logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvalampuram

7.72 thiruvalampuram
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

729 enakkinith thinaiththanaip pukaliTam aRin^thEn
panaikkanip pazampaTum paravaiyin karaimEl
enakkini yavanthamark kiniyavan ezumaiyum
manakkini yavanRana thiTamvalam puramE.
7.72.1
730 puramavai erithara vaLain^thavil linanavan
maravuri puliyathaL araimichai maruvinan
aravuri iran^thavan iran^thuNa virumpin^in
Riraveri yATithan iTamvalam puramE.
7.72.2
731 n^IRaNi mEniyan n^eruppumiz aravinan
kURaNi koTumazu En^thiyOr kaiyinan
ARaNi avirchaTai azalvaLar mazalaiveL
LERaNi aTikaLtham iTamvalam puramE.
7.72.3
732 koN^kaNai churumpuNa n^eruN^kiya kuLiriLan^
theN^koTu panaipazam paTumiTan^ thEvarkaL
thaN^kiTum iTan^thaTaN^ kaTaRRirai puTaithara
eN^kaLa thaTikaLn^al iTamvalam puramE.
7.72.4
733 koTumazu virakinan kolaimali chilaiyinan
n^eTumathil chiRumaiyin n^iravaval lavaniTam
paTumaNi muththamum pavaLamum mikachchuman^
thiTumaNal aTaikarai iTamvalam puramE.
7.72.5
734 karuN^kaTak kaLiRRurik kaTavuLa thiTaN^kayal
n^eruN^kiya n^eTumpeNai aTumpoTu viraviya
maruN^koTu valampuri chalanychalam maNampuNarn^
thiruN^kaTal aNaikarai iTamvalam puramE.
7.72.6
735 n^aripuri kATaraN^ kAn^aTam ATuvar
varipuri pATan^in RATumem mAniTam
purichuri varikuzal arivaiyOr pAlmakizn^
theriyeri yATithan iTamvalam puramE.
7.72.7
736 pARaNi muTaithalai kalanena maruviya
n^IRaNi n^imirchaTai muTiyinan n^ilaviya
mARaNi varuthirai vayalaNi pozilathu
ERuTai aTikaLtham iTamvalam puramE.
7.72.8
737 chaTachaTa viTupeNai pazampaTum iTavakai
paTavaTa kaththoTu palikalan^ thulaviya
kaTaikaTai palithiri kapAlithan iTamathu
iTikarai maNalaTai iTamvalam puramE.
7.72.9
738 kuNTikaip paTappinil viTakkinai oziththavar
kaNTavar kaNTaTi vIzn^thavar kanaikazal
thaNTuTaith thaNTithan inamuTai aravuTan
eNTichaik koruchuTar iTamvalam puramE.
7.72.10
739 varuN^kala mumpala pENuthal karuN^kaTal
iruN^kulap piRappartham iTamvalam puraththinai
aruN^kulath tharun^thamiz Uranvan RoNTanchol
peruN^kulath thavaroTu pithaRRuthal perumaiyE.
7.72.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - valampuran^Athar, thEviyAr - vaTuvakirkkaNNammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika