logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruninriyur


7.19 thirun^inRiyUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

188 aRRava nAraTi yArthamak

kAyizai paN^kinarAm
paRRava nArem parApara

renRu palarvirumpum
koRRava nArkuRu kAthavar

Urn^eTu venycharaththAl
cheRRava nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.1
189 vAchaththi nArmalark konRaiyuL

LArvaTi vArn^than^IRu
pUchaththi nArpuka lin^n^akar

pORRumem puNNiyaththAr
n^Echaththi nAlennai yALuN^koN

TArn^eTu mAkaTalchUz
thEchaththi nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.2
190 aN^kaiyin mUvilai vElar

amarar aTiparavach
chaN^kaiyai n^IN^ka aruLith

thaTaN^kaTal n^anychamuNTAr
maN^kaiyOr pAkar makizn^tha

iTamvaLa malkupunaR
cheN^kayal pAyum vayalpoli

yun^thiru n^inRiyUrE.

7.19.3
191 ARukan^ thAraN^kam n^AnmaRai

yAreN^ku mAkiyaTal
ERukan^ thArichai Ezukan^

thArmuTik kaN^kaithannai
vERukan^ thArviri n^Ulukan^

thArpari chAn^thamathA
n^IRukan^ thAruRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.4
192 vanychaN^koN TArmanany chErakil

lArn^aRu n^eythayirpAl
anychuN^koN TATiya vETkaiyi

nArathi kaippathiyE
thanychaN^koN TArthamak kenRum

irukkai charaNaTain^thAr
n^enychaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.5
193 Arththavar ATara vammarai

mERpuli Irurivai
pOrththavar Anaiyin thOluTal

vempulAl kaiyakalap
pArththava rinnuyir pArpaTaith

thAnchira manychilonRaich
chErththava rukkuRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.6
194 thalaiyiTai yArpali chenRakan^

thORun^ thirin^thachelvar
malaiyuTai yALoru pAkamvaith

thArkal thuthain^than^annIr
alaiyuTai yArchaTai eTTuny

chuzala arun^aTanychey
n^ilaiyuTai yAruRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.7
195 eTTukan^ thArthichai Ezukan^

thArezuth thARumanpar
iTTukan^ thArmalarp pUchaiyich

chikkum iRaivarmunnAL
paTTukum pAriTaik kAlanaik

kAyn^thu paliyiran^thUN
chiTTukan^ thArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.8
196 kAlamum nyAyiRu mAkin^in

RArkazal pENavallAr
chIlamuny cheykaiyuN^ kaNTukap

pAraTi pORRichaippa
mAloTu n^Anmukan in^thiran

man^thirath thAlvaNaN^ka
n^Ilan^any chuNTava rukkiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.9
197 vAyAr manaththAl n^inaikku

mavaruk karun^thavaththil
thUyAr chuTupoTi yATiya

mEniyar vAnilenRum
mEyAr viTaiyukan^ thERiya

viththakar pErn^thavarkkuch
chEyAr aTiyArk kaNiyavar

Urthiru n^inRiyUrE.

7.19.10
198 chErum pukazththoNTar cheykai

aRAththiru n^inRiyUriR
chIruny chivakathi yAyirun^

thAnaith thirun^AvalA
rUran uraiththa uRuthamiz

paththumval lArvinaipOyp
pArum vichumpun^ thozappara

mannaTi kUTuvarE.

7.19.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - makAlaTchumiyIchuvarar, thEviyAr - ulakan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika