logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram -Thirukkolakka


7.62 thirukkOlakkA
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

635 puRRil vALara vArththa pirAnaip

pUtha n^Athanaip pAthamE thozuvAr
paRRu vAnthuNai enakkeLi van^tha

pAva n^Achanai mEvari yAnai
muRRa lArthiri puramoru mUnRum

ponRa venRimAl varaiari ampAk
koRRa villaN^kai En^thiya kOnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.1
636 aN^kam ARummA maRaioru n^Ankum

Aya n^ampanai vEypurai thOLi
thaN^ku mAthiru uruvuTai yAnaith

thazalma thichchaTai mERpunain^ thAnai
veN^kaN Anaiyin Iruri yAnai

viNNu LAroTu maNNuLAr parachuN^
koN^ku lAmpoziR kuraveRi kamazuN^

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.2
637 pATTa kaththichai yAkin^in RAnaip

paththar chiththam parivini yAnai
n^ATTa kaththEvar cheykaiyu LAnai

n^aTTa mATiyai n^amperu mAnaik
kATTa kaththuRu puliyuri yAnai

kaNNOr mUnRuTai aNNalai aTiyEn
kOTTa kappuna lArchezuN^ kazanik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.3
638 Aththam enRenai ALukan^ thAnai

amarar n^Athanaik kumaranaip payan^tha
vArththa yaN^kiya mulaimaTa mAnai

vaiththu vAnmichaik kaN^kaiyaik karan^tha
thIrththa naichchiva naichchezun^ thEnaith

thillai ampalath thuLn^iRain^ thATuN^
kUththa naikkuru mAmaNi thannaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.4
639 anRu van^thenai akaliTath thavarmun

ALa thAkaen RAvaNaN^ kATTi
n^inRu veNNeyn^al lUrmichai oLiththa

n^iththi laththiraL thoththinai muththik
konRi nAnRanai umpar pirAnai

uyarum vallara NaN^keTach chIRuN^
kunRa villiyai melliya luTanE

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.5
640 kARRuth thIppuna lAkin^in RAnaik

kaTavu LaikkoTu mAlviTai yAnai
n^IRRuth thIyuru vAyn^imirn^ thAnai

n^irampu palkalai yinpo ruLAlE
pORRith thankazal thozumavan uyiraip

pOkku vAnuyir n^IkkiTath thALAR
kURRaith thIN^kuchey kuraikaza lAnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.6
641 anRa yanchiram arin^thathiR palikoN

Tamara rukkaruL veLippaTuth thAnaith
thunRu paiN^kaza liRchilam pArththa

chOthi yaichchuTar pOloLi yAnai
minRa yaN^kiya iTaimaTa maN^kai

mEvum Ichanai vAchamA muTimER
konRai yanychaTaik kuzakanai azakAr

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.7
642 n^ALum innichai yARRamiz parappum

nyAna champan^tha nukkula kavarmun
thALam In^thavan pATaluk kiraN^kun^

thanmai yALanai enmanak karuththai
ALum pUthaN^kaL pATan^in RATum

aN^ka NanRanai eNkaNam iRainychuN^
kOLi lipperuN^ kOyiluL LAnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.8
643 arakkan ARRalai aziththavan pATTuk

kanRi raN^kiya venRiyi nAnaip
parakkum pAraLith thuNTukan^ thavarkaL

paravi yumpaNi thaRkari yAnaich
chirakkaN vAy chevi mUkkuyar kAyam

Akith thIvinai thIrththaem mAnaik
kurakki naN^kuthi koNTukaL vayalchUz

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.9
644 kOTa rampayil chaTaiyuTaik karumpaik

kOlak kAvuLem mAnaimeym mAnap
pATa raN^kuTi aTiyavar virumpap

payilum n^AvalA rUranvan RoNTan
n^ATi raN^kimun aRiyuman^ n^eRiyAl

n^avinRa paththivai viLampiya mAn^thar
kATa raN^kena n^aTamn^avin RAnpAR

kathiyum eythuvar pathiyavark kathuvE.

7.62.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chaththapurIchuvarar, thEviyAr - OchaikoTuththan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika