logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruvazkolipuththur


7.57 thiruvAzkoLipuththUr
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

581 thalaikka lanRalai mEltharith thAnaith
thannaien nain^inaik kaththaru vAnaik
kolaikkai yAnaiuri pOrththukan^ thAnaik

kURRuthaith thakurai chErkaza lAnai
alaiththa cheN^kaNviTai ERaval lAnai

ANai yAlaTi yEnaTi n^AyEn
malaiththachen^ n^elvayal vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.1
582 paTaikkaT chUlam payilaval lAnaip

pAvip pArmanam paravikkoN TAnaik
kaTaikkaTpich chaikkichchai kAthalith thAnaik

kAmanA kan^thanaik kaTTazith thAnaich
chaTaikkaT kaN^kaiyaith thAzavaith thAnaith

thaNNIrmaN Nikkarai yAnaiththak kAnai
maTaikkaNn^I lamalar vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.2
583 ven^tha n^IRumey pUchaval lAnai

vEtha mAlviTai ERaval lAnai
an^tham AthiaRi thaRkari yAnai

ARalaith thachaTai yAnaiam mAnaich
chin^thai yenRaTu mARRaRup pAnaith

thEva thEvanen cholmuni yAthE
van^then uLLampukum vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.3
584 thaTaN^kai yAnmalar thUyththozu vAraith

thannaTik kEchellu mARuval lAnaip
paTaN^koL n^Akamarai Arththukan^ thAnaip

pallinveL Laiththalai UNuTai yAnai
n^aTuN^ka Anaiuri pOrththukan^ thAnai

n^anycham uNTukaN TaN^kaRuth thAnai
maTan^thai pAkanai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.4
585 vaLaikkai munkaimalai maN^kai maNALan

mAra nAruTal n^IRezach cheRRuth
thuLaiththa aN^kaththoTu thUmalark konRai

thOlumn^U lun^thuthain^ thavarai mArpan
thiLaikkun^ thevvar thiripuram mUnRum

avuNar peNTirum makkaLum vEva
vaLaiththa villiyai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.5.
586 thiruvin n^Ayakan Akiya mAluk

karuLkaL cheythiTum thEvar pirAnai
uruvi nAnaion RAvaRi voNNA

mUrththi yaivicha yaRkaruL cheyvAn
cheruvil En^thiyOr kEzaRpin chenRu

cheN^kaN vETanAy ennoTum van^thu
maruvi nAnRanai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.6
587 en^thai yaien^thai than^thai pirAnai

Etha mAyaiTar thIrkkaval lAnai
mun^thi yAkiya mUvarin mikka

mUrththi yaimuthaR kANpari yAnaik
kan^thin mikkakari yinmarup pOTu

kAra kilkava rimmayir maNNi
van^thu van^thizi vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.7
588 thEnai ATiya konRaiyi nAnaith

thEvar kaithozun^ thEvar pirAnai
Unam Ayina thIrkka vallAnai

oRRai ERRanai n^eRRikkaN NAnaik
kAna Anaiyin kompinaip pIzn^tha

kaLLap piLLaikkuN^ kANpari thAya
vAna n^ATanai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.8
589 kALai yAki varaiyeTuth thAnRan

kaikaL iRRavan moythalai ellAm
mULai pOtha oruviral vaiththa

mUrththi yaimuthal kANpari yAnaip
pALai theN^ku pazamviza maNTich

cheN^kaN mEthikaL chETeRin^ theN^kum
vALai pAyvayal vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.9
590 thirun^tha n^AnmaRai pATaval lAnaith

thEvark kun^theri thaRkari yAnaip
porun^tha mAlviTai ERaval lAnaip

pUthip paipulith thOluTai yAnai
irun^thuN thErarum n^inRuNuny chamaNum

Echa n^inRavan Aruyirk kellAm
marun^tha nAnRanai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.10
591 meyyanai meyyin n^inRuNar vAnai

meyyi lAthavar thaN^kaLuk kellAm
poyya naippuram mUnRerith thAnaip

punitha naippulith thOluTai yAnaich
cheyya naiveLi yathiru n^IRRil

thikazu mEniyan mAnmaRi En^thum
maikoL kaNTanai vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.11
592 vaLaN^ki Larpozil vAzkoLi puththUr

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnen
RuLaN^ku Lirthamiz Uranvan RoNTan

chaTaiyan kAthalan vanappakai appan
n^alaN^ki Larvayal n^Avalar vEn^than

n^aN^kai chiN^kaTi than^thai payan^tha
palaN^ki Larthamiz pATaval lArmEl

paRaiyu mAnycheytha pAvaN^kaL thAnE.

7.57.12


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mANikkavaNNar,
thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika