logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruththinainakar


7.64 thiruththinai n^akar
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

655 n^IRu thAN^kiya thirun^utha lAnai

n^eRRik kaNNanai n^iraivaLai maTan^thai
kURu thAN^kiya koLkaiyi nAnaik

kuRRam illiyaik kaRRaiyany chaTaimEl
ARu thAN^kiya azakanai amarark

kariya chOthiyai varivarAl ukaLuny
chERu thAN^kiya thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.1
656 piNikoL Akkai piRappiRap pennum

ithanain^Ikki Ichan thiruvaTi yiNaikkAL
thuNiya vENTiTiR cholluvan kELn^I

anychal n^enychamE vanycharvAz mathinmUn
RaNikoL venychilai yAlukach chIRum

aiyan vaiyakam paravin^in REththun^
thiNiyum vArpozil thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.2
657 vaTikoL kaNNiNai maTan^thaiyar thampAl

mayala thuRRuvany chanaikkiTa mAki
muTiyu mAkaru thEleru thERum

mUrththi yaimutha lAyapi rAnai
aTikaL enRaTi yArthozu thEththum

appan oppilA mulaiumai kOnaich
cheTikoL kAnmali thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.3
658 pAva mEpurin^ thakaliTan^ thanniR

palapa karn^thala man^thuyir vAzkkaik
kAva enRuzan^ thayarn^thuvI zAthE

aNNal thanRiRam aRivinAR karuthi
mAvin Iruri uTaipunain^ thAnai

maNiyai main^thanai vAnavark kamuthaith
thEva thEvanaith thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.4
659 onRa lAvuyir vAzkkaiyai n^inain^thiT

TuTaltha Larn^tharu mAn^ithi iyaRRi
enRum vAzalAm emakkenap pEchum

ithuvum poyyena vEn^inai uLamE
kunRu lAviya puyamuTai yAnaik

kUththa naikkulA vikkuva layaththOr
chenRe lAmpayil thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.5
660 vEn^tha rAyula kANTaRam purin^thu

vIRRi run^thaiv vuTalithu thannaith
thEyn^thi Ran^thuven^ thuyaruzan^ thiTumip

pokka vAzvinai viTTiTu n^enychE
pAn^tha LaN^kaiyil ATTukan^ thAnaip

paramanaik kaTaR chUrthaTin^ thiTTa
chEn^thar thAthaiyaith thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.6
661 thannil AchaRu chiththamu minRith

thava muyanRava mAyina pEchip
pinna lArchaTai kaTTiyen paNin^thAR

perithum n^In^thuva tharithathu n^iRka
munne lAmmuzu muthalenRu vAnOr

mUrththi yAkiya muthalavan Rannaich
chen^n^e lArvayal thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.7
662 parin^tha chuRRamum maRRuvan RuNaiyum

palaruN^ kaNTazu thezavuyir uTalaip
pirin^thu pOmithu n^ichchayam aRin^thAR

pEthai vAzvenum piNakkinaith thavirn^thu
karun^tha TaN^kaNNi paN^kanai uyiraik

kAla kAlanaik kaTavuLai virumpich
cherun^thi ponmalar thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.8
663 n^amaiye lAmpalar ikazn^thuraip pathanmun

n^anmai onRilAth thErarpun chamaNAny
chamaya mAkiya thavaththinAr avaththath

thanmai viTTozi n^anmaiyai vENTil
umaiyOr kURanai ERukan^ thAnai

umpar Athiyai emperu mAnaich
chimaya mArpozil thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.9
664 n^ITu pokkaiyiR piRaviyaip paziththu

n^IN^ka lAmenRu manaththinaith theruTTich
chETu lAmpozil thiruththinai n^akaruT

chivakko zun^thinaith thiruvaTi yiNaithAn
n^ATe lAmpukaz n^AvalU rALi

n^ampi vanRoNTa nUran uraiththa
pATa lAn^thamiz paththivai vallAr

muththi yAvathu parakathip payanE.

7.64.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thirun^an^thIchuvarar, thEviyAr - iLaN^kompammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika