logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirunitur


7.56 thirun^ITUr
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

570 Urva thOrviTai onRuTai yAnai

oNNu thalthanik kaNNutha lAnaik
kAra thArkaRai mAmiTaR RAnaik

karutha lArpuram mUnRerith thAnai
n^Iril vALai varAlkuthi koLLum

n^iRaipu naRkaza nichchelva n^ITUrp
pAru LArpara viththoza n^inRa

parama naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.1
571 thunnu vArchaTaith thUmathi yAnaith

thuyakku RAvakai thOnRuvip pAnaip
pannu n^AnmaRai pATaval lAnaip

pArththa nukkaruL cheythapi rAnai
ennai innaruL eythuvip pAnai

Ethi lArthamak kEthilan Rannaip
punnai mAthavi pOthalar n^ITUrp

punitha naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.2
572 kollum mUvilai vEluTai yAnaik

koTiya kAlanai yuN^kumaith thAnai
n^alla vAn^eRi kATTuvip pAnai

n^ALum n^Amukak kinRa pirAnai
alla lillaru LEpuri vAnai

ATu n^Irvayal chUzpunal n^ITUrk
kollai veLLeru thERaval lAnaik

kURi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.3
573 thOTu kAthiTu thUn^eRi yAnaith

thORRa mun^thuRap pAyavan Rannaip
pATu mAmaRai pATaval lAnaip

paimpo ziRkuyil kUviTa mATE
ATu mAmayil annamO TATa

alaipu naRkaza niththiru n^ITUr
vETa nAyapi rAnavan Rannai

virumpi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.4
574 kuRRa monRaTi yArilar AnAR

kUTu mARatha naikkoTup pAnaik
kaRRa kalviyi lummini yAnaik

kANap pENuma varkkeLi yAnai
muRRa anychun^ thuRan^thirup pAnai

mUva rinmutha lAyavan Rannaich
chuRRu n^ILvayal chUzthiru n^ITUrth

thOnRa laippaNi yAviTa lAmE.

7.56.5
575 kATil ATiya kaNNutha lAnaik

kAla naikkaTin^ thiTTapi rAnaip
pATi ATumpari chEpurin^ thAnaip

paRRi nOTuchuR Rammozip pAnaith
thETi mAlayan kANpari yAnaich

chiththa mun^theLi vArkkeLi yAnaik
kOTi thEvarkaL kumpiTu n^ITUrk

kUththa naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.6
576 viTTi laN^keri yArkaiyi nAnai

vITi lAthavi yanpuka zAnaik
kaTTu vAN^kan^ thariththapi rAnaik

kAthi lArkana kakkuzai yAnai
viTTi laN^kupuri n^UluTai yAnai

vIn^tha varthalai yOTukai yAnaik
kaTTi yinkarum pON^kiya n^ITUrk

kaNTu n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.7
577 mAya mAya manaN^keTup pAnai

manaththu LEmathi yAyirup pAnaik
kAya mAyamum Akkuvip pAnaik

kARRu mAykkana lAykkazip pAnai
Oyu mARuru n^OypuNarp pAnai

ollai valvinai kaLkeTup pAnai
vEykoL thOLumaip pAkanai n^ITUr

vEn^tha naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.8
578 kaNTa muN^kaRuth thiTTapi rAnaik

kANap pENuma varkkeLi yAnaith
thoNTa raipperi thummukap pAnaith

thunpa mun^thuRan^ thinpini yAnaip
paNTai valvinai kaLkeTup pAnaip

pAka mAmathi yAyavan Rannaik
keNTai vALai kiLarpunal n^ITUrk

kENmai yARpaNi yAviTa lAmE.

7.56.9
579 allal uLLana thIrththiTu vAnai

aTain^tha varkkamu thAyiTu vAnaik
kollai vallara vammachaith thAnaik

kOla mArkari yinnuri yAnai
n^alla varkkaNi yAnavan Rannai

n^AnuN^ kAthalchey kinRapi rAnai
elli mallikai yEkamaz n^ITUr

Eththi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.10
580 pErOr Ayira mummuTai yAnaip

pEri nARperi thummini yAnai
n^IrUr vArchaTai n^inmalan Rannai

n^ITUr n^inRukan^ thiTTapi rAnai
ArU rannaTi kANpathaR kanpAy

Atha riththazaith thiTTavim mAlai
pArU rumpara viththoza vallAr

paththa rAymuththi thAmpeRu vArE.

7.56.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chOman^AthEchuvarar, thEviyAr - vEyuRuthOLiyammai.
thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika