logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvatamullaivayil


7.69 thiruvaTamullaivAyil
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

698 thiruvumeyp poruLuny chelvamum enakkun

chIruTaik kazalkaLen ReNNi
oruvarai mathiyA thuRAmaikaL cheythu

mUTiyum uRaippanAyth thirivEn
murukamar chOlai chUzthiru mullai

vAyilAy vAyinAl unnaip
paraviTum aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.1
699 kUTiya ilayam chathipizai yAmaik

koTiyiTai umaiyavaL kANa
ATiya azakA arumaRaip poruLE

aN^kaNA eN^kuRRA yenRu
thETiya vAnOr chErthiru mullai

vAyilAy thiruppukaz viruppAl
pATiya aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.2
700 viNpaNin^ thEththum vEthiyA mAthar

veruviTa vEzaman RuriththAy
cheNpakach chOlai chUzthiru mullai

vAyilAy thEvartham marachE
thaNpozil oRRi mAn^akar uTaiyAy

chaN^kilik kAenkaN koNTa
paNpan^in naTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy
pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.3
701 ponnalaN^ kazanip puthuvirai maruvip
poRivari vaNTichai pATa
an^n^alaN^ kamalath thavichinmEl uRaN^kum

alavanvan^ thulaviTa aLLal
chen^n^elaN^ kazani chUzthiru mullai
vAyilAy thiruppukaz viruppAl
pannalan^ thamizAR pATuvER karuLAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.4
702 chan^thana vEruN^ kArakiR kuRaTun^

thaNmayiR pIliyuN^ kariyin
than^thamun^ tharaLak kuvaikaLum pavaLak

koTikaLuny chuman^thukoN Tun^thi
van^thizi pAli vaTakarai mullai

vayilAy mAchilA maNiyE
pan^thanai keTuththen paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.5
703 maRRun^An peRRa thArpeRa vallAr

vaLLalE kaLLamE pEchik
kuRRamE cheyinuN^ kuNamenak koLLuN^

koLkaiyAl mikaipala cheythEn
cheRRumI thOTun^ thiripuram eriththa

thirumullai vAyilAy aTiyEn
paRRilEn uRRa paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.6
704 maNikezu chevvAy veNNakaik kariya

vArkuzal mAmayiR chAyal
aNikezu koN^kai aN^kayaR kaNNAr

arun^aTam ATala RAtha
thiNipozil thazuvu thirumullai vAyiR

chelvanE elliyum pakalum
paNiyathu cheyvEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.7
705 n^ampanE anRu veNNeyn^al lUril

n^AyinEn thannaiyAT koNTa
champuvE umpa rArthozu thEththun^

thaTaN^kaTal n^anychuNTa kaNTA
chemponmA LikaichUz thirumullai vAyil

thETiyAn thiritharvEn kaNTa
paimponE aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.8
706 maTTulA malarkoN TaTiyiNai vaNaN^kum

mANithan mElmathi yAthE
kaTTuvAn van^tha kAlanai mALak

kAlinAl Aruyir chekuththa
chiTTanE chelvath thirumullai vAyiR

chelvanE chezumaRai pakarn^tha
paTTanE aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.9
707 chollarum pukazAn thoNTaimAn kaLiRRaich

chUzkoTi mullaiyAR kaTTiT
Tellaiyil inpam avanpeRa veLippaT

TaruLiya iRaivanE enRum
n^allavar paravun^ thirumullai vAyil

n^AthanE n^araiviTai ERI
palkalaip poruLE paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.10
708 viraitharu malarmEl ayanoTu mAlum

veruviTa n^INTaem mAnaith
thiraitharu punalchUz thirumullai vAyiR

chelvanai n^AvalA rUran
uraitharu mAlaiyOr anychinO Tanychum

uLkuLirn^ thEththaval lArkaL
n^araithirai mUppum n^aTalaiyu minRi

n^aNNuvar viNNavark karachE.

7.69.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mAchilAmaNiyIchuvarar, thEviyAr - koTiyiTain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika