logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukkarasar Thevaram - Thiruvizimizalai - Poranai Irurivaip Porvai

6.50 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam


 • thiruchchiRRampalam

  499 pOrAnai Irurivaip pOrvai yAnaip

  puliyathaLE yuTaiyATai pORRi nAnaip
  pArAnai mathiyAnaip pakalA nAnaip

  palluyirAy n^eTuveLiyAyp paran^thu n^inRa
  n^IrAnaik kARRAnaith thIyA nAnai

  n^inaiyAthAr purameriya n^inain^tha theyvath
  thErAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.1
  500 chavan^thAN^ku mayAnaththuch chAmpa lenpu 

  thalaiyOTu mayirkkayiRu thariththAn Rannaip
  pavan^thAN^ku pAchupatha vETath thAnaip

  paNTamarar koNTukan^tha vELvi yellAN^
  kavarn^thAnaik kachchiyE kampan Rannaik

  kazalaTain^thAn mERkaRuththa kAlan vIzach
  chivan^thAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.2
  501 anRAlin kIzirun^thaN^ kaRanychon nAnai

  akaththiyanai yukappAnai ayanmAl thETa
  n^inRAnaik kiTan^thakaTal n^anychuN TAnai

  n^Erizaiyaik kalan^thirun^thE pulanka Lain^thum
  venRAnai mIyachchUr mEvi nAnai

  melliyalAL thavaththiniRai yaLakka luRRuch
  chenRAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.3
  502 thUyAnaich chuTarppavaLach chOthi yAnaith

  thOnRiya evvuyirkkun^ thuNaiyAy n^inRa
  thAyAnaich chakkaramAR kIn^thAn Rannaich

  chaN^karanaich chan^thOka chAma mOthum
  vAyAnai man^thirippAr manaththu LAnai

  vanychanaiyAl anychezuththum vazuththu vArkkuch
  chEyAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.4
  503 n^aRRavaththin n^allAnaith thIthAy van^tha 

  n^anychamuthu cheythAnai amutha muNTa
  maRRamarar ulan^thAlum ulavA thAnai

  varukAlany chelkAlam van^tha kAlam
  uRRavaththai yuNarn^thArum uNara lAkA 

  oruchuTarai yiruvichumpi nUrmUn RonRach
  cheRRavanaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.5
  504 maivAna miTaRRAnai yavvAn minpOl 

  vaLarchaTaimEl mathiyAnai mazaiyA yeN^kum
  peyvAnaip pichchATa lATu vAnaip

  pilavAya pEykkaNaN^ka LArkkach chUlam
  poyvAnaip poyyilA meyyan Rannaip

  pUthalamum maNTalamum porun^thu vAzkkai
  cheyvAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.6
  505 mikkAnaik kuRain^thaTain^thAr mEva lAnai

  vevvERAy irumUnRu chamaya mAkip
  pukkAnai epporuTkum pothu vAnAnaip

  ponnulakath thavarpORRum poruLuk kellAn^
  thakkAnaith thAnanRi vERon RillAth 

  thaththuvanaith thaTavaraiyai n^aTuvu cheytha
  thikkAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.7
  506 vAnavarkOn thOLiRuththa main^than Rannai

  vaLaikuLamum maRaikkATum manni nAnai
  Unavanai uyiravanai yorun^AT pArththan 

  uyarthavaththin n^ilaiyaRiya luRRuch chenRa
  kAnavanaik kayilAya mEvi nAnaik

  kaN^kaichEr chaTaiyAnaik kalan^thArk kenRun^
  thEnavanaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.8
  507 paraththAnai ippakkam palavA nAnaip

  pachupathiyaip paththarkku muththi kATTum
  varaththAnai vaNaN^kuvAr manaththu LAnai

  mAruthamAl erimUnRum vAyam pIrkkAny
  charaththAnaich charaththaiyun^than RATkIz vaiththa 

  thapOthananaich chaTAmakuTath thaNin^tha paiN^kaT
  chiraththAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.9
  508 aRuththAnai ayanRalaikaL anychi lonRai

  anychAthE varaiyeTuththa arakkan ROLkaL
  iRuththAnai ezun^arampi nichaikET TAnai

  in^thuvinaith thEyththAnai iravi thanpal
  paRiththAnaip pakIrathaRkA vAnOr vENTap 

  paran^thiziyum punaRkaN^kai panipO lAN^kuch
  cheRiththAnaith thiruvIzi mizalai yAnaich

  chErAthAr thIn^eRikkE chErkin RArE.

  6.50.10

  thiruchchiRRampalam

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika