logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvekampam


7.61 thiruvEkampam
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

624 Alan^ thAnukan^ thamuthuchey thAnai

Athi yaiama rarthozu thEththuny
chIlan^ thAnperi thummuTai yAnaich

chin^thip pAravar chin^thaiyu LAnai
Ela vArkuza lALumai n^aN^kai

enRum Eththi vazipaTap peRRa
kAla kAlanaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.1
625 uRRa varkkutha vumperu mAnai

Urva thonRuTai yAnumpar kOnaip
paRRi nArkkenRum paRRavan Rannaip

pAvip pArmanam paravikkoN TAnai
aRRa milpuka zALumai n^aN^kai

Atha riththu vazipaTap peRRa
kaRRai vArchaTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.2
626 thiriyum muppuram thIppizam pAkach

cheN^kaN mAlviTai mERRikaz vAnaik
kariyin Iruri pOrththukan^ thAnaik

kAma naikkana lAvizith thAnai
varikoL veLvaLai yALumai n^aN^kai

maruvi yEththi vazipaTap peRRa
*periya kampanai eN^kaLpi rAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.
*kAmATchiyammaiyAl pUchikkappaTTa EkAmpara
n^AtharE periyakampar.

7.61.3
627 kuNTa lan^thikaz kAthuTai yAnaik

kURRu thaiththa koTun^thozi lAnai
vaNTalam pumalark konRaiyi nAnai

vALa rAmathi chErchaTai yAnaik
keNTai yan^thaTaN^ kaNNumai n^aN^kai

kezumi yEththi vazipaTap peRRa
kaNTam n^anychuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vaRE.

7.61.4
628 vellum veNmazu onRuTai yAnai

vElai n^anychuNTa viththakan Rannai
allal thIrththaruL cheyyaval lAnai

aruma Raiyavai aN^kamval lAnai
ellai yiRpuka zALumai n^aN^kai

enRum Eththi vazipaTap peRRa
*n^alla kampanai eN^kaL pirAnai

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.
*uruththirarAR pUchikkappaTTa chivaliN^kap perumAnukku
n^allakampanenRupeyar.

7.61.5
629 thiN^kaL thaN^kiya chaTaiyuTai yAnaith

thEva thEvanaich chezuN^kaTal vaLaruny
chaN^ka veNkuzaik kAthuTai yAnaich

chAma vEtham perithukap pAnai
maN^kai n^aN^kai malaimakaL kaNTu

maruvi Eththi vazipaTap peRRa
kaN^kai yALanaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.6
630 viNNa varthozu thEththan^in RAnai

vEthan^ thAnvirith thOthaval lAnai
n^aNNi nArkkenRum n^allavan Rannai

n^ALum n^Amukak kinRapi rAnai
eNNil tholpuka zALumai n^aN^kai

enRum Eththi vazipaTap peRRa
kaNNum mUnRuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.7
631 chin^thith thenRum n^inain^thezu vArkaL

chin^thai yilthika zunychivan Rannaip
pan^thith thavinaip paRRaRup pAnaip

pAlO TAnanychum ATTukan^ thAnai
an^tha milpuka zALumai n^aN^kai

Atha riththu vazipaTap peRRa
kan^tha vArchaTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.8
632 varaN^kaL peRRuzal vALarak kartham

vAli yapuram mUnRerith thAnai
n^irampi yathakkan Ranperu vELvi

n^iran^tha ranycheytha n^iTkaN Takanaip
paran^tha tholpuka zALumai n^aN^kai

paravi yEththi vazipaTap peRRa
karaN^kaL eTTuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.9
633 eLka linRi imaiyavar kOnai

Icha naivazi pATuchey vALpOl
uLLath thuLki ukan^thumai n^aN^kai

vazipaTach chenRu n^inRavA kaNTu
veLLaN^ kATTi veruTTiTa anychi

veruvi OTith thazuvaveLip paTTa
*kaLLak kampanai eN^kaL pirAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

*thirumAlAR pUchikkappaTTa chivaliN^kap
perumAnukku kaLLakkampanenRupeyar.

7.61.10
634 peRRam ERukan^ thERaval lAnaip

periya emperu mAnenRep pOthuN^
kaRRa varpara vappaTu vAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa thenRu
koRRa vankampan kUththanem mAnaik

kuLirpo ziRRiru n^AvalA rUran
n^aRRa mizivai Irain^thum vallAr

n^anne Riula keythuvar thAmE.

7.61.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - EkAmparan^Athar, thEviyAr - kAmATchiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika