sakarikaman^ithaman^in^iSa - Sn^ithamakamapamakariSa 

145.  

pallavi

  

sivAnan^tham prahmAnan^tha sinmaya parAnan^tham  

 

an^upallavi

  

pavAthi rahitha paramn^irA thAram  

paripUrNA mirutha pArA vAram  

 

saraNam

  

sin mAthra sEsham sivayaika pArsuvam  

siththa n^irmala paktha mukthi pravEsam  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

n^ir muktha pApam n^issala thIpam  

n^Ila kaNda thAsa thyAna SvarUpam.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

146.  sivanai n^inain^thu...

147.  

148. irAkam : kAmpOthi 

149. thALam : Athi 

150.   

pallavi

  

sivanai n^inain^thu thuthipAdik koLmanamE  

jIvan mOxam varumE  

 

an^upallavi

  

thapa japa viratha mellAm unakkithu vAmE  

sakala sampaththen ReNNi yakamakizn^thu parama  

 

saraNam

  

vanjsa kanjsa sUthu vAthu pApam anaiththum mARum  

mathiyuthayam pOla vEyuthayam theLin^thu thEnum  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

n^anjsa muthuNda n^IlakaNdan karuNai URum  

n^anmai unakkI thenRE uNmaiyAyth thinan^thORum  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

151.  saravaNapava sivAnan^thA...

152.  

153. irAkam : kEthAram 

154. thALam : misrasApu_  

pallavi

  

saravaNa pava sivAnan^thA n^alla  

tharuNamithu karuNai puri kuvAy kan^thA  

 

an^upallavi

  

thiruvaruLula kelAnj siRan^tha vElmurukA  

thEvasEnA thipA sengkaN mAl marukA  

 

saraNam

  

vEthanais siRaiyidda vimala meyp pOthA  

meyp poruL viriththa vEthAsAmi n^AthA  

mAthavark karuLmAri poziyum pirasAthA  

vAnavar munivar vaNangkum poRpAthA  

 

mathyamakAlam

  

mAthumaik karumaikku mAra mAyathuddaraimAykkum vIrA  

n^Itha mAthiruvOr singkAra n^IlakaNda nadiyEnukkupa kAra   [sarava] 

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

155.  Aku mAku mevarkku...

156.  

157. irAkam : lathAngki 

158. thALam : rUpakam 

159.  

160. Sarikamapathan^iS - Sn^ithapamakariSa 

161.  

pallavi

  

Aku mAku mevarkku mithu  

Aka mAkumE  

 

an^upallavi

  

thAka mudanE yEkamana thAy  

sathAsiva pakthi seythAl mukthi  

 

saraNam

  

kaLLa mozikkavum uLLam theLikkavum  

kAyaththai meyyenRa mAyan^ tholaikkavum  

theLLu pUthipUsi veLLimalai vAzum  

thEvAthi thEvanais sEviththida n^ALum. 

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

162.  Anan^tha n^ada mAduvAr...

163.  

164. irAkam : pUrvikalyANi 

165. thALam : rUpakam 

166.  

167. SarikamapathapaS - Sn^ithapamakariSa 

168.  

pallavi

  

Anan^tha n^ada mAduvAr thillai - ampalan^thanil  

adipaNi pavark kapajayamillai  

 

an^upallavi

 

thAnan^tha millAtha rUpan - thaththimi thakathimi thakajeNu  

thaLAngku thaka thathingkiNa thOm thaLAngku thaka thathingkiNathOm  

thakathimi thaka thathingkiNa thO menRu  

 

 charaNam 1

 

 

va~jcakam illAda aDiyAr kuvikka vAnavar munivar Anavar tudikka 

sa~jcala vizhi mAdumaiyAL madikkat-takkiTa 

 

tarikiTa tOmkiTa dhittimi dhimi taka tadhingiNa taka tOm taka tOm taka tOm taka dhimi taka tadhingiNatOmenRu-

 

 charaNam 2

 

 

bhAgya muyalagan mIdoru kAl tAkki bhaktar tozha maRRa oRRaikkAlum tUkki Akki aLippOrai mELakArar Akki

ambara nAtha cidambara sambhu sadAsiva sundara arai maNi cala cala calavena aNi paNi khala khala khalavena

 

saraNam3

  

pAthimathi jOthi paLIr paLIrena pAtha silampukaL kalIrkalIrena  

Athikkarai yuNda n^Ila kaNdaminna  

karapura karasiva sangkara aruLpuri kuruvarasun^thara  

aNdamum piNdamum Adida eNdisaiyum pukazpAdida.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

169.  AthisivanaruLA rukkukirukkuthO...

170.  

171. irAkam : pEkadA 

172. thALam : misrasApu 

173.  

174. Sakarikama pathapaS - Sn^Ithapa mAkariSa 

175.  

pallavi

  

AthisivanaruLA rukkukirukkuthO avarE periyavarE  

 

an^upallavi

  

pAthimathi n^athi pUthiyaNin^ thanpar  

pangkiRRangki yengkum pongkip pUraNamAyp  

 

mathyamakAlam

  

pAthiyil mAthuporun^tha vEthamOr n^Anku maRain^tha  

paravoLiyAki n^iRain^tha thangkaruLuru vAkiyEvan^tha.  

 

saraNam

  

jAthi kulam n^Ithi thAzn^thathOr siRiyOr  

sangkarar kuriyOr Ayidin periyOr  

vEtham pukaz koNda n^Athan n^IlakaNdan  

meyyaruL akanRa vaiyakam ALkinRa  

 

mathyamakAlam

  

viNNavar Akilum siRiyOr pinnoruvarum n^ErsariyO  

puNNiyam IthuNar vOrE viNNum maNNun^ thozuvArE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

176.  unnippAradi thannai...

177.  

178. irAkam : adANA 

179. thALam : thiSraAthi 

180.  

181. Sarimapan^iS - Sn^iSthApamapa kAriSa 

182.  

pallavi

  

unnippAradi thannai uNarn^thu  

pAradi unnai  

 

an^upallavi

  

manni iraNdum onRAy maruvi  

iruppOm n^anRAy  

 

saraNam

  

 

n^annilam kaNdu n^ammai n^Am  

uNarn^thidum thanmai  

innilam Akum semmai  

ithuvE vEthAn^tha uNmai. 

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

183.  unmEl pAram vaiththu...

184.  

185. irAkam : sangkarAparaNam 

186. thALam : misrasApu  

187.  

pallavi

  

unmEl pAram vaiththu unaiyE n^ampiyirukkum  

enmEl karuNai puri IsA  

 

an^upallavi

  

immAnilam pukazum n^anmai mikaththi kazum  

emmai yALum kuzan^thaissin mayan^Ila kaNdA  

 

saraNam

  

tholaiyA visAramathai tholaikka unakku sakthi  

illaiyA karuNaivara villaiyA innamum manam  

vallaiyA njAyamA mErumalaiyais silaivaLaiththa  

kalaiyA pAr vathi n^EyA.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

188.  eththanai thAn sonnAlum...

189.  

190. irAkam : senjsuruddi 

191. thALam : Athi 

192. mathyama suruthi 

193.  

pallavi

  

 

eththanai thAn sonnAlum puththiyillA mUdarukku  

Ina kuNam pOkAthu njAna thanam vArAthu  

 

an^upallavi

  

muththamizai yumkoNdAdi munnE n^inRu pAdippAdi  

 

saraNam

  

thaththuvap poruLai n^Addi sAn^thakuNa maNiyAddi  

pakthi yenRa pAlaiyUddip pakaliravunj sIrAddi  

 

n^Alupadi kaLaiyuRRu n^anmaiyAka sOmpaluRRu  

n^IlakaNdan pAtham paRRi n^Ervaziyai kaRRuk k_RRu.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

194.  enna van^thAlum n^An...

195.  

196. irAkam : kAmpOthi 

197. thALam : misrasApu 

198.  

199. Sarikama pathaS - Sn^ithapa makariSa 

200.  

pallavi

  

enna van^thAlum n^An unnai maRappathillai  

enparanE sivanE  

 

an^upallavi

  

mannar pakaivarinum maRRAr pakaivarinum  

pinnum n^avakkiraham pizaiththennai uRukkinum  

 

saraNam

  

aththanai unai uNarAthu apavAtham mozin^thAlum  

aranE n^inaivERAkki maRutheyvam pukazn^thAlum  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

eththozil seythAlum ethu van^thu n^Ern^thAlum  

en sollinum akaNda sinmayan^IlakaNda.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

201.  enna vitham pizaippOm...

202.  

203. irAkam : sALaka pairavi 

204. thALam : Athi 

205.  

206. SarimapathaS - Sn^ithapamakariSa 

207.  

pallavi

  

enna vitham pizaippOm eLiyOr yAm  

eppadith thERuvOm sollIrE.  

 

an^upallavi

  

annaiyum than^thaiyum malarpeRRa varum mathith -  

than yOnyam sErAtha anyAya kAlamithil.  

 

saraNam

  

vElip payirai kAththa n^AL pOypinpu  

vElip payirai thinnum n^ALAy ippO  

vEli pUmiyaith thinnalAssE ini  

mEl eppadi yAmO kAlam pisakippOssE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

208.  Enin^thappadi AnAy Ezai...

209.  

210. irAkam : vasan^thA

211. thALam : Athi 

212.  

213. Samakamathan^iS - Sn^ithamakariSa 

214.  

pallavi

  

Enin^thappadi AnAy Ezai n^enjsamE  

Ethukku salippAnAy  

 

an^upallavi

  

Anan^tha n^ilaithEdi amarn^th n^IveLi sAdi  

vIN vAtham pEsivAdi vivaram illArpOl pAdi  

 

saraNam

  

munnAL puNNiya vasaththAl muLaippathE sivapakthi  

thannAl aRin^thu thAnE thazaikkum pErinpa mukthi  

in^n^AL aRiyAmalE En varun^thuRAy kaththi  

an^n^ALAy n^IlakaNdaR kadimai n^I pinpuththi.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

215.  OrARu mukanE annai...

216.  

217. irAkam : rIthikauLai 

218. thALam : Athi 

219.  

220. Sakarikaman^ithaman^in^iS - Sn^ithamakamapamakariSa 

221.  

pallavi

  

OrARu mukanE annai umaiyAL thirumakanE  

 

an^upallavi

  

IrARu karanE enakkumun karuNai  

pArAy uLLUr mEvum pAlasupramaNyA  

 

saraNam

  

OngkArap poruLE arumaRai  

olippadar varum muthalE  

n^IngkA thenathuLam Evi aruLum thiru  

n^Ila kaNdam arumai pAlakanE paranE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

222.  kaNdEn kali thIrn^thEn...

223.  

224. irAkam : saraSvathi 

225. thALam : Athi 

226.  

227. SarimapathaS - Sn^ithapamariSa 

228.  

pallavi

  

kaNdEn kali thIrn^thEn siva  

karuNai than^thALum param lingkaththai  

 

an^upallavi

  

 

paNdE uLa vAzvinai yizan^thu  

palan peRa in^tha malai yERi van^thEn 

 

saraNam

  

munnam seytha puNNiyam in^tha mUrththi 

uruvAy kaNdERRa n^An kAruNyam  

 

annai than^thai theyvam menum  

aranE ena kuru paranE yenRun^An.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

229.  kaNNARak kaNdEnE kathirvadi...

230.  

231. irAkam : mukAri

232. thALam : misrasApu 

233.  

234. Sarimapan^ithaS - Sn^ithapamakariSa 

235.  

pallavi

  

kaNNARak kaNdEnE kathirvadi vElanai  

kaNNARak kaNdEnE  

 

an^upallavi

  

kaNNARak kaNdEniru kaNNARu perukasseng  

kaNNan marukanai mukkaNNan Rirumakanai  

 

saraNam - mathyamakAlam

  

jOthi mayamAkith thOnRi yethirn^thida  

sun^thararU panjsiRan^thu munvan^thida  

kAthiR kuzaikaL thazain^thidamai maNi  

kaNdArkkadiyEn karangkaL kuvin^thida.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

236.  karuNai perungkadalE...

237.  

238. irAkam : rAkamAlikA 

239. thALam : rUpakam  

240.  

241. 1.                      karuNai perungkadalE kayilai mAmalai kaRpakamE  

242.     parama sivassuda rEparam poruLE pasupathiyE  

243.     arumaiththiraviyamE adiyAr aruLA nan^thamE  

244.     perumaip puliyUrenum perun^ thirukkOyil uRai vOnE.  

245.  

246. 2. thArmalark konRaithumpai thaNNiLam piRaipUNda sadai  

247.     sErmudi thAngkivarum thEva thEva thayAn^ithiyE  

248.     sIrmaRai AkamangkaL thEdippAdip pukazn^thidavum  

249.     pErAnan^tham peRRa vAperun^ thirukkOyiluRai vOnE.  

250.  

251. 3.                      viziyoru mUnRilangka veNmathi muka maNdalaththE  

252.     kuzai yirupuRam viLangkak kovvai vAymalarthEnpoziya  

253.     paza maRaiyoli muzangkap pa_ivAr thuNaiyAkin^inRE  

254.     pizai poRuththA tharikkum perun^thirukkOyiluRai vOnE.  

255.  

256. 4.                      karuNai mikun^tha thenkAdsi kAddum kaRaikkaNdamum  

257.     karamuRu mAnmazuvum kanakA paraNa thoLiyu  

258.     maruL varathA payamumAki van^thadiyAr thamathu  

259.     peruvinai thIrththaruLum perun^thiruk kOyiluRai vOnE.  

260.  

261. 5.                      veN padikaththA vadammey kisaiththa n^allakavadam  

262.     anpAyp purin^Ulum maravum pUNda thirumArpum  

263.     sempulith thOludaiyun^ thiruththALu mun kANkinROr  

264.     veNpA lukan^tharuLum perun^thiruk kOyiluRai vOnE.  

265.  

266. 6.                      kANaR kariya pAthangkaruNAkara sempoR pAthanj  

267.     sENung kadan^tha pAthan^thiru thANdava mAdumpAtham  

268.     vAnavar pORRum pAthammaRali mArpu thaiththapAtham  

269.     pENi paNikuvanE perun^thiruk kOyiluRai vOnE.  

270.  

271. 7. anparkukan^tha kOyil an^thaNar kannamidung kOyil  

272.     sempon maNik kOyil thivyamAna thirukkOyil  

273.     thunpam thulaikkum kOyil thodarn^thevarum n^ampumkOyil  

274.     pinpiNai yaRRakOyil perun^thiruk kOyiluRai vOnE.  

275.  

276. pAdal thalaippu 

277.  

 


  

278.  kuruparanE yenakkaruL thayAn^ithiyE...

279.  

280. irAkam : kamAS 

281. thALam : Athi 

282.  

283. Samakama n^ithan^iS - Sn^ithapa makariSa 

284.  

pallavi

  

kuruparanE yenakkaruL thayAn^ithiyE - kOthilA kuNan^ithiyE  

 

an^upallavi

  

arumaRaip poruLaruL tharum njAnapUrNa san^thirA  

aRupaththu n^ARkalaiyum peRuviththa makA man^thira  

 

saraNam

  

anjnjAna mAkiya poyk kAniR Ririn^thidu  

man^tharaikkai thUkki yAnan^tha vIdaLiththidum  

 

pAzvinai sUzn^tha poy vAzvinil mayangkidum  

pAzulakam porun^thu mEzaiyark kirangkidum  

 

eLiyar thamakku njAna veLiyai viLakka van^tha  

yithayangkanin^tha pOtha mathiya paramAnan^tha  

 

aNdamanaiththum pukaz koNda kirupAkara  

aNdinOrk karuNIla kaNda sarAsara.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

285.  siththa aruL siva sakthi...

286.  

287. irAkam : n^Addai 

288. thALam : misrasApu 

289.  

290. Sakamapan^iS - Sn^ipamariSa 

291.  

pallavi

  

siththa aruL siva sakthi pAlakanE  

sin mayAnan^tha maththamatha mozuku (a)  

kaththi mA mukanE  

 

an^upallavi

  

eththina mumoru siththam udaiyavar  

pakthi puriya n^inaiththa varam aruL  

 

saraNam

  

mAyA viLaiyidar n^IkkiyaruL pavanE mukkuluNivi  

n^AyakanE thuNaiseyn^I saraNa saraNE maRaipukazum  

thUyan umaiyavan n^Eyan aruLkailai kOyil  

then kOpuravA yiniluLamar  

thuthiperukum kaNapathiyE aruL thiruththoNdupuri  

n^Ila kaNdanadi yErkku.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

292.  n^avasiththi peRRAlum sivapakthi...

293.  

294. irAkam : karaharapriyA 

295. thALam : misrasApu  

296.  

pallavi

  

n^avasiththi peRRAlum sivapakthi illAtha  

n^ararkaL veRum sAvi  

evar puththiyum thaLLi suyapuththiyum illAthu  

iruppavarkaL perum pAvi.  

 

saraNam

  

n^Athan aruL maRan^thu pOtham illA kUththu n^adippavar  

veRum sAvi  

sIthamathi aNiyum sivanai n^inaiyAmal iruppavar  

perum pAvi  

 

pApamum puNyamum keNi yAmal  

paNaththiRkE parappavar veRum sAvi  

kOpamum lOpamum kONdu n^alla  

kuNaththai kulaippavar perum pAvi  

 

thAy than^thai manam n^Oka seykinRa  

kuru thurOkaththa laivarkaL veRum sAvi  

n^Ay pOla evaraiyum sIRi saNdaiyidum  

n^alam keddAr perum pAvi  

 

kEddum kaNdum anupaviththum uNmai uNarA 

karvikaL veRum sAvi  

vAddamillA kathi kodukkum n^Ila kaNdarin  

aruL illAr perum pAvi.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

297.  n^I thayavA yAtharippA yammA...

298.  

299. irAkam : thOdi 

300. thALam : rUpakam  

301.  

pallavi

  

n^I thayavA yAtharippA yammA venmEl  

n^I thayavA yAtharippA yammA  

 

an^upallavi

  

n^I thayavA yAtharippAy mAthavasOthari  

 

saraNam

  

n^An^ilam pukazum paramAnan^tha n^Ayaki  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

sri n^Ila kaNdar manaivi n^IyE makAmAyE.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

302.  parama thayAkara sangkara san^thirasEkara...

303.  

304. irAkam : n^Athan^Amakriyai 

305. thALam : Ekam  

306.  

pallavi

  

parama thayAkara sangkara san^thira sEkara purahara  

 

an^upallavi

  

suramuni varanai  varun^ thozunjsun^thara  

thUthAnan^tha sun^thari n^AthA  

 

saraNam

  

Anan^tha n^irththa vinO thAmpujaththA  

Lanaith _hen^tha n^ALumenais son^tha mAyALum  

 

paththa vilAsA varathA kilEsA  

paNipava rArththi haraNA kirupA mUrththi  

 

Athi maththi yAn^tharahitha vEthAn^tha  

vaRivAya kaNdap poruNI lakaNda.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

307.  mUlAthAra mUrththi van^tharuL...

308.  

309. irAkam : pauLi 

310. thALam : rUpakam 

311.  

312. SarikamapathaS - Sn^ithapakariSa 

313.  

pallavi

  

mUlAthAra mUrththi van^tharuL vAy  

 

an^upallavi

  

AlavAy azakan makiza  

AlavAy azakan mana makiza  

Anan^thap pEruruvAy uthiththa  

 

saraNam

  

mAmayi lERi mUvulakum valam van^thum  

mAkayi laipathi kaikkani peRAmal  

mAmalai adain^tha kan^thanuk kisain^tha  

mAthinai kadimanam puriya aruLa  

 

mathyamakAlam

  

mAkari uruveduththu - mangkaiyai n^adungka vaiththu  

mAlmarukanai aNaiyas seythu - mAyamAy maRain^thathiru.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

314.  rAjarAjEsvari kirirAjakumAri...

315.  

316. irAkam : mathyamAvathi

317. thALam : rUpakam 

318.  

319. Sarimapan^iS - Sn^ipamariSa 

320.  

pallavi

  

rAjarAjEsvari kirirAjakumAri srirAja rAjEsvari  

 

an^upallavi

  

kEsava sOthari sun^thari kangkAthara manO hari  

Asritha jana karuNAkari akila lOka janani sangkari  

 

saraNam

  

n^Ila kaNdar vAma mEvi n^inRirangkuma kEsvari  

pAlakuka kaNE sanaip peRRa pArvathi paramEsvari kauri.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

321.  rAjanaith thozuvAy n^adarAjanaith...

322.  

323. irAkam : tharpAr

324. thALam : rUpakam 

325.  

326. Sarimapathan^iS - Sn^iSthapamarimariSa 

327.  

pallavi

  

rAjanaith thozuvAy n^adarAjanaith thozuvAy  

 

an^upallavi

  

mAsil mathik konRaisUdi  

mAmaRaiyAyiram pAdumE masapaiyinadamAdum  

 

saraNam

  

ALanai yAdungkunjsithath thALanai  

kALa muNda n^Ila kaNdanaik  

 

an^upallavi pOl pAdavum

  

karththanais sin^thai makizn^thida  

n^irththanai sun^tha ramAn^ada                                                                                                                 [rAjanai] 

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

328.  vA vA kalai mAthE...

329.  

330. irAkam : rAmapriyA 

331. thALam : Athi 

332.  

333. Sarikamapathan^iS - Sn^ithapamakariSa 

334.  

pallavi

  

vA vA kalai mAthE enakkaruL  

thA vA ippOthE  

 

an^upallavi

  

thEvar munivar muthal yAvarum pukazpara  

thEvi sakala kalArUpi n^anmozithara  

 

saraNam

  

rAka thALa sErvai yOdu n^iRpatha  

rAsi vAri rAsi mAlai yoppana  

vEkuthiththa prAsa mOdu soRporuL  

mEvisai ethukai mOnaiyum  

pAkai yoththayOka muRRa n^avarasa  

pAvi lakkiya lakkaNa poruththamum  

Aka muththuk kOvaiyenna varakavi  

yAna thenRan n^Avil van^thu thOnRida. 

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

335.  sampO makAthEva saraNam...

336.  

337. irAkam : pUpALam 

338. thALam : rUpakam 

339.  

340. SarikapathaS - SthapakariSa 

341.  

pallavi

  

sampO makAthEva saraNam sri kALahaSthIsa  

 

an^upallavi

  

ampO jasam pavanum anpAna mAyavanum  

adimudi kANA n^edu malaivANA akilapuvana paripAlA  

sakala vara kuNa visAlA  

 

saraNam

  

AthiyE orupEtha millAtha pOtha n^irkuNa rUpA  

adiyavar uLLam kudikoNda kuru vadivAna njAnathIpA  

vEtha purANa sAththiram mellAm Othum perum prathApA  

viNNavar munivar kingkarar kan^tharvar  

 

mathyamakAlam

  

vENdi thozum thAmarai pAtha ANdavanE kALaththi n^AthA.  

 

pAdal thalaippu 

 

 


  

342.  thIm n^Athru thIm thirana...

343.  

344. irAkam : hamsAnan^thi         

345. thALam : Athi 

346.  

347. Sarikamathan^iS - Sn^ithamakariSa  

348.  

(thillAnA - mInAkshi kalyANam)

 

 

pallavi

  

thIm n^Athru thIm thirana thaka  

thIm thath thImtha tharathAni  

n^Athru thaththIm thOm thru  

thaththIm thath thamikida  

thaka rathA nithaka  

thathkida kidathaka thakathimi thakajaNu  

 

an^upallavi

  

n^Athrutha thImthakida jamthath thimikida  

thaththIm thImn^Athru kidathIm thaththimikida thaLAngku thakkida kida  

kidathIm thaLAngku thakkida kidakida thImthaLAngku thakkida kidakida thIm  

 

saraNam

  

san^thra sEkara sangkara siva sampO  

makA thEva thANdavan^ ruthya sun^thara  

rUpathara akaNdA kAra Anan^tha mOna  

karakara siva sampO sathAsiva sampO sampO  


 
pAdal thalaippu 

 

Related Content

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr

রাবণকৃতং শিবতাণ্ডব স্তোত্রম্ - Ravanakrutam Shivatandava Sto

শিৱমহিম্নঃ স্তোত্রম - Shivamahimnah Stotram