logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvitaimaruthur


7.60 thiruviTaimaruthUr
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

614 kazuthai kuN^kuman^ thAnchuman^ theyththAR

kaippar pAzpuka maRRathu pOlap
pazuthu n^Anuzan RuLthaTu mARip

paTuchu ziththalaip paTTanan en^thAy
azuthu n^Iyirun^ thencheythi mananE

aN^ka NAara nEyena mATTA
izuthai yEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.1
615 n^araippu mUppoTu piNivarum innE

n^anRi yilvinai yEthuNin^ theyththEn
araiththa manychaLa thAvathai aRin^thEn

anychi nEnn^ama nAravar thammai
uraippan n^Anuna chEvaTi chEra

uNarum vAzkkaiyai onRaRi yAtha
iraippa nEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.2
616 punnu naippani veN^kathir kaNTAR

pOlum vAzkkai poruLilai n^ALum
enne nakkini iRRaikku n^ALai

enRi run^thiTar uRRanan en^thAy
munna mEuna chEvaTi chErA

mUrkka nAkik kazin^thana kAlam
innam enRanak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.3
617 mun^thich cheyvinai immaikkaN n^aliya

mUrkka nAkik kazin^thana kAlam
chin^thith thEmanam vaikkavum mATTEn

chiRuchchiRi thEirap pArkaTkon RIyEn
an^thi veNpiRai chUTumem mAnE

ArUr mEviya amararkaL thalaivA
en^thai n^Iyenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.4
618 azippar aivar puravuTai yArkaL

aiva rumpura vAchaRa ANTu
kaziththuk kARpeythu pOyina pinnaik

kaTaimu Raiunak kEpoRai AnEn
viziththuk kaNTanan meypporuL thannai

vENTEn mAnuTa vAzkkaiyI thAkil
iziththEn enRanak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.5
619 kuRRan^ thannoTu kuNampala perukkik

kOla n^uNNiTai yAroTu mayaN^kik
kaRRi lEnkalai kaLpala nyAnaN^

kaTiya Ayina koTumaikaL cheythEn
paRRa lAvathOr paRRumaR RillEn

pAvi yEnpala pAvaN^kaL cheythEn
eRRu LEnenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.6
620 koTukka kiRRilEn oNporuL thannaik

kuRRany cheRRam ivaimutha lAka
viTukka kiRRilEn vETkaiyuny chinamum

vENTil aimpulan envacham alla
n^aTukkam uRRathOr mUppuvan^ theytha

n^amantha marn^ara kaththiTal anychi
iTukkaN uRRanan uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.7
621 aiva kaiyar aiyarava rAki

ATchi koNToru kAlavar n^IN^kAr
avva kaiyavar vENTuva thAnAl

avara varvazi ozukin^An van^thu
cheyva kaiyaRi yEnchiva lOkA

thIva NAchiva nEyeri yATI
evva kaiyenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.8
622 Ezai mAnuTa inpinai n^Okki

iLaiya varvayap paTTirun^ thinnam
vAzai thAnpazuk kumn^amak kenRu

vanycha valvinai yuLvalaip paTTuk
kUzai mAn^tharthany chelkathip pakkam

pOka mumporuL onRaRi yAtha
Ezai yEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.9
623 araikkuny chan^thanath thOTakil un^thi

aiva nanychuman^ thArththiru pAlum
iraikkuN^ kAvirith thenkarai thanmEl

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnai
uraikkum Uran oLithikaz mAlai

uLLath thAlukan^ thEththaval lArkaL
n^araippu mUppoTu n^aTalaiyum inRi

n^Athan chEvaTi n^aNNuvar thAmE.

7.60.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - maruthIchuvarar, thEviyAr - n^alamulain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika