logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Medha Dakshinamurti sahasranaama stotra and naamaavali

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
Please send your corrections

Sanskrit PDF format


medhAdakShiNAmUrti sahasranAma stotra evaM nAmAvalI

 
          shriiH
  asya shrii medhaadakShiNaamuurtisahasranaamastotrasya
brahmaa R^iShiH | gaayatrii chhandaH | dakShiNaamuurtirdevatAaa |
oM biijam | svaahaa shaktiH | namaH kiilakam |
medhaadakShiNaamuurtiprasaadasiddhyarthe jape viniyogaH |
hraam ityaadinaa a~Nga nyaasaH |

       dhyaanam |
siddhitoyanidhermadhye ratnagriive manorame |
kadambavanikaamadhye shriimadvaTataroradhaH || 1||

aasiinamaadyaM puruShamaadimadhyaantavarjitam |
shuddhasphaTikagokShiirasharatpuurNendushekharam || 2||

daxiNe chaaxamaalaaM cha vahniM vai vaamahastake |
jaTaamaNDalasaMlagnashiitaamshukaramaNDitam || 3||

naagahaaradharaM chaaruka~NkaNaiH kaTisuutrakaiH |
viraajamaanavR^iShabhaM vyaaghracharmaambaraavR^itam || 4||

chintaamaNimahaabR^indaiH kalpakaiH kaamadhenubhiH |
chatuShShaShTikalaavidyaamuurtibhiH shrutimastakaiH || 5||

ratnasiMhaasane saadhudviipicharmasamaayutam |
tatraaShTadalapadmasya karNikaayaaM sushobhane || 6||

viiraasane samaasiinaM lambadaxapadaaMbujam |
GYaanamudraaM pustakaM cha varaabhiitidharaM haram || 7||

paadamuulasamaakraantamahaapasmaaravaibhavam |
rudraaxamaalaabharaNabhuuShitaM bhuutibhaasuram || 8||

gajacharmottariiyaM cha mandasmitamukhaambujam |
siddhabR^indairyogibR^indairmunibR^indairniShevitam || 9||

aaraadhyamaanavR^iShabhaM agniinduravilochanam |
puurayantaM kR^ipaadR^iShTyaa pumarthaanaashrite jane || 10||

evaM vibhaavayediishaM sarvavidyaakalaanidhim || 11||

laM ityaadinaa paJNchopachaaraaH ||
devadevo mahaadevo devaanaamapi deshikaH |
dakShiNaamuurtiriishaano dayaapuuritadi~NmukhaH || 1||

kailaasashikharottu~Nga-kamaniiyanijaakR^itiH |
vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaH || 2||

kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itiH |
paaTiiraapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaH |3||

japaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaH |
pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavaan || 4||

kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaH |
karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuuH || 5||

tilaprasuunasaMkaashanaasikaapuTabhaasuraH |
mandasmitaspuranmugdhamahaniiyamukhaambujaH || 6||

kundakuDmalasaMspardhidantapa~NktiviraajitaH |
sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaH || 7||

sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaH |
karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaH || 8||

anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuH |
vishaalaruchiroraskavalimatpallavodaraH || 9||

bR^IhatkaTinitaMbaaDhyaH piivarorudvayaanvitaH |
ja~NghaavijitatuuNiirastu~NgagulphayugojjvalaH || 10||

mR^idupaaTalapaadaabjashchandraabhanakhadiidhitiH |
apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaH || 11||

ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaH |
sanakaadimunidhyeyaH sarvaabharaNabhuuShitaH || 12||

divyachandanaliptaa~NgashchaaruhaasapariShkR^itaH |
karpuuradhavalaakaaraH kandarpashatasundaraH || 13||

kaatyaayaniipremanidhiH karuNaarasavaaridhiH |
kaamitaarthapradaHshriimatkamalaavallabhapriyaH || 14||

kaTaakShitaatmaviGYaanaH kaivalyaanandakandalaH |
mandahaasasamaanenduH chhinnaaGYaanatamastatiH || 15||

saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraH |
gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itiH || 16||

nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaH |
taapasaaraadhyapaadaabjastaruNaanandavigrahaH || 17||

bhuutibhuuShitasarvaa~Ngo bhuutaadhipatiriishvaraH |
vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itiH || 18||

taapatrayatamobhaanuH paapaaraNyadavaanalaH |
saMsaarasaagaroddhartaa haMsaagryopaasyavigrahaH || 19||

lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itiH |
tuchchhiikR^itajagajjaalastuShaarakarashiitalaH || 20||

astaMgatasamastechchho nistulaanandamantharaH |
dhiirodaattaguNaadhaara udaaravaravaibhavaH || 21||

apaarakaruNaamuurtiraGYaanadhvaantabhaaskaraH |
bhaktamaanasahaMsaagryabhavaamayabhiShaktamaH || 22||

yogiindrapuujyapaadaabjo yogapaTTollasatkaTiH |
shuddhasphaTikasaMkaasho baddhapannagabhuuShaNaH || 23||

naanaamunisamaakiirNo naasaagranyastalochanaH |
vedamuurdhaikasaMvedyo naadadhyaanaparaayaNaH || 24||

dharaadharenduraanandasandoharasasaagaraH |
dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaH || 25||

pratyagaatmaa paraMjyotiH puraaNaH parameshvaraH |
prapaJNchopashamaH praaGYaH puNyakiirtiH puraatanaH || 26||

sarvaadhiShThaanasanmaatrassvaatmabandhaharo haraH |
sarvapremanijaahaasaH sarvaanugrahakR^it shivaH || 27||

sarvendriyaguNaabhaasaH sarvabhuutaguNaashrayaH |
sachchidaanandapuurNaatmaa sve mahimni pratiShThitaH || 28||

sarvabhuutaantarassaakShii sarvaGYassarvakaamadaH |
sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaH || 29||

aadidevo dayaasindhuH shikShitaasuravigrahaH |
yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaH || 30||

brahmaadidevavinuto yogamaayaaniyojakaH |
shivayogii shivaanandaH shivabhaktasamuddharaH || 31||

vedaantasaarasandohaH sarvasattvaavalambanaH |
vaTamuulaashrayo vaagmii maanyo malayajapriyaH || 32||

sushiilo vaaJNchhitaarthaGYaH prasannavadanexaNaH ||
nR^ittagiitakalaabhiGYaH karmavit karmamochakaH || 33||

karmasaakShii karmamayaH karmaNaaM cha phalapradaH |
GYaanadaataa sadaachaaraH sarvopadravamochakaH || 34||

anaathanaatho bhagavaanaashritaamarapaadapaH |
varapradaH prakaashaatmaa sarvabhuutahite rataH || 35||

vyaaghracharmaasanaasiina aadikartaa maheshvaraH |
suvikramaH sarvagato vishiShTajanavatsalaH || 36||

chintaashokaprashamano jagadaanandakaarakaH |
rashmimaan bhuvaneshashcha devaasurasupuujitaH || 37||

mR^ityuJNjayo vyomakeshaH ShaTtriMshattattvasa~NgrahaH |
aGYaatasambhavo bhikShuradvitiiyo digambaraH || 38||

samastadevataamuurtiH somasuuryaagnilochanaH |
sarvasaamraajyanipuNo dharmamaargapravartakaH || 39||

vishvaadhikaH pashupatiH pashupaashavimochakaH |
aShTamuurtirdiiptamuurtiH naamochchaaraNamuktidaH || 40||

sahasraadityasa~NkaashaH sadaaShoDashavaarShikaH |
divyakeliisamaayukto divyamaalyaambaraavR^itaH || 41||

anargharatnasaMpuurNo mallikaakusumapriyaH |
taptachaamiikaraakaaro jitadaavaanalaakR^itiH || 42||

niraJNjano nirvikaaro nijaavaaso niraakR^itiH |
jagadgururjagatkartaa jagadiisho jagatpatiH || 43||

kaamahantaa kaamamuurtiH kalyaaNavR^iShavaahanaH |
ga~Ngaadharo mahaadevo diinabandhavimochakaH || 44||

dhuurjaTiH khaNDaparashuH sadguNo girijaasakhaH |
avyayo bhuutaseneshaH paapaghnaH puNyadaayakaH || 45||

upadeShTaa dR^iDhapraGYo rudro rogavinaashanaH |
nityaanando niraadhaaro haro devashikhaamaNiH || 46||

praNataartiharaH somaH saandraanando mahaamatiH |
aashcharyavaibhavo devaH saMsaaraarNavataarakaH || 47||

yaGYesho raajaraajesho bhasmarudraaxalaaJNchhanaH |
anantastaarakaH sthaaNuH sarvavidyeshvaro hariH || 48||

vishvaruupo viruupaaxaH prabhuH paribR^iDo dR^iDhaH |
bhavyo jitaariShadvargo mahodaaro viShaashanaH || 49||

sukiirtiraadipuruSho jaraamaraNavarjitaH |
pramaaNabhuuto durGYeyaH puNyaH parapuraJNjayaH || 50||

guNaakaaro guNashreShThaH sachchidaanandavigrahaH |
sukhadaH kaaraNaM kartaa bhavabandhavimochakaH || 51||

anirviNNo guNagraahii niShkala~NkaH kala~Nkahaa |
puruShaH shaashvato yogii vyaktaavyaktaH sanaatanaH || 52||

charaacharaatmaa suuxmaatmaa vishvakarmaa tamo.apahR^it |
bhuja~NgabhuuShaNo bhargastaruNaH karuNaalayaH || 53||

aNimaadiguNopeto lokavashyavidhaayakaH |
yogapaTTadharo mukto muktaanaaM paramaa gatiH || 54||

gururuupadharaH shriimatparamaanandasaagaraH |
sahasrabaahuH sarveshaH sahasraavayavaanvitaH || 55||

sahasramuurdhaa sarvaatmaa sahasraaxaH sahasrapaat |
niraabhaasaH suuxmatanurhR^idi GYaataH paraatparaH || 56||

sarvaatmagaH sarvasaakShii niHsa~Ngo nirupadravaH |
niShkalaH sakalaadhyaxashchinmayastamasaH paraH || 57||

GYaanavairaagyasaMpanno yogaanandamayaH shivaH |
shaashvataishvaryasampuurNo mahaayogiishvareshvaraH || 58||

sahasrashaktisaMyuktaH puNyakaayo duraasadaH |
taarakabrahmasaMpuurNastapasvijanasaMvR^itaH || 59||

vidhiindraamarasaMpuujyo jyotiShaaM jyotiruttamaH |
nirakSharo niraalambaH svaatmaaraamo vikartanaH || 60||

niravadyo niraata~Nko bhiimo bhiimaparaakramaH |
viirabhadraH puraaraatirjalandharashiroharaH || 61||

andhakaasurasaMhartaa bhaganetrabhidadbhutaH |
vishvagraaso.adharmashatrurbrahmaGYaanaikamantharaH || 62||

agresarastiirthabhuutaH sitabhasmaavakuNThanaH |
akuNThamedhaaH shriikaNTho vaikuNThaparamapriyaH || 63||

lalaaTojjvalanetraabjastuShaarakarashekharaH |
gajaasurashirashchhettaa ga~NgodbhaasitamuurdhajaH || 64||

kalyaaNaachalakodaNDaH kamalaapatisaayakaH |
vaaraaMshevadhituuNiiraHsarojaasanasaarathiH || 65||

trayiitura~NgasaMkraanto vaasukijyaaviraajitaH |
raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaH || 66||

trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaH |
uttaanaparvalomaaDhyo liilaavijitamanmathaH || 67||

jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaH |
saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaH || 68||

madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaH |
mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaH || 69||

kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaH |
viShNurjiShNurvaasudevaH prabhaviShNuH puraatanaH || 70||

vardhiShNurvarado vaidyo harirnaaraayaNo.achyutaH |
aGYaanavanadaavaagniH praGYApraasaadabhuupatiH || 71||

sarpabhuuShitasarvaa~NgaH karpuurojjvalitaakR^itiH |
anaadimadhyanidhano giriisho girijaapatiH || 72||

viitaraago viniitaatmaa tapasvii bhuutabhaavanaH |
devaasuragurudhyeyo devaasuranamaskR^itaH || 73||

devaadidevo devarShirdevaasuravarapradaH |
sarvadevamayo.achintyo devaatmaa chaatmasaMbhavaH || 74||

nirlepo niShprapaJNchaatmaa nirvighno vighnanaashakaH |
ekajyotirniraata~Nko vyaaptamuurtiranaakulaH || 75||

niravadyapadopaadhirvidyaaraashiranuttamaH |
nityaanandaH suraadhyaxo niHsaMkalpo niraJNjanaH || 76||

niShkala~Nko niraakaaro niShprapaJNcho niraamayaH |
vidyaadharo viyatkesho maarkaNDeyavarapradaH || 77||

bhairavo bhairaviinaathaH kaamadaH kamalaasanaH |
vedavedyaH suraanando lasajjyotiH prabhaakaraH || 78||

chuuDaamaNiH suraadhiisho yaGYageyo haripriyaH |
nirlepo niitimaan suutrii shriihaalaahalasundaraH || 79||

dharmadaxo mahaaraajaHkiriiTii vandito guhaH |
maadhavo yaaminiinaathaH shambaraH shabariipriyaH || 80||

sa~Ngiitavettaa lokaGYaH shaantaH kalashasaMbhavaH |
brahmaNyo varado nityaH shuulii guruvaro haraH || 81||

maartaaNDaH puNDariikaaxo lokanaayakavikramaH |
mukundaarchyo vaidyanaathaH purandaravarapradaH || 82||

bhaaShaavihiino bhaaShaaGYo vighnesho vighnanaashanaH |
kinnaresho bR^ihadbhaanuH shriinivaasaH kapaalabhR^it || 83||

vijayo bhuutabhaavaGYo bhiimaseno divaakaraH |
bilvapriyo vasiShTheshaH sarvamaargapravartakaH || 84||

oShadhiisho vaamadevo govindo niilalohitaH |
ShaDardhanayanaH shriimanmahaadevo vR^iShadhvajaH || 85||

karpuuradiipikaalolaH karpuurarasacharchitaH |
avyaajakaruNaamuurtistyaagaraajaH xapaakaraH || 86||

aashcharyavigrahaH suuxmaH siddheshaH svarNabhairavaH |
devaraajaH kR^ipaasindhuradvayo.amitavikramaH || 87||

nirbhedo nityasatvastho niryogaxema aatmavaan |
nirapaayo niraasa~Ngo niHshabdo nirupaadhikaH || 88||

bhavaH sarveshvaraH svaamii bhavabhiitivibhaJNjanaH |
daaridryatR^iNakuuTaagnirdaaritaasurasantatiH || 89||

muktido mudito.akubjo dhaarmiko bhaktavatsalaH |
abhyaasaatishayaGYeyaschandramauliH kalaadharaH || 90||

mahaabalo mahaaviiryo vibhuH shriishaH shubhapradaH |
siddhaH puraaNapuruSho raNamaNDalabhairavaH || 91||

sadyojaato vaTaaraNyavaasii puruShavallabhaH |
harikesho mahaatraataa niilagriivassuma~NgalaH || 92||

hiraNyabaahustiixNaaMshuH kaameshaH somavigrahaH |
sarvaatmaa sarvakartaa cha taaNDavo muNDamaalikaH || 93||

agragaNyaH sugambhiiro deshiko vaidikottamaH |
prasannadevo vaagiishashchintaatimirabhaaskaraH || 94||

gauriipatistu~Ngamaulirmakharaajo mahaakaviH |
shriidharassarvasiddhesho vishvanaatho dayaanidhiH || 95||

antarmukho bahirdR^iShTiH siddhaveShamanoharaH |
kR^ittivaasaaH kR^ipaasindhurmantrasiddho matipradaH || 96||

mahotkR^iShTaH puNyakaro jagatsaakShii sadaashivaH |
mahaakraturmahaayajvaa vishvakarmaa taponidhiH || 97||

chhandomayo mahaaGYaanii sarvaGYo devavanditaH |
saarvabhaumassadaanandaH karuNaamR^itavaaridhiH || 98||

kaalakaalaH kalidhvaMsii jaraamaraNanaashakaH |
shitikaNThashchidaanando yoginiigaNasevitaH || 99||

chaNDIIshaH shukasaMvedyaH puNyashloko divaspatiH |
sthaayii sakalatattvaatmaa sadaasevakavardhanaH || 100||

rohitaashvaH xamaaruupii taptachaamiikaraprabhaH |
triyaMbako vararuchirdevadevashchaturbhujaH || 101|

vishvaMbharo vichitraa~Ngo vidhaataa purashaasanaH |
subrahmaNyo jagatsvaamii rohitaaxaH shivottamaH || 102||

naxatramaalaabharaNo maghavaan aghanaasanaH |
vidhikartaa vidhaanaGYaH pradhaanapuruSheshvaraH || 103||

chintaamaNiH suragururdhyeyo niiraajanapriyaH |
govindo raajaraajesho bahupuShpaarchanapriyaH || 104|||

sarvaanando dayaaruupii shailajaasumanoharaH |
suvikramaH sarvagato hetusaadhanavarjitaH || 105||

vR^iShaa~Nko ramaNiiyaa~NgaH sada~NghriH saamapaaragaH |
mantraatmaa koTikandarpasaundaryarasavaaridhiH || 106 ||

yaGYesho yaGYapuruShaH sR^iShTisthityantakaaraNam |
parahaMsaikajiGYaasyaH svaprakaashasvaruupavaan || 107||

munimR^igyo devamR^igyo mR^igahasto mR^igeshvaraH |
mR^igendracharmavasano narasiMhanipaatanaH || 108||

munivandyo munishreShTho munibR^indaniShevitaH |
duShTamR^ityuraduShTeho mR^ityuhaa mR^ityupuujitaH || 109||

avyakto.ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaH |
li~Ngamuurtirali~Ngaatmaa li~Ngaatmaa li~NgavigrahaH || 110||

yajurmuurtiH saamamuurtirR^i~NmuurtirmuurtivarjitaH |
vishvesho gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaH || 111||

paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraH |
anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaH || 112||

chintaashokaprashamanaH sarvavidyaavishaaradaH |
bhaktaviGYaaptisandhaataa kartaa girivaraakR^itiH || 113||

GYaanaprado manovaasaH xemyo mohavinaashanaH |
surottamashchitrabhaanuH sadaavaibhavatatparaH || 114||

suhR^idagresaraH siddhaGYaanamudro gaNaadhipaH |
aagamashcharmavasano vaaJNchhitaarthaphalapradaH || 115||

antarhito.asamaanashcha devasiMhaasanaadhipaH |
vivaadahantaa sarvaatmaa kaalaH kaalavivarjitaH || 116||

vishvaatiito vishvakartaa vishvesho vishvakaaraNam |
yogidhyeyo yoganiShTho yogaatmaa yogavittamaH || 117||

oMkaararuupo bhagavaan bindunaadamayaH shivaH |
chaturmukhaadisaMstutyashchaturvargaphalapradaH || 118||

sahyaachalaguhaavaasii saaxaanmoxarasaamR^itaH |
daxaadhvarasamuchchhettaa paxapaatavivarjitaH || 119||

oMkaaravaachakaH shaMbhuH shaMkaraH shashishiitalaH |
pa~NkajaasanasaMsevyaH kiMkaraamaravatsalaH || 120||

natadaurbhaagyatuulaagniH kR^itakautukama~NgalaH |
trilokamohanaH shriimattripuNDraa~NkitamastakaH || 121||

krauJNchaarijanakaH shriimadgaNanaathasutaanvitaH |
adbhutaanantavarado.aparichchhinaatmavaibhavaH || 122||

iShTaapuurtapriyaH sharva ekaviiraH priyaMvadaH |
uuhaapohavinirmukta oMkaareshvarapuujitaH || 123||

rudraaxavaxaa rudraaxaruupo rudraaxapaxakaH |
bhujagendralasatkaNTho bhuja~NgaabharaNapriyaH || 124||

kalyaaNaruupaH kalyaaNaH kalyaaNaguNasaMshrayaH |
sundarabhruuH sunayanaH sulalaaTaH sukandharaH || 125||

vidvajjanaashrayo vidvajjanastavyaparaakramaH |
viniitavatsalo niitisvaruupo niitisaMshrayaH || 126||

atiraagii viitaraagii raagaheturviraagavit |
raagahaa raagashamano raagado raagiraagavit || 127||

manonmano manoruupo balapramathano balaH |
vidyaakaro mahaavidyo vidyaavidyaavishaaradaH || 128||

vasantakR^idvasantaatmaa vasantesho vasantadaH |
praavR^iTkR^it praavR^iDaakaaraH praavR^iTkaalapravartakaH || 129||

sharannaatho sharatkaalanaashakaH sharadaashrayaH |
kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaH || 130||

divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraH |
devaasuragurustavyo devaasuranamaskR^itaH || 131||

vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaH |
kiirtyaadhaaraH kiirtikaraH kiirtiheturahetukaH || 132||

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaH |
mahaapretaasanaasiino jitasarvapitaamahaH || 133||

muktaadaamapariitaa~Ngo naanaagaanavishaaradaH |
viShNubrahmaadivandyaa~NghrirnaanaadeshaikanaayakaH || 134||

dhiirodaatto mahaadhiiro dhairyado dhairyavardhakaH |
viGYaanamaya aanandamayaH praaNamayo.annadaH || 135||

bhavaabdhitaraNopaayaH kavirduHsvapnanaashanaH |
gauriivilaasasadanaH pishachaanucharaavR^itaH || 136||

dakShiNaapremasaMtuShTo daaridryabaDavaanalaH |
adbhutaanantasaMgraamo DakkaavaadanatatparaH || 137||

praachyaatmaa dakShiNaakaaraH pratiichyaatmottaraakR^itiH |
uurdhvaadyanyadigaakaaro marmaGYaH sarvashixakaH || 138||

yugaavaho yugaadhiisho yugaatmaa yuganaayakaH |
ja~NgamaH sthaavaraakaaraH kailaasashikharapriyaH || 139||

hastaraajatpuNDariikaH puNDariikanibhexaNaH |
liilaaviDaMbitavapurbhaktamaanasamaNDitaH || 140||

bR^indaarakapriyatamo bR^indaarakavaraarchitaH |
naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaH || 141||

niHsiimamahimaa nityaliilaavigraharuupadhR^it |
chandanadravadigdhaa~NgashchaampeyakusumaarchitaH || 142||

samastabhaktasukhadaH paramaaNurmahaahradaH |
alaukiko duShpradharShaH kapilaH kaalakandharaH || 143||

karpuuragauraH kushalaH satyasandho jitendriyaH |
shaashvataishvaryavibhavaH poShakaH susamaahitaH || 144||

maharShinaathito brahmayoniH sarvottamottamaH |
bhuutibhaaraartisaMhartaa ShaDuurmirahito mR^iDaH || 145||

triviShTapeshvaraH sarvahR^idayaambujamadhyagaH |
sahasradalapadmasthaH sarvavarNopashobhitaH || 146||

puNyamuurtiH puNyalabhyaH puNyashravaNakiirtanaH |
suuryamaNDalamadhyasthashchandramaNDalamadhyagaH || 147||

sadbhaktadhyaananigalaH sharaNaagatapaalakaH |
shvetaatapatraruchiraH shvetachaamaraviijitaH || 148||

sarvaavayavasaMpuurNaH sarvalaxaNalakShitaH |
sarvama~Ngalamaa~NgalyaH sarvakaaraNakaaraNaH || 149||

amodo modajanakaH sarparaajottariiyakaH |
kapaalii kovidaH siddhakaantisaMvalitaananaH || 150||

sarvasadgurusaMsevyo divyachandanacharchitaH |
vilaasiniikR^itollaasa ichchhaashaktiniShevitaH || 151||

anantaanandasukhado nandanaH shriiniketanaH |
amR^itaabdhikR^itaavaaso nityakliibo niraamayaH || 152||

anapaayo.anantadR^iShTiraprameyo.ajaro.amaraH |
tamomohapratihatirapratarkyo.amR^ito.axaraH || 153||

amoghabuddhiraadhaara aadhaaraadheyavarjitaH |
iiShaNaatrayanirmukta ihaamutravivarjitaH || 154||

R^igyajuHsaamanayano buddhisiddhisamR^iddhidaH |
audaaryanidhiraapuurNa aihikaamuShmikapradaH || 155||

shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaH |
darshanaprathamaabhaaso dR^iShTidR^ishyavivarjitaH || 156||

agragaNyo.achintyaruupaH kalikalmaShanaashanaH |
vimarsharuupo vimalo nityaruupo niraashrayaH || 157||

nityashuddho nityabuddhaH nityamukto.aparaakR^itaH |
maitryaadivaasanaalabhyo mahaapralayasa

|| shrii gurubhyo namaH | atha shrii medhaadakShiNaamuurti sahasra naamaavaliH |

   OM naamne namaH |
  1 OM devadevaaya namaH |
  2 OM mahaadevaaya namaH |
  3 OM devaanaamapi deshikaaya namaH |
  4 OM dakShiNaamuurtaye namaH |
  5 OM iishaanaaya namaH |
  6 OM dayaapuuritadi~Nmukhaaya namaH |  | 1|
  7 OM kailaasashikharottu~NgakamaniiyanijaakR^itaye namaH |
  8 OM vaTadrumataTiidivyakanakaasanasaMsthitaaya namaH |  | 2|
  9 OM kaTiitaTapaTiibhuutakaricharmojjvalaakR^itaye namaH |
 10 OM paaTiirapaaNDuraakaaraparipuurNasudhaadhipaaya namaH |  | 3|
 11 OM jaTaakoTiiraghaTitasudhaakarasudhaaplutaaya namaH |
 12 OM pashyallalaaTasubhagasundarabhruuvilaasavate namaH |  | 4|
 13 OM kaTaaxasaraNiiniryatkaruNaapuurNalochanaaya namaH |
 14 OM karNaalolataTidvarNakuNDalojjvalagaNDabhuve namaH |  | 5|
 15 OM tilaprasuunasaMkaashanaasikaapurabhaasuraaya namaH |
 16 OM mandasmitasphuranmugdhamahaniiyamukhaaMbujaaya namaH |  | 6|
 17 OM kundakuDmalasaMsphardhidantapa~Nktiviraajitaaya namaH |
 18 OM sinduuraaruNasusnigdhakomalaadharapallavaaya namaH |  | 7|
 19 OM sha~NkhaaTopagaladdivyagaLavaibhavamaJNjulaaya namaH |
 20 OM karakandalitaGYaanamudraarudraaxamaalikaaya namaH |  | 8|
 21 OM anyahastatalanyastaviiNaapustollasadvapuShe namaH |
 22 OM vishaalaruchiroraskabalimatpallavodaraaya namaH |  | 9|
 23 OM bR^ihatkaTinitaMbaaDhyaaya namaH |
 24 OM piivarorudvayaanvitaaya namaH |
 25 OM ja~NghaavijitatuuNiiraaya namaH |
 26 OM tu~Ngagulphayugojjvalaaya namaH |  | 10|
 27 OM mR^idupaaTalapaadaabjaaya namaH |
 28 OM chandraabhanakhadiidhitaye namaH |
 29 OM apasavyoruvinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH |  | 11|
 30 OM ghoraapasmaaranikShiptadhiiradaxapadaambujaaya namaH |
 31 OM sanakaadimunidhyeyaaya namaH |
 32 OM sarvaabharaNabhuuShitaaya namaH |  | 12|
 33 OM divyachandanaliptaa~Ngaaya namaH |
 34 OM chaaruhaasapariShkR^itaaya namaH |
 35 OM karpuuradhavalaakaaraaya namaH |
 36 OM kandarpashatasundaraaya namaH |  | 13|
 37 OM kaatyaayaniipremanidhaye namaH |
 38 OM karuNaarasavaaridhaye namaH |
 39 OM kaamitaarthapradaaya namaH |
 40 OM shriimatkamalaavallabhapriyaaya namaH |  | 14|
 41 OM kaTaakShitaatmaviGYaanaaya namaH |
 42 OM kaivalyaanandakandalaaya namaH |
 43 OM mandahaasasamaanendave namaH |
 44 OM chhinnaaGYaanatamastataye namaH |  | 15|
 45 OM saMsaaraanalasaMtaptajanataamR^itasaagaraaya namaH |
 46 OM gaMbhiirahR^idayaambhojanabhomaNinibhaakR^itaye namaH |  | 16|
 47 OM nishaakarakaraakaaravashiikR^itajagattrayaaya namaH |
 48 OM taapasaaraadhyapaadaabjaaya namaH |
 49 OM taruNaanandavigrahaaya namaH |  | 17|
 50 OM bhuutibhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
 51 OM bhuutaadhipataye namaH |
 52 OM iishvaraaya namaH |
 53 OM vadanendusmitajyotsnaaniliinatripuraakR^itaye namaH |  | 18|
 54 OM taaapatrayatamobhaanave namaH |
 55 OM paapaaraNyadavaanalaaya namaH |
 56 OM saMsaarasaagaroddhartre namaH |
 57 OM haMsaagryopaasyavigrahaaya namaH |  | 19|
 58 OM lalaaTahutabhugdagdhamanobhavashubhaakR^itaye namaH |
 59 OM tuchchhiikR^itajagajjaalaaya namaH |
 60 OM tuShaarakarashiitalaaya namaH |  | 20|
 61 OM astaMgatasamastechhaaya namaH |
 62 OM nistulaanandamantharaaya namaH |
 63 OM dhiirodaattaguNaadhaaraaya namaH |
 64 OM udaaravaravaibhavaaya namaH |  | 21|
 65 OM apaarakaruNaamuurtaye namaH |
 66 OM aGYaanadhvaantabhaaskaraaya namaH |
 67 OM bhaktamaanasahaMsaagryaaya namaH |
 68 OM bhavaamayabhiShaktamaaya namaH |  | 22|
 69 OM yogiindrapuujyapaadaabjaaya namaH |
 70 OM yogapaTTollasatkaTaye namaH |
 71 OM shuddhasphaTikasa~Nkaashaaya namaH |
 72 OM baddhapannagabhuuShaNaaya namaH |  | 23|
 73 OM naanaamunisamaakiirNaaya namaH |
 74 OM naasaagranyastalochanaaya namaH |
 75 OM vedamuurdhaikasaMvedyaaya namaH |
 76 OM naadadhyaanaparaayaNaaya namaH |  | 24|
 77 OM dharaadharendave namaH |
 78 OM aanandasaMdoharasasaagaraaya namaH |
 79 OM dvaitabR^indavimohaandhyaparaakR^itadR^igadbhutaaya namaH |  | 25|
 80 OM pratyagaatmane namaH |
 81 OM parasmai jyotiShe namaH |
 82 OM puraaNaaya namaH |
 83 OM parameshvaraaya namaH |
 84 OM prapaJNchopashamaaya namaH |
 85 OM praaGYaaya namaH |
 86 OM puNyakiirtaye namaH |
 87 OM puraatanaaya namaH |  | 26|
 88 OM sarvaadhiShThaanasanmaatraaya namaH |
 89 OM svaatmabandhaharaaya namaH |
 90 OM haraaya namaH |
 91 OM sarvapremanijaahaasaaya namaH |
 92 OM sarvaanugrahakR^ite namaH |
 93 OM shivaaya namaH |  | 27|
 94 OM sarvendriyaguNaabhaasaaya namaH |
 95 OM sarvabhuutaguNaashrayaaya namaH |
 96 OM sachchidaanandapuurNaatmane namaH |
 97 OM sve mahimni pratiShThitaaya namaH |  | 28|
 98 OM sarvabhuutaantaraaya namaH |
 99 OM saakShiNe namaH |
 100 OM sarvaGYaaya namaH |
 101 OM sarvakaamadaaya namaH |
 102 OM sanakaadimahaayogisamaaraadhitapaadukaaya namaH |  | 29|
 103 OM aadidevaaya namaH |
 104 OM dayaasindhave namaH |
 105 OM shikShitaasuravigrahaaya namaH |
 106 OM yaxakinnaragandharvastuuyamaanaatmavaibhavaaya namaH |  | 30|
 107 OM brahmaadidevavinutaaya namaH |
 108 OM yogamaayaaniyojakaaya namaH |
 109 OM shivayogine namaH |
 110 OM shivaanandaaya namaH |
 111 OM shivabhaktasamuddharaaya namaH |  | 31|
 112 OM vedaantasaarasandohaaya namaH |
 113 OM sarvasattvaavalaMbanaaya namaH |
 114 OM vaTamuulaashrayaaya namaH |
 115 OM vaagmine namaH |
 116 OM maanyaaya namaH |
 117 OM malayajapriyaaya namaH |  | 32|
 118 OM sushiilaaya namaH |
 119 OM vaaJNchhitaarthaGYaaya namaH |
 120 OM prasannavadanexaNaaya namaH |
 121 OM nR^ittagiitakalaabhiGYaaya namaH |
 122 OM karmavide namaH |
 123 OM karmamochakaaya namaH |  | 33|
 124 OM karmasaakShiNe namaH |
 125 OM karmamayaaya namaH |
 126 OM karmaNaaM phalapradaaya namaH |
 127 OM GYaanadaatre namaH |
 128 OM sadaachaaraaya namaH |
 129 OM sarvopadravamochakaaya namaH |  | 34|
 130 OM anaathanaathaaya namaH |
 131 OM bhagavate namaH |
 132 OM aashritaamarapaadapaaya namaH |
 133 OM varapradaaya namaH |
 134 OM prakaashaatmane namaH |
 135 OM sarvabhuutahite rataaya namaH |  | 35|
 136 OM vyaaghracharmaasanaasiinaaya namaH |
 137 OM aadikartre namaH |
 138 OM maheshvaraaya namaH |
 139 OM suvikramaaya namaH |
 140 OM sarvagataaya namaH |
 141 OM vishiShTajanavatsalaaya namaH |  | 36|
 142 OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
 143 OM jagadaanandakaarakaaya namaH |
 144 OM rashmimate namaH |
 145 OM bhuvaneshaaya namaH |
 146 OM devaasurapuujitaaya namaH |  | 37|
 147 OM mR^ityuJNjayaaya namaH |
 148 OM vyomakeshaaya namaH |
 149 OM ShaTtriMshattattvasa~Ngrahaaya namaH |
 150 OM aGYaatasaMbhavaaya namaH |
 151 OM bhixave namaH |
 152 OM advitiiyaaya namaH |
 153 OM digaMbaraaya namaH |  | 38|
 154 OM samastadevataamuurtaye namaH |
 155 OM somasuuryaagnilochanaaya namaH |
 156 OM sarvasaamraajyanipuNaaya namaH |
 157 OM dharmamaargapravartakaaya namaH |  | 39|
 158 OM vishvaadhikaaya namaH |
 159 OM pashupataye namaH |
 160 OM pashupaashavimochakaaya namaH |
 161 OM aShTamuurtaye namaH |
 162 OM diiptamuurtaye namaH |
 163 OM naamochchaaraNamuktidaaya namaH |  | 40|
 164 OM sahasraadityasaMkaashaaya namaH |
 165 OM sadaaShoDashavaarShikaaya namaH |
 166 OM divyakeliisamaayuktaaya namaH |
 167 OM divyamaalyaambaraavR^itaaya namaH |  | 41|
 168 OM anargharatnasaMpuurNaaya namaH |
 169 OM mallikaakusumapriyaaya namaH |
 170 OM taptachaamiikaraakaaraaya namaH |
 171 OM jitadaavaanalaakR^itaye namaH |  | 42|
 172 OM niraJNjanaaya namaH |
 173 OM nirvikaaraaya namaH |
 174 OM nijaavaasaaya namaH |
 175 OM niraakR^itaye namaH |
 176 OM jagadgurave namaH |
 177 OM jagatkartre namaH |
 178 OM jagadiishaaya namaH |
 179 OM jagatpataye namaH |   | 43|
 180 OM kaamahantre namaH |
 181 OM kaamamuurtaye namaH |
 182 OM kalyaaNavR^iShavaahanaaya namaH |
 183 OM ga~Ngaadharaaya namaH |
 184 OM mahaadevaaya namaH |
 185 OM diinabandhavimochakaaya namaH |  | 44|
 186 OM dhuurjataye namaH |
 187 OM khaNDaparashave namaH |
 188 OM sadguNaaya namaH |
 189 OM girijaasakhaaya namaH |
 190 OM avyayaaya namaH |
 191 OM bhuutaseneshaaya namaH |
 192 OM paapaghnaaya namaH |
 193 OM puNyadaayakaaya namaH |  | 45|
 194 OM upadeShTre namaH |
 195 OM dR^iDhaprGYaaya namaH |
 196 OM rudraaya namaH |
 197 OM rogavinaashanaaya namaH |
 198 OM nityaanandaaya namaH |
 199 OM niraadhaaraaya namaH |
 200 OM haraaya namaH |
 201 OM devashikhaamaNaye namaH |  | 46|
 202 OM praNataartiharaaya namaH |
 203 OM somaaya namaH |
 204 OM saandraanandaaya namaH |
 205 OM mahaamataye namaH |
 206 OM aashcharyavaibhavaaya namaH |
 207 OM devaaya namaH |
 208 OM saMsaaraarNavataarakaaya namaH |  | 47|
 209 OM yaGYeshaaya namaH |
 210 OM raaajaraajeshaaya namaH |
 211 OM bhasmarudraaxalaaJNchhanaaya namaH |
 212 OM anantaaya namaH |
 213 OM taarakaaya namaH |
 214 OM sthaaNave namaH |
 215 OM sarvavidyeshvaraaya namaH |
 216 OM haraye namaH |  | 48|
 217 OM vishvaruupaaya namaH |
 218 OM viruupaaxaaya namaH |
 219 OM prabhave namaH |
 220 OM paribR^iDaaya namaH |
 221 OM dR^iDhaaya namaH |
 222 OM bhavyaaya namaH |
 223 OM jitaariShaDvargaaya namaH |
 224 OM mahodaaraaya namaH |
 225 OM viShaashanaaya namaH |  | 49|
 226 OM sukiirtaye namaH |
 227 OM aadipuruShaaya namaH |
 228 OM jaraamaraNavarjitaaya namaH |
 229 OM pramaaNabhuutaaya namaH |
 230 OM durGYeyaaya namaH |
 231 OM puNyaaya namaH |
 232 OM parapuraJNjayaaya namaH |  | 50|
 233 OM guNaakaraaya namaH |
 234 OM guNashreShThaaya namaH |
 235 OM sachchidaanandavigrahaaya namaH |
 236 OM sukhadaaya namaH |
 237 OM kaaraNaaya namaH |
 238 OM kartre namaH |
 239 OM bhavabandhavimochakaaya namaH |  | 51|
 240 OM anirviNNaaya namaH |
 241 OM guNagraahiNe namaH |
 242 OM niShkala~Nkaaya namaH |
 243 OM kala~Nkaghne namaH |
 244 OM puruShaaya namaH |
 245 OM shaashvataaya namaH |
 246 OM yogine namaH |
 247 OM vyaktaavyaktaaya namaH |
 248 OM sanaatanaaya namaH |  | 52|
 249 OM charaacharaatmane namaH |
 250 OM suuxmaatmane namaH |
 251 OM vishvakarmaNe namaH |
 252 OM tamo.apahR^ite namaH |
 253 OM bhuja~NgabhuuShaNaaya namaH |
 254 OM bhargaaya namaH |
 255 OM taruNaaya namaH |
 256 OM karuNaalayaaya namaH |  | 53|
 257 OM aNimaadiguNopetaaya namaH |
 258 OM lokavashyavidhaayakaaya namaH |
 259 OM yogapaTTadharaaya namaH |
 260 OM muktaaya namaH |
 261 OM muktaanaM paramaayai gataye namaH | | 54|
 262 OM gururuupadharaaya namaH |
 263 OM shriimatparamaanandasaagaraaya namaH |
 264 OM sahasrabaahave namaH |
 265 OM sarveshaaya namaH |
 266 OM sahasraavayavaanvitaaya namaH |  | 55|
 267 OM sahasramuurdhne namaH |
 268 OM sarvaatmane namaH |
 269 OM sahasraaxaaya namaH |
 270 OM sahasrapade namaH |
 271 OM niraabhaasaaya namaH |
 272 OM suxmatanave namaH |
 273 OM hR^idi GYaataaya namaH |
 274 OM paraatparaaya namaH |  | 56|
 275 OM sarvaatmagaaya namaH |
 276 OM sarvasaakShiNe namaH |
 277 OM niHsa~Ngaaya namaH |
 278 OM nirupadravaaya namaH |
 279 OM niShkalaaya namaH |
 280 OM sakalaadhyaxaaya namaH |
 281 OM chinmayaaya namaH |
 282 OM tamasaH paraaya namaH |  | 57|
 283 OM GYaanavairaagyasaMpannaaya namaH |
 284 OM yogaanandamayaaya shivaaya namaH |
 285 OM shaashvataishvaryasaMpuurNaaya namaH |
 286 OM mahaayogiishvareshvaraaya namaH |  | 58|
 287 OM sahasrashaktisaMyuktaaya namaH |
 288 OM puNyakaayaaya namaH |
 289 OM duraasadaaya namaH |
 290 OM taarakabrahmasaMpuurNaaya namaH |
 201 OM tapasvijanasaMvR^itaaya namaH |  | 59|
 292 OM vidhiindraamarasaMpuujyaaya namaH |
 293 OM jyotiShaaM jyotiShe namaH |
 294 OM uttamaaya namaH |
 295 OM niraxaraaya namaH |
 296 OM niraalambaaya namaH |
 297 OM svaatmaaraamaaya namaH |
 298 OM vikartanaaya namaH |  | 60|
 299 OM niravadyaaya namaH |
 300 OM niraata~Nkaaya namaH |
 301 OM bhiimaaya namaH |
 302 OM bhiimaparaakramaaya namaH |
 303 OM viirabhadraaya namaH |
 304 OM puraaraataye namaH |
 305 OM jalandharashiroharaaya namaH |  | 61|
 306 OM andhakaasurasaMhartre namaH |
 307 OM bhaganetrabhide namaH |
 308 OM adbhutaaya namaH |
 309 OM vishvagraasaaya namaH |
 310 OM adharmashatrave namaH |
 311 OM brahmaGYaanaikamantharaaya namaH |  | 62|
 312 OM agresaraaya namaH |
 313 OM tiirthabhuutaaya namaH |
 314 OM sitabhasmaavakuNThanaaya namaH |
 315 OM akuNThamedhase namaH |
 316 OM shriikaNThaaya namaH |
 317 OM vaikuNThaparamapriyaaya namaH |  | 63|
 318 OM lalaaTojjvalanetraabjaaya namaH |
 319 OM tuShaarakarashekharaaya namaH |
 320 OM gajaasurashirashchhetre namaH |
 321 OM ga~Ngodbhaasitamuurdhajaaya namaH |  | 64|
 322 OM kalyaaNaachalakodaNDaaya namaH |
 323 OM kamalaapatisaayakaaya namaH |
 324 OM vaaraaMshevadhituuNiiraaya namaH |
 325 OM sarojaasanasaarathaye namaH |  | 65|
 326 OM trayiitura~NgasaMkraantaaya namaH |
 327 OM vaasukijyaaviraajitaaya namaH |
 328 OM raviinducharaNaachaaridharaarathaviraajitaaya namaH |  | 66|
 329 OM trayyantapragrahodaarachaarughaNTaaravojjvalaaya namaH |
 330 OM uttaanaparvalomaaDhyaaya namaH |
 331 OM liilaavijitamanmathaaya namaH |  | 67|
 332 OM jaatuprapannajanataajiivanopaayanotsukaaya namaH |
 333 OM saMsaaraarNavanirmagnasamuddharaNapaNDitaaya namaH |  | 68|
 334 OM madadviradadhikkaarigatimaJNjulavaibhavaaya namaH |
 335 OM mattakokilamaadhuryarasanirbharagiirgaNaaya namaH |  | 69|
 336 OM kaivalyodadhikallolaliilaataaNDavapaNDitaaya namaH |
 337 OM viShNave namaH |
 338 OM jiShNave namaH |
 339 OM vaasudevaaya namaH |
 340 OM prabhaviShNave namaH |
 341 OM puraatanaaya namaH |   | 70|
 342 OM vardhiShNave namaH |
 343 OM varadaaya namaH |
 344 OM vaidyaaya namaH |
 345 OM haraye namaH |
 346 OM naaraayaNaaya namaH |
 347 OM achyutaaya namaH |
 348 OM aGYaanavanadaavaagnaye namaH |
 349 OM praGYaapraasaadabhuupataye namaH |  | 71|
 350 OM sarpabhuuShitasarvaa~Ngaaya namaH |
 351 OM karpuurojjvalitaakR^itaye namaH |
 352 OM anaadimadhyanidhanaaya namaH |
 353 OM giriishaaya namaH |
 354 OM girijaapataye namaH |  | 72|
 355 OM viitaraagaaya namaH |
 356 OM viniitaaymane namaH |
 357 OM tapasvine namaH |
 358 OM bhuutabhaavanaaya namaH |
 359 OM devaasuragurudhyeyaaya namaH |
 360 OM devaasuranamaskR^itaaya namaH |  | 73|
 361 OM devaadidevaaya namaH |
 362 OM devarShaye namaH |
 363 OM devaasuravarapradaayaya namaH |
 364 OM sarvadevamayaaya namaH |
 365 OM achintyaaya namaH |
 366 OM devaatmane namaH |
 367 OM aatmasaMbhavaaya namaH |  | 74|
 368 OM nirlepaaya namaH |
 369 OM niShprapaJNchaatmane namaH |
 370 OM nivighnaaya namaH |
 371 OM vighnanaashakaaya namaH |
 372 OM ekajyotiShe namaH |
 373 OM niraata~Nkaaya namaH |
 374 OM vyaaptamuurtaye namaH |
 375 OM anaakulaaya namaH |  | 75|
 376 OM niravadyapadopaadhaye namaH |
 377 OM vidyaaraashaye namaH |
 378 OM anuttamaaya namaH |
 379 OM nityaanandaaya namaH |
 380 OM suraadhyaxaaya namaH |
 381 OM niHsaMkalpaaya namaH |
 382 OM niraJNjanaaya namaH |  | 76|
 383 OM niShkala~Nkaaya namaH |
 384 OM niraakaaraaya namaH |
 385 OM niShprapaJNchaaya namaH |
 386 OM niraamayaaya namaH |
 387 OM vidyaadharaaya namaH |
 388 OM vitatkeshaaya namaH |
 389 OM maarkaNDeyavarapradaaya namaH |  | 77|
 390 OM bhairavaaya namaH |
 391 OM bhairaviinaathaaya namaH |
 392 OM kaamadaaya namaH |
 393 OM kamalaasanaaya namaH |
 394 OM vedavedyaaya namaH |
 395 OM suraanandaaya namaH |
 396 OM lasajjyotiShe namaH |
 397 OM prabhaakaraaya namaH |  | 78|
 398 OM chuuDaamaNaye namaH |
 399 OM suraadhiishaaya namaH |
 400 OM yaGYageyaaya namaH |
 401 OM haripriyaaya namaH |
 402 OM nirlepaaya namaH |
 403 OM niitimate namaH |
 404 OM suutriNe namaH |
 405 OM shriihaalaahalasundaraaya namaH |  | 79|
 406 OM dharmadaxaaya namaH |
 407 OM mahaaraajaaya namaH |
 408 OM kiriiTiNe namaH |
 409 OM vanditaaya namaH |
 410 OM guhaaya namaH |
 411 OM maadhavaaya namaH |
 412 OM yaaminiinaathaaya namaH |
 413 OM shaMbaraaya namaH |
 414 OM shabariipriyaaya namaH |  | 80|
 415 OM sa~Ngiitavetre namaH |
 416 OM lokaGYaaya namaH |
 417 OM shaantaaya namaH |
 418 OM kalashasaMbhavaaya namaH |
 419 OM brahmaNyaaya namaH |
 420 OM varadaaya namaH |
 421 OM nityaaya namaH |
 422 OM shuuline namaH |
 423 OM guruvaraaya haraaya namaH |  | 81|
 424 OM maartaaNDaaya namaH |
 425 OM puNDariikaaxaaya namaH |
 426 OM lokanaayakavikramaaya namaH |
 427 OM mukundaarchyaaya namaH |
 428 OM vaidyanaathaaya namaH |
 429 OM purandaravarapradaaya namaH |  | 82|
 430 OM bhaaShaavihiinaaya namaH |
 431 OM bhaaShaaGYaaya namaH |
 432 OM vighneshaaya namaH |
 433 OM vighnanaashanaaya namaH |
 434 OM kinnareshaaya namaH |
 435 OM bR^ihadbhaanave namaH |
 436 OM shriinivaasaaya namaH |
 437 OM kapaalabhR^ite namaH |   | 83|
 438 OM vijayaaya namaH |
 439 OM bhuutabhaavaGYaaya namaH |
 440 OM bhiimasenaaya namaH |
 441 OM divaakaraaya namaH |
 442 OM bilvapriyaaya namaH |
 443 OM vasiShTheshaaya namaH |
 444 OM sarvamaargapravartakaaya namaH |  | 84|
 445 OM oShadhiishaaya namaH |
 446 OM vaamadevaaya namaH |
 447 OM govindaaya namaH |
 448 OM niilalohitaaya namaH |
 449 OM Shadardhanayanaaya namaH |
 450 OM shriimanmahaadevaaya namaH |
 451 OM vR^iShadhvajaaya namaH |  | 85|
 452 OM karpuuradiipikaalolaaya namaH |
 453 OM karpuurarasacharchitaaya namaH |
 454 OM avyaajakaruNaamuurtaye namaH |
 455 OM tyaagaraajaaya namaH |
 456 OM xapaakaraaya namaH |  | 86|
 457 OM aashcharyavigrahaaya namaH |
 458 OM suuxmaaya namaH |
 459 OM siddheshaaya namaH |
 460 OM svarNabhairavaaya namaH |
 461 OM devaraajaaya namaH |
 462 OM kR^ipaasindhave namaH |
 463 OM advayaaya namaH |
 464 OM amitavikramaaya namaH |  | 87|
 465 OM nirbhedaaya namaH |
 466 OM nityasattvasthaaya namaH |
 467 OM niryogaxemaaya namaH |
 468 OM aatmavate namaH |
 469 OM nirapaayaaya namaH |
 470 OM niraasa~Ngaaya namaH |
 471 OM niHshabdaaya namaH |
 472 OM nirupaadhikaaya namaH |  | 88|
 473 OM bhavaaya namaH |
 474 OM sarveshvaraaya namaH |
 475 OM svaamine namaH |
 576 OM bhavabhiitivibhaJNjanaaya namaH |
 477 OM daaridryatR^iNakuuTaagnaye namaH |
 478 OM daaritaasurasantataye namaH |  | 89|
 479 OM muktidaaya namaH |
 480 OM muditaaya namaH |
 481 OM akubjaaya namaH |
 482 OM dhaarmikaaya namaH |
 483 OM bhaktavatsalaaya namaH |
 484 OM abhyaasaatishayaGYeyaaya namaH |
 585 OM chandramaulaye namaH |
 486 OM kalaadharaaya namaH |   | 90|
 487 OM mahaabalaaya namaH |
 488 OM mahaaviiryaaya namaH |
 489 OM vibhave namaH |
 490 OM shriishaaya namaH |
 491 OM shubhapradaaya namaH |
 492 OM siddhaaya namaH |
 493 OM puraaNapuruShaaya namaH |
 494 OM raNamaNDalabhairavaaya namaH |  | 91|
 495 OM sadyojaataaya namaH |
 496 OM vaTaaraNyavaasine namaH |
 497 OM puruShavallabhaaya namaH |
 498 OM harikeshaaya namaH |
 499 OM mahaatraatre namaH |
 500 OM niilagriivaaya namaH |
 501 OM suma~Ngalaaya namaH |  | 92|
 502 OM hiraNyabaahave namaH |
 503 OM tiixNaaMshave namaH |
 504 OM kaameshaaya namaH |
 505 OM somavigrahaaya namaH |
 506 OM sarvaatmane namaH |
 507 OM sarvakartre namaH |
 508 OM taaNDavaaya namaH |
 509 OM muNDamaalikaaya namaH |   | 93|
 510 OM agragaNyaaya namaH |
 511 OM sugaMbhiiraaya namaH |
 512 OM deshikaaya namaH |
 513 OM vaidikottamaaya namaH |
 514 OM prasannadevaaya namaH |
 515 OM vaagiishaaya namaH |
 516 OM chintaatimirabhaaskaraaya namaH |  | 94|
 517 OM gauriipataye namaH |
 518 OM tu~Ngamaulaye namaH |
 519 OM makharaajaaya namaH |
 520 OM mahaakavaye namaH |
 521 OM shriidharaaya namaH |
 522 OM sarvasiddheshaaya namaH |
 523 OM vishvanaathaaya namaH |
 524 OM dayaanidhaye namaH |  | 95|
 525 OM antarmukhaaya namaH |
 526 OM bahirdR^iShTaye namaH |
 527 OM siddhaveShamanoharaaya namaH |
 528 OM kR^ittivaasase namaH |
 529 OM kR^ipaasindhave namaH |
 530 OM mantrasiddhaaya namaH |
 531 OM matipradaaya namaH |  | 96|
 532 OM mahotkR^iShTaaya namaH |
 533 OM puNyakaraaya namaH |
 534 OM jagatsaakShiNe namaH |
 535 OM sadaashivaaya namaH |
 536 OM mahaakratave namaH |
 537 OM mahaayajvane namaH |
 538 OM vishvakarmaNe namaH |
 539 OM taponidhaye namaH |   | 97||
 540 OM chhandomayaaya namaH |
 541 OM mahaaGYaanine namaH |
 542 OM sarvaGYaaya namaH |
 543 OM devavanditaaya namaH |
 544 OM saarvabhaumaaya namaH |
 545 OM sadaanandaaya namaH |
 546 OM karuNaamR^itavaaridhaye namaH |  | 98|
 547 OM kaalakaalaaya namaH |
 548 OM kalidhvaMsine namaH |
 549 OM jaraamaraNanaashakaaya namaH |
 550 OM shitikaNThaaya namaH |
 551 OM chidaanandaaya namaH |
 552 OM yoginiigaNasevitaaya namaH |  | 99|
 553 OM chaNDiishaaya namaH |
 554 OM shukasaMvedyaaya namaH |
 555 OM puNyashlokaaya namaH |
 556 OM divaspataye namaH |
 557 OM sthaayine namaH |
 558 OM sakalatattvaatmane namaH |
 559 OM sadaasevakavardhanaaya namaH |  | 100|
 560 OM rohitaashvaaya namaH |
 561 OM xamaaruupiNe namaH |
 562 OM taptachaamiikaraprabhaaya namaH |
 563 OM triyambakaaya namaH |
 564 OM vararuchaye namaH |
 565 OM devadevaaya namaH |
 566 OM chaturbhujaaya namaH |  | 101|
 567 OM vishvambharaaya namaH |
 568 OM vichitraa~Ngaaya namaH |
 569 OM vidhaatre namaH |
 570 OM purushaasanaaya namaH |
 571 OM subrahmaNyaaya namaH |
 572 OM jagatsvaamine namaH |
 573 OM rohitaaxaaya namaH |
 574 OM shivottamaaya namaH |  | 102|
 575 OM naxatramaalaabharaNaaya namaH |
 576 OM maghavate namaH |
 577 OM aghanaashanaaya namaH |
 578 OM vidhikartre namaH |
 579 OM vidhaanaGYaaya namaH |
 580 OM pradhaanapuruSheshvaraaya namaH |  | 103|
 581 OM chintaamaNaye namaH |
 582 OM suragurave namaH |
 583 OM dhyeyaaya namaH |
 584 OM niiraajanapriyaaya namaH |
 585 OM govindaaaya namaH |
 586 OM raajaraajeshaaya namaH |
 587 OM bahupuShpaarchanapriyaaya namaH |  | 104|
 588 OM sarvaanandaaya namaH |
 589 OM dayaaruupiNe namaH |
 590 OM shailajaasumanoharaaya namaH |
 591 OM suvikramaaya namaH |
 592 OM sarvagataaya namaH |
 593 OM hetusaadhanavarjitaaya namaH |  | 105|
 594 OM vR^iShaa~Nkaaya namaH |
 595 OM ramaNiiyaa~Ngaaya namaH |
 596 OM sada~Nghraye namaH |
]597 OM saamapaaragaaya namaH |
 598 OM mantraatmane namaH |
 599 OM koTikandarpasaundaryarasavaaridhaye namaH |  | 106|
 600 OM yaGYeshaaya namaH |
 601 OM yaGYapuruShaaya namaH |
 602 OM sR^iShTisthityantakaaraNaaya namaH |
 603 OM parahaMsaikajiGYaasyaaya namaH |
 604 OM svaprakaashasvaruupavate namaH |  | 107|
 605 OM munimR^igyaaya namaH |
 606 OM devamR^igyaaya namaH |
 607 OM mR^igahastaaya namaH |
 608 OM mR^igeshvaraaya namaH |
 609 OM mR^igendracharmavasanaaya namaH |
 610 OM narasiMhanipaatanaaya namaH |  | 108|
 611 OM munivandyaaya namaH |
 612 OM munishreShThaaya namaH |
 613 OM munibR^indaniShevitaaya namaH |
 614 OM duShTamR^ityave namaH |
 615 OM aduShTehaaya namaH |
 615 OM mR^ityughne namaH |
 617 OM mR^ityupuujitaaya namaH |  | 109|
 618 OM avyaktaaya namaH |
 619 OM ambujajanmaadikoTikoTisupuujitaaya namaH |
 620 OM li~Ngamuurtaye namaH |
 621 OM ali~Ngaatmane namaH |
 622 OM li~Ngaatmane namaH |
 623 OM li~Ngavigrahaaya namaH |  | 110|
 624 OM yajurmuurtaye namaH |
 625 OM saamamuurtaye namaH |
 626 OM R^i~Nmuurtaye namaH |
 627 OM muurtivarjitaaya namaH |
 628 OM vishveshaaya namaH |
 629 OM gajacharmaikachelaaJNchitakaTiitaTaaya namaH |  | 111|
 630 OM paavanaantevasadyogijanasaarthasudhaakaraaya namaH |
 631 OM anantasomasuuryaagnimaNDalapratimaprabhaaya namaH |  | 112|
 632 OM chintaashokaprashamanaaya namaH |
 633 OM sarvavidyaavishaaradaaya namaH |
 634 OM bhaktaviGYaptisaMdhaatre namaH |
 635 OM kartre namaH |
 636 OM girivaraakR^itaye namaH | | 113|
 637 OM GYaanapradaaya namaH |
 638 OM manovaasaaya namaH |
 639 OM xemyaaya namaH |
 640 OM mohavinaashanaaya namaH |
 641 OM surottamaaya namaH |
 642 OM chitrabhaanave namaH |
 643 OM sadaavaibhavatatparaaya namaH |  | 114|
 644 OM suhR^idagresaraaya namaH |
 645 OM siddhaGYaanamudraaya namaH |
 646 OM gaNaadhipaaya namaH |
 647 OM aagamaaya namaH |
 648 OM charmavasanaaya namaH |
 649 OM vaaJNchhitaarthaphalapradaaya namaH |  | 115|
 650 OM antarhitaaya namaH |
 651 OM asamaanaaya namaH |
 652 OM devasiMhaasanaadhipaaya namaH |
 653 OM vivaadahantre namaH |
 654 OM sarvaatmane namaH |
 655 OM kaalaaya namaH |
 656 OM kaalavivarjitaaya namaH |   | 116|
 657 OM vishvaatiitaaya namaH |
 658 OM vishvakartre namaH |
 659 OM vishveshaaya namaH |
 660 OM vishvakaaraNaaya namaH |
 661 OM yogidhyeyaaya namaH |
 662 OM yoganiShThaaya namaH |
 663 OM yogaatmane namaH |
 664 OM yogavittamaaya namaH |  | 117|
 665 OM oMkaararuupaaya namaH |
 666 OM bhagavate namaH |
 667 OM bindunaadamayaaya shivaaya namaH |
 668 OM chaturmukhaadisaMstutaaya namaH |
 669 OM chaturvargaphalapradaaya namaH |  | 118|
 670 OM sahyaachalaguhaavaasine namaH |
 671 OM saaxaanmoxarasaamR^itaaya namaH |
 672 OM daxaadhvarasamuchchhetre namaH |
 673 OM paxapaatavivarjitaaya namaH |  | 119
 674 OM oMkaaravaachakaaya namaH |
 675 OM shaMbhave namaH |
 676 OM sha~Nkaraaya namaH |
 677 OM shashishiitalaaya namaH |
 678 OM pa~NkajaasanasaMsevyaaya namaH |
 679 OM ki~Nkaraamaravatsalaaya namaH |   | 120|
 680 OM natadaurbhaagyatuulaagraye namaH |
 681 OM kR^itakautukama~Ngalaaya namaH |
 682 OM trilokamohanaaya namaH |
 683 OM shriimattripuNDraa~Nkitamastakaaya namaH |  | 121|
 684 OM krauJNchaarijanakaaya namaH |
 685 OM shriimadgaNanaathasutaanvitaaya namaH |
 686 OM adbhutaanantavaradaaya namaH |
 687 OM aparichchhinnaatmavaibhavaaya namaH |  | 122|
 688 OM iShTaapuurtapriyaaya namaH |
 689 OM sharvaaya namaH |
 690 OM ekaviiraaya namaH |
 691 OM priyaMvadaaya namaH |
 692 OM uuhaapohavinirmuktaaya namaH |
 693 OM oMkaareshvarapuujitaaya namaH |  | 123|
 694 OM rudraaxavaxase namaH |
 695 OM rudraaxaruupaaya namaH |
 696 OM rudraaxapaxakaaya namaH |
 697 OM bhujagendralasatkaNThaaya namaH |
 698 OM bhuja~NgaabharaNapriyaaya namaH |  | 124|
 699 OM kalyaaNaruupaaya namaH |
 700 OM kalyaaNaaya namaH |
 701 OM kalyaaNaguNasaMshrayaaya namaH |
 702 OM sundarabhruve namaH |
 703 OM sunayanaaya namaH |
 704 OM sulalaaTaaya namaH |
 705 OM sukandharaaya namaH |  | 125|
 706 OM vidvajjanaashrayaaya namaH |
 707 OM vidvajjanastavyaparaakramaaya namaH |
 708 OM viniitavatsalaaya namaH |
 709 OM niitisvaruupaaya namaH |
 710 OM niitisaMshrayaaya namaH |  | 126|
 711 OM atiraagiNe namaH |
 712 OM viitaraagiNe namaH |
 713 OM raagahetave namaH |
 714 OM viraagavide namaH |
 715 OM raagaghne namaH |
 716 OM raagashamanaaya namaH |
 717 OM raagadaaya namaH |
 718 OM raagiraagavide namaH |  | 127|
 719 OM manonmanaaya namaH |
 720 OM manoruupaaya namaH |
 721 OM balapramathanaaya namaH |
 722 OM balaaya namaH |
 723 OM vidyaakaraaya namaH |
 724 OM mahaavidyaaya namaH |
 725 OM vidyaavidyaavishaaradaaya namaH |  | 128|
 726 OM vasantakR^ite namaH |
 727 OM vasantaatmane namaH |
 728 OM vasanteshaaya namaH |
 729 OM vasantadaaya namaH |
 730 OM praavR^iTkR^ite namaH |
 731 OM praavR^iDaakaaraaya namaH |
 732 OM praavR^iTkaalapravartakaaya namaH |  | 129|
 733 OM sharannaathaaya namaH |
 734 OM sharatkaalanaashakaaya namaH |
 735 OM sharadaashrayaaya namaH |
 736 OM kundamandaarapuShpaughalasadvaayuniShevitaaya namaH |  | 130|
 737 OM divyadehaprabhaakuuTasaMdiipitadigantaraaya namaH |
 738 OM devaasuragurustavyaaya namaH |
 739 OM devaasuranamaskR^itaaya namaH |  | 131|
 740 OM vaamaa~NgabhaagavilasachchhyaamalaaviixaNapriyaaya namaH |
 741 OM kiirtyaadhaaraaya namaH |
 742 OM kiirtikaraaya namaH |
 743 OM kiirtihetave namaH |
 744 OM ahetukaaya namaH |  | 132|
 745 OM sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNaaya namaH |
 746 OM mahaapretaasanaasiinaaya namaH |
 747 OM jitasarvapitaamahaaya namaH |  | 133|
 748 OM muktaadaamapariitaa~Ngaaya namaH |
 749 OM naanaagaanavishaaradaaya namaH |
 750 OM viShNubrahmaadivandyaa~Nghraye namaH |
 751 OM naanaadeshaikanaayakaaya namaH |  | 134|
 752 OM dhiirodaattaaya namaH |
 753 OM mahaadhiiraaya namaH |
 754 OM dhairyadaaya namaH |
 755 OM dhairyavardhakaaya namaH |
 756 OM viGYaanamayaaya namaH |
 757 OM aanandamayaaya namaH |
 758 OM praaNamayaaya namaH |
 759 OM annadaaya namaH |  | 135|
 760 OM bhavaabdhitaraNopaayaaya namaH |
 761 OM kavaye namaH |
 762 OM duHsvapnanaashanaaya namaH |
 763 OM gauriivilaasasadanaaya namaH |
 764 OM pishaachaanusaraavR^itaaya namaH |  | 136|
 765 OM dakShiNaapremasaMtuShTaaya namaH |
 766 OM daaridryabaDavaanalaaya namaH |
 767 OM adbhutaanantasaMgraamaaya namaH |
 768 OM Dhakkaavaadanatatparaaya namaH |  | 137|
 769 OM praachyaatmane namaH |
 770 OM dakShiNaakaaraaya namaH |
 771 OM pratiichyaatmane namaH |
 772 OM uttaraakR^itaye namaH |
 773 OM uurdhvaadyanyadigaakaaraaya namaH |
 774 OM marmaGYaaya namaH |
 775 OM sarvashixakaaya namaH |  | 138|
 776 OM yugaavahaaya namaH |
 777 OM yugaadhiishaaya namaH |
 778 OM yugaatmane namaH |
 779 OM yuganaayakaaya namaH |
 780 OM ja~Ngamaaya namaH |
 781 OM sthaavaraakaaraaya namaH |
 782 OM kailaasashikharapriyaaya namaH |  | 139|
 783 OM hastaraajatpuNDariikaaya namaH |
 784 OM puNDariikanibhexaNaaya namaH |
 785 OM liilaaviDaMbitavapuShe namaH |
 786 OM bhaktamaanasamaNDitaaya namaH |  | 140|
 787 OM bR^indaarakapriyatamaaya namaH |
 788 OM bR^indaarakavaraarchitaaya namaH |
 789 OM naanaavidhaanekaratnalasatkuNDalamaNDitaaya namaH |  | 141|
 790 OM niHsiimamahimne namaH |
 791 OM nityaliilaavigraharuupadhR^ite namaH |
 792 OM chandanadravadigdhaa~Ngaaya namaH |
 793 OM chaampeyakusumaarchitaaya namaH |  | 142|
 794 OM samastabhaktasukhadaaya namaH |
 795 OM paramaaNave namaH |
 796 OM mahaahradaaya namaH |
 797 OM alaukikaaya namaH |
 798 OM duShpradharShaaya namaH |
 799 OM kapilaaya namaH |
 800 OM kaalakandharaaya namaH |   | 143|
 801 OM karpuuragauraaya namaH |
 802 OM kushalaaya namaH |
 803 OM satyasandhaaya namaH |
 804 OM jitendriyaaya namaH |
 805 OM shaashvataishvaryavibhavaaya namaH |
 806 OM poShakaaya namaH |
 807 OM susamaahitaaya namaH |   | 144|
 808 OM maharShinaathitaaya namaH |
 809 OM brahmayonaye namaH |
 810 OM sarvottamottamaaya namaH |
 811 OM bhuumibhaaraartisaMhartre namaH |
 812 OM ShaDuurmirahitaaya namaH |
 813 OM mR^iDaaya namaH |  | 145|
 814 OM triviShTapeshvaraaya namaH |
 815 OM sarvahR^idayaambujamadhyagaaya namaH |
 816 OM sahasradalapadmasthaaya namaH |
 817 OM sarvavarNopashobhitaaya namaH |   | 146|
 818 OM puNyamuurtaye namaH |
 819 OM puNyalabhyaaya namaH |
 820 OM puNyashravaNakiirtanaaya namaH |
 821 OM suuryamaNDalamadhyasthaaya namaH |
 822 OM chandramaNDalamadhyagaaya namaH |  | 147|
 823 OM sadbhaktadhyaananigalaaya namaH |
 834 OM sharaNaagatapaalakaaya namaH |
 825 OM shvetaatapatraruchiraaya namaH |
 826 OM shvetachaamaraviijitaaya namaH |  | 148|
 827 OM sarvaavayavasaMpuurNaaya namaH |
 828 OM sarvalaxaNalakShitaaya namaH |
 829 OM sarvama~Ngalamaa~Ngalyaaya namaH |
 830 OM sarvakaaraNakaaraNaaya namaH |  | 149|
 831 OM aamodaaya namaH |
 832 OM modajanakaaya namaH |
 833 OM sarparaajottariiyakaaya namaH |
 834 OM kapaaline namaH |
 835 OM kovidaaya namaH |
 836 OM siddhakaantisaMvalitaananaaya namaH | | 150|
 837 OM sarvasadgurusaMsevyaaya namaH |
 838 OM divyachandanacharchitaaya namaH |
 839 OM vilaasiniikR^itollaasaaya namaH |
 840 OM ichchhaashaktiniShevitaaya namaH |   | 151|
 841 OM anantaanandasukhadaaya namaH |
 842 OM nandanaaya namaH |
 843 OM shriiniketanaaya namaH |
 844 OM amR^itaabdhikR^itaavaasaaya namaH |
 845 OM nityakliibaaya namaH |
 846 OM niraamayaaya namaH |     | 152|
 847 OM anapaayaaya namaH |
 848 OM anantadR^iShTaye namaH |
 849 OM aprameyaaya namaH |
 850 OM ajaraaya namaH |
 851 OM amaraaya namaH |
 852 OM tamomohapratihataye namaH |
 853 OM apratarkyaaya namaH |
 854 OM amR^itaaya namaH |
 855 OM axaraaya namaH |   | 153|
 856 OM amoghabuddhaye namaH |
 857 OM aadhaaraaya namaH |
 858 OM aadhaaraadheyavarjitaaya namaH |
 859 OM iiShaNaatrayanirmuktaaya namaH |
 860 OM ihaamutravivarjitaaya namaH |  | 154|
 861 OM R^igyajuHsaamanayanaaya namaH |
 862 OM buddhisiddhisamR^iddhidaaya namaH |
 863 OM audaaryanidhaye namaH |
 864 OM aapuurNaaya namaH |
 865 OM aihikaamuShmikapradaaya namaH |   | 155|
 866 OM shuddhasanmaatrasaMviddhii-svaruupasukhavigrahaaya namaH |
 867 OM darshanaprathamaabhaasaaya namaH |
 868 OM dR^iShTidR^ishyavivarjitaaya namaH |  | 156|
 869 OM agragaNyaaya namaH |
 870 OM achintyaruupaaya namaH |
 871 OM kalikalmaShanaashanaaya namaH |
 872 OM vimarsharuupaaya namaH |
 873 OM vimalaaya namaH |
 874 OM nityaruupaaya namaH |
 875 OM niraashrayaaya namaH |   | 157|
 876 OM nityashuddhaaya namaH |
 877 OM nityabuddhaaya namaH |
 878 OM nityamuktaaya namaH |
 879 OM aparaakR^itaaya namaH |
 880 OM maitryaadivaasanaalabhyaaya namaH |
 881 OM mahaapralayasaMsthitaaya namaH |   | 158|
 882 OM mahaakailaasanilayaaya namaH |
 883 OM praGYaanaghanavigrahaaya namaH |
 884 OM shriimate namaH |
 885 OM vyaaghrapuraavaasaaya namaH |
 886 OM bhuktimuktipradaayakaaya namaH |   | 159|
 887 OM jagadyonaye namaH |
 888 OM jagatsaakShiNe namaH |
 889 OM jagadiishaaya namaH |
 890 OM jaganmayaaya namaH |
 891 OM japaaya namaH |
 892 OM japaparaaya namaH |
 893 OM japyaaya namaH |
 894 OM vidyaasiMhaasanaprabhave namaH |  | 160|
 895 OM tattvaanaaM prakR^itaye namaH |
 896 OM tattvaaya namaH |
 897 OM tattvaMpadaniruupitaaya namaH |
 898 OM dikkaalaadyanavachchhinnaaya namaH |
 899 OM sahajaanandasaagaraaya namaH |   | 161|
 900 OM prakR^itaye namaH |
 901 OM praakR^itaatiitaaya namaH |
 902 OM viGYaanaikarasaakR^itaye namaH |
 903 OM niHsha~Nkamatiduurasthaaya namaH |
 904 OM chaityachetanachintanaaya namaH |    | 162|
 905 OM taarakaaNaaM hR^idantasthaaya namaH |
 906 OM taarakaaya namaH |
 907 OM taarakaantakaaya namaH |
 908 OM dhyaanaikaprakaTaaya namaH |
 909 OM dhyeyaaya namaH |
 910 OM dhyaanine namaH |
 911 OM dhyaanavibhuuShaNaaya namaH |    | 163|
 912 OM parasmai vyomne namaH |
 913 OM parasmai dhaamne namaH |
 914 OM paramaatmane namaH |
 915 OM parasmai padaaya namaH |
 916 OM puurNaanandaaya namaH |
 917 OM sadaanandaaya namaH |
 918 OM naadamadhyapratiShThitaaya namaH |   | 164|
 919 OM prabhaaviparyayaatiitaaya namaH |
 920 OM praNataaGYaananaashakaaya namaH |
 921 OM baaNaarchitaa~Nghraye namaH |
 922 OM bahudaaya namaH |
 923 OM baalakelikutuuhaline namaH |  | 165|
 924 OM brahmaruupiNe namaH |
 925 OM brahmapadaaya namaH |
 926 OM brahmavide namaH |
 927 OM braahmaNapriyaaya namaH |
 928 OM bhuuxepadattalaxmiikaaya namaH |
 929 OM bhuumadhyadhyaanalakShitaaya namaH |  | 166|
 930 OM yashaskaraaya namaH |
 931 OM ratnagarbhaaya namaH |
 932 OM mahaaraajyasukhapradaaya namaH |
 933 OM shabdabrahmaNe namaH |
 934 OM shamapraapyaaya namaH |
 935 OM laabhakR^ite namaH |
 936 OM lokavishrutaaya namaH |  | 167|
 937 OM shaastre namaH |
 928 OM shivaadrinilayaaya namaH |
 939 OM sharaNyaaya namaH |
 940 OM yaajakapriyaaya namaH |
 941 OM sMsaaravaidyaaya namaH |
 942 OM sarvaGYaaya namaH |
 943 OM sabheShajavibheShajaaya namaH |  | 168|
 944 OM manovachobhiragraahyaaya namaH |
 945 OM paJNchakoshavilaxaNaaya namaH |
 946 OM avasthaatrayanirmuktaaya namaH |
 947 OM avasthaasaakShituryakaaya namaH | | 169|
 948 OM paJNchabhuutaadiduurasthaaya namaH |
 949 OM pratyagekarasaaya namaH |
 950 OM avyayaaya namaH |
 951 OM ShaTchakraantargatollaasine namaH |
 952 OM ShaDvikaaravivarjitaaya namaH |   | 170|
 953 OM viGYaanaghanasaMpuurNaaya namaH |
 954 OM viiNaavaadanatatparaaya namaH |
 955 OM niihaaraakaaragauraa~Ngaaya namaH |
 956 OM mahaalaavaNyavaaridhaye namaH |  | 171|
 957 OM paraabhichaarashamanaaya namaH |
 958 OM ShaDadhvoparisaMsthitaaya namaH |
 959 OM suShumnaamaargasaMchaariNe namaH |
 960 OM bisatantunibhaakR^itaye namaH |  | 172|
 961 OM pinaakine namaH |
 962 OM li~Ngaruupashriye namaH |
 963 OM ma~Ngalaavayavojjvalaaya namaH |
 964 OM xetraadhipaaya namaH |
 965 OM susaMvedyaaya namaH |
 966 OM shriipradaaya namaH |
 967 OM vibhavapradaaya namaH |  | 173|
 968 OM sarvavashyakaraaya namaH |
 969 OM sarvadoShaghne namaH |
 970 OM putrapautradaaya namaH |
 971 OM tailadiipapriyaaya namaH |
 972 OM tailapakvaannapriitamaanasaaya namaH |  | 174|
 973 OM tailaabhiShekasaMtuShTaaya namaH |
 974 OM tilabhaxaNatatparaaya namaH |
 975 OM aapaadakaNikaamuktaabhuuShaashatamanoharaaya namaH |  | 175|
 976 OM shaaNolliiDhamaNishreNiiramyaa~NghrinakhamaNDalaaya namaH |
 977 OM maNimaJNjiirakiraNakiJNjalkitapadaambujaaya namaH |  | 176|
 978 OM apasmaaroparinyastasavyapaadasaroruhaaya namaH |
 979 OM kandarpatuuNaabhaja~Nghaaya namaH |
 980 OM gulphodaJNchitanuupuraaya namaH |  | 177|
 981 OM karihastopameyorave namaH |
 982 OM aadarshojjvalajaanubhR^ite namaH |
 983 OM vishaMkaTakaTinyastavaachaalamaNimekhalaaya namaH |   | 178|
 984 OM aavartanaabhiromaalivalimatpallavodaraaya namaH |
 985 OM muktaahaaralasattu~NgavipuloraskaraJNjitaaya namaH |  | 179|
 986 OM viiraasanasamaasiinaaya namaH |
 987 OM viiNaapustollasatkaraaya namaH |
 988 OM axamaalaalasatpaaNaye namaH |
 989 OM chinmudritakaraaMbujaaya namaH |  | 180|
 990 OM maaNikyaka~NkaNollaasikaraambujaviraajitaaya namaH |
 991 OM anargharatnagraiveyavilasatkaMbukandharaaya namaH |  | 181|
 992 OM anaakalitasaadR^ishyachubukashriiviraajitaaya namaH |
 993 OM mugdhasmitapariipaakaprakaashitaradaa~Nkuraaya namaH |   | 182|
 994 OM chaaruchaaMpeyapuShpaabhanaasikaapuTaraJNjitaaya namaH |
 995 OM varavajrashilaadarshaparibhaavikapolabhuve namaH |   | 183|
 996 OM karNadvayollasaddivyamaNikuNDalamaNDitaaya namaH |
 997 OM karuNaalahariipuurNakarNaantaayatalochanaaya namaH |  | 184|
 998 OM ardhachandraabhaniTilapaaTiiratilakojjvalaaya namaH |
 999 OM chaaruchaamiikaraakaarajaTaacharchitachandanaaya namaH |
1000 OM oM kailaasashikharasphardhikamaniiyanijaakR^itaye namaH |  | 185|

   || iti shrii dakShiNaamuurti sahasranaamaavaliH ||
          || oM tat sat ||

 

Related Content

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

(कुछ) श्री दक्षिणामूर्ति स्तुति - Various hymns on Lord shr

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली - Mahakailasa ashtottara shat

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ -Medhadakshin