logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunallaru


7.68 thirun^aLLARu
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

688 chempon mEniveN NIRaNi vAnaik

kariya kaNTanai mAlayan kANAch
champu vaiththazal aN^kaiyi nAnaich

chAma vEthanaith thannoppi lAnaik
kumpa mAkari yinnuri yAnaik

kOvin mElvaruN^ kOvinai eN^kaL
n^ampa nain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.1
689 viraichey mAmalark konRaiyi nAnai

vEtha kIthanai mikachchiRan^ thurukip
parachu vArvinaip paRRaRup pAnaip

pAlo TAnanychum ATaval lAnaik
kuraika Talvarai Ezula kuTaiya

kOnai nyAnak kozun^thinaith thollai
n^araiviTai yuTaiyan^al lARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.2
690 pUvil vAchaththaip ponninai maNiyaip

puviyaik kARRinaip punalanal veLiyaich
chEvin mElvaruny chelvanaich chivanaith

thEva thEvanaith thiththikkun^ thEnaik
kAvi yaN^kaNNip paN^kanaik kaN^kaich

chaTaiya naikkA maraththichai pATa
n^Avil URumn^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.3
691 thanycham enRuthan thALathu vaTain^tha

pAlan mElvan^tha kAlanai uruLa
n^enychil Oruthai koNTa pirAnai

n^inaippa varmanam n^IN^kakil lAnai
vinychai vAnavar thAnavar kUTik

kaTain^tha vElaiyuL mikkezun^ theriyum
n^anycham uNTan^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.4
692 maN^kai paN^kanai mAchilA maNiyai

vAna n^ATanai EnamO Tannam
eN^ku n^ATiyuN^ kANpari yAnai

Ezai yERkeLi van^thapi rAnai
aN^kam n^AnmaRai yAln^iRai kinRa

an^tha NALar aTiyathu pORRum
n^aN^kaL kOnain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.5
693 kaRpa kaththinaik kanakamAl varaiyaik

kAma kOpanaik kaNNutha lAnaich
choRpa thapporuL iruLaRuth tharuLun^

thUya chOthiyai veNNey n^allUril
aRpu thappaza AvaNaN^ kATTi

aTiya nAennai ALathu koNTa
n^aRpa thaththain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.6
694 maRava naianRu panRippin chenRa

mAya nain^Alvark kAlinkIz uraiththa
aRava naiama rarkkari yAnai

amarar chEnaikku n^Ayaka nAna
kuRavar maN^kaithan kELvanaip peRRa

kOnai n^Ancheytha kuRRaN^kaL poRukkum
n^aRaivi riyumn^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.7
695 mAthi nukkuTam piTaN^koTuth thAnai

maNiyi naippaNi vArvinai keTukkum
vEtha naivEtha vELviyar vaNaN^kum

vimala naiyaTi yERkeLi van^tha
thUthanaith thannaith thOzamai aruLith

thoNTa nEncheytha thurichukaL poRukkum
n^Atha nain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.8
696 ilaN^kai vEn^than ezilthikaz kayilai

eTuppa AN^kima vAnmakaL anychath
thulaN^ku n^INmuTi orupathun^ thOLkaL

irupa thun^n^erith thinnichai kETTu
valaN^kai vALoTu n^AmamuN^ koTuththa

vaLLa laippiLLai mAmathich chaTaimEl
n^alaN^koL chOthin^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.9
697 cheRin^tha chOlaikaL chUzn^than^aL LARReny

chivanai n^AvalUrch chiN^kaTi than^thai
maRan^thu n^AnmaRRu n^inaippathE thenRu

vanappa kaiyappan Uranvan RoNTan
chiRan^tha mAlaikaL anychinO Tanychuny

chin^thaiyuL Lurukich cheppa vallArk
kiRan^thu pOkkillai varavillai yAki

inpaveL LaththuL irupparka LinithE.

7.68.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - therppAraNiyayIchuvarar,
thEviyAr - pOkamArththapUNmulaiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika