logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvalivalam


7.67 thiruvalivalam
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

677 UnaN^ kaiththuyirp pAyula kellAm

ON^kA raththuru vAkin^in RAnai
vAnaN^ kaiththavark kummaLap pariya

vaLLa laiyaTi yArkaLtham uLLath
thEnaN^ kaiththamu thAkiyuL LURun^

thEcha naiththiLaith thaRkini yAnai
mAnaN^ kaiththalath thEn^thaval lAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.1
678 pallaTi yArpaNik kuppari vAnaip

pATiyA Tumpaththark kanpuTai yAnaich
chellaTi yEn^eruk kiththiRam pAthu

chErn^thavark kEchiththi muththichey vAnai
n^allaTi yArmanath theyppinil vaippai

n^AnuRu kuRaiyaRin^ tharuLpuri vAnai
vallaTi yArmanath thichchai uLAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.2
679 Aziya nAyakan REuyarn^ thAnai

Athiyan^ thampaNi vArkkaNi yAnaik
kUzaiya rAkippoy yEkuTiOmpik

kuzain^thu meyyaTi yArkuzup peyyum
vAziyark kEvazu vAn^eRi kATTi

maRupi Rappennai mAchaRuth thAnai
mAzaiyoN kaNNumai yaimakizn^ thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.3
680 n^AththAn unRiRa mEthiRam pAthu

n^aNNiyaN Niththamu thampothin^ thURum
AththA naiaTi yEnRanak kenRum

aLavi Ran^thapala thEvarkaL pORRuny
chOththA naichchuTar mUnRilum onRith

thuruvi mAlpira mannaRi yAtha
mAththA naimAth thenakkuvaith thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.4
681 n^allichai nyAnacham pan^thanum n^Avinuk

karacharum pATiya n^aRRamiz mAlai
cholliya vEcholli Eththukap pAnaith

thoNTa nEnaRi yAmai aRin^thu
kalli yalmanath thaikkachi viththuk

kazalaTi kATTiyen kaLaikaLai aRukkum
valliyal vAnavar vaNaN^ka n^inRAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.5
682 pATumA pATip paNiyumA RaRiyEn

panuvumA panuvip paravumA RaRiyEn
thETumA thETith thiruththumA RaRiyEn

chellumA chellach cheluththumA RaRiyEn
kUTumA ReN^N^ana mOvenRu kURak

kuRiththuk kATTik koNarn^thenai ANTu
vATin^I vALA varun^thalen pAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.6
683 pan^thiththa valvinaip paRRaRap piRavip

paTuka TaRparap puththavirp pAnaich
chan^thith thathiRa lARpaNi pUTTith

thavaththai ITTiya thammaTi yArkkuch
chin^thith thaRkeLi thAyththirup pAthany

chivalO kan^thiRan^ thERRaval lAnai
van^thip pArtham manaththinuL LAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.7
684 evvavar thEvar iruTikaL mannar

eNNiRan^ thArkaLmaR ReN^kumn^in REththa
avvavar vENTiya thEaruL cheythu

aTain^thavark kEiTa mAkin^in RAnai
ivvavar karuNaiyeN^ kaRpakak kaTalai

emperu mAnaru LAyenRa pinnai
vavviyen Avi manaN^kalan^ thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.8
685 thiriyum muppurany cheRRathuN^ kuRRath

thiRala rakkanaich cheRuththathum maRRaip
periya n^anychamu thuNTathum muRRum

pinnai yAymunna mEmuLaith thAnai
ariya n^AnmaRai an^thaNar OvA

thaTipa Nin^thaRi thaRkari yAnai
varaiyin pAvai maNALanem mAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.9
686 EnRa an^thaNan thalaiyinai aRuththu

n^iRaikka mAluthi raththinai ERRuth
thOnRu thONmichaik kaLEparan^ thannaich

chuman^tha mAvira thaththakaN^ kALan
chAnRu kATTuthaR kariyavan eLiyavan

Rannaith thanni lAmanath thArkku
mAnRu chenRaNai yAthavan Rannai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.10
687 kaliva laN^keTa Arazal OmpuN^

kaRRa n^AnmaRai muRRanal Ompum
valiva lan^thanil van^thukaN TaTiyEn

mannum n^AvalA rUranvan RoNTan
olikoL innichaich chen^thamiz paththum

uLLath thAlukan^ thEththaval lArpOy
melivil vAnula kaththavar Eththa

virumpi viNNula keythuvar thAmE.

7.67.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - manaththuNain^Athar, thEviyAr - mAzaiyaN^kaNNiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika