logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirumaraikkatu


7.71 thirumaRaikkATu
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

719 yAzaippazith thannamozi

maN^kaiyoru paN^kan
pEzaichchaTai muTimERpiRai

vaiththAniTam pENil
thAzaippozi lUTEchenRu

pUzaiththalai n^uzain^thu
vAzaikkani kUzaikkuraN^

kuNNummaRaik kATE.

7.71.1
720 chikaraththiTai iLaveNpiRai

vaiththAniTan^ theriyil
mukaraththiTai muththinnoLi

pavaLaththiraL Othath
thakaraththiTai thAzaiththiraL

nyAzaRRiraL n^Izal
makaraththoTu chuRavaN^koNarn^

theRRummaRaik kATE.

7.71.2
721 aN^kaN^kaLum maRain^AnkuTan

viriththAniTam aRin^thOm
theN^kaN^kaLum n^eTumpeNNaiyum

pazamvIzmaNaR paTappaich
chaN^kaN^kaLum ilaN^kippiyum

valampurikaLum iTaRi
vaN^kaN^kaLum uyarkUmpoTu

vaNaN^kummaRaik kATE.

7.71.3
722 n^araiviraviya mayirthannoTu

panychavaTi mArpan
uraiviraviya uththamaniTam

uNaralluRu manamE
kuraiviraviya kulachEkarak

koNTaRRalai viNTa
varaipuraivana thiraiporuthizin^

theRRummaRaik kATE.

7.71.4
723 chaN^kaippaTa n^inaiyAthezu

n^enychEthozu thEththak
kaN^kaichchaTai muTiyuTaiyavark

kiTamAvathu paravai
aN^kaikkaTal arumAmaNi

un^thikkaraik kERRa
vaN^kaththoTu chuRavaN^koNarn^

theRRummaRaik kATE.

7.71.5
724 aTalviTaiyinan mazuvALinan

alarAlaNi konRaip
paTarunychaTai muTiyuTaiyavark

kiTamAvathu paravaik
kaTaliTaiyiTai kaziyarukiniR

kaTin^ARuthaN kaithai
maTaliTaiyiTai veNkurukezu

maNin^IrmaRaik kATE.

7.71.6
725 muLaivaLariLa mathiyuTaiyavan

muncheythaval vinaikaL
kaLaikaLain^thenai ALalluRu

kaNTanniTany chen^n^el
vaLaiviLaivayaR kayalpAytharu

kuNavArmaNaR kaTalvAy
vaLaivaLaiyoTu chalanychalaN^koNarn^

theRRummaRaik kATE.

7.71.7
726 n^alamperiyana churumpArn^thana

n^aN^kOniTam aRin^thOm
kalamperiyana chAruN^kaTaR

karaiporuthizi kaN^kaich
chalampurichaTai muTiyuTaiyavark

kiTamAvathu paravai
valampuriyoTu chalanychalaN^koNarn^

theRRummaRaik kATE.

7.71.8
727 kuNTATiyuny chamaNATiyuN^

kuRRuTukkaiyar thAmuN^
kaNTArkaNTa kAraNammavai

karuthAthukai thozumin
eNTOLinan mukkaNNinan

Ezichaiyinan aRukAl
vaNTATuthaN pozilchUzn^thezu

maNin^IrmaRaik kATE.

7.71.9
728 pArUrpala puTaichUzvaLa

vayaln^Avalar vEn^than
vArUrvana mulaiyALumai

paN^kanmaRaik kATTai
ArUrana thamizmAlaikaL

pATummaTith thoNTar
n^IrUrtharu n^ilanOTuyar

pukazAkuvar thAmE.

7.71.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - maRaikkATTIchuvarar, thEviyAr - yAzaippaziththan^Ayaki.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika