logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram -Thiruththuruththiyum - Thiruvelvikkutiyum


7.74 thiruththuruththiyum - thiruvELvikkuTiyum
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

751 minnumA mEkaN^kaL pozin^thizin^ tharuvi

veTipaTak karaiyoTun^ thiraikoNarn^ theRRum
annamAN^ kAviri akankarai uRaivAr

aTiyiNai thozuthezum anparAm aTiyAr
chonnavA RaRivAr thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ennain^An maRakkumA Remperu mAnai

ennuTam paTumpiNi iTarkeTuth thAnai.

7.74.1
752 kUTumA RuLLana kUTiyuN^ kOththuN^

koypuna EnalO Taivanany chithaRi
mATumA kON^kamE maruthamE poruthu

malaiyenak kulaikaLai maRikkumA Run^thi
OTumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
pATumA RaRikilEn emperu mAnaip

pazavinai uLLana paRRaRuth thAnai.

7.74.2
753 kollumAl yAnaiyin kompoTu vampAr

kozuN^kanich chezumpayan koNTukUT Teythip
pulkiyun^ thAzn^thum pOn^thu thavanycheyyum

pOkarum yOkarum pularivAy mUzkach
chellumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
chollumA RaRikilEn emperu mAnaith

thoTarn^thaTuN^ kaTumpiNith thoTarvaRuth thAnai.

7.74.3
754 poRiyumA chan^thanath thuNTamO Takilum

pozin^thizin^ tharuvikaL punpulaN^ kavarak
kaRiyumA miLakoTu kathaliyum un^thik

kaTaluRa viLaippathE karuthiththan kaipOy
eRiyumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
aRiyumA RaRikilEn emperu mAnai

aruvinai uLLana AchaRuth thAnai.

7.74.4
755 pozin^thizi mummathak kaLiRRina maruppum

ponmalar vEN^kaiyin n^anmalar un^thi
izin^thizin^ tharuvikaL kaTumpunal INTi

eNTichai yOrkaLum ATavan^ thiN^kE
chuzin^thizi kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ozin^thilEn pithaRRumA Remperu mAnai

uRRan^Oy iRRaiyE uRavozith thAnai.

7.74.5
756 pukazumA chan^thanath thuNTamO Takilum

ponmaNi varanRiyum n^anmalar un^thi
akazumA aruN^karai vaLampaTap peruki

ATuvAr pAvan^thIrth thanychanam alampith
thikazumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ikazumA RaRikilEn emperu mAnai

iziththan^Oy immaiyE ozikkaval lAnai.

7.74.6
757 varaiyinmAN^ kaniyoTu vAzaiyin kaniyum

varuTiyum vaNakkiyum marAmaram poruthu
karaiyumA karuN^kaTal kANpathE karuththAyk

kAmpIli chuman^thoLir n^iththilaN^ kaipOy
viraiyumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
uraiyumA RaRikilEn emperu mAnai

ulakaRi pazavinai aRavozith thAnai.

7.74.7
758 UrumA thEchamE manamukan^ thuLLip

puLLinam palapaTin^ thoNkarai ukaLak
kArumA karuN^kaTal kANpathE karuththAyk

kavarimA mayirchuman^ thoNpaLiN^ kiTaRith
thErumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ArumA RaRikilEn emperu mAnai

ammain^Oy immaiyE AchaRuth thAnai.

7.74.8
759 pulaN^kaLai vaLampaTap pOkkaRap perukip

ponkaLE chuman^theN^kum pUchalchey thArppa
ilaN^kumAr muththinO TinamaNi iTaRi

irukaraip perumaram pIzan^thukoN TeRRik
kalaN^kumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
vilaN^kumA RaRikilEn emperu mAnai

mElain^Oy immaiyE vITuvith thAnai.

7.74.9
760 maN^kaiyOr kURukan^ thERukan^ thERi

mARalAr thiripuram n^IRezach cheRRa
aN^kaiyAn kazalaTi anRimaR RaRiyAn

aTiyavark kaTiyavan thozuvanA rUran
kaN^kaiyAr kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich chErththiya pATal
thaN^kaiyAl thozuthutham n^AvinmER koLvAr

thavan^eRi chenRama rulakamAL pavarE.

7.74.10


thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika