logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal


7.58 thirukkazumalam
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

 

593

chAthalum piRaththalun^ thavirththenai vakuththuth

thannaruL than^thaen^ thalaivanai malaiyin
mAthinai mathiththaN^kOr pAlkoNTa maNiyai

varupunal chaTaiyiTai vaiththaem mAnai
Ethilen manaththukkOr irumpuNTa n^Irai

eNvakai oruvanai eN^kaLpi rAnaik
kAthilveN kuzaiyanaik kaTalkoLa mithan^tha

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.1
594

maRRoru thuNaiyini maRumaikkuN^ kANEn

varun^thaluR REnmaRa vAvaram peRREn
chuRRiya chuRRamun^ thuNaiyenRu karuthEn

thuNaiyenRu n^Anthozap paTTaoN chuTarai
muththiyum nyAnamum vAnavar aRiyA

muRaimuRai palapala n^eRikaLuN^ kATTik
kaRpanai kaRpiththa kaTavuLai aTiyEn

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.2
595

thiruththinai n^akaruRai chEn^than appanen

cheyvinai aRuththiTuny chemponai ampon
oruththanai allathiN^ kAraiyum uNarEn

uNarvupeR REnuyyuN^ kAraNan^ thannAl
viruththanaip pAlanaik kanaviTai viravi

viziththeN^kuN^ kANamAT TAthuviT Tirun^thEn
karuththanai n^iruththanychey kAlanai vElaik

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.3
596

mazaikkarum pummalark konRaiyi nAnai

vaLaikkaluR REnmaRa vAmanam peRREn
pizaiththoru kAlinip pOyppiRa vAmaip

perumaipeR REnpeRRa thArpeRu kiRpAr
kuzaikkaruN^ kaNTanaik kaNTukoL vAnE

pATukin REnchenRu kUTavum vallEn
kazaikkarum puN^katha lippala chOlaik

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.4
597

kuNTalaN^ kuzaithikaz kAthanE enRuN^

koTumazu vATpaTaik kuzakanE enRum
vaNTalam pummalark konRaiyan enRum

vAyveru viththozu thEnvithi yAlE
paNTain^am palamana muN^kaLain^ thonRAyp

pachupathi pathivina vippala n^ALuN^
kaNTalaN^ kazikkarai Othamvan^ thulavuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.5
598

varumperum valvinai enRirun^ theNNi

varun^thaluR REnmaRa vAmanam peRREn
virumpien manaththiTai meykuLirp peythi

vENTin^in REthozu thEnvithi yAlE
arumpinai alarinai amuthinaith thEnai

aiyanai aRavanen piRavivEr aRukkuN^
karumpinaip perunychen^n^el n^eruN^kiya kazanik

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.6
599

ayalavar paravavum aTiyavar thozavum

anparkaL chAyaluL aTaiyaluR Rirun^thEn
muyalpavar pinchenRu muyalvalai yAnai

paTumena mozin^thavar vazimuzu theNNip
puyalinaith thiruvinaip ponnina thoLiyai

minnina thuruvai enniTaip poruLaik
kayalinany chEloTu vayalviLai yATuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.7
600

n^inaitharu pAvaN^kaL n^AchaN^ka LAka

n^inain^thumun thozuthezap paTTaoN chuTarai
malaitharu malaimakaL kaNavanai vAnOr

mAmaNi mANikkath thaimmaRaip poruLaip
punaitharu pukazinai eN^kaLa thoLiyai

iruvarum oruvanen RuNarvari yavanaik
kanaitharu karuN^kaTal Othamvan^ thulavuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.8
601

maRaiyiTaith thuNin^thavar manaiyiTai iruppa

vanychanai cheythavar poykaiyum mAyath
thuRaiyuRak kuLiththuLa thAkavaith thuyththa

uNmai yenun^thaka vinmaiyai OrEn
piRaiyuTaich chaTaiyanai eN^kaLpi rAnaip

pEraru LALanaik kAriruL pOnRa
kaRaiyaNi miTaRuTai aTikaLai aTiyEn

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.9
602

chezumalark konRaiyuN^ kUviLa malarum

viraviya chaTaimuTi aTikaLai n^inain^thiT
Tazumalark kaNNiNai aTiyavark kallAl

aRivari thavanRiru vaTiyiNai iraNTuN^
kazumala vaLan^akark kaNTukoN TUran

chaTaiyanRan kAthalan pATiya paththun^
thozumalar eTuththakai aTiyavar thammaith

thunpamum iTumpaiyuny chUzaki lAvE.

7.58.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - piramapuriyIchuvarar,
thEviyAr - thirun^ilain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika

Kotravankudi Umapathi Sivachariyar Arulicheitha Nampiyanta